Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-03-19
"Taktyki medialne w pozwach zbiorowych"

Taktyki medialne w pozwach zbiorowych

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci przygotowa?o ustaw? o pozwach zbiorowych. Poszkodowani - osoby fizyczne, jak i przedsi?biorcy - b?d? mogli z?o?y? jeden wspólny pozew. Prawo do wytoczenia powództwa zbiorowego uzyska grupa minimum dziesi?ciu osób. Zas?dzone odszkodowania b?d? w takiej samej wysoko?ci dla ka?dego powoda.

Poszkodowani b?d? mogli wyst?powa? z roszczeniami za po?rednictwem stowarzysze? konsumenckich lub organizacji zrzeszaj?cych przedsi?biorców. Na ich celownikach mog? znale?? si? na przyk?ad, firmy farmaceutyczne, koncerny tytoniowe, fabryki samochodów, producenci azbestu, firmy zarz?dzaj?ce wysypiskami ?mieci, itd.

Pozwy mog? by? wnoszone te? przeciwko firmom finansowym, które nieuczciwie sk?oni?y ludzi do powierzenia im swoich oszcz?dno?ci. Za?ó?my przez chwil?, ?e inwestorzy kuszeni wizj? zysków w nieokre?lonej przysz?o?ci po kupnie rekomendowanych akcji trac? w krótkim czasie krocie na ich spadku. Je?eli grupa poszkodowanych inwestorów jest du?a, zbiorowy pozew wniesiony przeciwko takiej firmie mo?e j? zmusi? do wyrównania przynajmniej cz??ci strat.

Instytucja pozwów zbiorowych u?atwi prac? s?dom i obron? praw konsumentów, ale jednocze?nie wybitnie podbija stawk? w tych przypominaj?cych pokera rozgrywkach. Co tu du?o mówi?. Na pozwach zbiorowych mo?na du?o zyska?, ale te? du?o straci?. Interesuj? si? nimi media. Prawnik, który wygra wysokie odszkodowania dla swoich klientów dzi?ki jednej sprawie zostaje uznany za gwiazd? palestry. Trudno co? takiego utrzyma? w tajemnicy.

Przywilej pozwów zbiorowych

Prawnicy powodów korzystaj? w pozwach zbiorowych z wyj?tkowego przywileju. Poniewa? ich klienci tworz? du?? grup? pokrzywdzonych, trudniej jest zdyskredytowa? ich domniemane cierpienia i szkody. W przypadku indywidualnego oskar?enia, obro?ca pozwanej strony mo?e zabiega? o sympati? opinii publicznej i ewentualn? przychylno?? s?du. Mo?e wykazywa? b??dy czy zaniedbania pokrzywdzonego. Mo?e nawet próbowa? wzbudza? w?tpliwo?ci dotycz?ce charakteru samej "ofiary". Ale co zrobi? kiedy na li?cie powodów w tej samej sprawie wspólnie wyst?puje 1,000 osób? Czy wszyscy sami s? sobie winni? Czy zmówili si?, aby ponie?? opisywane w pozwie szkody? Czy wszyscy ?le si? prowadz??

Pozwy zbiorowe wywo?uj? wra?enie, ?e konkretna du?a grupa ludzi cierpi z powodu pomy?ki, b??du, zaniechania nieczu?ej anonimowej jednostki. Mo?e to by? bezwzgl?dny koncern farmaceutyczny, chciwy deweloper, cyniczny bankier inwestycyjny, itd. Przedsi?biorcy, którzy podpisywali z bankami umowy na tzw. opcje walutowe powinni zdawa? sobie spraw? z ryzyka jakie si? z tym wi??e. Wszystko by?o w porz?dku kiedy na tym zarabiali. Raban rozpocz?? si? kiedy kurs z?otówki si? za?ama? i - jak w pokerze - przyszed? czas na sprawdzenie kart.

Kiedy pojawiaj? si? pozwy zbiorowe organizacje powinny stosowa? bardziej z?o?one i wysublimowane strategie komunikacyjne ni? w przypadku oskar?e? indywidualnych. Od samego pocz?tku trzeba dba? o jak najbardziej pozytywne komunikaty na swój temat. Koniec z anonimowo?ci?. Je?eli po stronie powodów stoj? prawdziwi ludzie, to po stronie pozwanych te? musz? by? konkretne osoby z krwi i ko?ci.

Skoro nie mo?na zmniejszy? wspó?czucia opinii publicznej dla oskar?yciela, nale?y zadba? o sympati? dla siebie samego. Aby to osi?gn??:

  1. Pochwal si? swoimi najlepszymi pracownikami i klientami. Medialna akcja pokazuj?ca na przyk?ad, kobiety zatrudnione w Twojej firmie albo absolwentów wy?szych uczelni z Twego miasta nie musi by? bezpo?rednio zwi?zana z tematem pozwu, aby poprawi? wizerunek w?ród tych grup spo?ecznych.
  2. Atakuj prawników, nie ludzi. Atakuj prawników strony skar??cej, ale unikaj bezpo?redniego atakowania powodów. To taktyka zupe?nie odmienna od indywidualnego pozwu. W sprawach indywidualnych obrona z regu?y nie atakuje prawnika oskar?yciela, gdy? nie wp?ywa to na stosunek opinii publicznej do osoby, któr? reprezentuje. W przypadku, pozwów grupowych atak na prawnika oskar?enia ma sens. Na przyk?ad, fakt, ?e adwokat strony skar??cej zarobi na tej sprawie krocie podczas gdy powodom dostan? si? jedynie grosze daje dogodn? okazj? do podwa?enia zaufania do prawnika. W pozwach zbiorowych wobec firm ubezpieczeniowych (na przyk?ad, po katastrofach lotniczych) taka taktyka daje efekty, gdy? szkody s? z?o?one, okoliczno?ci wypadku cz?sto niejasne, cierpienie bardziej prywatne ni? w przypadku, powiedzmy, wprowadzenia na rynek wadliwego produktu.
  3. Mów o przysz?o?ci. Obja?niaj co organizacja robi, aby usun?? problemy b?d?ce przyczyn? pozwu. Idzie o to, aby przedstawi? si? opinii publicznej nie jako "?ród?o problemu", ale jego rozwi?zanie. Pomocna mo?e okaza? si? wspó?praca z grupami interesu spo?ecznego, które uwiarygodni? Twoj? organizacj? jako autora prawdziwych i konkretnych dzia?a?, a nie kogo? kto poprzestaje na s?ownych deklaracjach.

Walcz broni? przeciwnika

Kiedy obserwuj? praktyki stosowane w USA i na zachodzie Europy widz?, ?e prawnicy stron skar??cych s? co najmniej generacj? do przodu wobec firm i organizacji, które s? adresatem tych pozwów. Pozwani dzia?aj? g?ównie na polu mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) podczas gdy oskar?yciele koncentruj? si? na zmasowanych i skoordynowanych kampaniach w Internecie. Utrzymuj? cz?sto aktualizowane blogi, na których umieszczaj? informacje i komentarze adresowane do dziennikarzy, klientów i... potencjalnych s?dziów w sprawie. Dzi?ki temu mog? liczy? na to, ?e odsy?acze do ich opinii pojawi? si? w czo?ówce wyników po wpisaniu w wyszukiwarce s?owa lub wyra?enia zwi?zanego z tre?ci? pozwu.

Aby niepotrzebnie nie oddawa? pola bez walki kancelarie prawnicze i agencje public relations zajmuj?ce si? pozwami zbiorowymi musz? sobie u?wiadomi?, ?e do swej dyspozycji maj? dok?adnie takie same "?rodki masowego ra?enia". Musz? tylko podj?? decyzj? o ich u?yciu i opracowa? taktyk?, która uporz?dkuje i oczy?ci pole konfrontacji. Oto co nale?y wzi?? pod uwag? w pierwszej kolejno?ci:

1. Nie pozwól adwokatom powodów zap?dzi? si? w internetowy kozi róg "hase? kluczowych". Dzi?ki optymalizacji budowy i zawarto?ci witryny WWW (Search Engine Optimization - SEO) sprawisz, ?e Twoje informacje i komentarze po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej kluczowych hase? zwi?zanych z tematem pozwu pojawi? si? na li?cie pierwszych dziesi?ciu, a nie tysi?ca odsy?aczy. Aby to osi?gn??...

  • Stwórz list? s?ów kluczowych (hase?) zwi?zanych z tematem spodziewanego pozwu.
  • Wpisz te s?owa/has?a do tekstów na "kryzysowej" witrynie.
  • Regularnie aktualizuj zawarto?? witryny tak?e pod k?tem odsy?aczy do popularnych i warto?ciowych zewn?trznych stron WWW.

2. Wyprzedzaj dzia?ania adwokatów powodów. Zbuduj niewidoczne na razie w Internecie witryny WWW, na których umie?cisz wszystkie informacje i komentarze dotycz?ce istotnych w?tków pozwu.

3. Przewiduj prawdopodobne scenariusze rozwoju wydarze?. Opracuj stosowne komunikaty odnosz?ce si? do mo?liwych scenariuszy i umie?? je na kryzysowej witrynie WWW, która b?dzie uaktywniona po wybuchu kryzysu.

4. Rozwa? celowo?? utworzenia w?asnego bloga. Blog nie jest b?yskawicznym remedium. Jego prowadzenie to d?ugoterminowa inwestycja, która jednak w momencie z?o?enia zbiorowego pozwu pozwala z marszu przedstawi? swoj? wersj? wydarze? i wp?ywa? na percepcj? problemu.

Od tuby do bloga

Najlepsze praktyki post?powania rz?dz?ce procesem publicznej komunikacji w sytuacji pozwu zbiorowego przypominaj? regu?y sprawdzone podczas spraw s?dowych. Na przyk?ad:

  1. Nie u?ywaj "tuby prawniczej". W publicznych wypowiedziach unikaj fachowego i skomplikowanego j?zyka prawniczego. Na rzecznika wybierz osob?, która potrafi ociepli? wizerunek organizacji. Bezcenne s? wypowiedzi osób niezaanga?owanych w spór popieraj?ce Twoje stanowisko.
  2. Ka?da decyzja s?du to okazja. Wykorzystuj ka?de rozstrzygni?cie s?du i ka?dy post?p w sprawie jako pretekst do wzmocnienia swej pozycji. Nie b?d? zdziwiony kiedy Twoi przeciwnicy procesowi b?d? post?powa? tak samo. Im te? zale?y na podgrzewaniu atmosfery i zdobywaniu przewagi w sercach opinii publicznej. Monitoruj uwa?nie ich wypowiedzi w mediach. W g?o?nych i kontrowersyjnych sprawach s?dowych dziennikarzy interesuje ka?dy nowy szczegó?. Informacje z prasy lokalnej szybko trafiaj? do gazet krajowych.
  3. Blog za blog. Blogi w przypadku pozwów zbiorowych s? niezwykle pomocne jako forum wymiany i monitorowania opinii oraz publikacji w?asnych informacji. Oskar?yciele prowadz? w?asne blogi i rekrutuj? zwolenników do wspierania ich pochlebnymi komentarzami. Czytaj uwa?nie wszystkie wpisy na tych blogach i je?li uznasz to za stosowne, za?ó? w?asny konkurencyjny blog.

Na koniec dobra wiadomo??

Komunikacja w post?powaniach zbiorowych jest z jednej strony wyczerpuj?cym wyzwaniem, ale z drugiej, daje atakowanej stronie cenn? strategiczn? przewag?. Tym atutem jest czas. Po z?o?eniu pozwu trzeba zamie?ci? og?oszenie w prasie. Liczba powodów mo?e zwi?kszy? si?, gdy? oprócz osób, które wnios?y pozew, uczestnikami post?powania mog? zosta? osoby, które do niego si? do??cz?.

Kancelaria prawnicza zajmuj?ca si? pozwem musi dotrze? do jak najwi?kszej liczby poszkodowanych. Trudno to zrobi? po cichu i w ukryciu. Wr?cz przeciwnie. Og?oszenie w prasie gwarantuje szeroki rozg?os i dotarcie do maksymalnej liczby zainteresowanych spraw?, ale dla Ciebie jest jednocze?nie sygna?em do rozpocz?cia przygotowa? - zebrania zespo?u i opracowania planu dzia?ania. I to jest w?a?nie ta dobra wiadomo?? :-)

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Informacja Reporter Wywiad Kaczy?ski Relacje Dziennikarz Relations Gapa Pressence Firma Tusk Google Klient Twitter Problem Media Prawda Public Klienci Dziennikarze Praktycy Internet Agencje PRACOWNICY Polska Reporterzy Rzecznik Komunikacja Szef GazetaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl