Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, otrzyma?a tytu? "Media Gapa 2017" za wypowied?: "Nigdy nie ingerowa?am w procesy reprywatyzacji." (GazetaPrawna.pl, 26.06.2017.) Drugie miejsce otrzyma? prezydent Andrzej Duda za stwierdzenie: "Moje ustawy ws. s?dów nie ?ami? konstytucji i s? dobrymi ustawami." (TVN 24 "Kawa na ?aw?", 26.11.2017.) Trzecie miejsce przypad?o by?ej premier Beacie Szyd?o za zdanie: [...]
Bogus?aw Feliszek | 2017-12-27 | więcej »
"Oszcz?d? reporterowi troch? czasu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Spotka?em si? przy kawie ze starym znajomym z telewizji. Wspominali?my by?ych wspó?pracowników i rozmawiali?my o zmianach w mediach po naszym odej?ciu z telewizji 25 lat temu. Jednym z tematów by?o porównanie tego jak w tym czasie zmieni?a si? praca reporterów. Ró?nica jest ogromna. Popatrzmy jak wygl?da?a praca reportera prasowego przygotowuj?cego relacj? z konferencji [...]
Bogus?aw Feliszek | 2016-11-28 | więcej »
"Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

S? kierowcy, którzy przy?pieszaj? przed wjazdem na skrzy?owanie (musz? zd??y? przed zmian? ?wiate?). S? tacy, którzy zwalniaj? (chc? si? rozejrze?). S? te? tacy, którzy nie zmieniaj? szybko?ci (bo po co?). Zwolnij na chwil? przed ka?d? wa?n? decyzj? w sytuacji kryzysowej. Jeszcze raz zastanów si? co zrobi?. W kryzysie nie ma czasu na niejasne [...]
Bogus?aw Feliszek | 2016-10-21 | więcej »
"Relacje szefa firmy z mediami"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pewny siebie, dobrze wykszta?cony i z du?ym do?wiadczeniem w zarz?dzaniu. Niech?tnie rozmawia z pras?, ale wie o czym pisz? gazety. Jego poprzednicy te? nie przepadali za mediami. Podobnie jak on uwa?ali, ?e wyniki w pracy s? wa?niejsze od tego, co si? mówi i pisze o ich firmie. Rzecznik prasowy dzwoni, ?e reporter [...]
Bogus?aw Feliszek | 2016-07-21 | więcej »
"5 k?amstw agencji PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Specjali?ci PR w wi?kszo?ci jak ognia unikaj? wszelkich skojarze? z k?amstwem lub oszustwem. W public relations takie asocjacje utrudniaj? lub nawet uniemo?liwiaj? budowanie trwa?ych i warto?ciowych relacji z mediami i konsumentami. Takie jest moje zdanie. Niestety, nie wszyscy w PR si? ze mn? zgadzaj?. S? agencje PR, które nie odró?niaj? perswazji od [...]
Bogus?aw Feliszek | 2016-01-17 | więcej »
"Grzegorz Schetyna - Media Gapa 2015"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Grzegorz Schetyna, pose? PO, otrzyma? tytu? "Media Gapa 2015" za wypowied?: "Nie b?dzie ?adnej kl?ski Ewy Kopacz, bo nie b?dzie kl?ski Platformy Obywatelskiej. Osi?gniemy przyzwoity wynik i b?dziemy walczy? o to, ?eby stworzy? koalicj? rz?dow?." (Radio Zet, 20.10.2015.) Drugie miejsce przypad?o Jaros?awowi Kaczy?skiemu, liderowi PiS, za zdanie: "Nasz rz?d nie b?dzie prowadzi? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2015-12-22 | więcej »
"Jacek Protasiewicz – Media Gapa 2014"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jacek Protasiewicz, by?y eurodeputowany PO i by?y wiceprzewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego, otrzyma? tytu? "Media Gapa 2014" za wypowied?: "Nie stawia?em oporu w ?adnym momencie, w ogóle nie u?ywa?em r?k ani nóg, tylko usta." na konferencji prasowej po wydarzeniach na lotnisku we Frankfurcie (27.02.2014). Drugie miejsce przypad?o Maciejowi Karczy?skiemu, rzecznikowi prasowemu ABW, za stwierdzenie: [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-12-28 | więcej »
"Czy media w Polsce s? jeszcze czwart? w?adz?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

To prawda, ?e nie ma demokracji bez wolnych mediów. A media to w?a?nie dziennikarze. Dziennikarze po roku 1989 roku bardzo chcieli pokaza?, ?e mog? by? czwart? w?adz?. W wi?kszo?ci starali si? skutecznie kontrolowa? rz?dz?cych. Czasem – jak Jaros?aw Zientara – p?acili za to najwy?sz? cen?. To dzi?ki dziennikarzom dowiedzieli?my si? o wielu [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-12-13 | więcej »
"Potrafisz zarz?dza? komunikacj? kryzysow??"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nikt nie wstaje rano z my?l?, ?e w?a?nie tego dnia b?dzie musia? zmierzy? si? w pracy z pierwszym w ?yciu kryzysem. ?wieci s?o?ce, zapowiada si? ?adny dzie?, nic z?ego si? nie wydarzy. Wystarczy jednak w??czy? wieczorem telewizor, ?eby przekona? si? jak wiele osób tego dnia do?wiadczy?o du?ego rozczarowania: kryzys przyszed? nagle i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-04-14 | więcej »
"10 pyta? jakich nie lubi agencja PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Agencje PR ch?tnie odpowiadaj? na pytania, dzi?ki którym mog? pokaza? swoje atuty. Z mniejszym entuzjazmem podchodz? do pyta?, które odkrywaj? ich s?abo?ci. Oto 10 ?atwych pyta?, za którymi nie przepadaj? agencje public relations: 1. Jak agencja PR pracuje nad moj? strategi?? Agencje PR zatrudniaj? w wi?kszo?ci osoby bez ?adnego do?wiadczenia w przygotowaniu strategii. Agencje [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-02-06 | więcej »
"S?awomir Nowak – Media Gapa 2013"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

S?awomir Nowak, by?y minister transportu, otrzyma? tytu? "Media Gapa 2013" za wypowied?: "Nigdy nie u?atwia?em ani nie pomaga?em w prowadzeniu biznesu, zdobywaniu zlece? lub kontraktów firmie CAM Media ani ?adnej innej firmie!" w o?wiadczeniu po publikacji artyku?u "Uk?ady ministra Nowaka z biznesmenami zarabiaj?cymi na pa?stwie" we "Wprost", 22.04.2013. Drugie miejsce przypad?o gen. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-12-27 | więcej »
"Trzy kroki od przepa?ci, czyli jak wybiera? przebojowe tematy dla mediów"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy rozpoczynam wspó?prac? z nowym klientem najcz??ciej nie brakuje mu pomys?ów na tematy, którymi chce zainteresowa? media. Niektóre s? znakomite. Inne godne uwagi. Jeszcze inne takie sobie lub zupe?nie nietrafione. Takie efekty daje burza mózgów – masz na kartce d?ug? list? pomys?ów ró?nej warto?ci. Kolejny krok polega na wybraniu tych najlepszych. To w?a?nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-09-19 | więcej »
"Ewa Kopacz – Media Gapa 2012"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ewa Kopacz otrzyma?a tytu? "Media Gapa 2012" za wypowied?: "Ja nie mam problemu ze s?owem przepraszam." Marsza?ek Sejmu wypowiedzia?a te s?owa na briefingu po informacji Naczelnej Prokuratury Wojskowej, ?e cia?o Anny Walentynowicz zosta?o zamienione z cia?em innej ofiary katastrofy lotniczej pod Smole?skiem. 26.09.2012. Drugie miejsce przypad?o rzecznikowi rz?du Paw?owi Grasiowi za zdanie: "Nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-12-27 | więcej »
"Test ofiary losu"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jeste? zm?czony ci?g?ymi zmianami? Nie rozumiesz sensu reformy emerytalnej? Zastanawia?e? si? jak unikn?? osobistej odpowiedzialno?ci i wykorzysta? rz?d do p?acenia Ci za wszystkie niepowodzenia? Nie tra? nadziei! Ty te? mo?esz by? ofiar? z?o?liwego losu. Mo?esz bez wyrzutów sumienia zarobi? na poczuciu winy u innych. Tylko pomy?l - ju? nigdy nie b?dziesz musia? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-05-01 | więcej »
"40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Lubi? zwi?z?e, barwne i sugestywne cytaty, trafne maksymy i z?ote my?li. W komputerowym archiwum mam kilka tysi?cy takich wyra?e?. Nie zbieram ich dla siebie – wykorzystuj? na zaj?ciach ze studentami, w prezentacjach i na szkoleniach medialnych. Oto 40 moich ulubionych cytatów w czterech kategoriach: 1. zarz?dzanie kryzysem, 2. komunikacja kryzysowa, 3. wyst?pienia publiczne [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-04-23 | więcej »
"Grzegorz Lato - Media Gapa 2011"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Grzegorz Lato - Media Gapa 2011 1. miejsce: Grzegorz Lato, prezes PZPN, za wypowied?: "Nie jestem przyspawany do sto?ka prezesa PZPN." Przegl?d Sportowy, 30.11.2011. 2. miejsce: Micha? Boni, jako szef Komitetu Sta?ego Rady Ministrów, za wypowied?: "Nikt nikomu niczego nie zabiera." o reformie emerytalnej. Wprost24, 11.01.2011. 3. miejsce: Katarzyna Piekarska, pos?anka SLD, za wypowied?: [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-12-31 | więcej »
"Ostatnie wra?enie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"No dobrze," powiedzia?em malarzowi po dwóch tygodniach pracy. "Podobaj? mi si? nowe kolory, ale nie jestem zadowolony ze staranno?ci wykonania. W kilku miejscach pojawi?y si? zacieki. No i te zadrapania na drzwiach. To na pewno zapami?tam. Rachunek te? :-(" Zdrowy rozs?dek podpowiada, ?e ka?dy produkt lub us?uga MUSI pozostawi? dobre wra?enie. Dlatego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-04 | więcej »
"Ogl?dasz video w ?ó?ku?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na ?wiecie s? dwa rodzaje ludzi: ci, którzy maj? telewizor w sypialni i ci, którzy go nie maj?. To tak jak z podzia?em na tych, którzy przesuwaj? meble w czasie odkurzania i tych, którzy tego nie robi?. Pomi?dzy tymi grupami nie ma ziemi niczyjej – nie ma tych, którzy si? nad tym [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-03-17 | więcej »
"Anonimowe wypowiedzi w korporacyjnej komunikacji?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Anonimowo?? w dziennikarstwie to ostateczno?? – trzeba jej unika? za wszelk? cen?. Kiedy? redaktorzy zgadzali si? ukry? to?samo?? rozmówcy tylko w wyj?tkowych okoliczno?ciach, na przyk?ad, za kontakt z dziennikarzem grozi?y informatorowi sankcje karne. Dzisiaj w co drugim artykule prasowym – tak?e w presti?owych gazetach – codziennie czytam anonimowe wypowiedzi. S?dz?, ?e wynika [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-01-31 | więcej »
"Co jeszcze mo?emy zrobi? przed wyborami?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Katastrofa prezydenckiego tupolewa pod Smole?skiem, przy?pieszone wybory prezydenckie, trzy fale powodziowe, wybory samorz?dowe. To za nami. A przed nami? Ile czasu ma jeszcze przed sob? ten parlament? Kwarta?? Pó? roku? W ka?dym biurze poselskim i senatorskim czas rozpocz?? wsteczne odliczanie. Czas na wst?pne rozliczenie. Jako wyborcy jeszcze raz dok?adnie przeczytajmy wszystkie obietnice jakie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-01-13 | więcej »
"Miros?aw Drzewiecki - Media Gapa 2010"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Miros?aw Drzewiecki, by?y minister sportu, otrzyma? tytu? Media Gapa 2010 za wypowied?: "Nigdy nie uwa?a?em, ?e Polska to dziki kraj." - TVN 24 "Kropka nad i", 31.03.2010. Drugie miejsce przypad?o ministrowi spraw zagranicznych Rados?awowi Sikorskiemu za zdanie: "Tak wi?c ja osobi?cie nie widz? powodów do niepokoju o losy tego dochodzenia." o ?ledztwie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-30 | więcej »
"Nowa komunikacja w samorz?dzie"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Lokalne samorz?dy od 1989 roku przesz?y ogromne zmiany. Sta?y si? bardziej samodzielne. Zmieni?y metody wy?aniania w?adz. Unowocze?ni?y procedury podejmowania decyzji. Nauczy?y si? lepiej zarz?dza? zmianami w otoczeniu w ogromnym tempie (no dobrze, mo?e nie wszystkie), ale systemy komunikacji z lokaln? spo?eczno?ci? zmieni?y si? niewiele lub wcale. (BIP to nie zmiana komunikacji. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-18 | więcej »
"Apologia, kategoria i antapologia"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Apologia, kategoria i antapologia – trzy s?owa, bez których trudno wyobrazi? sobie skuteczne zarz?dzanie sytuacj? kryzysow?. Apologia to retoryczna strategia komunikacyjna zmierzaj?ca do rych?ej naprawy reputacji. Obserwujemy j? kiedy prominentna osoba lub organizacja odpowiada na krytyk?, wyja?nia motywy dzia?ania i próbuje naprawi? swoj? reputacj? po?rednio lub bezpo?rednio nadwyr??on? atakami, plotkami i oskar?eniami. Celem [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-10-21 | więcej »
"Dlaczego niewiedza nie jest problemem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Je?eli prawdziwa jest my?l Sokratesa: "Wiem, ?e nic nie wiem", to co wiem na pewno? Wed?ug Sokratesa o post?powaniu ludzkim decyduje wiedza, a m?dro?? objawia si? poprzez zestawienie ?wiadomo?ci w?asnej niewiedzy z wiedz? posiadan?. Najpierw wi?c trzeba odrzuci? przes?dy, wiedz? niepewn?, niepe?n? i nieuzasadnion? - potem mo?na szuka? wiedzy autentycznie warto?ciowej. Inny m?dry [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-09-30 | więcej »
"Miesi?czniki, tygodniki, dzienniki, telewizja"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Relacje z mediami s? bardzo silnym narz?dziem public relations, ale czasem trudnym do zrozumienia dla osób, które nie znaj? specyfiki mediów i dziennikarskiej profesji. Mordercze tempo pracy, krótkie terminy i ostra rywalizacja zmuszaj? cz?sto dziennikarzy do zmiany w?asnego stylu pracy, a nawet do chwilowej rekonstrukcji w?asnego systemu warto?ci. Aby ?ycie jeszcze bardziej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-08-30 | więcej »
"Redaktor czy reporter?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Redaktor czy reporter - jaka to ró?nica? Przed chwil? zako?czy?e? rozmow? z dziennikarzem pracuj?cym dla znakomitego dziennika. Wywiad wypad? znakomicie. Jeste? zadowolony. Reporter te? promienieje. Jeste? podniecony, bo dziennikarz zapowiedzia? publikacj? w jutrzejszym numerze. Mija tydzie? i nic. Co si? sta?o? Niestety, reporter nie jest osob?, która decyduje o terminie druku. Jego szef, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-07-22 | więcej »
"6:0, czyli sze?? mitów kampanii prezydenckiej"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jaros?aw Kaczy?ski mia? ciekawsz? kampani?, ale prezydentem raczej nie zostanie, bo nie przekona? do siebie wystarczaj?cej liczby wyborców i siebie samego do tego urz?du. Naiwne jest twierdzenie, ?e wystarczy wygra? kampani?, ?eby zwyci??y? w wyborach. To pierwszy mit. Oryginalna kampania pomaga w osi?gni?ciu celu, ale go nie gwarantuje. Potrzebne jest jeszcze zyskanie poparcia [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-07-02 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarze Internet Reporter Klient Kaczy?ski Informacja Praktycy Twitter Gazeta Komunikacja Problem Szef Tusk Gapa Pressence Dziennikarz Google Prawda Firma Reporterzy Relacje Polska Wywiad Relations Agencje Rzecznik PRACOWNICY Klienci Media PublicStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Czytanie z oczu
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
7. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl