Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-03-12
"Jak zarz?dza? kryzysem na dywanie"

Jak zarz?dza? kryzysem na dywanie

Dopiero niedawno w pe?ni doceni?em oryginalny dese? na dywanie w moim mieszkaniu. Z powodu jednej nieostro?nie otwartej butelki bordeaux dostrzeg?em te? jak w soczewce kolejne etapy zarz?dzania kryzysem.

Na przyj?ciu by?o kilkoro przyjació?. ?wi?towali?my podpisanie wa?nej umowy. Kiedy otwiera?em czerwone wino trzymane na specjalne okazje, pech chcia?, ?e butelka wy?lizgn??a mi si? z d?oni i troch? wina wyla?o si? na per?owy dywan.

Co robi?, kiedy rozlejemy (to znaczy ja) czerwone wino na *dlaczego-on-by?-taki-drogi* dywan?

Krok 1 - Podnie? natychmiast butelk? z pod?ogi. Przykryj plam? papierow? serwetk? i staraj si? zebra? jak najwi?cej rozlanego wina.

Krok 2 - Szybko ustal rozmiar szkody. Przygotuj si? na uwagi typu, "A tyle razy mówi?am, ?eby? to robi? ostro?nie". Wybierz jedn? ze starych metod b?yskawicznego usuwania plam z dywanów. Nie mo?esz znale?? tej ksi??ki? Aha, wyrzuci?e? j? podczas jesiennych porz?dków :-(

Krok 3 - Uzgodnij jaki? sensowny plan wspólnego dzia?ania. Woda i sól. Zbierz ?rodki i rozdziel zadania.

Krok 4 - Rozlej wod? na dywan licz?c na lepszy efekt akcji ratunkowej. Czy woda sama usunie plamy z dywanu? Posyp obficie sol?. Roz?ó? na mokrym dywanie papierowe r?czniki.

Krok 5 - Otwórz now? butelk? (masz tak? w rezerwie, prawda?) i wracaj do przerwanej rozmowy. Nie zgadzaj si? na propozycj? sprzeda?y poplamionego dywanu za pó? ceny. Mo?e warto rozwa?y? mo?liwo?? zamiany wina czerwonego na bia?e do niektórych da?.

W opisanej akcji *wino i dywan* pojawi?y si? elementy wspólne dla wszystkich akcji zarz?dzania kryzysem przez wojsko, policj?, stra? po?arn?, pogotowie ratunkowe, s?u?by komunalne i ... konsultantów public relations.

5 etapów zarz?dzania kryzysem

Wojsko, policja, stra? po?arna i inne s?u?by *szybkiego reagowania* zazwyczaj nie przygotowuj? sztywnych planów dzia?ania. Zamiast tego opracowuj? elastyczne procesy lub schematy i skupiaj? si? na wytrenowaniu umiej?tno?ci szybkiego ocenienia sytuacji, zdefiniowania problemu i wdro?enia rozwi?zania. Te? mo?esz tego si? nauczy?.

Strategia zarz?dzania kryzysem ma pi?? etapów - tak jak w moich zmaganiach z rozlanym winem.

Etap 1 - Opanowanie kryzysu. Podj?cie niezw?ocznie dzia?a? zmierzaj?cych do opanowania kryzysu i powstrzymania jego eskalacji.

Mimo ?e kryzysy s? niepowtarzalne, jest kilka rzeczy, które zawsze pojawiaj? si? w pocz?tkowej fazie: zamieszanie, niedostatek informacji, ludzie dopytuj? si? o przyczyny i straty, szybka zmiana sytuacji, mobilizacja zespo?u zarz?dzania kryzysem, powiadomienie w?adz, itd.

Zachowania na tym etapie mo?na stosunkowo dobrze przewidzie? i prze?wiczy?. Mo?na opracowa? procedury szybkiego reagowania i wytrenowa? je w ludziach a? stan? si? ich *drug? natur?*.

W czasie akcji poszukiwania zaginionej osoby oznacza to wyznaczenie zasi?gu poszukiwa?, który uniemo?liwia wyj?cie zaginionego poza teren poszukiwa? w trakcie opracowywania planu akcji ratowniczej. W ten sposób okre?lasz mo?liwy do ogarni?cia teren dzia?ania. Ka?da godzina nieudanych poszukiwa? oznacza dodatkowy teren do spenetrowania.

W ?wiecie biznesu oznacza to potrzeb? wyznaczenia priorytetów, przygotowania schematów komunikowania si? i opracowania procedur zapewniaj?cych przekazywanie wszelkich zapyta? zewn?trznych do jednego rzecznika prasowego.

Po opanowaniu sytuacji przychodzi czas na ocen?.

Etap 2 - Ocena. Sprawdzenie co zawiod?o i zbieranie danych potrzebnych do naprawy i usuni?cia szkód.

Na naszych szkoleniach zarz?dzania kryzysem uczymy podejmowania decyzji *z marszu*. Dobrze jest mie? pod r?k? schemat dzia?ania i wyszkolonych ludzi, którzy potrafi? zebra? potrzebne dane. Musisz oceni? jakich informacji potrzebujesz, zebra? je, uporz?dkowa?, zinterpretowa? i wyci?gn?? wnioski.

Najwa?niejsze na tym etapie s? informacje potrzebne do podj?cia decyzji, okre?lenie wariantów dzia?ania i przygotowanie planu.

Etap 3 - Planowanie. Opracowanie szczegó?owego planu rozwi?zania konkretnego kryzysu.

Ka?dy kryzys ma inny przebieg, inn? dynamik? i inn? temperatur? - ka?dy wymaga innego rozwi?zania. Nie oczekuj, ?e mo?esz sobie pozwoli? na wyj?cie z segregatora gotowego "Planu X". Musisz przygotowa? plan tylko na t? wyj?tkow? okazj?. Dodaj etap planowania do procedury zarz?dzania kryzysem.

Nie chc? powiedzie?, ?e posiadanie "Planu X" mija si? z celem. Dysponowanie takim planem pozwala oszcz?dzi? mnóstwo czasu. Jednak?e, gotowy plan b?dzie musia? by? zmodyfikowany i *w biegu *dostosowany do konkretnej sytuacji.

Etap 4 - Wykonanie. Podj?cie dzia?a? i realizacja planu.

Po ocenie sytuacji i przygotowaniu konkretnego planu czas na dzia?anie. To etap usuwania b??dów i niwelowania szkód. Mo?na do niego przyst?pi? po opracowaniu planu dzia?ania.

Etap 5 - Reorganizacja. Powrót do *normalno?ci* i przygotowanie si? do nast?pnego *punktu zwrotnego*.

Wiem, ?e w wirze wszystkich dzia?a? kryzysowych trudno Ci uwierzy?, ?e ka?dy kryzys kiedy? si? sko?czy. To dobra wiadomo??. Z?a jest taka, ?e nie mog? zagwarantowa?, ?e jutro nie wybuchnie nowy. Dlatego tak wa?ny jest szybki powrót do normalnego funkcjonowania organizacji, odbudowa utraconych zapasów i sprz?tu ratowniczego.

Równie istotne jest w??czenie do procedury zarz?dzania kryzysem czasu na refleksj? i ocen? dzia?ania. Co si? sprawdzi?o? Co zawiod?o? Czego si? nauczy?e?? Jak to pomo?e unikn?? podobnych sytuacji w przysz?o?ci? Ograniczy? straty? Zwi?kszy? skuteczno???

?adnych cudownych recept

Nie ma cudownej recepty na skuteczne zarz?dzanie kryzysem, tak jak nie ma leku na *ca?e z?o*. To, co napisa?em nie zwalnia Ciebie z pracoch?onnego opracowania procedur umo?liwiaj?cych szybkie opanowanie kryzysu. Proponowane podej?cie zwi?ksza szans? skutecznego zarz?dzania kryzysem.

Wed?ug Pressence Public Relations kluczem do skutecznego zarz?dzania kryzysem s? dwie rzeczy:

1. Unikanie polegania wy??cznie na wcze?niej przygotowanych planach, które trac? sens kiedy nie sprawdza si? cho? jedno wst?pne za?o?enie.

2. Budowanie procesu zarz?dzania kryzysem, który uwzgl?dnia nieprzewidywalno?? i stawia na wyszkolenie ludzi, stworzenie sprawdzonych procedur, które pozwalaj? opisa?, oceni?, zaplanowa? i podj?? skuteczne dzia?ania i nast?pnie umo?liwiaj? reorganizacj? ?rodków, ocen? i nauk? gwarantuj?c? lepsze zachowanie w przysz?o?ci.

Kiedy zdarzy Ci si? rozla? czerwone wino na domowym dywanie, to, co zrobisz powie du?o o Twoim sposobie zarz?dzania kryzysem. Ta wiedza o sobie samym pomo?e Ci lepiej zarz?dza? kryzysem w pracy.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Informacja Tusk Relacje Pressence Rzecznik Media Komunikacja Firma Prawda Kaczy?ski Internet Wywiad Dziennikarze Klienci Polska Reporter Problem Public Szef Agencje Praktycy Klient Gazeta Google Dziennikarz Gapa Reporterzy Relations PRACOWNICY TwitterStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl