Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Oto kilka s?ów jakie chcia?bym przekaza? na uroczysto?ci wr?czenia nagród najbardziej kreatywnym ludziom w polskim PR – gdybym by? na ni? zaproszony. "Dzi?kuj? za zaproszenie. Niecz?sto mog? mówi? do najbardziej kreatywnych ludzi w PR. W?a?ciwie robi? to po raz pierwszy. Jest jedna rzecz, któr? powiem dzisiaj publicznie pierwszy raz i ciesz? si?, ?e powiem [...]
Bogus?aw Feliszek | 2017-04-30 | więcej »
"Mateusz Kijowski – Media Gapa 2016"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Mateusz Kijowski, lider Komitetu Obrony Demokracji, otrzyma? tytu? "Media Gapa 2016" za wypowied?: "Nie chcemy obala? rz?du PiS." (Rzeczpospolita, 2.03.2016.) Drugie miejsce przypad?o Witoldowi Waszczykowskiemu, ministrowi spraw zagranicznych, za zdanie: "Nie mamy ?adnej antyeuropejskiej retoryki, nie chcemy wyprowadzi? Polski z Unii Europejskiej, to s? wszystko jakie? dziwaczne zarzuty opozycji." (TVN 24 "Jeden [...]
Bogus?aw Feliszek | 2016-12-28 | więcej »
"S?awomir Nowak – Media Gapa 2013"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

S?awomir Nowak, by?y minister transportu, otrzyma? tytu? "Media Gapa 2013" za wypowied?: "Nigdy nie u?atwia?em ani nie pomaga?em w prowadzeniu biznesu, zdobywaniu zlece? lub kontraktów firmie CAM Media ani ?adnej innej firmie!" w o?wiadczeniu po publikacji artyku?u "Uk?ady ministra Nowaka z biznesmenami zarabiaj?cymi na pa?stwie" we "Wprost", 22.04.2013. Drugie miejsce przypad?o gen. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-12-27 | więcej »
"Ewa Kopacz – Media Gapa 2012"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ewa Kopacz otrzyma?a tytu? "Media Gapa 2012" za wypowied?: "Ja nie mam problemu ze s?owem przepraszam." Marsza?ek Sejmu wypowiedzia?a te s?owa na briefingu po informacji Naczelnej Prokuratury Wojskowej, ?e cia?o Anny Walentynowicz zosta?o zamienione z cia?em innej ofiary katastrofy lotniczej pod Smole?skiem. 26.09.2012. Drugie miejsce przypad?o rzecznikowi rz?du Paw?owi Grasiowi za zdanie: "Nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-12-27 | więcej »
"Nie jestem osob?, która kupczy..."
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W mediach ?atwo wpa?? w pu?apk? zaprzecze?. Nawet proste zaprzeczenie utrwala tre?? zarzutu przez jego powtórzenie. Negatyw utrwala podstawow? tre?? przekazu. Zaprzeczenie w odpowiedzi jest te? sygna?em przej?cia do defensywy. Pozytywna odpowied? pokazuje kim jeste? i za czym si? opowiadasz. By? mo?e nie tego oczekuje reporter, ale nikt nie mo?e zmusi? Ciebie do [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-09-15 | więcej »
"W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Mam ?wie?utk? i mi?kk? szyneczk?. Ko?? dla pieseczka?" Wszystkie interesy opieraj? si? na relacjach – tak?e u rze?nika. W public relations liczy si? subtelna dyplomacja, delikatna perswazja i s?odkie kuszenie. Ale nie udawajmy ?wi?toszków. Fundamentem nowoczesnego PR jest za?o?enie, ?e praktycy public relations zarz?dzaj? relacjami, których inni nie dostrzegaj? lub nie potrafi? wykorzysta? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-01-27 | więcej »
"Grzegorz Lato - Media Gapa 2011"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Grzegorz Lato - Media Gapa 2011 1. miejsce: Grzegorz Lato, prezes PZPN, za wypowied?: "Nie jestem przyspawany do sto?ka prezesa PZPN." Przegl?d Sportowy, 30.11.2011. 2. miejsce: Micha? Boni, jako szef Komitetu Sta?ego Rady Ministrów, za wypowied?: "Nikt nikomu niczego nie zabiera." o reformie emerytalnej. Wprost24, 11.01.2011. 3. miejsce: Katarzyna Piekarska, pos?anka SLD, za wypowied?: [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-12-31 | więcej »
"Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe "
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na pocz?tek krótki quiz. Kto to powiedzia?? 1. "My?la?em, ?e pan mi r?k? poda, a pan mi tu jakie? dokumenty daje." a. Bronis?aw Komorowski, b. Jaros?aw Kaczy?ski, c. Donald Tusk 2. "Niech pan mnie mo?e od razu przeprosi, bo inaczej, b?dzie mia? pan proces." a. Bronis?aw Komorowski, b. Jaros?aw Kaczy?ski, c. Donald Tusk 3. "Je?dzicie, przecinacie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-21 | więcej »
"Wyzwanie PR, czyli co si? sta?o z prawd??"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Prawda to esencja public relations – prawda dobrze opowiedziana. Wychowa?em si? w latach 60. i 70. ubieg?ego wieku. Ogl?da?em jeden kana? w czarno-bia?ej telewizji. S?ucha?em jednej stacji radiowej – Woln? Europ? skutecznie zag?usza? nadajnik w Gliwicach. Czyta?em jedn? lokaln? gazet?. Nie by?o kablówki ani telewizji satelitarnej. Nie mia?em komputera (nikt nie mia?) [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-01-03 | Komentarze [3] więcej »
"Miros?aw Drzewiecki - Media Gapa 2010"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Miros?aw Drzewiecki, by?y minister sportu, otrzyma? tytu? Media Gapa 2010 za wypowied?: "Nigdy nie uwa?a?em, ?e Polska to dziki kraj." - TVN 24 "Kropka nad i", 31.03.2010. Drugie miejsce przypad?o ministrowi spraw zagranicznych Rados?awowi Sikorskiemu za zdanie: "Tak wi?c ja osobi?cie nie widz? powodów do niepokoju o losy tego dochodzenia." o ?ledztwie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-30 | więcej »
"Anty-negatywny apel polityczny"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Coraz cz??ciej nachodzi mnie my?l, ?e w lokalach wyborczych powinny by? zainstalowane podwójne kabiny – jedna do wybrania swego faworyta, druga do wzi?cia prysznicu. Cz?onek komisji wr?cza?by g?osuj?cemu kart? wyborcz? i r?cznik. Za kotar? wyborca natychmiast po oddaniu g?osu bra?by prysznic, który zmywa?by z niego wszystkie brudy kampanii. Praktycy PR, którzy nie zajmuj? si? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-22 | więcej »
"Co nowego w relacjach z mediami"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wszyscy znamy te narzekania: Stacje informacyjne nie s? obiektywne. Media s? liberalne i popieraj? Donalda Tuska. Radio jest bardziej konserwatywne. Dziennikarze goni? za sensacj?. Nic nowego pod s?o?cem. Skupmy si? zatem na tym co nowe, jak zmieni?y si? media i jakie to ma implikacje na interakcje praktyków public relations z dziennikarzami. Oto siedem [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-04-08 | więcej »
"Senyszyn, Palikot i Doda ze mn? w jacuzzi"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Joanna Senyszyn, Janusz Palikot i Doda siedz? ze mn? w jacuzzi. Wyobra? sobie tak? scen?. Na zewn?trz 10 stopni, wieje wiosenny wietrzyk, na szczytach gór wida? ?nieg. A Ty siedzisz w ogromnej, kolorowej, okr?g?ej wannie w pi?ciogwiazdkowym hotelu – pi?knym, stylowym, zabytkowym pa?acyku. Czujesz si? jakby? by? na innej planecie. Obok Ciebie trzy gwiazdy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-04-01 | Komentarze [2] więcej »
"Zbigniew Chlebowski - Media GAPA 2009"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zbigniew Chlebowski, by?y przewodnicz?cy klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej otrzyma? tytu? Media Gapa 2009 za wypowied?: "Niczego nie ukradli?my, nie by?o ?adnej ?apówki." o zmianach w ustawie hazardowej - Newsweek, 8.11.2009. Media Gapa to osoba, która zapomina, ?e powtarzanie w mediach fa?szywych, negatywnych i niesprawiedliwych oskar?e?, komentarzy i spekulacji zwi?ksza ryzyko wprowadzenia ich [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-12-28 | więcej »
"Bez przeprosin, czyli obrona Chlebowskiego"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ka?dy z nas - prezydent Kaczy?ski, premier Tusk i pan Jasio, parkingowy z centrum handlowego - od czasu do czasu pope?nia jaki? b??d. S? tacy dla których dzie? bez pomy?ki to dzie? stracony; s? te? tacy, którzy przejmuj? si? najdrobniejsz? "wpadk?". B??dy s? ró?nego formatu. Mo?e to by? rozpocz?cie wojny, zablokowanie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-11-05 | więcej »
"Wra?enia i spostrze?enia"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

?yjemy w ?wiecie wra?e? i spostrze?e?. Wra?enia - to, co pozostaje w nas w wyniku komunikacji. Spostrze?enia - to, co wydaje si? nam, ?e widzimy i s?yszymy. Wra?enia s? trwa?e. Mog? by? wynikiem percepcji, ale same wra?enia ?yj? poza faktami - s? ostatni? rzecz? jak? zapominamy o okoliczno?ciach, o wydarzeniu, o osobie. Dlaczego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-07-02 | więcej »
"Konstytucyjna autoryzacja"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kara grzywny lub ograniczenia wolno?ci za publikowanie wypowiedzi bez autoryzacji jest zgodna z konstytucj?. Trybuna? Konstytucyjny tak oceni? art. 14 i 49 Prawa prasowego z 1984 roku, które mówi?, ?e "publikowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji utrwalonych za pomoc? zapisów fonicznych i wizualnych wymaga zgody osób udzielaj?cych informacji". A za [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-09-29 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Problem Gazeta Media Polska Relacje Relations Szef Reporter Tusk Agencje Prawda Public Google Reporterzy Klient Pressence Komunikacja Praktycy Gapa Kaczy?ski Dziennikarz Informacja Dziennikarze Twitter Rzecznik Internet Klienci Wywiad Firma PRACOWNICYStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
2. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
3. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
4. Reporter chce do domu
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
9. 21 mi?ych s?ówek
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl