Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"S?owa si? nie licz? – wa?na jest mowa cia?a?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

S?owa tylko w 7 procentach wp?ywaj? na komunikacj? mi?dzy lud?mi. Pozosta?e elementy to brzmienie g?osu (38%) i komunikacja niewerbalna (55%). Prawda? By? mo?e s?ysza?e? ju? wcze?niej te s?owa. Trenerzy medialni, doradcy wizerunku, konsultanci biznesowi od lat u?ywaj? tych danych w prezentacjach, artyku?ach i ksi??kach – mnie te? kilka razy to si? przytrafi?o. Ci, którzy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-05 | Komentarze [1] więcej »
"Jak szkolenie medialne pomaga w ma??e?stwie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy szkolenie medialne pomaga w ma??e?stwie? Wielu uczestników naszych szkole? uwa?a, ?e tak. Cz?sto zapowiadaj?, ?e zamierzaj? wypróbowa? w domu techniki komunikacji, które poznaj? w praktyce na szkoleniu. ?eby nie by?o nieporozumie?, wiele technik komunikacji medialnej nie mo?na wykorzysta? w ?yciu osobistym. Na przyk?ad, nie mo?esz powiedzie? ?onie, ?e nie jeste? dostatecznie kompetentny, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-30 | więcej »
"My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Hannibal: "Wi?c budzisz si? w ciemno?ciach i s?yszysz ryk owiec?" Clarice: "Tak." Hannibal: "I my?lisz, ?e je?li zdo?asz ocali? biedn? Catherine koszmar minie; je?li ona b?dzie ?y?a, ju? nigdy wi?cej nie obudzisz si? w ciemno?ciach, s?ysz?c ryk zarzynanych owiec?" Pami?tasz z jakiego filmu to rozmowa? Ian Mitroff, emerytowany profesor na University of Southern California, twórca [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-27 | więcej »
"Jak nie wybiera? agencji public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Proces wyboru agencji public relations z roku na rok staje si? coraz bardziej tajemniczy, wyrafinowany i osza?amiaj?cy. Nap?dzaj? go przedziwne komitety steruj?ce, które nie wiedz? czego szukaj? i konsultanci, którzy próbuj? uzasadni? swoje wygórowane honoraria monumentalnymi zapytaniami ofertowymi wype?nionymi tonami groteskowych detali. Jako osoba, która bra?a udzia? w setkach procesów rekrutacyjnych (po stronie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-23 | więcej »
"Jak by? odlotowo popularnym blogerem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Znajomi cz?sto mnie pytaj?: "Media Gapa, jak pisa? blog, ?eby wszyscy chcieli go czyta??" Hmmm, to dziecinnie proste – ka?dy mo?e by? autorem szalenie popularnego bloga, zarabia? miliony i codziennie spotyka? si? z d?ugonogimi, g??boko wzdychaj?cymi modelkami. Jaki jest sekret sukcesu? Na pocz?tek potrzeba kilka s?ów. Pisanie bez s?ów jest trudniejsze od zbudowania [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-16 | Komentarze [1] więcej »
"Szybka ?winia, czyli 20 cytatów o zarz?dzaniu zmian?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie mo?na zrobi? konia wy?cigowego ze ?wini. - Nie - odpar? Samuel - Ale mo?na z niej zrobi? bardzo szybk? ?wini?. – pisa? John Steinbeck w powie?ci "Na wschód od Edenu". Firmy najlepiej wykorzystuj?ce zmiany nie patrz? na nie jak na wstydliwe i dyskretne wydarzenia, ale jak na nowe okazje do poprawy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-13 | więcej »
"Gin?ca reklamowa kreatywno??"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Je?li wierzy? biologom, z powierzchni Ziemi znikn??o ponad 99,9% wszystkich gatunków zwierz?t jakie kiedykolwiek na niej ?y?y. Przyczyn wygini?cia tylu gatunków fauny jest mnóstwo. W d?ugiej historii naszej planety wielokrotnie zwierz?ta gin??y w katastrofach naturalnych. Inne znikn??y w wyniku masowych chorób. Za cz??? najnowszych przypadków odpowiedzialny jest cz?owiek. Niektóre gatunki nie potrafi?y [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-09 | więcej »
"W pomiarze efektów PR licz? si? tylko badania jako?ciowe"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przez dekady bran?a public relations nie umia?a odpowiedzie? na pytanie jak mierzy? efekty dzia?a? PR. Inaczej ni? w pokrewnych dziedzinach marketingu i reklamy, praktycy public relations d?ugo borykali si? z wyborem w?a?ciwych narz?dzi do pomiaru programów PR. Klienci codziennie maj? kontakt z tysi?cami komunikatów z ró?nych ?róde?. Czy mo?liwe jest sprawdzenie, który [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-02 | Komentarze [3] więcej »
"Przysz?o?? jest za nami"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

  Notatka s?u?bowa OD: Biuro Zarz?du DO: Wszyscy zainteresowani Przez ostatnie kilkana?cie lat mówili?my wszystkim, ?e jeste?my agencj? przysz?o?ci. Co nas do tego upowa?nia?o? Bo napisali?my o tym na naszej stronie WWW! Bycie agencj? przysz?o?ci nigdy nie by?o ?atwe. Ale dzi?ki wielopoziomowej koordynacji, wertykalnemu repozycjonowaniu, synergicznej multiplikacji w?z?owych rozwi?za?, systematycznej aktualizacji firmowych profili na Facebooku i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-25 | Komentarze [2] więcej »
"Z dziennikarstwa do public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy patrz? na kurcz?ce si? obsady redakcyjnych newsroomów, dziennikarzy przechodz?cych z mediów do public relations i liczb? informacji publikowanych w mediach z inspiracji agencji PR, mam wra?enie, ?e public relations jest przysz?o?ci? dziennikarstwa :-) Spadaj?ca sprzeda?, ni?sze zyski z reklam, coraz wi?ksza konkurencja informacyjnych portali internetowych – wszystko to zwi?ksza zainteresowanie dziennikarzy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-23 | Komentarze [1] więcej »
"Milcz?cy partner"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Znajomy zosta? dyrektorem w wa?nym urz?dzie. Kiedy spotkali?my si? po dwóch miesi?cach pogratulowa?em mu i poprosi?em o wizytówk?. "Jeszcze nie wydrukowali. Wiesz jak to jest w pa?stwowych instytucjach," powiedzia? zmieszany. Wiem i ... nie rozumiem. Trudno jest przeceni? wag? wygl?du i wizerunku w czasie pierwszego spotkania. To w?a?nie wtedy tworzy si? pierwsze [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-19 | więcej »
"Nie wystarczy mówi? prawd?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie wystarczy mówi? prawd?. Musisz opowiedzie? jej najciekawsz? cz???. Zosta? autorem najciekawszego artyku?u o Twoim ?yciu. Zosta? jednym z najch?tniej cytowanych ekspertów. Zosta? osob?, o której pracy, osi?gni?ciach, sukcesach, pasjach, zainteresowaniach wszyscy opowiadaj?. Zacznij od przedstawienia sympatycznego wydarzenia, sprzecznych statystyk, optymistycznego i pesymistycznego scenariusza, dramatycznego wydarzenia, szczerego komplementu, wspania?ej szansy i zatrwa?aj?cego niebezpiecze?stwa [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-16 | więcej »
"10 podpowiedzi jak zbada? plan public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

S? tacy, którzy twierdz?, ?e nie by?o jeszcze kampanii PR, która nie wygl?da?aby dobrze na papierze. Kolorowe tabelki, fantazyjne wykresy, optymistyczne has?a, itd. Ka?dy plan public relations – jak nowe auto wyje?d?aj?ce z salonu samochodowego – traci troch? na warto?ci w chwili przelania go na papier. ?eby utrzyma? realn? warto?? planu, trzeba go [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-12 | więcej »
"Poznaj ?moka public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Niedawno pozna?em now? odmian? szefa dzia?u public relations. By? mo?e te? go spotka?e?. 1. Na wizytówce mam napisane "dyrektor dzia?u public relations", ale specjalizuj? si? w reklamie. 2. Do moich podstawowych obowi?zków nale?y organizowanie "strategicznych zebra?" i zatwierdzanie "taktycznych prezentacji". 3. Zawsze zgadzam si? z najwa?niejsz? osob? w pokoju. 4. Najch?tniej rozmawiam o moich wspania?ych [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-09 | więcej »
"Ostatnie wra?enie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"No dobrze," powiedzia?em malarzowi po dwóch tygodniach pracy. "Podobaj? mi si? nowe kolory, ale nie jestem zadowolony ze staranno?ci wykonania. W kilku miejscach pojawi?y si? zacieki. No i te zadrapania na drzwiach. To na pewno zapami?tam. Rachunek te? :-(" Zdrowy rozs?dek podpowiada, ?e ka?dy produkt lub us?uga MUSI pozostawi? dobre wra?enie. Dlatego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-04 | więcej »
"Co? za darmo"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Bezp?atny, darmowy, gratisowy... O tych przymiotnikach mo?na powiedzie?, ?e s? nadu?ywane, wytarte i wyblak?e, ale ich hipnotyczne dzia?anie wci?? magicznie przyci?ga klientów – ludzie nie mog? oprze? si? pokusie przyj?cia czego? za darmo, nawet je?li jest to tylko kolorowy balonik. Bezp?atne oferty dzia?aj? z dwóch powodów: 1. Nowi klienci mog? bezstresowo wypróbowa? Twój produkt [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-02 | więcej »
"Perswazja, czyli nikt nie jest samotn? wysp?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kto oprócz dzieci wykazuje najwi?ksze talenty perswazyjne? Jak udaje mu si? osi?ga? znakomite rezultaty w przekonywaniu do swojej racji? Czy jest od Ciebie bardziej inteligentny? Reklama. Czy mo?e by? jeszcze gorsza? Ile reklam sk?oni?o Ci? jedynie do zmiany kana?u telewizyjnego? Naprawd? kupisz abonament u operatora komórkowego, który poka?e w reklamie modelk? o [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-29 | więcej »
"Quiz skutecznego zarz?dzania"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jeste? dobrym szefem? Oczekuj? szczerej odpowiedzi. Mo?e warto to sprawdzi?? Dlaczego nie zrobi? tego za pomoc? krótkiego quizu? Oto zestaw 20 pyta? dotycz?cych podstawowych umiej?tno?ci w zarz?dzaniu. Na dole znajdziesz odpowiedzi. 1. S?uchanie jest najwa?niejsz? umiej?tno?ci? w zarz?dzaniu. Prawda/Fa?sz. 2. Pracownika zawsze nale?y chwali? w __________________________________ 3. Wi?kszo?? szefów po?wi?ca planowaniu za ma?o czasu. Prawda/Fa?sz. 4. Morale pracowników [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-26 | więcej »
"W poszukiwaniu magicznej formu?y public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Marzyciele i filozofowie poszukuj? magicznej formu?y. Liderzy tworz? w?asne magiczne zakl?cia – magiczne paradygmaty skutecznej komunikacji kryzysowej, przebojowego produktu, unikatowej us?ugi. Najlepsze z najlepszych. Proste rozwi?zania. Z?ote recepty z warunkiem: "Gdyby?my tylko mieli...". Stawiaj?c czo?a wyzwaniom, wielu z nas gotowych jest zrezygnowa? ze zdrowego rozs?dku na rzecz magicznych formu?, które u?atwiaj? podejmowanie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-21 | więcej »
"Pijany ?wiat kontekstu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy my?lisz o swojej organizacji, jakie jest jej miejsce w "wielkim porz?dku rzeczy"? Jak? ma pozycj? w bran?y? Czy osi?ga zaplanowane cele? Czy ma konkurencj?? Kto dzia?a na jej szkod?? Ilu ma sojuszników? Kto jest bardziej wp?ywowy: przyjaciele czy wrogowie? Czy ten uk?ad si? mo?e si? zmieni?? Jak j? postrzegaj? klienci, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-18 | więcej »
"Pi?kny pomiar skuteczno?ci public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Pomiar skuteczno?ci jest elementarnym etapem oceny programu public relations." Ile razy to s?ysza?em! Jednak kiedy nadchodzi czas zmierzenia si? z prawd?, gdy mo?emy dumnie podnie?? czo?o lub z pokor? spu?ci? g?ow?, dopiero wtedy przekonujemy si? jak kompleksowym wyzwaniem jest public relations. To oczywiste, ?e pragniesz si? dowiedzie? czy Twoje dzia?ania public relations prowadz? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-14 | więcej »
"Nowy zwyci?ski tandem: ?ó?w i zaj?c"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pami?tasz bajk? Ezopa o ?ó?wiu i zaj?cu? Wszyscy wiemy kto wygra? zak?ad, prawda? ?ó?w i zaj?c pok?ócili si? kto jest szybszy. Zdecydowali rozwi?za? spór w wy?cigu. Szybkonogi zaj?c wystartowa? jak rakieta. Po jakim? czasie widz?c druzgoc?c? przewag? nad rywalem pozwoli? sobie na chwilk? relaksu pod drzewem. By? tak pewny wygranej, ?e uci?? sobie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-11 | więcej »
"Symulacja kryzysowa"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Symulacja to nasza ulubiona metoda przygotowania si? do zarz?dzania kryzysem i komunikacj? kryzysow?. Symulacja ROSSA I. Wprowadzenie do symulacji [rozgrzewka] Pracujesz dla europejskiej firmy zajmuj?cej si? produkcj?, dystrybucj? i sprzeda?? wody mineralnej. Firma jest numerem 1 w bran?y. Twoje produkty s? popularne i spo?ywane w ca?ej Europie. Najbardziej znanym i dochodowym produktem jest Rossa – gazowana [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-07 | więcej »
"Komunikacja z szacunkiem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

To zadziwiaj?ce, ?e komunikacja jest nadal jednym z najwi?kszych wyzwa? cywilizacji. Wszyscy jeste?my niezwykle inteligentni, prawda? Nie damy sobie "wcisn?? kitu". Dlaczego zatem mamy tyle problemów ze zrozumieniem siebie nawzajem, nawet kiedy mówimy tym samym j?zykiem? Komunikacja. Dlatego Pressence Public Relations i nasi konkurenci nie narzekaj? na brak zaj?cia. Z tego samego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-04 | więcej »
"Ilu specjalistów PR potrzeba do wymiany ?arówki?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ilu specjalistów PR potrzeba do wymiany ?arówki? Nie mniej ni? 35! 1. Jeden do zdobycia informacji, ?e szykuje si? wymiana ?arówki. 2. Jeden do nieoficjalnego potwierdzenia plotki. 3. Jeden do publicznego o?wiadczenia: "Nie potwierdzam. Nie zaprzeczam." 4. Jeden do odkrycia, ?e ?arówka, która b?dzie wymieniona s?u?y ju? 10 lat, to znaczy 20% d?u?ej ni? typowa ?arówka. 5. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-03-31 | Komentarze [2] więcej »
"Komunikacja to nie randka w ciemno"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Mówi?em to wielokrotnie i powtórz? raz jeszcze: "Komunikacja rozpoczyna si? od zebrania informacji i ich inteligentnej interpretacji." Bardzo trudno zabiega? o skuteczn? komunikacj? bez wiedzy kim s? ludzie, z którymi chcesz si? komunikowa?. Komunikacja to nie randka w ciemno. Zaczynam przewraca? oczami kiedy s?ysz?: "Musimy przekaza? t? wiadomo??". Rzadko natomiast s?ysz? dlaczego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-03-28 | Komentarze [1] więcej »
"Katastrofa po japo?sku"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Tsunami w Japonii spowodowa?o wi?ksze straty ni? trz?sienie ziemi. Interesuje Ci? dlaczego? Oto sze?? powodów: 1. Rz?d Czy tsunami w tamtej cz??ci globu to dla kogo? niespodzianka? Raczej nie. A zbudowanie elektrowni atomowej na terenie nawiedzanym przez trz?sienia ziemi? Rz?d japo?ski i polityczni liderzy przez ostatnie lata byli zamieszani w wiele skandali. Brak stabilizacji w polityce [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-03-24 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Twitter Wywiad Reporter Klienci Problem Public Komunikacja Gazeta Rzecznik Gapa Internet Reporterzy Relacje PRACOWNICY Dziennikarze Media Dziennikarz Prawda Pressence Google Szef Firma Agencje Relations Tusk Kaczy?ski Informacja Klient Polska PraktycyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
3. Jak prze?y? nalot mediów
4. W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji
5. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
6. Media nie wygrywaj? wyborów
7. Czytanie z oczu
8. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
9. Nie jestem osob?, która kupczy...
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl