Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Tej informacji si? nie oprzesz"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

To by? dziwny sen. Siedzia?em przed wydawc? wszystkich programów informacyjnych na ?wiecie. Kiedy zapyta?em co mam zrobi?, ?eby media zainteresowa?y si? mn? lub moj? firm? us?ysza?em: "Opowiedz histori? (lepiej krótk?), w której b?dzie odniesienie do lokalnej spo?eczno?ci (lub co? co j? z t? spo?eczno?ci? ??czy), pomó? mi zaoszcz?dzi? troch? czasu (lub zarobi? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-11-17 | więcej »
"Mówiono i pisano"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wolisz mówi? czy pisa?? Komunikacja to proces dwukierunkowy. Ka?dy kto chce skutecznie si? komunikowa? musi wiedzie? jak ludzie s?uchaj?. Bez tej wiedzy jeste? jak stacja radiowa nadaj?ca na z?ej cz?stotliwo?ci. Mimo ?e to, co mówisz jest jasne i klarowne, niekoniecznie musi by? odebrane tak jak sobie ?yczysz. Nieliczne osoby umiej? wystarczaj?co skupi? si? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-11-10 | więcej »
"Os?d mediów"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Niedawno zapytano mnie: "Co robi? kiedy prasa dowiaduje si?, ?e kto? poda? nas do s?du, a my jeszcze o tym nie wiemy? Jak si? zachowa? kiedy media powtarzaj? oskar?enia, klienci dzwoni? z pytaniami co si? dzieje, a prawnik nie otrzyma? jeszcze formalnego pisma w tej sprawie, albo nie mia? czasu go [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-11-03 | Komentarze [1] więcej »
"Audyt Pierwszego Kontaktu, czyli w czym mog? pomóc"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

To nie by? weekend. To nie by? dzie? ?wi?teczny. 10:05. Dzwoni?em do znanej kancelarii adwokackiej. Czeka?em na odebranie po??czenia. Zd??y?em rzuci? okiem na tytu?y z pierwszych stron gazet. Podpisa?em trzy dokumenty. W ko?cu moja cierpliwo?? zosta?a nagrodzona. W s?uchawce us?ysza?em g?os telefonistki: "No i powiedzia?am mu, ?eby si? nie wtr?ca?... Nie, nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-10-27 | więcej »
"Czy jest obok Ciebie kamera?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nikt nigdy nie jest zbyt zaj?ty, ?eby nie mie? czasu na wywiad w telewizji. Niektórzy s? tylko zbyt wystraszeni :-) Ka?da gwiazda talk show, prezenter, dziennikarz jest profesjonalnie przygotowany do pokazania si? w telewizji. Niestety, widzowie b?d? Ciebie porównywa? w?a?nie z nim. Ju? si? boisz? Prosz? zosta? z nami... Oto 20 praktycznych porad [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-10-21 | więcej »
"Pi?? medialnych potrzeb"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Media s? w stanie kszta?towa? opini? publiczn? i zmienia? jej nastawienie. Ale czy gwiazdy popkultury obrzucaj?ce si? wymy?lnymi wyzwiskami w czasie najwi?kszej ogl?dalno?ci maj? tak ogromn? si?? kszta?towania opinii publicznej, jej postaw i zachowa?? Czy media s? tylko zwierciad?em ?wiata? Czy mo?e wierzymy, ?e maj? te? moc radykalnego wp?ywu na nasze my?li, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-10-13 | więcej »
"Pierwszy atak blogera"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jeste? atakowany przez blogera. Nie zaczepiany. Nie podszczypywany. Nie krytykowany. Pierwszy raz jeste? ostro, zajadle, bezpardonowo atakowany, zbluzgany i sponiewierany. Bloger ma twarz i nazwisko. Nie jest anonimowy. Media ju? za chwil? si? o tym dowiedz?. Tudzie? Twoi "dy?urni" krytycy i wszyscy, którzy marz? o Twoim upadku. Jak odzyska? kontrol? nad swoim ?yciem [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-10-06 | Komentarze [1] więcej »
"Konstytucyjna autoryzacja"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kara grzywny lub ograniczenia wolno?ci za publikowanie wypowiedzi bez autoryzacji jest zgodna z konstytucj?. Trybuna? Konstytucyjny tak oceni? art. 14 i 49 Prawa prasowego z 1984 roku, które mówi?, ?e "publikowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji utrwalonych za pomoc? zapisów fonicznych i wizualnych wymaga zgody osób udzielaj?cych informacji". A za [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-09-29 | więcej »
"9 s?ów prawdy o dziennikarzach"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Cyniczni, powierzchowni i niecierpliwi czy obiektywni, dociekliwi i wyrozumiali? Jacy s? dziennikarze? Oto 9 podstawowych prawd o dziennikarzach. Ka?da opatrzona jest uwagami, co zrobi?, aby lepiej wykonywa? swoj? prac? specjalisty PR. 1. Cynizm to zawodowa przypad?o?? wielu dziennikarzy. Najbardziej cierpi? ci, którzy nie zdaj? sobie z tego sprawy. Dziennikarze od pierwszego dnia pracy s? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-09-21 | więcej »
"Dziennikarska prowokacja wiecznie ?ywa"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Trzeba si? zacz?? zastanawia? nad granicami prowokacji," mówi czo?owy polityk koalicyjnej partii po ujawnieniu przez dziennikarzy TVN jak mo?na za?atwi? "posad? na telefon" w Agencji Rynku Rolnego, poza konkursem, dla "syna zas?u?onego dzia?acza PSL". "Wi?cej takich prowokacji. Wtedy Polska b?dzie lepiej dzia?a?a," kontruje inny polityk, ale nie z opozycji, lecz drugiej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-09-15 | więcej »
"Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Znany aktor parodiuje w reklamie urz?duj?cego prezydenta. A mo?e by?ego premiera. Prezydencki minister przedstawia strategi? ocieplenia wizerunku prezydenta. Lech Kaczy?ski "wyci?gnie r?k? do spo?ecze?stwa", bo chce, aby "urodziny Rzeczpospolitej" by?y radosne i rocznica odzyskania niepodleg?o?ci ??czy?a Polaków, a nie dzieli?a. Aktor i prezydent. Biznes i polityka. Ka?dy na swój interes, ale [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-09-06 | więcej »
"21 mi?ych s?ówek"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Jeste? jedyn? osob?, z któr? mo?na w miar? normalnie porozmawia?..." Dwie przyjació?ki przy stoliku obok by?y tak zaj?te sob?, ?e nie zauwa?y?y jak zakrztusi?em si? kaw?. W miar? normalnie... Dobre sobie :-) S? takie s?owa, które zostaj? z nami d?u?ej... na dobre i na z?e. Zapami?tujemy je, bo wywo?a?y emocje - pozytywne [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-08-28 | więcej »
"Zdrowy rozs?dek w zlewie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pracownik znanej sieci fastfoodów wyk?pa? si? w firmowym zlewie. Film dokumentuj?cy ten wyczyn umie?ci? w Internecie. Korporacja zapowiedzia?a specjalne szkolenia z przestrzegania higieny w pracy. Zapobieganie kryzysowi polega w du?ej mierze na racjonalnym wykorzystywaniu... zdrowego rozs?dku. Szkoda, ?e tak rzadko korzysta si? z tej metody. A mo?e si? myl?, bo po prostu [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-08-23 | więcej »
"Dlaczego krytyka nie pomaga"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przegrany mecz, zimny obiad, zdrada... Wi?kszo?? z nas do?wiadczy?a frustracji spowodowanej rozczarowaniem wobec osoby, od której byli?my zale?ni. Kiedy to dzieje si? w pracy nasz? pierwsz? reakcj? jest ch?? krytyki. Zanim to zrobisz, czy przyjmiesz troch? krytyki? S?owa krytyki nie s? przyjemne dla uszu. Równie przygn?biaj?co mo?emy odbiera? niewerbalne sygna?y braku aprobaty [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-08-15 | Komentarze [2] więcej »
"Fair play, czyli 5 olimpijskich kó?ek kryzysowych"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W?adze chi?skie nie spe?ni?y obietnic dotycz?cych poprawy sytuacji praw cz?owieka i zdradzi?y podstawowe warto?ci olimpijskie - alarmuje Amnesty International. Mi?dzynarodowe ugrupowanie praw cz?owieka Human Rights Watch apeluje do w?adz Chin o wstrzymanie wykonywania wyroków ?mierci. Przewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering wzywa uczestników igrzysk olimpijskich w Pekinie do protestów przeciwko ?amaniu praw [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-08-07 | Komentarze [1] więcej »
"Normalne wakacje"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Szum strumienia wpadaj?cego do jeziora, delikatne s?o?ce, poranny wiatr... Wszystko takie normalne. Jeszcze wczoraj dopina?em z klientem na ostatni guzik plan kampanii marketingowej nowego osiedla mieszkaniowego. Burza mózgów, projekcja efektów, szybkie decyzje. I te? by?o normalnie. Najwi?ksza ró?nica pomi?dzy do?wiadczonymi praktykami PR a nowicjuszami polega chyba na tym, ?e pierwsi spodziewaj? si? niespodzianek, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-08-02 | więcej »
"Co? optymistycznego, czyli 30 kryzysowych lekcji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ka?dy kryzys czego? uczy. Uczymy si? na w?asnych i cudzych b??dach. Coraz wi?cej kryzysów zaczyna si? w Internecie. Je?li nie masz opracowanego i sprawdzonego w praktyce planu zarz?dzania kryzysem w Internecie czas zabra? si? do tego ju? dzisiaj! To, czego si? nauczy?em umie?ci?em w 30 punktach. Ich kolejno?? nie ma nic wspólnego z [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-07-21 | więcej »
"Antykryzysowy tajemniczy klient"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Sytuacja 1. - Czy mo?e mi pani doradzi? ?agodny krem po goleniu? - zapyta? klient w drogerii. - A o co chodzi? - us?ysza?. - A mo?e mi pani zada? inne pytanie? - kontynuowa?. - Na przyk?ad? - chcia?a wiedzie? ekspedientka. - W czym mog? panu pomóc? - odpowiedzia?. - Nie b?dziemy si? chyba sprzecza? o [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-07-14 | więcej »
"Trzy ?yki pami?ci"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Siedz? nad fili?ank? espresso i co? sobie przypominam... Pami?? elektryczna jest troch? d?u?sza od b?yskawicy. To my?l, która ko?acze si? teraz w g?owie... To wyobra?nia i umiej?tno?? analizowania opcji. Z natury jest chwilowa; taka pami?? operacyjna mózgu – ludzkiego komputera. Kiedy udajesz si? na spoczynek, mózg zwalnia prac? i wi?ksza cz??? tego, co [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-07-07 | więcej »
"Jak roz?o?y? Tomasza Lisa na ?opatki"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Tomasz Lis zaprosi? Ciebie do swojego programu i ju? ?a?ujesz, ?e si? zgodzi?e?? Bez przesady. Najwa?niejsze, ?e zaprosi? i nie zd??y?e? odmówi? :-) Dlaczego? Bo to Twój wywiad, nie dziennikarza. Bo to Twoje odpowiedzi s? wa?ne, nie jego pytania. Bo to Ty decydujesz jak przebiegnie rozmowa, nie Tomasz Lis. Znany dziennikarz upraszcza [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-06-30 | więcej »
"Odrobina konkretu, czyli puste gadanie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy konkret umar?? W??cz telewizor. Obejrzyj najnowsze wiadomo?ci. Polityka, ekonomia, zdrowie, sport - media stawiaj? na form?, nie na tre?? i konkret. Ludzie nie s? oceniani za to, co robi?, ale za to kim s? i co mówi? - i jak wygl?daj?. Ewolucja p?ytkiego dziennikarstwa - lekkie tematy bez zag??biania si? w szczegó?y [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-06-23 | więcej »
"B?dzie ?miesznie..."
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie... To nie b?dzie o grze bia?o-czerwonych w pi?k? no?n?... Czy boisz si? gwizdów i obrzucenia jajkami podczas wyst?pu przed rozczarowan? publiczno?ci?? Nie musisz. Ludzie przecie? nie wiedz? co chcesz powiedzie?. Je?eli si? pomylisz... mów dalej. Twoim ko?em ratunkowym mo?e okaza? si? humor. ?art b?dzie tym bardziej doceniony, im lepiej b?dzie pasowa? do [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-06-16 | więcej »
"Samolubny komunikat"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W PR panuje przekonanie, ?e skuteczny przekaz jest optymaln? kombinacj? logiki i magii. Próba perswazji spali na panewce je?eli jej autor skupi si? wy??cznie na w?asnych priorytetach ignoruj?c interesy tych, których pragnie przekona? – bez wzgl?du na si?? argumentów i atrakcyjno?? zakl??. Prawdziwy kompromis polega na znalezieniu wspólnego gruntu na skrzy?owaniu wielu przecinaj?cych [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-06-09 | więcej »
"Jak ucina? d?ugie j?zyki"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na biurku redaktora wydania ogólnopolskiego dziennika zadzwoni? telefon. Dziennikarz uzna?, ?e informacja by?a wa?na, ciekawa i ... pilna. Dzwoni? pracownik firmy, o której gazeta niedawno krytycznie pisa?a. Niestety nawet najlepszy (i najdro?szy) plan komunikacji w kryzysie mo?e du?o straci? na warto?ci kiedy roz?alony pracownik postanowi "przekaza?" mediom k?opotliw? dla firmy informacj?. Efekt mrozi [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-06-02 | więcej »
"Wolny, szybki, szybki, czyli PR po d?ugim weekendzie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy ostatnio spokojnie zjad?e? ?niadanie? Obiad? Kanapk?? Wy??cz telewizor, ?cisz radio, od?ó? komórk? i spokojnie przeczytaj te s?owa. Przeczytaj powoli. ?ycie mo?e by? naprawd? pi?kne, mie? wi?cej sensu i dawa? wi?cej przyjemno?ci je?li troch? zwolnisz tempo. Zaj?c i ?ó?w maj? ró?ne zegarki. Wolniejsze tempo wcale nie oznacza nieporadno?ci, niepewno?ci i pora?ki. Wszystko zale?y od [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-05-26 | więcej »
"10 bezcennych wskazówek dla korekty"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W tym artykule nie ma ?adnej literófki :-) W procesie pisania informacji prasowej najbardziej lekcewa?onym etapem jest jej korekta. Czasem redagowanie informacji dla prasy zajmuje kilka dni, mo?e nawet tygodni. Na koniec le?y przed Tob? kartka papieru z napisan? informacj?, która czeka na decyzj?: "Gotowe!" Zanim to powiesz, upewnij si?, ?e w tek?cie nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-05-19 | więcej »
"Studenci w agencji public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie ma tygodnia, ?eby nie napisa? do mnie student public relations zainteresowany prac? lub praktyk? w agencji. Po niezliczonych rozmowach z tymi wspania?ymi, ambitnymi, m?odymi lud?mi, zastanawiam si? sk?d wiedz?, ?e agencja jest najlepszym miejscem dla ich kariery zawodowej. Je?eli studiujesz public relations albo rozpocz??e? prac? i rozwa?asz mo?liwo?? zwi?zania si? z agencj? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-05-12 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klienci Relations Public Relacje Twitter Klient Internet Gapa Prawda Szef PRACOWNICY Media Pressence Informacja Praktycy Reporter Gazeta Firma Reporterzy Kaczy?ski Komunikacja Agencje Wywiad Rzecznik Problem Tusk Dziennikarz Polska Google DziennikarzeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl