Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-03-09
"Opowie?? chirurga mózgu"

Opowie?? chirurga mózgu

Praca eksperta PR czasem przypomina uk?adanie puzzli... w oku cyklonu... w ?rodku nocy... kiedy nie masz wszystkich elementów... i nie wiesz jaki obraz u?o?y?.

Prawda, ?e ta historia ciekawie si? zaczyna :-)

Ka?dy szef chce motywowa? pracowników do lepszej pracy i osi?gni?cia celów. Aby to zrobi?, musi rozbudzi? zaanga?owanie emocjonalne.

S? dwie metody perswazji. Pierwsza, konwencjonalna polega na przedstawieniu pracownikom prezentacji, na której us?ysz?: "Oto najwi?ksze wyzwanie dla naszej organizacji, a to dzia?ania, które musimy podj??, ?eby odnie?? sukces." Potem troch? faktów, liczb i wypowiedzi autorytetów.

Taka retoryka ma dwa s?abe punkty. Po pierwsze, ludzie, do których mówisz, maj? w g?owach swoje fakty, dane i do?wiadczenia. Kiedy do nich mówisz, szukaj? w?asnych kontrargumentów. Po drugie, nawet je?li uda Ci si? ich przekona?, przemawiasz tylko do ich intelektu.

Inna metoda przekonywania – zdecydowanie bardziej sugestywna – polega na po??czeniu pomys?u z emocjami. Najlepszym sposobem jest opowiedzenie przekonuj?cej historii. Do opowie?ci nie tylko wpleciesz mnóstwo informacji, na których Ci zale?y, ale tak?e rozbudzisz w s?uchaczach ciekawo??. Jak to robi?? Bystry narrator sporz?dzi list? punktów, które musz? znale?? si? w opowie?ci.

Potrzeba troch? wyobra?ni i kreatywno?ci, aby po??czy? konwencjonaln? retoryk? z emocjonalnym przekazem.

Koniec nudnych historii

Rynek jest pe?en bezlitosnej konkurencji i za?miecony sprzecznymi komunikatami, co utrudnia dotarcie do klientów – aktualnych i nowych. Konsumenci borykaj? si? z ogromem informacji, nadmiarem wyboru i krótkim czasem na decyzj?.

Zasada *do_trzech_raz_sztuka* ju? nie dzia?a. Podczas prezentacji masz tylko jedn? jedyn? szans? na pozytywne wra?enie i skuteczn? sprzeda?. Musisz by? jak chirurg mózgu, który zawsze musi trafi? za pierwszym razem.

Twoim skalpelem mog? by? przekonuj?ce historie. Opowie?ci maj? swoje brzmienie, obraz i kinestetyk?. ??cz? dzia?anie lewej (liniowe) i prawej (twórcze) pó?kuli mózgu. Suche informacje s? ma?o skuteczne, bo pobudzaj? tylko lew? stron? mózgu.

Czy uda?o Ci si? kiedy? usn?? s?uchaj?c czystych statystyk? A co si? dzieje, kiedy kto? zaczyna snu? opowie??? Zamieniasz si? w s?uch, bo wszystkie Twoje zmys?y s? postawione w stan pogotowia – zaczyna pracowa? wyobra?nia. Fakty i dane statystyczne s? interesuj?ce same w sobie, ale bez umieszczenia ich w kontek?cie (czyli w opowie?ci) staj? si? nudne i uciekaj? z pami?ci klienta.

Kiedy te same fakty i statystki wpleciesz do narracji, mo?esz przekaza? s?uchaczowi/klientowi najwa?niejsze informacje i rozbudzi? wyobra?ni?. Mo?e to by? swojego rodzaju *jazda próbna* pokazuj?ca jak si? poczuje korzystaj?c z Twojego produktu lub us?ugi.

Czym zatem jest opowiadanie?

Opowiadanie pokazuje jak i dlaczego ?ycie si? zmienia. Zaczyna si? w momencie, kiedy ?ycie jest stosunkowo ustabilizowane. Codziennie przychodzisz do pracy. Dzie? po dniu, tydzie? po tygodniu. Wszystko pod kontrol?. My?lisz, ?e tak b?dzie zawsze. Nagle co? si? zaczyna dzia?. Czujesz si? wytr?cony z równowagi. Zmieniasz prac?. Szef ma wypadek samochodowy. Kluczowy klient rezygnuje ze wspó?pracy. Historia opisuje jak subiektywne oczekiwania bohatera koliduj? z bezduszn? rzeczywisto?ci?.

Wszystkie historie – od Greków przez Szekspira do wspó?czesnych pisarzy – opowiada?y o fundamentalnym konflikcie pomi?dzy subiektywnym pragnieniem i okrutn? rzeczywisto?ci?. Chcesz wzbudzi? zainteresowanie? Opowiedz histori? ukazuj?c? konflikt pomi?dzy oczekiwaniem, a rzeczywisto?ci? w ca?ym jego dramacie i okrucie?stwie.

W dobrej historii us?yszymy co czuje osoba zmagaj?ca si? z przeciwno?ciami losu, jak musi si? stara? i kombinowa?, jakie wymy?la? fortele, jakie podejmowa? decyzje, na jakie zdobywa? si? wyczyny, aby na koniec pozna? smak prawdy i zwyci?stwa.

Dlaczego opowiadanie?

Opowie?? jest najstarsz? form? przekazywania i zapami?tywania informacji. Dobre historie potrafi? uchwyci? i sugestywnie przekaza? cz??? prawdy o ?yciu. Ch?tnie ich s?uchamy z pi?ciu powodów:

1. ?atwiej anga?uj? s?uchacza.

Anegdoty wywo?uj? emocje. Nie ma lepszego sposobu przekazywania informacji.

2. ?atwiej je zrozumie?.

Opowiadania s? konkretne. Zamieniaj? abstrakcyjne poj?cia – takie jak korzy?ci produktu lub us?ugi – na przyk?ady z ?ycia i do?wiadczenia konkretnych ludzi.

3. ?atwiej w nie uwierzy?.

Czy wed?ug Ciebie "udowodniono ponad wszelk? w?tpliwo??, ?e palenie tytoniu jest g?ówn? przyczyn? tworzenia statystyk"? Ludzie, którzy sceptycznie podchodz? do statystyk (któ? wierzy im bez zastrze?e??), wi?kszym zaufaniem darz? opowie?ci. S?uchacze wierz?, ?e je?li co? pomog?o innym, pomo?e tak?e im.

4. ?atwiej je zapami?ta?.

Ludzie przyswajaj? sobie historie na trzy sposoby – za pomoc? faktów, obrazów i emocji. Ta potrójna absorpcja pomaga lepiej i d?u?ej zapami?ta? informacje przekazane w historiach.

5. ?atwiej je powtarza?.

Ludzie ch?tniej dziel? si? historiami ni? samymi informacjami. Anegdoty wzmagaj? zainteresowanie tematem.

Cztery atrybuty pasjonuj?cej opowie?ci

Najwa?niejsze historie ?ycia us?ysza?e? tysi?ce razy od chwili, kiedy matka wzi??a Ciebie pierwszy raz na kolana. Czyta?e? dobre ksi??ki, ogl?da?e? filmy, chodzi?e? do teatru. Co wi?cej, ludzie w czasie pracy instynktownie tworz? nowe historie.

Psychologowie poznania opisuj? jak ludzki umys?, staraj?c si? zrozumie? i zapami?ta? wydarzenia, porz?dkuje fakty w ci?g zdarze? od pierwotnego pragnienia przez perypetie do realizacji tego pragnienia.

Historie s? takie jakimi je pami?tamy. Wyrzucamy z nich punkty i plany dzia?ania. Zostaje tylko narracja.

Dobre opowiadanie ma cztery cechy:

1. Trwa?o??

Opowie?ci nie zmieniaj? si?. Niektóre z nich powtarzane s? od tysi?cy lat. Opowie?ci o organizacji te? maj? swoj? histori? – trwaj?, bo s? ciekawe i nadal aktualne. Ile razy s?ysza?e? historie o tym jak Edison wynalaz? ?arówk?? Albo gdzie Bill Gates zmontowa? pierwsze komputery? Dlaczego rozpadli si? Beatlesi?

Najwa?niejsze historie nie zmieniaj? si? – stale powracaj?. Czasem zmieniaj? si? imiona bohaterów. Inne s? okoliczno?ci. Ale zachowanie bohaterów jest identyczne. Nie zmienia si? zachowanie organizacji. Nie mówi?c ju? o kulturze lub spo?ecze?stwie. Tutaj odporno?? na zmiany jest ogromna.

Historie o uszczypliwej te?ciowej? O ha?a?liwym s?siedzie? O ambitnym pucybucie? Wszystkie te historie kr??? wokó? nas przybieraj?c rozmaite formy.

2. Wyj?tkowo??

Czy historia ma zaskakuj?ce zako?czenie? Zapadaj?ca w pami?? puenta jest dowcipna, zwi?z?a i poruszaj?ca. Marshall McLuhan powiedzia?: "Ka?dy kto my?li, ?e rozrywka bardzo ró?ni si? od edukacji, nic nie wie na ?aden z tych tematów." Mo?e to troch? za odwa?ne stwierdzenie, ale co? w tym jest :-)

Opowie?? musi by? dowcipna, inteligentna i krótka, bo takie ?atwiej zapami?tujemy. Ka?dy ma znajomego nudziarza, który opowiada nieko?cz?ce si? historie bez puenty. Takie opowie?ci nie maj? sensu i brakuje im emocjonalnego ?adunku.

Powtarzamy historie, które wzbudzaj? emocje. "Wiesz, ona siedzia?a nad tym raportem ca?? noc i mimo to wyrzucili j? z pracy!" Albo, "Pr?dzej dam sobie r?k? obci?? ni? podpisz? t? umow?!" Albo, "Zgodzi?a si? na przeniesienie do innego miasta i natychmiast dosta?a awans!" Takie historie wzbudzaj? emocje. Historie bez wysokiej temperatury uczuciowej szybko ulatuj? z pami?ci.

3. Sens

Pami?tasz Pinokia? Czy ta historia co? wyja?nia? Czego uczy? Czy opowiadanie uczy jak nale?y si? zachowa? w konkretnej sytuacji? Kiedy ta sytuacja mia?a miejsce? Dlaczego mo?e ponownie wydarzy? si? w przysz?o?ci? Jej edukacyjny walor mo?na stre?ci? s?owami: "Zrobili?my to i to i otrzymali?my takie wyniki". Im bardziej historia b?dzie zbie?na z Twoimi dotychczasowymi do?wiadczeniami, tym wi?cej w niej dostrze?esz sensu.

Historie musz? odnosi? si? do do?wiadcze? odbiorców. Nie uwierzy?bym, gdyby szef firmy powiedzia? mi, ?e wszystkie jego przedsi?wzi?cia maj? charakter charytatywny i przede wszystkim chce bezinteresownie pomaga? ludziom. Dlaczego? Bo moje do?wiadczenie mówi, ?e firmy maj? inne cele.

Tak wi?c historia musi by? zgodna z widzeniem ?wiata przez odbiorc?. Musi by? nas?czona pewn? *powinno?ci?*, któr? streszcza zdanie, "Zrób to i tamto si? wydarzy". Bez tego historia ma ma?o sensu.

4. Komfort

Czy opowie?? jest dla Ciebie *wygodna*? Czy dobrze si? z ni? czujesz? Nawet je?li dotyczy okrutnych i dramatycznych wydarze? czy nie budzi w Tobie nieprzyjemnych uczu?? Czy jest w zgodzie z Twoimi dotychczasowymi do?wiadczeniami i czy potwierdza to, co do tej pory my?la?e? na ten temat?

Jak ciekawie opowiada??

Wszyscy codziennie lepiej lub gorzej opowiadamy historie. Ka?de do?wiadczenie, ka?da relacja, ka?dy przedmiot kojarzony jest w naszym umy?le z jak?? histori?.

My?limy, czujemy i ?yjemy historiami. ?wiat jest niczym innym jak jego percepcj?. Wszystko co pami?tamy kr?ci si? wokó? historii o tym kim jeste?my, sk?d przychodzimy, w co wierzymy i dok?d zmierzamy.

Narrator opowiada histori? daj?c odpowiedzi na kilka kluczowych pyta?. Po pierwsze, czego bohater chce dokona?, aby odzyska? równowag?? Pasja i po??danie s? ko?em nap?dowym ka?dej historii. Pasja to nie sucha kartka z list? zakupów, ale podskórne d??enie, które motywuje do dzia?ania.

Po drugie, co powstrzymuje bohatera przed zrealizowaniem pragnienia? Wewn?trzne opory? Zw?tpienie? Strach? Dezorientacja? Konflikt z przyjacielem, rodzin?, szefem? Konflikty spo?eczne? Si?y natury? ?miertelne zagro?enie? Niedostatek czasu? Samochód nie chce zapali?? Antagonist? mo?e by? cz?owiek, czas, przestrze?, przedmiot lub dowolna kombinacja tych sk?adników.

Po trzecie, jak bohater zamierza stawi? czo?o przeciwno?ciom? To w?a?nie w tym momencie narratorzy odkrywaj? prawdziw? natur? bohatera, bo charakter cz?owieka wida? w decyzjach, które podejmuje dzia?aj?c pod presj?. Na koniec, narrator odchyla si? na krze?le i pyta: "Czy mo?esz w to uwierzy?? S?dzisz, ?e co? przesadzi?em lub przes?odzi?em? Nawet je?li niebiosa grzmi? "Tak_nie_mog?o_by?", czy wierzysz w prawdziwo?? tej historii?"

Konkluzja

Zmieniaj?cy si? ?wiat stale potrzebuje nowych opowie?ci.

Dobra historia jest jak minireporta? o tym, co prze?y?e? i dzi?ki, któremu inni te? mog? tego do?wiadczy?. Dobre opowie?ci s? najlepsz? form? perswazji – inspiruj?, pokazuj? i motywuj? do dzia?ania.

Jak? dobr? histori? us?ysza?e? dzisiaj? Komu j? powtórzy?e?? Napisz o tym do mnie.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 3.75 MediaGapa - ocena artykułu: 3.75

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klienci Twitter Kaczy?ski Pressence Public Reporterzy Szef Rzecznik Wywiad Media PRACOWNICY Informacja Klient Google Relations Internet Polska Dziennikarz Firma Gapa Agencje Praktycy Tusk Problem Relacje Prawda Dziennikarze Gazeta Reporter KomunikacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl