Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Quiz: Boisz si? konfliktów?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Boisz si? konfliktów czy nie mo?esz bez nich ?y?? Jeste? dla siebie autorytetem czy dajesz si? manipulowa?? Zawsze bronisz swego zdania czy przede wszystkim chcesz by? lubiany? Zapraszam do udzia?u w krótkim quizie, który sprawdzi Twoje umiej?tno?ci komunikacji w sytuacji kryzysowej. Uwaga: licz? si? tylko szczere odpowiedzi. 1. Uwa?am, ?e ka?dy konflikt... A. jest [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-03-29 | Komentarze [2] więcej »
"Trzy punkty krytyczne w planie zarz?dzania sytuacj? kryzysow?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

By?by? rozczarowany gdyby Twój plan zarz?dzania sytuacj? i komunikacj? kryzysow?, którego przygotowanie zaj??o tyle czasu i kosztowa?o tyle pieni?dzy, nie sprawdzi? si? w chwili próby? G?upie pytanie. Wiem. Oto trzy m?drzejsze pytania sprawdzaj?ce czy w sytuacji kryzysowej Twój plan jeszcze bardziej Ci? pogr??y czy pomo?e wykaraska? si? z k?opotów. 1. PUNKT KRYTYCZNY W jaki sposób [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-03-25 | więcej »
"Jak budowa? kluczowe komunikaty"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Gdyby kto? teraz poprosi?, ?eby? w dwóch lub trzech zdaniach opowiedzia? co robi Twoja firma, wiedzia?by? co powiedzie?? Nie jeste? jedyny, który ma taki k?opot. Ale jak wyobra?asz sobie skuteczn? komunikacj? z klientami, dziennikarzami i opini? publiczn? bez umiej?tno?ci tworzenia jasnych, konkretnych i przekonuj?cych przekazów? Dlatego w?a?nie Pressence Public Relations prowadzi dla swoich [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-03-22 | więcej »
"Jak poprawi? konkurencyjno?? dzi?ki PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie musisz by? zawsze najlepszy. Aby odnosi? sukcesy w interesach, wystarczy je?li b?dziesz lepszy od konkurencji. My?la?e? o wspó?pracy z agencj? PR, ?eby poszerzy? kontakty z mediami, poprawi? swoj? pozycj? na rynku i wzmocni? reputacj?? Presssence Public Relations pomo?e Ci znale?? warto?ciowy wyró?nik – Twoje biznesowe DNA. Oto jak to zrobimy. Ka?da firma ma [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-03-18 | więcej »
"Kopciuszek planowania kryzysowego"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Od 2000 roku prowadz? szkolenia medialne i szkolenia komunikacji w sytuacji kryzysowej. Firmy, dla których pracowa?em mia?y wy?mienite plany operacyjne, ale w wi?kszo?ci nieadekwatne plany i podr?czniki komunikacji kryzysowej. Kiedy przygotowuj? program nowego szkolenia prosz? klienta, ?eby w oparciu o swój podr?cznik zarz?dzania kryzysem zasugerowa? scenariusz symulacji. Niestety, podr?czniki, które widz? s? na [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-03-13 | więcej »
"Mówisz, ?e pracujesz w PR?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jaki jest Twój zawód? Wi?kszo?? ludzi nie ma k?opotu z odpowiedzi?. Jestem nauczycielem. Ta?cz? w balecie. Prowadz? sklep. Pracuj? w pralni. Mam warsztat ?lusarski. Kiedy przychodzi moja kolej, mówi?, ?e prowadz? agencj? PR. No i zaczyna si?. Zdziwienie, zaskoczenie, cierpkie komentarze, oczy jak talerze, ?artobliwe uwagi. Oto kilka przyk?adów: "Cz?sto spotykasz celebrytów?" "Uczysz ludzi jak oszukiwa? dziennikarzy?" "Zajmujesz [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-02-25 | więcej »
"Kto czyta bran?ow? pras? PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ka?da osoba pracuj?ca w public relations powinna: 1. krytykowa? bran?ow? pras? PR za powierzchowno?? i niedoinformowanie, 2. czyta? j? nami?tnie. Najlepszy polski magazyn PR powinien mie? du?y format, b?yszcz?c? ok?adk?, fiku?ne czcionki, kolorowe zdj?cia i nie za du?o tekstu. Je?li chodzi o zdj?cia, to: 1. wi?kszo?? powinna pokazywa? twarz z lewej strony (podobno lewy profil wi?cej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-02-21 | więcej »
"10 podchwytliwych pyta? reportera w wywiadzie dla mediów"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na pocz?tku ka?dego szkolenia medialnego pytam uczestników co s?dz? o dziennikarzach i mediach. Rzadko s?ysz? pozytywne opinie, ale w trakcie szkolenia – kiedy poznaj? tajniki mediów i nabieraj? pewno?ci siebie w kontaktach z dziennikarzami – powoli zmieniaj? zdanie na lepsze. Reporterzy s? mistrzami w zadawaniu pyta? i docieraniu do sedna sprawy. Nawet [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-02-09 | więcej »
"10 pyta? jakich nie lubi agencja PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Agencje PR ch?tnie odpowiadaj? na pytania, dzi?ki którym mog? pokaza? swoje atuty. Z mniejszym entuzjazmem podchodz? do pyta?, które odkrywaj? ich s?abo?ci. Oto 10 ?atwych pyta?, za którymi nie przepadaj? agencje public relations: 1. Jak agencja PR pracuje nad moj? strategi?? Agencje PR zatrudniaj? w wi?kszo?ci osoby bez ?adnego do?wiadczenia w przygotowaniu strategii. Agencje [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-02-06 | więcej »
"Dwa najszcz??liwsze dni w ?yciu agencji PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dwa najszcz??liwsze dni w ?yciu w?a?ciciela samochodu to dzie? kiedy go kupuje i dzie? kiedy go sprzedaje. To samo mo?na powiedzie? o w?a?cicielach domów, komputerów i telefonów komórkowych. Wiele razy s?ysza?em to powiedzenie w ?wiecie public relations kiedy pojawia? si? nowy klient zainteresowany us?ugami agencji PR (dlaczego zawsze my?l?, ?e nowy klient b?dzie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-02-02 | więcej »
"Jak wybra? eksperta zarz?dzania kryzysem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wybór eksperta zarz?dzania sytuacj? kryzysow? jest bardziej skomplikowany od wskazania dostawcy papieru do kserokopiarki, gdy? koszt pomy?ki jest nieporównywalnie wy?szy. Pochopne i bezkrytyczne zatrudnianie doradców mo?e prowadzi? do zawy?ania kosztów i zbytniego uzale?nienia od konsultantów. Aby dokona? w?a?ciwego wyboru, zastanów si? dlaczego szukasz pomocy u konsultanta i czego od niego oczekujesz. Jaki [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-01-23 | więcej »
"Fakty mówi?, opowie?ci sprzedaj?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ludzie uwielbiaj? s?ucha? opowie?ci. Opowiadanie jest esencj? komunikacji. Ci, którzy potrafi? barwnie i interesuj?co opowiada? s? lubiani i popularni. W kulturze zachodniej "zawodowi narratorzy" – producenci filmowi i telewizyjni – znakomicie zarabiaj? i ciesz? si? wysokim presti?em spo?ecznym. Niestety, w komunikacji biznesowej nacisk k?adzie si? na fakty – nie na opowiadanie. Nawet [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-01-16 | więcej »
"Smacznego, czyli komunikacja z celem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kilka dni temu przygotowywa?em klienta – w?a?ciciela nowej restauracji – do rozmowy telefonicznej z reporterem lokalnej gazety. Szkolenie zacz??em od typowego pytania: "Czy pan wie z kim pan b?dzie rozmawia??" Podpowied?: to nie b?dzie reporter. Kiedy ogl?dam w telewizji relacje z konferencji prasowych, szukam informacji, które podpowiadaj? do kogo s? adresowane kluczowe komunikaty. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-01-11 | więcej »
"Dlaczego warto robi? audyt medialny"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Praktycy PR du?o czasu i energii po?wi?caj? planowaniu (burze mózgów, opracowanie strategii, przygotowanie kampanii public relations), ale zbyt cz?sto zapominaj? o tym, ?eby sprawdzi? czy osi?gaj? cz?stkowe cele i zmierzaj? we w?a?ciwym kierunku zgodnie z harmonogramem. Na coraz bardziej zat?oczonym i ha?a?liwym rynku komunikacji marketingowej – tak?e w tym roku – niezmiernie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-01-07 | więcej »
"S?awomir Nowak – Media Gapa 2013"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

S?awomir Nowak, by?y minister transportu, otrzyma? tytu? "Media Gapa 2013" za wypowied?: "Nigdy nie u?atwia?em ani nie pomaga?em w prowadzeniu biznesu, zdobywaniu zlece? lub kontraktów firmie CAM Media ani ?adnej innej firmie!" w o?wiadczeniu po publikacji artyku?u "Uk?ady ministra Nowaka z biznesmenami zarabiaj?cymi na pa?stwie" we "Wprost", 22.04.2013. Drugie miejsce przypad?o gen. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-12-27 | więcej »
"Dlaczego lubimy prac? w agencji PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ju? widz? ten u?miech na twarzy. Ale naprawd? – praca w public relations daje mnóstwo satysfakcji :-) Kierowanie agencj? PR wymaga du?ej wyobra?ni, elastyczno?ci i determinacji oraz umiej?tno?ci wykorzystywania okazji i podejmowania szybkich decyzji. W PR nie mo?na si? nudzi? – tak?e w weekendy i ?wi?ta. Oto jakie sprawy zaprz?taj? nasze my?li w [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-12-22 | więcej »
"7 powodów dlaczego nie b?d? Ci? obserwowa? na Twitterze"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jest mnóstwo ksi??ek i blogów o etykiecie na Twitterze. Niektóre radz?, ?eby obserwowa? ka?dego kto ?ledzi Twoje wpisy. Inne mówi?, ?eby ?ledzi? tylko osoby o podobnych zainteresowaniach. Jeszcze inne sugeruj?, ?eby obserwowa? tak?e to, co pisz? obecni i potencjalni klienci. Lista porad jest d?uga. Dotyczy tak?e tego, kogo NIE obserwowa? na Twitterze. Masz konto [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-12-14 | więcej »
"Jak z?ama? nog?, czyli kto zap?aci? za badanie chodnika"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W rozmowie z reporterem nie mo?esz przedstawi? postulatu lub wniosku, którego nie mo?esz poprze? wiarygodnym i przekonuj?cym dowodem lub badaniem. Dziennikarz nie musi si? z Tob? we wszystkim zgadza? – ma prawo sprawdzi?, podwa?y? lub zanegowa? ka?d? tez?. Musisz tak?e rozwa?nie dobiera? argumenty, które maj? popiera? zasadno?? tego, co proponujesz. Dziennikarze s? sceptycznie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-12-11 | więcej »
"Cztery spojrzenia na sytuacje kryzysowe"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kryzysy maj? ró?ne rozmiary i kszta?ty – od katastrofy ekologicznej po niefortunne przej?zyczenie w mediach. Ka?dy wymaga innej reakcji, ale wi?kszo?? potrzebuje tej samej strategii. Oto opisy czterech ró?nych sytuacji kryzysowych i porady jak si? zachowa?. 1. Kiedy wybucha powa?ny kryzys To mo?e by? katastrofa naturalna, która szczególnie zaszkodzi Twej organizacji (na przyk?ad powód? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-11-28 | więcej »
"Filozofia prze?ycia agencji PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Warto wiedzie?, ?e celem agencji PR nie jest – jak mo?na naiwnie przypuszcza? – zarobienie jak najwi?cej pieni?dzy w jak najkrótszym czasie. Naprawd? chodzi o to, ?eby po ustaleniu: 1. na czym – zdaniem agencji – polega dobry PR, 2. jak agencja PR definiuje dobry produkt, 3. jak powinna przebiega? skuteczna kampania PR, 4. jakimi standardami [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-10-05 | więcej »
"Trzy kroki od przepa?ci, czyli jak wybiera? przebojowe tematy dla mediów"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy rozpoczynam wspó?prac? z nowym klientem najcz??ciej nie brakuje mu pomys?ów na tematy, którymi chce zainteresowa? media. Niektóre s? znakomite. Inne godne uwagi. Jeszcze inne takie sobie lub zupe?nie nietrafione. Takie efekty daje burza mózgów – masz na kartce d?ug? list? pomys?ów ró?nej warto?ci. Kolejny krok polega na wybraniu tych najlepszych. To w?a?nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-09-19 | więcej »
"S?owa i znaczenia w PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wyobra? sobie tak? scen?. Pi?tkowe popo?udnie. Powoli ko?czy si? kolejny tydzie? pracy. My?lami jeste? ju? w domu. To b?dzie dobry weekend. Nagle do biura wpada zdyszany praktykant z piln? wiadomo?ci?. Nie wierzysz w?asnym uszom... Portal Proto w?a?nie opublikowa? komunikat, ?e du?a firma – Twój najwa?niejszy klient – my?li o zmianie agencji PR. Za chwil? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-08-23 | więcej »
"Bogus?aw Feliszek dla Baracka Obamy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Barack Obama na konferencji prasowej w Bia?ym Domu pokaza? zdj?cie nowego doradcy ds. roz?adowania napi?cia na Pó?wyspie Korea?skim. Bogus?aw Feliszek, w?a?ciciel kopalni u?ywanych diamentów pod Szanghajem i ekspert kwantowej teleportacji jednostronnej, ujawni?, ?e posiada plan tajnego tunelu pod Morzem ?ó?tym ??cz?cego miasto Dalian w pó?nocno-wschodnich Chinach z Phenianem, stolic? Korei Pó?nocnej. "Mog? zakra?? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-04-01 | więcej »
"Spokojny dzie? pracy w public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Obudzi?em si?, wsta?em z ?ó?ka, sprawdzi?em godzin?... Zjad?em ?niadanie, umy?em z?by, ubra?em si?... Wyszed?em z domu, porozmawia?em z s?siadk?, wsiad?em do samochodu... Do tej pory ?adnych niespodzianek – powolny poranek. Wszystko nabra?o innego tempa po przyj?ciu do pracy. Dla ka?dego kto zastanawia? si? jak wygl?da spokojny dzie? pracy w agencji public relations – oraz dla przyjació? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-03-19 | więcej »
"Dlaczego nigdy nie znajdziesz pracy w naszej agencji PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W PR tak jest, ?e nie ka?dy weekend mo?na po?wi?ci? wy??cznie rodzinie. Czasem trzeba te? popracowa?. Bywa równie? tak, ?e dzieje si? co? tak bulwersuj?cego, ?e wszyscy w agencji z niedowierzaniem kr?cimy g?owami. Czy ja ?ni?? Widzisz to samo? Tak w?a?nie by?o dzisiaj. Wynik jest taki, ?e m?oda dama (prawdopodobnie zupe?nie tego nie?wiadoma) zagwarantowa?a [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-02-17 | Komentarze [2] więcej »
"Dlaczego (jeszcze) nie zakocha?e? si? w agencji PR?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Agencje PR nie maj? najlepszej reputacji. Mówi si?, ?e potrafi? przekonuj?co kusi? i uwodzi?. A tak naprawd?, obiecuj? gruszki na wierzbie, nie dotrzymuj? terminów, zawy?aj? rachunki i zatrudniaj? pracowników bez odpowiednich kwalifikacji. S? agencje, które tak post?puj?, ale nies?uszne jest twierdzenie, ?e to bran?owy standard. W Polsce jest ponad 200 agencji PR [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-02-09 | więcej »
"Jak Twitter pomaga w szkoleniach medialnych"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jednym z najwi?kszych wyzwa? dla uczestników naszych szkole? medialnych jest wyja?nienie czym si? zawodowo zajmuj? – w maksymalnie 10 sekund. 10 sekund. Tyle ?rednio trwa wypowied? w telewizyjnym lub radiowym programie informacyjnym. Skoro reporter wykorzysta tylko kilka sekund, nie ma powodu mówi? d?u?ej – tylko tak mo?na zapewni? sobie ca?kowit? kontrol? nad [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-01-30 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Kaczy?ski Internet Rzecznik Pressence Klienci PRACOWNICY Twitter Media Google Firma Problem Klient Dziennikarze Relacje Wywiad Komunikacja Public Agencje Szef Praktycy Reporterzy Dziennikarz Polska Gazeta Prawda Relations Informacja Gapa Reporter TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. Czytanie z oczu
4. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl