Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-06-02
"W pomiarze efektów PR licz? si? tylko badania jako?ciowe"

W pomiarze efektów PR licz? si? tylko badania jako?ciowe

Przez dekady bran?a public relations nie umia?a odpowiedzie? na pytanie jak mierzy? efekty dzia?a? PR. Inaczej ni? w pokrewnych dziedzinach marketingu i reklamy, praktycy public relations d?ugo borykali si? z wyborem w?a?ciwych narz?dzi do pomiaru programów PR.

Klienci codziennie maj? kontakt z tysi?cami komunikatów z ró?nych ?róde?. Czy mo?liwe jest sprawdzenie, który konkretnie przekaz public relations zmieni? opini?, nastawienie lub zachowanie? Ja nie znam jednej i jedynej odpowiedzi na to pytanie.

Instytut Public Relations opublikowa? w 2010 roku Zasady Pomiaru PR (The Barcelona Principles of PR Measurement). Przedstawione w tym dokumencie zasady s? znakomitym fundamentem do przemy?lanego mierzenia efektów public relations – podkre?laj? wag? wyznaczenia celów, realistycznego mierzenia wyników w mediach spo?eczno?ciowych i potrzeb? w??czenia pomiaru programu PR do wszystkich dzia?a? komunikacyjnych organizacji.

Media to nie wszystko

Uwag? zwróci?em na punkt pi?ty z siedmiu zasad: Mierzenie Wyników jest Wa?niejsze od Mierzenia Wyników w Mediach. Najpierw pomy?la?em "No nie..." ale szybko przypomnia?em sobie jak cz?sto moi koledzy i klienci szukali potwierdzenia skuteczno?ci PR w?a?nie w liczbie i jako?ci artyku?ów w mediach. Do dzi? wi?kszo?? agencji PR czuje si? w pewnym stopniu zmuszona do przedstawienia efektów swojej pracy w liczbach wzmianek w mediach. Pozytywny rezonans w mediach na pewno pomaga, ale czy to najwa?niejszy materia? do pomiaru?

Czy opiniotwórcza grupa A teraz lepiej rozumie Twoje stanowisko w wa?nej sprawie? Czy grupa konsumentów B widzi mark? Twojej organizacji w bardziej korzystnym ?wietle? Czy grupa decydentów C zgadza si? przetestowa? Twój produkt rzeczywi?cie w wyniku akcji PR?

Omawiany dokument wskazuje, ?e pomiaru mo?na dokonywa? wy??cznie sprawdzonymi narz?dziami badawczymi, ale moje do?wiadczenie pokazuje, ?e dobrze jest uwzgl?dni? tak?e inne, bardziej odczuwalne od formalnej analizy, wyniki:

1. Opinie dzia?u sprzeda?y. Trudno o lepsze ?ród?o tworzenia i poprawy produktu i programu public relations od opinii pracowników dzia?u sprzeda?y – to oni pierwsi odczuwaj? bezpo?redni wp?yw publikacji w mediach, imprez specjalnych, sponsoringu na reakcje i decyzje klientów.

Public relations nie zwi?ksza bezpo?rednio sprzeda?y (nie taka jego funkcja), ale odgrywa kluczow? rol? w tworzeniu przychylnego ?rodowiska dla kluczowych komunikatów handlowych.

2. Opinie kadry kierowniczej ?redniego szczebla. Skuteczno?? komunikacji wewn?trznej cz?sto jest "mierzona" w oparciu o to, co szefowie s?ysz? od kierowników ?redniego szczebla. Poka? szefowi firmy wewn?trzne badanie, które pokazuje co? co jest sprzeczne z jego ogl?dem sytuacji. Czyja opinia wygra? ?le si? dzieje kiedy "szef ma monopol na racj?".

Sukces ka?dego programu relations zale?y od zachowania najwa?niejszej osoby w organizacji. Media patrz? na prezesa, bo to on personifikuje firm? – ten, kto deleguje to uprawnienie marketingowi lub public relations jest g?upcem. Wiedz? to do?wiadczeni praktycy PR i na razie tylko czuj? ci, którzy do tej bran?y wchodz?.

Konkluzja

Pomiar skuteczno?ci public relations zawsze nale?y traktowa? jako sk?adnik pomiaru wszystkich dzia?a? komunikacyjnych organizacji. Niezmiernie trudno jest przypisa? zwi?kszenie rozpoznawalno?ci marki, popraw? reputacji, zmian? nastawienia lub nowe zachowanie konkretnej akcji public relations. Ale tezy z deklaracji "The Barcelona Principles" wskazuj? w?a?ciwy kierunek dla kolejnych propozycji.

Jakie jest Twoje zdanie o zasadach z Barcelony?

PS. Zobacz prezentacj?: Barcelona Declaration of Measurement Principles (dokument w j.angielskim).

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Anna Miotk 2011-06-03
Ja tego ju? od dawna ucz? na szkoleniach, które prowadz?. ?e analiza tre?ci materia?ów prasowych to nie jedyna metoda, i ?eby cokolwiek zmierzy?, trzeba mie? mierzalny cel. Jednak zasady z Barcelony mówi? o wiele wa?niejsz? rzecz - ekwiwalent reklamowy nie jest miar? skuteczno?ci PR. To jest dopiero kuriozum, ?e stosuje si? co?, co nie ma wystarczaj?cego zakorzenienia w metodologii naukowej.
Bogus?aw Feliszek 2011-06-04
Zgoda. Po cz??ci taka praktyka wynika z mylenia public relations z reklam?. "Co robisz?" "Zajmuj? si? public relations." "Aha, czyli reklam?." Skoro PR to "inna forma reklamy", wi?c metody pomiaru mog? by? podobne :-(
Marcin Niew?g?owski 2011-06-05
Wa?n? rzecz tak?e poruszy?e? i ka?dy, kto ??czy marketing z PR powinien zapami?ta? ten fragment "(...) odgrywa kluczow? rol? w tworzeniu przychylnego ?rodowiska dla kluczowych komunikatów handlowych." Co do pomiaru to zgoda. Co do ekwiwalentu reklamowego - i tak, i nie. Na 'nie', bo oczywi?cie nie mówi to zbytnio o jako?ci, a w badaniach dla klienta jest to najwa?niejsze. Na 'tak' za ekwiwalentem, bo pokazuje pewien obraz pracy, mo?e zniekszta?cony, ale pokazuj?cy w?o?ony wysi?ek ze strony dzia?u/ agencji PR. Oczywi?cie nie jest to dobre rozwi?zanie, ale trudno czasami klientowi wyt?umaczy?, ?e PR mo?e poprawi? "atmosfer?" w kwestii sprzeda?y danego produktu czy w relacjach B2B. Cz?sto jest to dla nich zbyt abstrakcyjne. Chocia? moim zdaniem ekwiwalent reklamowy b?dzie zanika? z uwagi na jedno - upadek tradycyjnej prasy. Przy dominacji mediów online wszystko prze?o?y si? na intensywno?? szukania danej frazy w Google czy te? jak du?e zainteresowanie by?o stron? www/ fanpage'em/ profilem na Twitterze danej marki w okresie tych publikacji.
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Szef Public Klienci Gapa Rzecznik Klient Kaczy?ski Komunikacja Media Google Polska Reporter Relations Tusk Problem PRACOWNICY Gazeta Dziennikarz Internet Dziennikarze Prawda Wywiad Informacja Pressence Praktycy Firma Agencje Relacje Twitter ReporterzyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl