Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, otrzyma?a tytu? "Media Gapa 2017" za wypowied?: "Nigdy nie ingerowa?am w procesy reprywatyzacji." (GazetaPrawna.pl, 26.06.2017.) Drugie miejsce otrzyma? prezydent Andrzej Duda za stwierdzenie: "Moje ustawy ws. s?dów nie ?ami? konstytucji i s? dobrymi ustawami." (TVN 24 "Kawa na ?aw?", 26.11.2017.) Trzecie miejsce przypad?o by?ej premier Beacie Szyd?o za zdanie: [...]
Bogus?aw Feliszek | 2017-12-27 | więcej »
"Mateusz Kijowski – Media Gapa 2016"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Mateusz Kijowski, lider Komitetu Obrony Demokracji, otrzyma? tytu? "Media Gapa 2016" za wypowied?: "Nie chcemy obala? rz?du PiS." (Rzeczpospolita, 2.03.2016.) Drugie miejsce przypad?o Witoldowi Waszczykowskiemu, ministrowi spraw zagranicznych, za zdanie: "Nie mamy ?adnej antyeuropejskiej retoryki, nie chcemy wyprowadzi? Polski z Unii Europejskiej, to s? wszystko jakie? dziwaczne zarzuty opozycji." (TVN 24 "Jeden [...]
Bogus?aw Feliszek | 2016-12-28 | więcej »
"Tego b??du w mediach spo?eczno?ciowych Ci nie daruj?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"B??dzi? to rzecz ludzka, przebacza? – boska." – pisa? angielski poeta Alexander Pope. Niestety w mediach spo?eczno?ciowych ta zasada nie dzia?a. Zdarzy?o Ci si? pope?ni? b??d stylistyczny, gramatyczny lub ortograficzny na firmowym profilu klienta na Facebooku lub Twitterze? Ma?o nie zjedli Ci? ?ywcem! I to, co napisali trudno nazwa? subteln? poezj?. Pó? biedy kiedy pomy?ka [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-04-25 | więcej »
"S?awomir Nowak – Media Gapa 2013"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

S?awomir Nowak, by?y minister transportu, otrzyma? tytu? "Media Gapa 2013" za wypowied?: "Nigdy nie u?atwia?em ani nie pomaga?em w prowadzeniu biznesu, zdobywaniu zlece? lub kontraktów firmie CAM Media ani ?adnej innej firmie!" w o?wiadczeniu po publikacji artyku?u "Uk?ady ministra Nowaka z biznesmenami zarabiaj?cymi na pa?stwie" we "Wprost", 22.04.2013. Drugie miejsce przypad?o gen. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-12-27 | więcej »
"Ewa Kopacz – Media Gapa 2012"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ewa Kopacz otrzyma?a tytu? "Media Gapa 2012" za wypowied?: "Ja nie mam problemu ze s?owem przepraszam." Marsza?ek Sejmu wypowiedzia?a te s?owa na briefingu po informacji Naczelnej Prokuratury Wojskowej, ?e cia?o Anny Walentynowicz zosta?o zamienione z cia?em innej ofiary katastrofy lotniczej pod Smole?skiem. 26.09.2012. Drugie miejsce przypad?o rzecznikowi rz?du Paw?owi Grasiowi za zdanie: "Nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-12-27 | więcej »
"Nie jestem osob?, która kupczy..."
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W mediach ?atwo wpa?? w pu?apk? zaprzecze?. Nawet proste zaprzeczenie utrwala tre?? zarzutu przez jego powtórzenie. Negatyw utrwala podstawow? tre?? przekazu. Zaprzeczenie w odpowiedzi jest te? sygna?em przej?cia do defensywy. Pozytywna odpowied? pokazuje kim jeste? i za czym si? opowiadasz. By? mo?e nie tego oczekuje reporter, ale nikt nie mo?e zmusi? Ciebie do [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-09-15 | więcej »
"Grzegorz Lato - Media Gapa 2011"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Grzegorz Lato - Media Gapa 2011 1. miejsce: Grzegorz Lato, prezes PZPN, za wypowied?: "Nie jestem przyspawany do sto?ka prezesa PZPN." Przegl?d Sportowy, 30.11.2011. 2. miejsce: Micha? Boni, jako szef Komitetu Sta?ego Rady Ministrów, za wypowied?: "Nikt nikomu niczego nie zabiera." o reformie emerytalnej. Wprost24, 11.01.2011. 3. miejsce: Katarzyna Piekarska, pos?anka SLD, za wypowied?: [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-12-31 | więcej »
"Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe "
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na pocz?tek krótki quiz. Kto to powiedzia?? 1. "My?la?em, ?e pan mi r?k? poda, a pan mi tu jakie? dokumenty daje." a. Bronis?aw Komorowski, b. Jaros?aw Kaczy?ski, c. Donald Tusk 2. "Niech pan mnie mo?e od razu przeprosi, bo inaczej, b?dzie mia? pan proces." a. Bronis?aw Komorowski, b. Jaros?aw Kaczy?ski, c. Donald Tusk 3. "Je?dzicie, przecinacie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-21 | więcej »
"Szybka ?winia, czyli 20 cytatów o zarz?dzaniu zmian?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie mo?na zrobi? konia wy?cigowego ze ?wini. - Nie - odpar? Samuel - Ale mo?na z niej zrobi? bardzo szybk? ?wini?. – pisa? John Steinbeck w powie?ci "Na wschód od Edenu". Firmy najlepiej wykorzystuj?ce zmiany nie patrz? na nie jak na wstydliwe i dyskretne wydarzenia, ale jak na nowe okazje do poprawy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-13 | więcej »
"Miros?aw Drzewiecki - Media Gapa 2010"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Miros?aw Drzewiecki, by?y minister sportu, otrzyma? tytu? Media Gapa 2010 za wypowied?: "Nigdy nie uwa?a?em, ?e Polska to dziki kraj." - TVN 24 "Kropka nad i", 31.03.2010. Drugie miejsce przypad?o ministrowi spraw zagranicznych Rados?awowi Sikorskiemu za zdanie: "Tak wi?c ja osobi?cie nie widz? powodów do niepokoju o losy tego dochodzenia." o ?ledztwie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-30 | więcej »
"Anty-negatywny apel polityczny"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Coraz cz??ciej nachodzi mnie my?l, ?e w lokalach wyborczych powinny by? zainstalowane podwójne kabiny – jedna do wybrania swego faworyta, druga do wzi?cia prysznicu. Cz?onek komisji wr?cza?by g?osuj?cemu kart? wyborcz? i r?cznik. Za kotar? wyborca natychmiast po oddaniu g?osu bra?by prysznic, który zmywa?by z niego wszystkie brudy kampanii. Praktycy PR, którzy nie zajmuj? si? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-22 | więcej »
"Podst?pne pytania w kryzysie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Trudne i agresywne pytania na konferencji prasowej w czasie kryzysu postrzegane s? jako podst?pne ataki na reputacj? pytanego lub ca?ej organizacji. Schemat tych pyta? - tkanych jak sie? paj?ka - jest ?atwy do zidentyfikowania. Skoro tak, to i obrona przed atakiem nie powinna by? trudna. Sekret polega na umiej?tno?ci rozpoznania takiego pytania i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-08-23 | więcej »
"6:0, czyli sze?? mitów kampanii prezydenckiej"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jaros?aw Kaczy?ski mia? ciekawsz? kampani?, ale prezydentem raczej nie zostanie, bo nie przekona? do siebie wystarczaj?cej liczby wyborców i siebie samego do tego urz?du. Naiwne jest twierdzenie, ?e wystarczy wygra? kampani?, ?eby zwyci??y? w wyborach. To pierwszy mit. Oryginalna kampania pomaga w osi?gni?ciu celu, ale go nie gwarantuje. Potrzebne jest jeszcze zyskanie poparcia [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-07-02 | więcej »
"Zbigniew Chlebowski - Media GAPA 2009"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Zbigniew Chlebowski, by?y przewodnicz?cy klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej otrzyma? tytu? Media Gapa 2009 za wypowied?: "Niczego nie ukradli?my, nie by?o ?adnej ?apówki." o zmianach w ustawie hazardowej - Newsweek, 8.11.2009. Media Gapa to osoba, która zapomina, ?e powtarzanie w mediach fa?szywych, negatywnych i niesprawiedliwych oskar?e?, komentarzy i spekulacji zwi?ksza ryzyko wprowadzenia ich [...]
Bogus?aw Feliszek | 2009-12-28 | więcej »
"Marka i reputacja"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na firmowym spotkaniu wigilijnym zapyta?em prezesa du?ej spó?ki gie?dowej co sp?dza sen z jego powiek. Odpowied? by?a b?yskawiczna: "Du?y kryzys zaufania do firmy." ?redni czas zarz?dzania firm? jest teraz krótszy ni? przed kilkoma laty. Pi?? lat to wieczno??. G?ówn? przyczyn? przedwczesnego po?egnania z firm? jest spadek zaufania do organizacji. Jako szef firmy nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-12-22 | Komentarze [1] więcej »
"Dziennikarska prowokacja wiecznie ?ywa"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Trzeba si? zacz?? zastanawia? nad granicami prowokacji," mówi czo?owy polityk koalicyjnej partii po ujawnieniu przez dziennikarzy TVN jak mo?na za?atwi? "posad? na telefon" w Agencji Rynku Rolnego, poza konkursem, dla "syna zas?u?onego dzia?acza PSL". "Wi?cej takich prowokacji. Wtedy Polska b?dzie lepiej dzia?a?a," kontruje inny polityk, ale nie z opozycji, lecz drugiej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-09-15 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Public Relations Polska Media Kaczy?ski Wywiad Prawda Tusk Rzecznik Gazeta Problem Reporterzy Gapa Firma Dziennikarze Relacje Twitter PRACOWNICY Praktycy Google Internet Klienci Pressence Klient Szef Reporter Komunikacja Agencje Informacja DziennikarzStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl