Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Informacja prasowa na pi?tk?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jedna strona A4, podwójne odst?py mi?dzy liniami, czcionka 12 punktów. I nic. Je?eli zajmujesz si? public relations na pewno zdarzy?o Ci si? to cho? raz w ?yciu. Informacja prasowa przygotowana zgodnie z arkanami sztuki PR zosta?a zlekcewa?ona przez dziennikarzy. Kiedy pracowa?em w radiu i telewizji - jako redaktor i wydawca - przez moje [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-05-05 | więcej »
"U?miech Jasia Fasoli"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W weekend obejrza?em dwa bardzo odmienne filmy. Pierwszy "Ja? Fasola" z brytyjskim komikiem Rowanem Atkinsonem. G?upawy i niezdarny gapa. Neurotyczny pechowiec o twarzy jak z plasteliny. Gagi rodem z filmu niemego. Prosty, przerysowany, fizyczny humor. Drugi film - "U?miech Mona Lizy" z Juli? Roberts. Jeszcze raz uda?o jej si? uwie?? mnie urod?, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-04-28 | więcej »
"Dziwne e-maile"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W poczcie znalaz?em list zatytu?owany INFORMACJA PRASOWA. Zastanawiam si? co autor mia? na my?li wybieraj?c tak "oryginalny" tytu?. Wyobra? sobie, ?e dziennikarz dostanie jednego dnia 30 tak zatytu?owanych przesy?ek. Która wa?niejsza? Która ciekawsza? Któr? warto przeczyta?? Któr? zapami?ta?? Efekt? Wszystkie l?duj? w koszu. Oto jeszcze inne dziwne zachowania autorów korespondencji elektronicznej: 1. Ogólne powitanie w rodzaju [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-04-21 | więcej »
"Ideowiec czy najemnik, czyli widok z okna eksperta"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zosta?em zaproszony na spotkanie rady osiedla. Mieli?my rozmawia? o potrzebie wymiany okien. Spraw? mia? przedstawi? ekspert wynaj?ty przez... producenta stolarki okiennej :-) Czy organizacje wynajmuj? ekspertów i autorytety do poparcia swoich spraw i osi?gni?cia celów? Tak. Robi? to nie tylko na spotkaniach mieszka?ców, ale równie? na sali s?dowej, w kontaktach z mediami [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-04-14 | więcej »
"Jak wyst?pi? w radiu ostatni raz"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy jeste? w radiu, unikaj 10 podstawowych b??dów, których pope?nienie mo?e zniech?ci? reportera do ponownego zaproszenia przed mikrofon. Moje uwagi dotycz? zachowania wobec dziennikarza i producenta audycji. B??d 1: Brak listy tematów, w których jeste? ekspertem. Tak? list? mo?esz umie?ci? na swojej witrynie WWW. Dziennikarze codziennie rozmawiaj? z wieloma osobami i musz? si? do [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-04-07 | więcej »
"Nie ka?dy mo?e by? rzecznikiem prasowym"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dziennikarka wypowiadaj?ca si? w imieniu popularnego dziennika pytana o przyczyny rynkowego sukcesu nowego konkurencyjnego tytu?u powiedzia?a, "Oni zastosowali konwencjonalne metody marketingowe. My zastosujemy metody niekonwencjonalne." No i co z tego? Konkurencja triumfuje, a my mówimy, ?e oni stosuj? konwencjonalne chwyty. Konkursy, zdrapki, gad?ety. Co w tym z?ego? Zróbmy to samo, tylko lepiej. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-03-31 | więcej »
"Dlaczego nie?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Czy w niebie trzeba my? naczynia po ?niadaniu?", zapyta?a moja 11-letnia siostrzenica. Wyt?umaczy?em, ?e nie wiemy co dzieje si? w niebie, bo nikt jeszcze nie wróci? stamt?d, aby zda? nam raport z organizacji obowi?zków domowych. Dziewczynka jest przekonana, ?e wystarczy tylko dosi??? bia?ego rumaka i wybra? si? do nieba na krótki [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-03-25 | więcej »
"10 ?miertelnych b??dów w sytuacji kryzysowej"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zabraknie pieni?dzy na emerytury. Prokuratura zbada afer? pedofilsk? w Ko?ciele. Ochroniarze sklepu nagrywali nagie kobiety. Nie ma w?a?ciwie dnia w mediach bez sensacji. Nie znam organizacji odpornej na kryzys. Wszystkie b??dy s? bacznie obserwowane przez media. Jakie s? najcz??ciej pope?niane b??dy w sytuacji kryzysowej? Najta?sz? metod? jest uczenie si? na cudzych b??dach. Je?li zatem CHCESZ [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-03-17 | więcej »
"Manipulacja i prawda, czyli skok na g?ówk?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

85% Polaków s?dzi wed?ug sonda?u TNS OBOP, ?e politycy cz?sto nimi manipuluj?. Jako przyk?ady manipulacji podaj? odwo?ywanie si? do autorytetu Jana Paw?a II, obietnice wprowadzenia rz?dów mi?o?ci, ?zy oskar?anej o korupcj? pos?anki, wezwania do zwierania szeregów przed wrogami i apele polityków o obron? demokracji. Czym jest prawda? Je?li masz zaci?cie filozofa, gotów [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-03-10 | więcej »
"PR prosto z serca"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czasem – naprawd? tylko czasem – najlepsze rozwi?zania najbardziej skomplikowanych problemów p?yn?... prosto z serca. W moim ?yciu konsultanta PR widzia?em to tylko dwa razy. Przypadek 1. Na szkoleniu medialnym klient otrzyma? do rozwi?zania pewien problem. Z ogromn? pewno?ci? siebie w mgnieniu oka rozprawi? si? ze skomplikowanym zadaniem. Mówi? ciekawie, jasno, przekonuj?co, obrazowo [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-03-03 | więcej »
"Nie musimy si? t?umaczy?, czyli 36 fatalnych odpowiedzi w mediach"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy w mediach pojawia si? krytyczna informacja? Cz?sto jest ona wynikiem niech?tnej i negatywnej odpowiedzi na pytanie dziennikarza. Ogólnikowe i kunktatorskie odpowiedzi prowokuj? zaczepne, k?opotliwe, irytuj?ce, a nawet niegrzeczne pytania. Jak unika? sytuacji, kiedy dziennikarz przejmuje inicjatyw?? Po pierwsze, ogranicz do minimum odpowiedzi przecz?ce: nie mog?, nie powinni, nie b?dzie, nie wolno. Po drugie, staraj si? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-02-25 | więcej »
"PRopaganda i PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Media s? pe?nie instrukcji jak atakowa? moj? parti?," skar?y si? w radiu polityk opozycji. Jego zdaniem media powinny zajmowa? si? prac? obecnego rz?du, a nie rozliczeniami poprzedników. Dzia?ania mediów porównuje do metod stosowanych w Trzeciej Rzeszy. Propaganda to za S?ownikiem Wyrazów Obcych "szerzenie, wyja?nianie, rozpowszechnianie pewnych pogl?dów, idei, hase? w celu pozyskania [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-02-18 | Komentarze [1] więcej »
"Ubezpieczenie od kryzysu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jeden z moich klientów wyszed? niedawno obronn? r?k? z potencjalnie gro?nej sytuacji kryzysowej. Jak to si? uda?o? Nie dlatego, ?e jak asa z r?kawa wyj??em specjalnie na t? okazj? przygotowane cudowne rozwi?zanie. Klient w?a?ciwie obroni? si? sam. Powiem to jeszcze raz. Klient sam stworzy? pozytywn? reakcj? mediów. Na pewno o tym s?ysza?e?. No [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-02-11 | więcej »
"Niekoniecznie ró?owe okulary"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przyjaciele nazywaj? mnie niepoprawnym optymist?. Wi?kszo?? nieprzyjació? te? :-) Mog? wi?c sobie pozwoli? na stwierdzenie: "Negatywne wiadomo?ci s? co najmniej tysi?c razy mocniejsze od pozytywnych." Przyk?ad? W urz?dzie miasta musia?em dokona? aktualizacji danych o mojej firmie. Wyobra?asz sobie ten horror, który mnie czeka?? Te? przez to przechodzi?e?? By?em przygotowany na kilkugodzinn? peregrynacj? po [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-02-04 | więcej »
"Od kryzysu do katastrofy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

KRYZYS to punkt zwrotny, sytuacja wprowadzaj?ca zmian?. Kryzys to tak?e moment niepewno?ci, wahania w polityce, gospodarce lub ?yciu spo?ecznym. KATASTROFA to wydarzenie powoduj?ce zniszczenie, destrukcj? i rozpacz. Katastrofa to powa?ne niepowodzenie. W j?zyku potocznym to ca?kowita pora?ka. Ale kryzys nie musi zako?czy? si? katastrof?. Po pierwsze - kryzys sam z siebie nie jest z?y. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-01-28 | więcej »
"Polityk w mediach"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przygotowujesz si? do kampanii wyborczej i zale?y Ci na dobrych relacjach z mediami. Kiedy jeste? zaproszona do studia, aby udzieli? wywiadu, staraj si? unika? 10 podstawowych b??dów, których pope?nienie mo?e zniech?ci? dziennikarza do ponownego zaproszenia przed mikrofon. Moje uwagi dotycz? zachowania wobec prowadz?cego wywiad dziennikarza jak i producenta audycji. B??d 1: Brak listy tematów, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-01-21 | więcej »
"W krzy?owym ogniu pyta?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na spotkaniu op?atkowym twórców kultury podszed? do mnie rozpromieniony znajomy. Z?o?yli?my sobie ?yczenia i po krótkiej pogaw?dce wyzna?: "Wiesz... dzwoni? do mnie wczoraj dziennikarz" "No i...?" "No i nic, bo rzecznik prasowy jest na szkoleniu w Niemczech. Nikt nie chcia? z nim rozmawia?, bo szef jest na nartach we Francji." Nie jeste? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-01-14 | więcej »
"Szkolenie medialne? Nie, dzi?kuj?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jest taki list, do którego wracam co najmniej raz w miesi?cu. Podpisa? go rzecznik prasowy firmy spo?ywczej. Kiedy firma wpad?a w tarapaty z powodu niekorzystnych wyników kontroli Sanepidu wys?a?em mu list z planem zachowania si? wobec mediów. Rzecznik odpowiedzia?, ?e nie potrzebuje porady. W archiwum prasowym o tej sprawie mam kilka artyku?ów, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-01-07 | więcej »
"Oby by?o lepiej ni? gorzej, czyli jak wygra? w Nowym Roku"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Oby by?o lepiej ni? gorzej...", ?yczy? mi znajomy, który w bran?y PR uchodzi za osob? dobrze poinformowan?... z co najmniej dwóch niezale?nych ?róde? :-) Koniec starego roku i pocz?tek nowego to wspania?a okazja do zaplanowania tego, co pragniesz osi?gn??. Czy mo?e by? bardziej odpowiedni moment do zainwestowania w swoj? przysz?o?? i ustalenia planu [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-12-31 | Komentarze [1] więcej »
"Na czym polega szkolenie medialne"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Na czym polega szkolenie medialne?" To pytanie powraca jak bumerang. Ju? dawno przesta?em t?umaczy?, ?e prowadz? szkolenia i treningi medialne - przekona?em si?, ?e to niejasne wyja?nienie. Dlatego t?umacz?, ?e pomagam ludziom unika? k?opotów w kontakcie z mediami. Taka robocza definicja rozwiewa wiele w?tpliwo?ci. Czasem nawet us?ysz? komplement, ?e to trudna praca :-) Trening [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-12-17 | więcej »
"Piekielna sztuka kontrargumentów"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Co to jest perswazja? Zgodzisz si?, ?e jest to zmiana osobistego przekonania lub nastawienia pod wp?ywem informacji? Przy czym przekonanie bardziej zwi?zane jest z emocjami i uczuciami, a nastawienie – z logicznym rozumowaniem. Perswazja jest ?atwa na pierwszy rzut oka, ale piekielnie trudna kiedy naprawd? chcemy osi?gn?? zamierzony rezultat. Perswazja w pisaniu Niedawno pracowa?em nad [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-12-10 | więcej »
"Jak sobie poradzi? psychicznie z kryzysem medialnym"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Klientka, która nagle znalaz?a si? pod ostrym ostrza?em mediów, wygl?da?a na zdruzgotan?. Blada twarz, zwisaj?ce ramiona, podkr??one oczy. Wzdycha?a g??boko jakby chcia?a odda? ostatnie tchnienie. Wygl?da?a tak ?le, ?e chyba nawet jej najwi?kszy wróg chcia?by podej?? i pocieszy?, ?e wszystko b?dzie dobrze. Spotykam od czasu do czasu ofiary tego kryzysowego syndromu. Dotyka on [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-12-03 | więcej »
"Gdy Pawlak i ja mówimy, czyli zaufanie i wiarygodno??"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"To zaufanie sta?o si? fundamentem nowej politycznej umowy Polaków." "W gospodarce rynkowej opartej na dobrowolnej wspó?pracy obywateli zaufanie ma znaczenie pierwszorz?dne." "Odbudujemy to zaufanie." Nowy premier w sejmowym expose 38 razy powtórzy? magiczne s?owo ZAUFANIE. Tylko 2 razy u?y? innego magicznego s?owa WIARYGODNO??. Zaufanie i wiarygodno?? - jaka to ró?nica? Zaufaniem darzymy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-11-26 | Komentarze [1] więcej »
"Jak wywo?a? bajecznie prosty kryzys"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kryzys nie musi by? z?y. Koszmar zaczyna si?, gdy tracimy nad nim kontrol?. Jak unikn?? najgorszego? Najlepsz? metod? uporania si? z kryzysem jest przygotowanie. Za?o?enie jest proste - WSZYSTKO co najgorsze mo?e si? zdarzy?. DZISIAJ. Podobnie jak plan ewakuacji z p?on?cego wie?owca, plan zarz?dzania sytuacj? kryzysow? mo?e ocali? ?ycie ludzi i organizacji. Oto krótkie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-11-19 | więcej »
"Napisz o mnie ?le"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Opinia, ?e dziennikarza mo?na zmusi? do pisania czego? w co nie wierzy to jeden z mitów powielanych przez polityków, którzy przegrali wybory. Takie mity zaciemniaj? logik? mediów informacyjnych i co ciekawe s? ch?tnie podtrzymywane przez same media. Media gorliwie piel?gnuj? zestaw mitów na swój temat. Uleganie tym mitom ogranicza mo?liwo?? krytycznej oceny przekazywanych [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-11-12 | więcej »
"Raz i dobrze, czyli jak przeprasza?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pami?tasz ksi??k? i film "Love story"? Przypominasz sobie zdanie, "Zakochani nigdy nie musz? si? przeprasza?"? To chyba najg?upsze zdanie jakie us?ysza?em w ci?gu ostatnich 30 lat. Wszyscy, którzy zajmuj? si? komunikacj? spo?eczn? wiedz? jak? si?? maj? publiczne przeprosiny. Polacy maj? sk?onno?? do przechylania swoich sympatii ku ludziom, którzy umiej? przeprasza?. Oto co podoba [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-11-05 | więcej »
"Media nie wygrywaj? wyborów"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy media w Polsce s? demokratyczne, wolne i obiektywne? Oczywi?cie, ?e tak, bo mówi? to, co chcemy us?ysze?. Oczywi?cie, ?e nie, bo mówi? co? innego :-) Demokracja mo?e by? skuteczn? form? rz?dzenia tylko w takim stopniu w jakim spo?ecze?stwo jest (czuje si??) wystarczaj?co dobrze poinformowane w sprawach krajowych i mi?dzynarodowych oraz [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-10-29 | Komentarze [1] więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Tusk Firma Szef Dziennikarz Internet Relations Pressence Twitter Praktycy Komunikacja Informacja Problem Reporterzy Wywiad Media Dziennikarze Klient Gapa Rzecznik Klienci Kaczy?ski Agencje Prawda Gazeta Polska PRACOWNICY Public Reporter Relacje GoogleStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Przysz?e lekcje z historii
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Smakowite micha?ki
7. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
8. Co ??czy PR z lataniem samolotem
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl