Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Reporter chce do domu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dziennikarze nie maj? du?ych wymaga?. Chc?, ?eby? oddzwania? na ich telefony, chc? ciekawej wypowiedzi, chc? dobrze wykona? swoj? prac? i chc?... i?? do domu. Nie komplikuj niepotrzebnie swoich relacji z mediami. Kiedy redaktor zleca dziennikarzowi napisanie artyku?u o Twojej firmie pierwsz? rzecz?, któr? robi reporter jest przejrzenie wszystkich dotychczasowych publikacji na Twój [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-04-21 | więcej »
"Wiosenne jasne my?lenie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wi?cej s?o?ca. D?u?sze dni. Wiosenny nastrój sprzyja jasnemu, twórczemu i pozytywnemu my?leniu :-) Jako praktyk PR odwo?uj?cy si? do naszej metody JASNEGO MY?LENIA, nie tylko regularnie analizujesz swój styl my?lenia, rozumiesz i ??czysz wszystkie elementy tego dynamicznego procesu, ale równie? szanujesz odpowiednie intelektualne standardy. Jest pewn? ironi?, ?e przez tysi?ce lat ludzie tyle [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-04-11 | więcej »
"Pro?ba o medialny sponsoring"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pomagamy polskim dzieciom na Litwie. Zbieramy pieni?dze dla niepe?nosprawnych. Chcemy nakarmi? bezdomnych. Kiedy zg?aszasz si? do stacji telewizyjnej z propozycj? sponsorowania przez ni? Twojej imprezy, pami?taj, ?e w kolejce ustawia si? wiele innych organizacji - ka?da popiera szlachetny cel. Oto kilka kwestii, których rozwa?enie pomo?e wyró?ni? si? w t?umie. Co chcesz powiedzie? Stacje telewizyjne interesuj? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-04-06 | więcej »
"Kiedy media na pewno o Tobie powiedz?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jest tylko jedna jedyna okoliczno?? kiedy media na pewno zainteresuj? si? Tob?, Twoj? organizacj?, produktem lub us?ug?. I jest to sytuacja, za któr? najmniej t?sknisz. Mam na my?li – kryzys. Nie jest to ani przyjemne, ani sprawiedliwe, ale zdarza si? cz?sto. Jako spo?ecze?stwo wiemy, ?e w kryzysie ujawnia si? prawdziwy charakter cz?owieka. Poniewa? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-04-02 | więcej »
"Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Po ca?odziennym szkoleniu poszed?em na spacer Nowym ?wiatem. Na wysoko?ci ?wi?tokrzyskiej zobaczy?em m??czyzn? zaczepiaj?cego atrakcyjn? kobiet?. "Ale z ciebie fajna foczka! Dasz mi swój numer telefonu?" Kobieta nawet na niego nie spojrza?a i zdecydowanie sz?a przed siebie. Adorator niezra?ony niepowodzeniem "obdarowa?" tym samym tekstem kolejn? niewiast?. Nasz "bohater" post?powa? zgodnie z poradami ekspertów [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-30 | więcej »
"Dwa punkty widzenia na wywiad z zaskoczenia"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy kupujesz w gazecie reklam?, mo?esz wybra? stron? i dzie? publikacji. Kiedy og?aszasz program promocji zatrudnienia najlepszych absolwentów, sam wybierasz miejsce i dzie? rozpocz?cia tej akcji. Ale kiedy spotkasz si? oko w oko z ambitnym dziennikarzem, który zechce uzyska? od Ciebie wypowied? w kontrowersyjnej sprawie, tego ju? wiedzie? nie musisz, szczególnie je?li [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-26 | więcej »
"Pytania na stres"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Og?uszaj?cy d?wi?k syreny. Karetka pogotowia usi?uje przecisn?? si? w ulicznym korku. Na pewno przed Tob? by? wypadek. Nie mo?esz si? ruszy?, bo jeste? zderzak w zderzak z samochodami z przodu i z ty?u. Kilku kierowców zapomnia?o do czego s?u?? klaksony. Robotnicy drogowi ?ataj? dziury w zniszczonym asfalcie. Kilka metrów od Ciebie ruszy? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-23 | Komentarze [1] więcej »
"Taktyki medialne w pozwach zbiorowych"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci przygotowa?o ustaw? o pozwach zbiorowych. Poszkodowani - osoby fizyczne, jak i przedsi?biorcy - b?d? mogli z?o?y? jeden wspólny pozew. Prawo do wytoczenia powództwa zbiorowego uzyska grupa minimum dziesi?ciu osób. Zas?dzone odszkodowania b?d? w takiej samej wysoko?ci dla ka?dego powoda. Poszkodowani b?d? mogli wyst?powa? z roszczeniami za po?rednictwem stowarzysze? konsumenckich lub [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-19 | więcej »
"21 marketingowych mitów"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Inwestowa? w marketing w kryzysie? Szef du?ej firmy patrzy na mnie jakbym przyby? z Marsa. Dlaczego? Bo wi?kszo?? pieni?dzy na marketing i PR wydawa? kieruj?c si? mitami marketingowymi. Dlaczego marketing zawodzi? Tylko bez znieczulenia, prosz?... Bo pada ofiar? serii 21 mitów: Mit 1: Marketing to reklama i sprzeda?. Prawda: Celem marketingu jest edukacja klientów [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-16 | więcej »
"Jak zarz?dza? kryzysem na dywanie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dopiero niedawno w pe?ni doceni?em oryginalny dese? na dywanie w moim mieszkaniu. Z powodu jednej nieostro?nie otwartej butelki bordeaux dostrzeg?em te? jak w soczewce kolejne etapy zarz?dzania kryzysem. Na przyj?ciu by?o kilkoro przyjació?. ?wi?towali?my podpisanie wa?nej umowy. Kiedy otwiera?em czerwone wino trzymane na specjalne okazje, pech chcia?, ?e butelka wy?lizgn??a mi si? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-12 | więcej »
"Opowie?? chirurga mózgu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Praca eksperta PR czasem przypomina uk?adanie puzzli... w oku cyklonu... w ?rodku nocy... kiedy nie masz wszystkich elementów... i nie wiesz jaki obraz u?o?y?. Prawda, ?e ta historia ciekawie si? zaczyna :-) Ka?dy szef chce motywowa? pracowników do lepszej pracy i osi?gni?cia celów. Aby to zrobi?, musi rozbudzi? zaanga?owanie emocjonalne. S? dwie metody perswazji. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-09 | więcej »
"Masz tylko 48 godzin"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przychodzisz do pracy pierwszy? Zostajesz po godzinach? Pracujesz w weekendy? Masz za du?o pracy i za ma?o czasu? Czy wi?kszo?? dnia sp?dzasz na gaszeniu po?arów, które wznieci? kto? inny? Zamknij wi?c oczy. Wyci?gnij przed siebie r?ce. D?onie skieruj do góry. Teraz wyobra? sobie, ?e na jednej d?oni jest sterta ci??kich ksi??ek, a [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-05 | Komentarze [1] więcej »
"Marketingowy kapita? informacji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy kupowa?em tusz do drukarki sprzedawca sam zaoferowa? mi instrukta?. Pokaza? jak oczy?ci? i nape?ni? zu?yty pojemnik. Cz??? najcenniejszego materia?u marketingowego Twojej organizacji wcale nie dotyczy produktu lub us?ugi. Jego kapita? jest w g?owach pracowników. Idea dzielenia si? informacjami nie jest nowa. Niestety niewiele organizacji j? rozumie i post?puje tak, aby budowa? trwa?e [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-03-02 | więcej »
"36 godzin s?awy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy informacja przechodzi do historii? Jak d?ugo ?yje? Czy mo?na j? reanimowa? po ?mierci? Ko?em nap?dowym cyklu informacyjnego w mediach jest niespo?yty apetyt na nowo?ci. Cykl informacyjny to czas pomi?dzy pierwsz? publikacj? informacji, a jej nast?pn? aktualizacj?. Najlepszym przyk?adem jest poranne wydanie gazety. Od pierwotnej publikacji do podania nowych szczegó?ów mija doba. Cykl [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-02-26 | więcej »
"Jak utrzyma? motywacj? w recesji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na pierwszej stronie "Parkietu" nigdy nie przeczytasz: "Ceny akcji spadaj? 33. dzie? z rz?du. Brak widoków na o?ywienie." Dlaczego? W trudnych czasach nie jest ?atwo o pozytywn? motywacj?. Samozadowolenie prowadzi do zastoju, który ko?czy si? nieuchronn? pora?k?. Za?o?? si?, ?e nigdy nie pomy?la?e?, ?e Twój brak inicjatywy przek?ada si? na wysoko?? WIG-u. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-02-23 | Komentarze [1] więcej »
"Bzdurne PR!"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"To bzdura! To si? nie mo?e uda?!" Ile razy to s?ysza?e?, kiedy opisywa?e? klientowi nowy projekt PR? Astronom Carl Sagan w ksi??ce, "The Demon Haunted World" powiedzia?, ?e nauka dysponuje najlepszym aparatem do wykrywania bzdur. Public relations to nie tylko nauka. To tak?e sztuka. Popatrzmy zatem czy tezy Sagana mo?na wykorzysta? do wykrywania [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-02-16 | więcej »
"Historia w biegu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ile razy s?ysza?e? w wa?nych programach informacyjnych, "Jak si? dowiedzieli?my z anonimowego ?ród?a...", "Nie mo?emy tego jeszcze potwierdzi? w 100 procentach, ale..." lub "Nieznany nam bli?ej instytut badawczy ostrzega, ?e..."? Je?li anonimowy, niepotwierdzony lub nieznany, to dlaczego o tym mówi?? Wypadek, zbrodnia, tragedia... Redaktorzy wyda? daj? pierwsze?stwo krwawym tematom "prosto z ulicy". M?odzi sta?em [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-02-09 | więcej »
"Znowu to samo..."
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Budzisz si? rano zadowolony z siebie i ?ycia. Aromatyczna kawa, ?wie?e bu?eczki, spacer z psem, a? tu nagle - bum! Znowu musisz zmieni? wszystkie plany nie tylko na dzi?, jutro i pojutrze, ale mo?e i na d?u?ej. I co jeszcze bardziej frustruj?ce - znowu okoliczno?ci przykrego wydarzenia s? podejrzanie znajome. Wiesz o [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-02-02 | więcej »
"Po co s? dziennikarze?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Po co s? dziennikarze? Warto od czasu do czasu zada? sobie to pytanie, chocia?by, ?eby wiedzie? ... po co nie s? :-) To pytanie sk?ada si? z dwóch elementów. Po pierwsze, dlaczego potrzebujemy dziennikarzy? Co mog? dla nas zrobi? i jak powinni pracowa?, ?eby da? tego wi?cej? Po drugie, za czym opowiadaj? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-01-26 | więcej »
"Klient wa?ny i mniej wa?ny"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Je?li znakomita obs?uga klienta ma by? Twoim mocnym wyró?nikiem na rynku, co mo?esz zrobi?, ?eby utrzyma? swoj? pozycj?? Czy obs?uguj?c klientów bierzesz pod uwag? ile kupuj? i jak cz?sto? Jak oceniasz d?ugo?? wspó?pracy z nimi? Klient dzia?aj?cy w bran?y spedycyjnej opowiedzia? mi histori? o tym jak "naci??" si? na swojej super obs?udze. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-01-19 | więcej »
"Medialny Mozart"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"To tak, jakby Mozart chodzi? na korepetycje do Antonio Salieriego" powiedzia? dziennikarzowi "Gazety Wyborczej" znany z kontrowersyjnych wypowiedzi pose? opozycyjnej partii o potrzebie szkolenia medialnego. Nie wszyscy maj? takie dobre samopoczucie. Coraz wi?cej osób publicznych docenia wag? szkolenia medialnego i coraz wi?cej agencji PR ma takie szkolenia w swojej ofercie. Bardzo dobrze. Dzisiaj [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-01-12 | więcej »
"21 moich postanowie? noworocznych"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przez kilka dni dzielnie walczy?em z pomys?em, ?eby zrezygnowa? z noworocznych postanowie?, ale od czego jest silna wola :-) W tym roku – po g??bokich przemy?leniach – zobowi?zuj? si? uroczy?cie... 1. Przyty? co najmniej 10 kilogramów. 2. Zaprzesta? porannej gimnastyki, bo to tylko komplikuje organizacj? dnia przed ?niadaniem. 3. Odrzuci? propozycj? rozk?adówki w Playboyu. 4. Czyta? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-01-05 | więcej »
"Marka i reputacja"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na firmowym spotkaniu wigilijnym zapyta?em prezesa du?ej spó?ki gie?dowej co sp?dza sen z jego powiek. Odpowied? by?a b?yskawiczna: "Du?y kryzys zaufania do firmy." ?redni czas zarz?dzania firm? jest teraz krótszy ni? przed kilkoma laty. Pi?? lat to wieczno??. G?ówn? przyczyn? przedwczesnego po?egnania z firm? jest spadek zaufania do organizacji. Jako szef firmy nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-12-22 | Komentarze [1] więcej »
"Co mo?e dla Ciebie zrobi? konkurencja?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nowy klient - mówi?c dok?adniej kto? podaj?cy si? za klienta - zamówi? monitoring mediów na pi?? hase?. Interesowa?y go trzy tytu?y prasowe: "Rzeczpospolita", "Gazeta Wyborcza" i "Fakt". Przyj?? nasz? pierwsz? ofert?. Nie targowa? si? o cen?. Wspó?prac? chcia? rozpocz?? od zaraz. Znikn?? tak szybko jak si? pojawi?. Inny klient by? zainteresowany szkoleniami [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-12-15 | więcej »
"Jaki masz bud?et na PR?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Ale w naszym bud?ecie nie ma pieni?dzy na public relations." Takie zdanie ka?demu mo?e zepsu? humor! Dlaczego pytasz o bud?et? "Bo chc? wiedzie? ile pieni?dzy jest do wydania." B??d. Pieni?dze, bud?et i finanse to ostatnie tematy do uzgodnienia z klientem. Przede wszystkim trzeba skupi? si? na jednej rzeczy: PROBLEMY KLIENTA. "Dlaczego? Przecie? chc? wiedzie? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-12-08 | więcej »
"Terroryzm i media"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zamaskowane twarze terrorystów. Przera?one rodziny zak?adników. Zdezorientowani reporterzy, którzy udaj?, ?e si? nie boj?. Podstawowe trzy pytania w sytuacji zamachu terrorystycznego brzmi?: Kto ustala regu?y gry? Kto pisze scenariusz? Kto go realizuje? Wi?cej pyta?? Pytanie 1: Dlaczego media relacjonuj? takie sytuacje? Dlaczego ich po prostu nie zignoruj?? Czy to by zmniejszy?o determinacj? terrorystów i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-11-30 | więcej »
"Informacje z certyfikatem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dziennikarze to wyj?tkowa grupa zawodowa. Nie witaj? si? tajemniczymi gestami, nie nosz? ubra? z jednej firmy, nie ho?duj? ?adnym magicznym rytua?om. Jest mi?dzy nimi unikatowe poczucie wyj?tkowo?ci uprawianego zawodu i specyficzna wi??, której nie trzeba wzmacnia? maso?skimi obrz?dami, skomplikowanymi has?ami rozpoznawczymi czy sekretnymi u?ciskami d?oni. T? wi?? wida? we wzajemnym zaufaniu. Dziennikarz [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-11-24 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Prawda Dziennikarze Rzecznik Gazeta Kaczy?ski Reporter Pressence PRACOWNICY Reporterzy Media Google Twitter Praktycy Klient Problem Gapa Polska Internet Informacja Dziennikarz Relations Szef Komunikacja Relacje Firma Public Wywiad Klienci Tusk AgencjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl