Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Masz strategi? komunikacji z mediami?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Komunikacja firmy z mediami musi jasna, konkretna i przekonuj?ca. Proste zdanie, z którym trudno si? nie zgodzi?, prawda? Trudniej tak? strategi? przygotowa? i jeszcze trudniej stosowa?. W niektórych firmach za przygotowanie i realizacj? strategii komunikacji odpowiada wewn?trzny dzia? PR. W innych zajmuje si? tym dzia? marketingu. Robi? to lepiej i gorzej w zale?no?ci [...]
Bogus?aw Feliszek | 2017-09-17 | więcej »
"Dlaczego zadzwonili do nas przed wys?aniem o?wiadczenia mediom"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jedn? z najprostszych rzeczy w ?yciu jest zaatakowanie ludzi, którzy powiedzieli, ?e zrobi?e? co? z?ego. Jedn? z najtrudniejszych jest zachowanie w takiej sytuacji zimnej krwi. W Pressence Public Relations dobrze znamy obydwa scenariusze. Wszystko co powiesz w sytuacji kryzysowej na pewno do Ciebie wróci. Ka?de niedomówienie mo?e by? zinterpretowane na Twoj? niekorzy??. Ka?dy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2017-08-08 | więcej »
"Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Oto kilka s?ów jakie chcia?bym przekaza? na uroczysto?ci wr?czenia nagród najbardziej kreatywnym ludziom w polskim PR – gdybym by? na ni? zaproszony. "Dzi?kuj? za zaproszenie. Niecz?sto mog? mówi? do najbardziej kreatywnych ludzi w PR. W?a?ciwie robi? to po raz pierwszy. Jest jedna rzecz, któr? powiem dzisiaj publicznie pierwszy raz i ciesz? si?, ?e powiem [...]
Bogus?aw Feliszek | 2017-04-30 | więcej »
"Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ka?da agencja PR oferuje swoim klientom szkolenia medialne prowadzone przez w?asnych trenerów. Prawda czy fa?sz? By?by? zdziwiony gdyby? wiedzia? ile agencji PR nie ma na etacie trenera medialnego mimo ?e w ofercie maj? wpisane szkolenia medialne. W wi?kszo?ci anga?uj? do szkolenia by?ych dziennikarzy, którzy po odej?ciu z mediów tak zarabiaj? na chleb. Nie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2017-04-18 | więcej »
"Dlaczego ma?a agencja PR rzadko odpowiada na zapytania ofertowe"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ma?o jest rzeczy bardziej wkurzaj?cych i frustruj?cych w PR od zapyta? ofertowych na us?ugi public relations. Wi?kszo?? moich znajomych z ma?ych i ?rednich agencji PR mówi, ?e – z drobnymi wyj?tkami – odpowiadanie na zapytania ofertowe to strata czasu i energii. Wyj?tkiem jest sytuacja kiedy znamy kogo? w firmie, która wysy?a takie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2016-08-30 | Komentarze [2] więcej »
"5 sytuacji kiedy nowy klient mówi, ?e chcesz za du?o za us?ugi PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ka?dy kto prowadzi interesy i dba o jako?? swojej oferty us?yszy wcze?niej czy pó?niej, ?e jest za drogi – ma za drogie produkty lub us?ugi. Prowadz?c agencj? PR przez ponad 15 lat, przedstawiaj?c oferty, bior?c udzia? w przetargach, rozmawiaj?c z nowymi klientami s?ysza?em to dziesi?tki razy. I mam na my?li tylko ludzi, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2016-04-28 | więcej »
"Ochrona reputacji szefa firmy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Szef firmy jest odpowiedzialny za jej strategiczn? wizj?, kieruje pracownikami i decyduje na co wydawa? pieni?dze. Od niego w du?ej mierze zale?y to czy firma si? rozwija czy znika z rynku. Jest tak?e jej publiczn? twarz?. Dlatego od skutecznej ochrony reputacji szefa zale?y wi?cej ni? si? wydaje. O ochronie reputacji ?atwiej si? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2016-02-16 | więcej »
"5 k?amstw agencji PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Specjali?ci PR w wi?kszo?ci jak ognia unikaj? wszelkich skojarze? z k?amstwem lub oszustwem. W public relations takie asocjacje utrudniaj? lub nawet uniemo?liwiaj? budowanie trwa?ych i warto?ciowych relacji z mediami i konsumentami. Takie jest moje zdanie. Niestety, nie wszyscy w PR si? ze mn? zgadzaj?. S? agencje PR, które nie odró?niaj? perswazji od [...]
Bogus?aw Feliszek | 2016-01-17 | więcej »
"10 najwi?kszych mitów o polskim PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Najdro?sze agencje PR s? najbardziej skuteczne? Wspó?praca z agencj? PR gwarantuje pozytywne artyku?y w prasie? PR jest synonimem komunikacji? Nie, nie i nie. W polskim PR od lat funkcjonuje wiele szkodliwych mitów. Oto 10 mitów o PR, które wywo?uj? najwi?cej nieporozumie?, konfliktów i szkód: 1. Najdro?sze agencje PR s? najbardziej skuteczne. Najdro?sze agencje PR maj? eleganckie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2015-12-10 | więcej »
"21 pyta? przed wys?aniem mediom informacji prasowej"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e... Jeste?my dumni z wyró?nienia... Zapraszamy na uroczyst? premier?... Itd., itp... Wi?kszo?? reporterów zalewana jest codziennie informacjami prasowymi i propozycjami tematów, z których jedynie znikoma cz??? jest wykorzystywana w mediach. To, co przysy?aj? agencje PR i pracownicy firmowych dzia?ów public relations i marketingu zwykle jest nudne, banalne i sztampowe. Jak prze?ama? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2015-07-20 | więcej »
"M?otek czy pi?a, czyli nie ma dobrych odpowiedzi na z?e pytania"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W PR nie ma dobrych odpowiedzi na z?e pytania. Nie mam na my?li pyta? trudnych, ostrych czy dociekliwych. Chodzi o pytania ?le postawione. Na przyk?ad w tym tygodniu znalaz?em w mojej skrzynce e-mail takie pytania: "Na czym polega dobre public relations? Czy wystarczy wysy?a? mediom informacje prasowe? Mam plan marketingowy komunikacji w mediach spo?eczno?ciowych. [...]
Bogus?aw Feliszek | 2015-04-24 | więcej »
"Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ludzie, którzy s? wybitnymi szachistami uwa?aj?, ?e to najlepszy sport na ?wiecie. Ludzie, którzy s? genialnymi muzykami uwa?aj?, ?e jeste?my stworzeni do muzyki. Ludzie, którzy nie wierz? w media spo?eczno?ciowe nie widz? sensu w komunikacji na Twitterze lub Facebooku. Tak dzia?a efekt potwierdzenia. Lubimy informacje, które potwierdzaj? nasze oczekiwania i hipotezy, niezale?nie od tego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2015-02-26 | więcej »
"Jaka jest warto?? us?ug agencji PR?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ile to kosztuje i dlaczego tak du?o? Która agencja PR nie s?ysza?a tego pytania? W przypadku wybrania z?ej agencji koszt nie gra roli. Bez wzgl?du na cen? – nisk? czy wysok? – i tak nie zrealizujesz swoich celów PR. Mówmy zatem o dobrych agencjach. Dlaczego w?a?nie tyle Najcz??ciej zysk agencji PR mie?ci si? mi?dzy tym, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2015-02-10 | więcej »
"A je?li naprawd? potrzebujesz PR?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W public relations przede wszystkim chodzi o reputacj?. To, co mówisz i to, co inni mówi? o Tobie pomaga lub szkodzi w interesach. PR s?u?y komunikacji z rynkiem i – je?eli jest robione dobrze – buduje zaufanie konsumentów do firmy, marki i tego, co oferuje. Czy Twoja firma potrzebuje PR? Odpowiedz sobie na pi?? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-05-17 | więcej »
"Tego b??du w mediach spo?eczno?ciowych Ci nie daruj?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"B??dzi? to rzecz ludzka, przebacza? – boska." – pisa? angielski poeta Alexander Pope. Niestety w mediach spo?eczno?ciowych ta zasada nie dzia?a. Zdarzy?o Ci si? pope?ni? b??d stylistyczny, gramatyczny lub ortograficzny na firmowym profilu klienta na Facebooku lub Twitterze? Ma?o nie zjedli Ci? ?ywcem! I to, co napisali trudno nazwa? subteln? poezj?. Pó? biedy kiedy pomy?ka [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-04-25 | więcej »
"Kwestionariusz PRousta – Przemys?aw Przybylski"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kwestionariusz PRousta pokazuje zainteresowania, pogl?dy, priorytety i warto?ci praktyka public relations (lub rzecznika prasowego). Na pytania odpowiada Przemys?aw Przybylski, rzecznik prasowy Lotniska Chopina w Warszawie: 1. Co Ciebie najbardziej odró?nia od innych praktyków public relations? Ja nie jestem PR-owcem. Ja jestem rzecznikiem prasowym. Uwa?am, ?e s? to dwa ró?ni?ce si? od siebie zawody, cho? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-03-31 | więcej »
"Mówisz, ?e pracujesz w PR?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jaki jest Twój zawód? Wi?kszo?? ludzi nie ma k?opotu z odpowiedzi?. Jestem nauczycielem. Ta?cz? w balecie. Prowadz? sklep. Pracuj? w pralni. Mam warsztat ?lusarski. Kiedy przychodzi moja kolej, mówi?, ?e prowadz? agencj? PR. No i zaczyna si?. Zdziwienie, zaskoczenie, cierpkie komentarze, oczy jak talerze, ?artobliwe uwagi. Oto kilka przyk?adów: "Cz?sto spotykasz celebrytów?" "Uczysz ludzi jak oszukiwa? dziennikarzy?" "Zajmujesz [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-02-25 | więcej »
"Kto czyta bran?ow? pras? PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ka?da osoba pracuj?ca w public relations powinna: 1. krytykowa? bran?ow? pras? PR za powierzchowno?? i niedoinformowanie, 2. czyta? j? nami?tnie. Najlepszy polski magazyn PR powinien mie? du?y format, b?yszcz?c? ok?adk?, fiku?ne czcionki, kolorowe zdj?cia i nie za du?o tekstu. Je?li chodzi o zdj?cia, to: 1. wi?kszo?? powinna pokazywa? twarz z lewej strony (podobno lewy profil wi?cej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-02-21 | więcej »
"10 pyta? jakich nie lubi agencja PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Agencje PR ch?tnie odpowiadaj? na pytania, dzi?ki którym mog? pokaza? swoje atuty. Z mniejszym entuzjazmem podchodz? do pyta?, które odkrywaj? ich s?abo?ci. Oto 10 ?atwych pyta?, za którymi nie przepadaj? agencje public relations: 1. Jak agencja PR pracuje nad moj? strategi?? Agencje PR zatrudniaj? w wi?kszo?ci osoby bez ?adnego do?wiadczenia w przygotowaniu strategii. Agencje [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-02-06 | więcej »
"Dwa najszcz??liwsze dni w ?yciu agencji PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dwa najszcz??liwsze dni w ?yciu w?a?ciciela samochodu to dzie? kiedy go kupuje i dzie? kiedy go sprzedaje. To samo mo?na powiedzie? o w?a?cicielach domów, komputerów i telefonów komórkowych. Wiele razy s?ysza?em to powiedzenie w ?wiecie public relations kiedy pojawia? si? nowy klient zainteresowany us?ugami agencji PR (dlaczego zawsze my?l?, ?e nowy klient b?dzie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-02-02 | więcej »
"Filozofia prze?ycia agencji PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Warto wiedzie?, ?e celem agencji PR nie jest – jak mo?na naiwnie przypuszcza? – zarobienie jak najwi?cej pieni?dzy w jak najkrótszym czasie. Naprawd? chodzi o to, ?eby po ustaleniu: 1. na czym – zdaniem agencji – polega dobry PR, 2. jak agencja PR definiuje dobry produkt, 3. jak powinna przebiega? skuteczna kampania PR, 4. jakimi standardami [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-10-05 | więcej »
"S?owa i znaczenia w PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wyobra? sobie tak? scen?. Pi?tkowe popo?udnie. Powoli ko?czy si? kolejny tydzie? pracy. My?lami jeste? ju? w domu. To b?dzie dobry weekend. Nagle do biura wpada zdyszany praktykant z piln? wiadomo?ci?. Nie wierzysz w?asnym uszom... Portal Proto w?a?nie opublikowa? komunikat, ?e du?a firma – Twój najwa?niejszy klient – my?li o zmianie agencji PR. Za chwil? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-08-23 | więcej »
"Bogus?aw Feliszek dla Baracka Obamy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Barack Obama na konferencji prasowej w Bia?ym Domu pokaza? zdj?cie nowego doradcy ds. roz?adowania napi?cia na Pó?wyspie Korea?skim. Bogus?aw Feliszek, w?a?ciciel kopalni u?ywanych diamentów pod Szanghajem i ekspert kwantowej teleportacji jednostronnej, ujawni?, ?e posiada plan tajnego tunelu pod Morzem ?ó?tym ??cz?cego miasto Dalian w pó?nocno-wschodnich Chinach z Phenianem, stolic? Korei Pó?nocnej. "Mog? zakra?? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-04-01 | więcej »
"Dlaczego (jeszcze) nie zakocha?e? si? w agencji PR?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Agencje PR nie maj? najlepszej reputacji. Mówi si?, ?e potrafi? przekonuj?co kusi? i uwodzi?. A tak naprawd?, obiecuj? gruszki na wierzbie, nie dotrzymuj? terminów, zawy?aj? rachunki i zatrudniaj? pracowników bez odpowiednich kwalifikacji. S? agencje, które tak post?puj?, ale nies?uszne jest twierdzenie, ?e to bran?owy standard. W Polsce jest ponad 200 agencji PR [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-02-09 | więcej »
"5 powodów dlaczego nie warto ze mn? wspó?pracowa?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

My?lisz o zatrudnieniu konsultanta PR? Je?li odpowiesz twierdz?co na co najmniej jedno z pi?ciu pyta?, oszcz?d? sobie zachodu i pieni?dzy – jeszcze mnie nie potrzebujesz. Zatrudnienie eksperta PR jest inwestycj? i jak ka?da inwestycja musi by? dok?adnie przemy?lane i zaplanowane – trzeba okre?li? czas, ?rodki, cele i sposób pomiaru sukcesu. Zbyt wczesne skorzystanie z [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-12-19 | więcej »
"Ukryte koszty wewn?trznego PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przeczyta?em kilka artyku?ów o firmach rezygnuj?cych ze wspó?pracy z agencjami PR na rzecz w?asnych wewn?trznych dzia?ów public relations. To nie jest dobry trend. Jako daleki od obiektywizmu i osobi?cie zainteresowany w?a?ciciel agencji PR chcia?bym pokaza? negatywne skutki takich decyzji, szczególnie dla nowych i ma?o znanych firm. Zacznijmy od kosztów i pracowników Agencji PR przybywa [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-11-21 | więcej »
"List otwarty do nowego klienta PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Drogi kliencie PR! Mam nadziej?, ?e zgodzisz si? ze mn?, ?e kreatywne pomys?y maj? swoj? warto??. Dobrze. Ale jak wyceni? wy?mienity pomys?? Jak oceni? warto?? czego? co urodzi?o si? w g?owie praktyka PR w czasie porannego pi?ciominutowego prysznica? (Czy to w?a?nie nie w tym miejscu i o tej porze rodz? si? genialne rozwi?zania?) Agencje [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-07-04 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Internet Klient Google Tusk Agencje Prawda Kaczy?ski Szef Reporter Media Reporterzy Komunikacja Problem Gapa Pressence PRACOWNICY Dziennikarz Relacje Dziennikarze Praktycy Klienci Relations Rzecznik Wywiad Firma Twitter Polska Public Informacja GazetaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
10. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl