Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Jak ocenia? jako?? pracy agencji public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ocena jako?ci pracy wykonanej dla klientów nale?y do najtrudniejszych zada? agencji public relations. Oto trzy najwi?ksze wyzwania: 1. Trudno jest obiektywnie oceni? wzajemn? lojalno?? klienta i agencji. 2. Lojalno?? klienta powi?zana jest z percepcj? efektywno?ci pracy agencji. 3. Klienci maj? k?opot z ocen? jako?ci ?wiadczonych us?ug PR. Wi?kszo?? agencji public relations stosuje formalne procedury do oceny [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-28 | więcej »
"Papierowy czy diamentowy rzecznik prasowy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przymierzasz si? do zatrudnienia rzecznika prasowego. Czym kierowa? si? w wyborze odpowiedniej osoby? Zacznijmy od cech charakteru i podstawowych umiej?tno?ci. Oto lista cech i umiej?tno?ci idealnego rzecznika prasowego, dzi?ki którym mo?e skutecznie komunikowa? si? z otoczeniem wewn?trznym i zewn?trznym: 1. Relacje z innymi lud?mi - Strefa MY Cechy: empatia, spolegliwo??, otwarto??, optymizm, nadzieja. Umiej?tno?ci: s?uchanie, mówienie, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-25 | więcej »
"Apologia, kategoria i antapologia"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Apologia, kategoria i antapologia – trzy s?owa, bez których trudno wyobrazi? sobie skuteczne zarz?dzanie sytuacj? kryzysow?. Apologia to retoryczna strategia komunikacyjna zmierzaj?ca do rych?ej naprawy reputacji. Obserwujemy j? kiedy prominentna osoba lub organizacja odpowiada na krytyk?, wyja?nia motywy dzia?ania i próbuje naprawi? swoj? reputacj? po?rednio lub bezpo?rednio nadwyr??on? atakami, plotkami i oskar?eniami. Celem [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-21 | więcej »
"Nie lubi? klakierów, lizusów i potakiwaczy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Znasz to powiedzenie sztabów kryzysowych? "Wszyscy zgadzamy si?, ?e mamy racj?? No to gdzie? tutaj jest b??d!" Pami?tam nerwow? narad? w gor?ce sierpniowe popo?udnie. "Rozumiem panowie, ?e wszyscy zgadzamy si? co do naszego wspólnego o?wiadczenia, które za chwil? mam przekaza? prasie" - powiedzia? szef firmy. Zebrani kiwn?li g?owami na znak aprobaty. "W takim [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-18 | więcej »
"Komunikacja ryzyka w ochronie zdrowia"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Popularna dziennikarka w mojej ulubionej stacji radiowej mówi?a o "pandemii braku witaminy B". Pandemia... Hmmm... Ryzykowne s?owo w ochronie zdrowia. Komunikacja ryzyka w ochronie zdrowia to dwustronna wymiana informacji o zagro?eniach, w tym zagro?eniach zdrowia takich jak na przyk?ad tzw. ?wi?ska grypa (A/H1N1). Celem komunikacji jest zwi?kszenie wiedzy i zrozumienia, budowanie zaufania [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-14 | więcej »
"Astronauci, sportowcy i rzecznicy prasowi"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Co powinno ??czy? rzecznika prasowego z astronautami i sportowcami? ?wiczenia. Du?o ?wicze?. Kiedy astronauci otwieraj? luk ?luzy i opuszczaj? statek kosmiczny nie masz w?tpliwo?ci, ?e wcze?niej wielokrotnie i dok?adnie prze?wiczyli wszystkie manewry w obcym i nieprzyjaznym ?rodowisku. Sp?dzili mnóstwo godzin w symulatorach lotu i trenowali zachowania w awaryjnych sytuacjach - wszystko jako maksymalnie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-11 | więcej »
"Czytanie z oczu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy z obserwacji ruchu oczu mo?na odczyta?, ?e kto? k?amie? W pewnym stopniu tak. Ale nie jest to wiedza bezdyskusyjna. Czasem w kinie mo?na zobaczy? policjanta, który przes?uchuj?c podejrzanego uwa?nie ?ledzi ruchy ga?ek ocznych. Oczy w lewo - k?amie; w prawo - mówi prawd?. W prawdziwym ?yciu bardzo nierozwa?ne by?oby os?dzanie zachowania ludzi [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-07 | więcej »
"Toksyczni informatorzy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wielu dziennikarzy traktuje anonimowych informatorów jak partnerów w toksycznych zwi?zkach: nie mog? ?y? razem i jeszcze bardziej nie potrafi? ?y? bez siebie. Co trzeci pytany przeze mnie dziennikarz przyznawa? si? do "powa?nego dyskomfortu" wywo?anego drukowaniem anonimowych wypowiedzi, ale jednocze?nie co drugi wyzna?, ?e rozmówca zgodzi?by si? ujawni? nazwisko gdyby go "troch? mocniej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-04 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Media Praktycy Relations Rzecznik Problem Public Agencje PRACOWNICY Gapa Google Informacja Kaczy?ski Pressence Twitter Klienci Relacje Wywiad Firma Dziennikarze Polska Dziennikarz Klient Gazeta Szef Tusk Reporterzy Prawda Komunikacja Reporter InternetStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl