Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-05-11
"Druga szansa w mediach"

Druga szansa w mediach

Na biurku zadzwoni? telefon.

"Newsroom. Dzie? dobry."

"Dzie? dobry. Ile czasu jeszcze mamy czeka? na ekip??"

"Jak? ekip?? Gdzie?" zapyta? wydawca dziennika.

"W nowym centrum handlowym. Za chwil? otwieramy. Wczoraj dzwoni?am i obiecali?cie przys?a? ekip? filmow?."

Wydawca nigdy wcze?niej nie rozmawia? z t? osob?, ale jest bardzo prawdopodobne, ?e kto? z jego kolegów powiedzia? jej "tak, b?dziemy" i by? mo?e nawet tak my?la?. Tylko, ?e to by?o wczoraj.

Wczoraj i dzisiaj w newsroomie

W newsroomie du?o mo?e si? zmieni? w ci?gu kilkunastu minut, kilku godzin, nie mówi?c ju? o dobie. To, co jest teraz wa?ne mo?e b?yskawicznie zej?? na drugi plan, kiedy dzieje si? co? wa?nego, ciekawego i dramatycznego.

Wyobra? sobie, ?e wydawca ma pod r?k? apteczk? pierwszej pomocy pe?n? ?rodków opatrunkowych ró?nej wielko?ci i kszta?tów. Po co? Bo ?aden wydawca i producent nie wie jakiego banda?u b?dzie potrzebowa? za chwil?. Bardzo cz?sto kszta?t programu ustalony na porannej odprawie zmienia si? nie do poznania w ci?gu dnia.

Na przyk?ad, kiedy zgin??a ksi??na Diana wi?kszo?? ekip telewizyjnych kr?ci?a relacje z ko?cz?cych si? wakacji. Pla?owicze, wakacyjne przygody, morskie potwory, itp. Tragiczna ?mier? Diany natychmiast wesz?a do czo?ówek wszystkich programów, bo dotyczy?a popularnej i kontrowersyjnej postaci, by?a dramatyczna i od pocz?tku owiana niedopowiedzeniami i pewn? doz? tajemnicy. Nic nie by?o wiadome do ko?ca.

Podobnie by?o ze ?mierci? pierwszego polskiego ?o?nierza w Iraku. Nie dyskusja nad raportem Unii Europejskiej, nie kolejne przes?uchania przed komisj? ?ledcz?, ale tragiczna ?mier? Polaka natychmiast skupi?a uwag? mediów i przewróci?a plany wydawców i producentów.

Dwa spojrzenia na informacje

Zanim zastanowimy si? co zrobi?, aby zas?u?y? sobie na drug? szans?, warto przeanalizowa? "stany umys?u" obydwu wspó?pracuj?cych stron - Twojej i mediów.

 

TY

MEDIA

Trudno jest mi uwierzy? w to, ?e media mnie zignoruj?, skoro jasno da?em im do zrozumienia, ?e jestem gotowy do rozmowy. Dzisiaj nagrali?my ju? 10 innych wywiadów i nie potrzebujemy wi?cej.
W zesz?ym miesi?cu pokazali otwarcie konkurencyjnego supermarketu. Dlaczego nie mieliby by? tak?e na naszym otwarciu? Tak, ale to by?o w zesz?ym miesi?cu.
Powiedzieli nam, ?e wpisz? nasz? imprez? do swoich planów. Dlaczego mieliby tak mówi?, gdyby wiedzieli, ?e i tak nie przyjad?? Dwie osoby s? na zwolnieniu lekarskim. Jeden reporter musia? wzi?? zaleg?y urlop. Jedna kamera jest w naprawie. W fabryce zapa?ek wybuch? po?ar i musieli?my tam wys?a? rezerwow? ekip?. Po drodze "z?apali?my gum?".
Nasi sponsorzy b?d? BARRRDZO niezadowoleni, gdy? obiecali?my im obecno?? telewizji. To nie jest nasz problem. My nie zajmujemy si? promocj? sponsorów.
Przyjechali, zrobili zdj?cia, nagrali wywiady, ale ... nie pokazali tego w ?adnym programie. Zabrak?o miejsca w dzienniku. Mo?e poka?emy to przy innej okazji, je?li materia? b?dzie jeszcze aktualny.
Przyjechali, ale byli tylko kilka minut. Zorientowali?my si?, ?e temat zainteresuje tylko ma?? grup? telewidzów.
Nagrali ze mn? 10 minut wywiadu, którego nigdy nie pokazali na antenie. Mówi?e? przez ca?y czas o swoim produkcie, ale ani s?owem nie wspomnia?e? jak mo?e on u?atwi? ?ycie naszym telewidzom.
Reporter zapewnia? mnie, ?e to wspania?y temat, ale w dzienniku po?wi?cono mu zaledwie 10 sekund i to na sam koniec. W tym dniu by?o tyle ciekawych i wa?nych tematów, ?e - aby pomie?ci? wszystkie - producent poleci? przesun?? Twój temat na koniec w skróconej wersji. Móg? te? podj?? inn? decyzj? - nie pokaza? nic.
Nasze wydarzenie ma krajowy zasi?g (to pierwszy taki supermarket w Polsce). Po co pokazywano przekazywanie policji radiowozów ufundowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe? Gazety, stacje radiowe i telewizyjne przygotowuj? mieszank? informacji lokalnych, regionalnych, krajowych i mi?dzynarodowych. Nasi odbiorcy to spo?eczno?? lokalna.
Poinformowali?my ich o imprezie z du?ym wyprzedzeniem... To, ?e wiedzieli?my o imprezie trzy miesi?ce wcze?niej nie znaczy, ?e si? ni? zainteresujemy.

 

Jak pozbiera? si? po takiej pora?ce? Jak posk?ada? na nowo elementy porozrzucanej uk?adanki? Jak zapracowa? na now? szans? zaistnienia w mediach? Mówi?c szczerze - czasem jest to niemo?liwe. Pewne okazje mijaj? bezpowrotnie. Ale czasem pojawiaj? si? nowe okoliczno?ci. Jakie?

1. Je?eli nie uda?o Ci si? przekona? mediów ogólnych, pomy?l o programach adresowanych do wybranych grup. Na przyk?ad, publikacje bran?owe lub techniczne, których czytelnicy lepiej doceni? korzy?ci Twojego produktu lub us?ugi.

2. Pomy?l czy organizowane przez Ciebie wydarzenie mo?na po??czy? z innym aktualnym wydarzeniem lub prze?omow? zmian?. Czy w ofercie supermarketu jest jaki? wyj?tkowy produkt? Czy inaczej zorganizowa?e? aran?acj? wn?trza? Czy zaproponowa?e? pracownikom nowe formy zatrudnienia?

3. Pomy?l o atrakcyjnym wabiku - takim uj?ciu tematu, które b?dzie kusz?ce dla mediów. Otwarcie supermarketu to jedna rzecz, a jego codzienne funkcjonowanie to druga. Je?li zatrudniasz studentów, czy pomagasz im finansowo w kontynuowaniu nauki? Fundujesz stypendia po nienagannym przepracowaniu roku?

4. Zadzwo? do redakcji i zapytaj DLACZEGO nie pojawi? si? ?aden dziennikarz. Je?eli przyczyn? by? brak zainteresowania, zapytaj co by?oby dla nich ciekawe. Nie narzucaj si?, ale przedstaw swojego rzecznika prasowego jako warto?ciowe ?ród?o wiarygodnych informacji i ekspertów jako osoby, które przy najbli?szej okazji gotowe s? zaoferowa? ciekawe i fachowe komentarze.

5. Mniejsze redakcje czasem maj? za ma?o dziennikarzy do obs?ugi wszystkich wydarze?. Pomó? im. Wy?lij w?asn? informacj? prasow?, zdj?cie, materia? d?wi?kowy lub filmowy.

6. Zadbaj o fachowe przeszkolenie medialne rzeczników prasowych i innych osób maj?cych kontakty z dziennikarzami. Jasna, zwi?z?a i naturalnie brzmi?ca wypowied? zwi?ksza szans? ponownego udanego kontaktu.

Konkluzja

Aby zwi?kszy? prawdopodobie?stwo zainteresowania dziennikarza drugi raz tym samym tematem, zadaj sobie pytania, które powstaj? w g?owie dziennikarza/wydawcy/producenta? Kogo to obchodzi? Dlaczego jest to wa?ne? Ilu osób dotyczy?

Im wi?kszej liczby osób dotyczy to, co robisz, im bardziej wp?ywa to na ich ?ycie, tym wi?ksze prawdopodobie?stwo, ?e media dadz? Ci drug? szans?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.33 MediaGapa - ocena artykułu: 4.33

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Google Rzecznik Informacja Kaczy?ski Gazeta Polska Praktycy Prawda Firma Public PRACOWNICY Twitter Relacje Dziennikarze Tusk Agencje Gapa Problem Reporter Media Szef Dziennikarz Komunikacja Pressence Klient Reporterzy Internet Relations Wywiad KlienciStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Co ??czy PR z lataniem samolotem
2. Najlepsze na ?wiecie ?wiczenie kreatywnego my?lenia
3. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
4. Mapa kluczowych komunikatów
5. Przysz?e lekcje z historii
6. Komunikacja w stresie
7. Smakowite micha?ki
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl