Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-03-23
"Pytania na stres"

Pytania na stres

Og?uszaj?cy d?wi?k syreny. Karetka pogotowia usi?uje przecisn?? si? w ulicznym korku. Na pewno przed Tob? by? wypadek. Nie mo?esz si? ruszy?, bo jeste? zderzak w zderzak z samochodami z przodu i z ty?u.

Kilku kierowców zapomnia?o do czego s?u?? klaksony. Robotnicy drogowi ?ataj? dziury w zniszczonym asfalcie. Kilka metrów od Ciebie ruszy? m?ot pneumatyczny.

Za chwil? wejdziesz do strefy stresu. Organizm ju? to czuje...

Je?li wpiszesz do internetowej wyszukiwarki s?owo "stres", otrzymasz ponad 12 milionów odsy?aczy do informacji na ten temat. Wikipedia definiuje stres jako "dynamiczn? relacj? adaptacyjn? pomi?dzy mo?liwo?ciami jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem), charakteryzuj?c? si? brakiem równowagi. Podejmowanie dzia?a? zaradczych jest prób? przywrócenia równowagi." Stres mo?e by? rozumiany jako bodziec, reakcja lub proces (transakcja).

Stres jest naturaln? reakcj? organizmu na psychiczne, emocjonalne i fizyczne zmiany w otoczeniu. Miliony ludzi na ca?ym ?wiecie codziennie do?wiadczaj? stresu o ró?nym nat??eniu - od ma?ej dawki motywuj?cej do lepszego wykonania zadania po ekstremalne porcje wywo?uj?ce powa?ne zaburzenia. Nawet zwierz?ta, insekty i ro?liny odczuwaj? negatywne skutki stresu.

Odkrywca stresu Hans Selye twierdzi, ?e bóle g?owy, bezsenno??, wysokie ci?nienie krwi, choroby serca i nerek wywo?ane s? stresem. Jego zdaniem, "Ka?dy stres zostawia nie daj?c? si? wymaza? blizn? i ka?de stresuj?ce do?wiadczenie sprawia, ?e organizm si? szybciej starzeje."

Kiedy jeste? zestresowany nadnerczowe gruczo?y wytwarzaj? "hormon stresu", który atakuje mi??nie, wewn?trzne narz?dy i obni?a odporno?? immunologiczn?. Choroby b?d?ce skutkiem niezdolno?ci cz?owieka do radzenia sobie ze stresem Hans Selye nazwa? mianem niewydolno?ci tzw. syndromu ogólnej adaptacji.

Cichy zabójca

Stres ma cechy skrytego zabójcy; podkrada si? cicho i zabija kiedy si? tego najmniej spodziewamy. Sam w sobie stres jest zjawiskiem psychicznym, ale mo?e wywo?ywa? negatywne i d?ugotrwa?e zmiany somatyczne.

Wiele osób myli stres ze zwyk?ym przem?czeniem. Kiedy pytasz kogo? czy czuje si? zestresowany, s?yszysz w odpowiedzi, ?e wszystko w porz?dku. W rzeczywisto?ci jest inaczej. Mo?na czu? si? fizycznie znakomicie i by? w g??bokim stresie.

Aby zrozumie? ró?nic? mi?dzy chronicznym stresem i zwyk?ym zm?czeniem wyobra? sobie fili?ank? z gor?c? herbat?. Mo?e w niej by? du?o lub ma?o cukru. Ilo?? cukru w herbacie mo?na porówna? do stresu, a jej temperatur? do poziomu zm?czenia. Ilo?? cukru w fili?ance nie zmieni si? kiedy herbata ostygnie. Podobnie nie musisz by? fizycznie wyczerpany, aby cierpie? na uci??liwy stres. Na przyk?ad, zbli?aj?ca si? ocena pracownika, decyduj?ca rozprawa w s?dzie, wywiad z agresywnym dziennikarzem, udzia? w publicznej debacie mog? wywo?a? dokuczliwy stres.

Zwyk?e zm?czenie wywo?ane przez nadmiern? aktywno?? fizyczn? ust?puje zazwyczaj po kilkugodzinnym g??bokim ?nie lub dobrej gor?cej k?pieli. Chronicznego stresu nie mo?na usun?? snem lub k?piel?. Ludzie cierpi?cy na stres cz?sto nie umiej? samodzielnie ustali? jego przyczyny i wydaje im si?, ?e ca?y ?wiat spiskuje przeciwko nim. Czuj? si? atakowani, krytykowani, wyczerpani i denerwuj? ich nawet b?ahe nieporozumienia. T?umacz?c takie zachowanie podaj? niejasne i ogólne przyczyny, na przyk?ad, presja w pracy, korki uliczne, ha?as, polityka, pogoda, itp.

Warto pami?ta?, ?e chwilowy stres ma tak?e pozytywny wp?yw i jest nieod??cznym elementem naszego ?ycia. Stres uwalnia w organizmie noradrenalin?, która stymuluje zapami?tywanie, poprawia nastrój i pobudza do twórczego my?lenia.

Zarz?dzanie stresem nie polega wi?c na jego eliminacji, ale na umiej?tnym dawkowaniu. Idzie o to, aby nasz uk?ad sympatyczny "dowodz?cy" organizmem w chwilach zagro?enia, wysi?ku i walki nie by? stale pobudzony. A to wymaga znajomo?ci technik aktywuj?cych dzia?ania relaksuj?ce, za które odpowiada uk?ad parasympatyczny magazynuj?cy i konserwuj?cy energi?.

To nie presja, polityka czy pogoda...

Zamiast pokazywa? palcem niejasne i ogólne przyczyny, lepiej skupi? si? na konkretach. Czy mo?na samodzielnie poszuka? stresorów trzymaj?c si? z dala od gabinetu psychoterapeuty?

Wypróbuj prost? technik? ZADAWANIA SOBIE PYTA?, podobn? do metody stosowanej przez psychologów podczas sesji terapeutycznej. Poprzez zadawanie sobie dociekliwych i dok?adnych pyta? mo?na zidentyfikowa? przyczyny stresu i wyeliminowa? je lub kontrolowa? bez pomocy z zewn?trz.

Kiedy poczujesz stres w pracy, zacznij od zadania sobie serii pyta?. Mo?esz oczywi?cie doda? w?asne, ale ta lista na pocz?tek wystarczy.

1. Czy wiesz dok?adnie czego si? od Ciebie oczekuje w pracy?

2. Czy masz swobodny dost?p do niezb?dnych narz?dzi, wiedzy, zasobów, ludzi i szkole?, aby wykonywa? swoje obowi?zki zgodnie z oczekiwaniami?

3. Czy otrzymujesz wystarczaj?c? ilo?? czasu na wykonanie zleconych zada?? Jeste? zak?adnikiem nierealnych terminów?

4. Czy pracujesz w ?rodowisku, w którym nie akceptuje si? poczucia humoru?

5. Czy z natury jeste? niecierpliwy i pobudliwy? Czy cz?sto denerwuj? Ci? drobne problemy w pracy?

6. Czy oczekuje si? od Ciebie, aby? czyta? w my?lach swoich wspó?pracowników, albo czy sam tego oczekujesz od nich?

7. Czy jest jaka? konkretna osoba (lub grupa), która wywo?uje stres lub kto? kto bez przerwy patrzy Ci na r?ce?

8. Czy kto? w pracy próbuje Ci? o?mieszy?, zdyskredytowa?, poni?y??

9. Czy zachowanie jakiego? wspó?pracownika uniemo?liwia Ci wykonywanie swoich obowi?zków i wyra?anie w?asnego zdania?

10. Czy masz k?opoty finansowe? Czy nie potrafisz kontrolowa? swoich wydatków? Czy wydajesz wi?cej ni? zarabiasz?

11. Czy w pracy kr??? denerwuj?ce plotki o redukcji zatrudnienia, obni?kach wynagrodze?, zmianach na kierowniczych stanowiskach?

12. Czy wszystko musisz robi? sam? Czy mo?esz liczy? na pomoc wspó?pracowników? Czy zajmujesz si? te? s?u?bowymi sprawami, na które nie masz wp?ywu?

13. Czy praca, któr? wykonujesz jest trudna czy raczej masz kontakt z trudnymi klientami i szefami, którzy wytwarzaj? atmosfer? zastraszenia i terroru, aby ukry? swoje b??dy i niekompetencj??

14. Czy martwisz si? czym? co mia?o miejsce w przesz?o?ci lub mo?e wydarzy? si? w przysz?o?ci?

15. Czy odczuwasz k?opoty zdrowotne, których ?ród?em mo?e by? stres? Czy przeszed?e? pe?ne badanie lekarskie, aby wykry? ewentualne ukryte zaburzenia?

16. Czy stan zdrowia lub zachowanie cz?onka Twej rodziny wywo?uje stres i zdenerwowanie w pracy?

17. Czy Twoim ?yciem rz?dz? e-maile, telefony komórkowe, smsy, blogi, laptopy i inne elektroniczne "smycze"?

18. Czy pracujesz nad ?le zarz?dzanym projektem?

19. Czy wszystko w Twoim wydziale kojarzy si? z chaosem wywo?anym z?ym planowaniem?

20. Czy w Twoim wydziale pracuje za ma?o osób?

21. Czy masz czas na regularny sen i wypoczynek? Czy prawid?owo si? od?ywiasz?

22. Czy starasz si? wszystkich zadowoli?? Czy czujesz si? uzale?niony od aprobaty i nagród?

23. Czy nosisz w pracy niewygodne ubranie i obuwie?

24. Czy masz trudno?ci z zarz?dzaniem czasem? Czy masz du?o zlece? "na tapecie"? Czy mo?esz z czego? zrezygnowa??

25. Czy problemy rodzinne zamieniaj? prac? w piek?o?

26. Czy k?opoty w pracy zamieniaj? ?ycie prywatne w piek?o?

27. Czy masz za du?o pracy?

28. Czy nudzisz si? w pracy?

29. Czy musisz je?dzi? do pracy samochodem? Dlaczego w?a?nie t? tras??

30. [...]

Lista pyta? mo?e by? jeszcze d?u?sza w zale?no?ci od rodzaju pracy; precyzyjne pytania pomog? zidentyfikowa? prawdziw? przyczyn? stresu. Im bardziej dok?adnych odpowiedzi udzielisz, tym bardziej skuteczne ?rodki znajdziesz.

Efektywne rozwi?zania nie przyjd? do g?owy od razu, ale jak przekonuje Anthony Robbins, "Ludzie sukcesu zadaj? lepsze pytania i dzi?ki temu dostaj? lepsze odpowiedzi."

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
To znowu ja :-) 2009-03-24
A mo?e tak, na pocz?tek, pójdziemy do kina? Na "Dzie? ?wira". Ku uwadze i przestrodze (dla p?ci obojga :) ) (Nawet gdy nie lubimy pogl?dów Europejczyka Kondrata). Wszystkim ?ycz? pogody ducha!
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gapa Dziennikarze Problem Internet Polska Informacja Kaczy?ski Szef Tusk Relations Dziennikarz Prawda Komunikacja Reporter Relacje Firma Pressence Google Media Klienci PRACOWNICY Klient Rzecznik Wywiad Praktycy Gazeta Public Agencje Reporterzy TwitterStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl