Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-12-15
"Co mo?e dla Ciebie zrobi? konkurencja?"

Co mo?e dla Ciebie zrobi? konkurencja?

Nowy klient - mówi?c dok?adniej kto? podaj?cy si? za klienta - zamówi? monitoring mediów na pi?? hase?. Interesowa?y go trzy tytu?y prasowe: "Rzeczpospolita", "Gazeta Wyborcza" i "Fakt". Przyj?? nasz? pierwsz? ofert?. Nie targowa? si? o cen?. Wspó?prac? chcia? rozpocz?? od zaraz. Znikn?? tak szybko jak si? pojawi?.

Inny klient by? zainteresowany szkoleniami medialnymi. Pyta? o wszystkie szkolenia. Dziwne? Zwykle klient pyta o szkolenie, które odpowiada jego potrzebom. Czasem prosi o pomoc w doborze rodzaju i poziomu szkolenia medialnego. Kiedy zapyta?em jak chce wykorzysta? te informacje, us?ysza?em, "bo mnie to interesuje". Tak nie zachowuje si? klient, który naprawd? jest zainteresowany us?ug?.

Formularz prenumeraty naszego newslettera wype?ni?a pracownica konkurencyjnej agencji PR. Ka?dy taki wpis wprawia nas w dobry humor. Cieszymy si? jak dzieci kiedy jeszcze pojawi si? prawdziwe nazwisko. Jak to sprawdzamy? Mamy swoje metody :-)

Du?e organizacje wydaj? miliony na monitoring konkurencji. Zak?adam, ?e nie dysponujesz nieograniczonym bud?etem. Dlatego proponuj? metody, które nie wymagaj? du?ych nak?adów. Po pierwsze, zdefiniuj najwa?niejszych konkurentów. Sporz?d? ich list?. Nast?pnie poszukaj odpowiedzi na nast?puj?ce pytania:

1. Który produkt/us?uga jest bezpo?redni? konkurencj? dla Twojej oferty?

2. W czym Twój produkt/us?uga przewy?sza ofert? konkurencji?

3. O ile lepsza jest oferta konkurencji od Twojego produktu/us?ugi?

4. Jak wypada bezpo?rednie porównanie Twojej oferty z produktami/us?ugami konkurencji?

5. Jakie s? plany konkurencji? Jak to wp?ynie na Twoj? dzia?alno??/sytuacj??

6. Z kim wspó?pracuje konkurencja? Dlaczego?

Dodatkowo, chcia?by? te? pozna? konkurencj?, której jeszcze nie znasz. Nowa firma, która znienacka pojawia si? na rynku i wchodzi w nisz?, której nie zauwa?y?e? lub nie doceni?e?. Dlatego potrzebujesz jeszcze innych informacji:

1. Jakie trendy w bran?y mog? wp?yn?? na to, co robisz?

2. Czego potrzebuj? Twoi klienci?

"Wygl?da nie?le," powiesz, "ale jak mog? zdoby? te informacje?" Jest kilka sposobów i wcale nie musisz ucieka? si? do zatrudniania szpiega gospodarczego.

Oto 9 metod, które pozwol? zwi?kszy? Twój kapita? wiedzy o konkurencji.

1. Audyt o konkurencji. Taki audyt zak?ada uzyskanie informacji klientach, dostawcach, partnerach i pracownikach konkurencji. Pytania dotycz? mocnych i s?abych stron konkurencji, planów i dzia?a?.

2. Wycinki prasowe. Firmy zajmuj?ce si? monitoringiem mediów przeszukuj? publikacje zgodnie z wybranymi has?ami (nazwa firmy, produkt/us?uga, terminy techniczne/s?owa najcz??ciej u?ywane w bran?y). Po zako?czeniu pracy przygotowuj? raport o konkurencji. Taki monitoring mo?na te? wykorzysta? do ?ledzenia trendów bran?owych.

3. Dokumenty publiczne. Je?eli konkurencja jest firm? pa?stwow?, z udzia?em Skarbu Pa?stwa lub spó?k? gie?dow?, mo?esz zapozna? si? z jej raportem rocznym. Mo?esz przeczyta? o wynikach sprzeda?y i planach na przysz?o??. To bardzo po?yteczna wiedza. Jak zdoby? taki raport? Zadzwo? do firmy i powiedz, ?e przygotowujesz analiz? bran?ow? (w?a?nie taki jest Twój cel, prawda?). Dla bezpiecze?stwa podaj adres prywatny.

4. Bazy danych. Przeszukaj dost?pne bazy danych pod k?tem hase? zwi?zanych z konkurencj?. Kiedy? takie badanie wykaza?o, ?e konkurent naszego klienta zmienia? siedziby zawsze listopadzie. Inny skróci? o po?ow? czas p?atno?ci kooperantom. Jeszcze inny wspó?pracowa? jednocze?nie z dwoma dostawcami us?ug internetowych.

5. Profil firmy. S? firmy, które zajmuj? si? przygotowywaniem raportów firmowych. Za umówione honorarium otrzymasz pe?ny profil interesuj?cej Ciebie firmy ??cznie z histori? kredytow?, wielko?ci? obrotów, list? wierzycieli i nawet zarobkami cz?onków zarz?du.

6. Odsy?acze w Internecie. Je?li konkurencyjna firma ma witryn? WWW, mo?esz sprawdzi?, które witryny maj? odsy?acze (linki) do tej strony. To da Ci informacje o jej partnerach i tworzonych aliansach. Operacja jest bardzo prosta. Wejd? na stron? popularnej wyszukiwarki (na przyk?ad, Google, Alta Vista, Yahoo) i w okienku wyszukiwa? wpisz has?o: "link:konkurent.com" (gdzie "konkurent.com" oznacza adres WWW konkurencji). Sprawd? te? w sekcji odsy?aczy z jakimi witrynami ??czy si? strona konkurencji.

7. Zosta? klientem. Jednym z najskuteczniejszych sposobów poznania mocnych i s?abych stron konkurencji jest wcielenie si? w jej klienta. Kup produkt. Skorzystaj z us?ugi. Przejd? ca?y proces od z?o?enia zamówienia do sfinalizowania transakcji. Czy firma utrzymuje kontakt z klientem po zakupie? Zadzwo? z reklamacj?. Jak Ciebie potraktowano? Ile musia?e? czeka? na kontakt z w?a?ciw? osob?? Czy firma szybko do Ciebie oddzwoni?a?

8. Nastaw uszu. Przyjd? na konferencj? lub prezentacj? z udzia?em konkurencji. Dowiedz si? co mówi? o bran?y i jak opisuj? swoj? pozycj? i rol?. Zosta? cz?onkiem stowarzysze? i zwi?zków, do których nale?y konkurencyjna firma. B?d? jej cieniem.

9. Po prostu - zapytaj. No tak. To bardzo odwa?ne posuni?cie. Ale coraz wi?cej firm przekonuje si?, ?e szukanie sojuszników w bran?y przynosi wi?cej korzy?ci ni? tworzenie sobie wrogów. Dlaczego nie zaprosi? konkurenta na obiad? Nawet je?li publicznie drzecie ze sob? koty, takie spotkanie nie musi zako?czy? si? t?uczeniem talerzy. Porozmawiajcie o tym co was ??czy, co dzieli. Czy s? dziedziny, w których mo?ecie wspólnie dzia?a?? Mo?e jest klient za du?y dla was do indywidualnej obs?ugi, ale razem w sam raz.

Po zako?czeniu analizy konkurencji najprawdopodobniej nabierzesz do niej wi?kszego respektu. Znajomo?? s?abych stron pozwoli Ci pracowa? w mniejszym stresie. Zawsze lepiej dzia?a? z diab?em, którego znasz ni? z tym, o którym nic nie wiesz, prawda?

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Firma Komunikacja Klient Rzecznik Gazeta Twitter Informacja Problem PRACOWNICY Dziennikarz Reporter Prawda Wywiad Pressence Kaczy?ski Polska Gapa Szef Dziennikarze Klienci Agencje Media Tusk Praktycy Relations Public Relacje Reporterzy Internet GoogleStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl