Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-05-07
"Zrób to sam"

Zrób to sam

Jak bronisz swojej reputacji kiedy media spadaj? na Ciebie jak szara?cza?

Jeden z moich klientów powie Ci jak to si? robi. W ci?gu dwóch dni skontaktowa? si? z 16-ma reporterami prasy, radia i telewizji.

Dziennikarze "rzucili" si? na niego w czasie gor?cej publicznej debaty na temat planu budowy autostrad.

Klient jest regionalnym przedstawicielem mi?dzynarodowej firmy. Oto jak sobie z tym poradzi?.

1. "Zaprosili?my do siebie dziennikarzy prasowych tydzie? przed spodziewanym upublicznieniem problemu. Pocz?stowali?my ich kaw? i ogólnie wyja?nili?my o co chodzi. Wszystko co powiedzieli?my dziennikarze mogli wykorzysta? w swoich artyku?ach. ?adnego zdania "nie do druku". Dziennikarze otrzymali teczki prasowe z aktualnymi informacjami. Powiedzieli?my im jak mo?na si? z nami skontaktowa? w ci?gu dnia i nocy."

2. "Byli?my zorganizowani. Zmienili?my tekst nagrania na automatycznej sekretarce. By?a tam informacja z podstawowymi kontaktami w firmie oraz pro?ba o pozostawienie informacji o temacie, który interesowa? reportera i terminie kontaktu. Czasem otrzymywali?my identyczne pytania z tej samej redakcji. Mówili?my wtedy reporterowi, ?e ju? rozmawiali?my o tym z jego koleg? i zapraszali?my do kontaktu, gdyby mia? dodatkowe pytania. Zdarzy?o si?, ?e z jednej stacji radiowej dzwoni?o kilku reporterów z tym samym pytaniem."

3. "Reagowali?my szybko. Jeszcze przed pierwszym kontaktem z reporterem wysy?ali?my mu informacj? prasow?. Kiedy przyje?d?a? do nas otrzymywa? do r?ki drug? kopi?. Poniewa? byli?my przygotowani, reporterzy od razu przyst?powali do pracy. Robili zdj?cia i nagrywali rozmowy. Wszystko w atmosferze wspó?pracy i zrozumienia. ?aden z reporterów nie by? wobec nas niech?tny lub z?o?liwy. Najwa?niejsze media rzetelnie relacjonowa?y nasze wypowiedzi i opinie."

4. "Wydzielili?my na parterze oddzielny pokój dla ekip telewizyjnych i spotykali?my si? z reporterami co 20 minut. Nie organizowali?my konferencji prasowej dla dziennikarzy telewizyjnych i radiowych. W zamian oferowali?my indywidualne spotkania. Nie by?o pró?b o wywiady "na ?ywo". Byli?my na nie gotowi pod warunkiem, ?e nie chodzi?o o konfrontacj? z naszymi oponentami."

5. "Wiedzieli?my co chcemy powiedzie? i byli?my w tym konsekwentni. Napisali?my trzy g?ówne komunikaty i przekazywali?my je konsekwentnie wszystkim reporterom. To podstawa PR. Trzymaj si? tego, co chcesz powiedzie? i nie pozwól mediom zap?dzi? si? w kozi róg. Wszystkim mów to samo. Nie musisz wtedy sobie przypomina? co komu powiedzia?e? z osobna."

6. "Nie by?o takich pyta?, na które nie umieli?my odpowiedzie?. W czasie specjalnego spotkania (burzy mózgów) opracowali?my list? najtrudniejszych pyta? (tych ?atwych te?) i w konsultacji z zarz?dem zredagowali?my odpowiedzi. Nie by?o pytania, które nas zaskoczy?o."

7. "Umie?cili?my na firmowej witrynie WWW wszystkie nasze informacje prasowe oraz list? pyta? i odpowiedzi. Otrzymali?my setki zapyta? e-mail. Odpowiadali na nie trzej cz?onkowie zarz?du. Korzystaj?c z przygotowanego szablonu w wi?kszo?ci przypadków mogli?my wys?a? standardow? odpowied?."

8. "Przygotowali?my list? pyta? i odpowiedzi (Q&A) dla pracowników, którzy mieli bezpo?redni lub telefoniczny kontakt z klientami. Biuro obs?ugi klienta odnotowa?o 15% wzrost zapyta?. Wszystkie telefony od dziennikarzy by?y prze??czane do mnie."

9. "Wys?ali?my wewn?trzn? informacj? do wszystkich pracowników w postaci listu elektronicznego i/lub faxu, aby zapozna? ich z sytuacj?."

10. "Nagrali?my na video wszystkie wywiady emitowane w telewizji. Chcieli?my mie? w?asn? dokumentacj?, aby dok?adnie pami?ta? co powiedzieli?my dziennikarzom i porówna? z tym, co zosta?o wykorzystane. Dzi?ki temu wiedzieli?my czy media obiektywnie przedstawiaj? nasz? spraw?."

W opisanym przypadku nie by?o po?aru. Nie by?o wypadku. Nie by?o ofiar. Wi?kszo?? dzia?a? to ABC PR. Jestem zadowolony z ko?cowego efektu.

Trzeba jednak pami?ta?, ?e bez wzgl?du na to jak zadowolony jeste? ze swoich poczyna?, ko?cowa decyzja nale?y do opinii publicznej. To ona decyduje czy jeste? zwyci?zc? czy przegranym.

Moja uwaga. Do mnie nale?a?o przeszkolenie medialne klienta i jego kierownictwa, przygotowanie planu kryzysowego i pomoc w rozwi?zaniu kilku konkretnych problemów. Nie anga?owa?em si? jednak w opisanej sprawie. Klient sam sobie doskonale poradzi?. Dobra robota!

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 2.25 MediaGapa - ocena artykułu: 2.25

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
T.Dz. 2009-05-07
Opisana sytuacja jest bardziej idealna ni? perfekcyjnie uporz?dkowany, sprawiedliwy ?wiat w Projekcie Venus. Niestety, ten drugi jest utopi?, a ta pierwsza - jej bliska. Lecz - j? mo?na spróbowa? zmienia?, staraniem nas wszystkich. Pozdrawiam :-)
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Rzecznik Polska Pressence Reporter Gazeta Gapa Prawda Kaczy?ski Dziennikarz Komunikacja Szef Dziennikarze Firma Public Praktycy Google Agencje Problem Klienci Tusk Relacje Klient Reporterzy Wywiad Internet PRACOWNICY Media Informacja Relations TwitterStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Co ??czy PR z lataniem samolotem
2. Najlepsze na ?wiecie ?wiczenie kreatywnego my?lenia
3. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
4. Mapa kluczowych komunikatów
5. Komunikacja w stresie
6. Przysz?e lekcje z historii
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. Nie wystarczy mówi? prawd?
9. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
10. Smakowite micha?ki
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl