Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-09-21
"9 s?ów prawdy o dziennikarzach"

9 s?ów prawdy o dziennikarzach

Cyniczni, powierzchowni i niecierpliwi czy obiektywni, dociekliwi i wyrozumiali?

Jacy s? dziennikarze?

Oto 9 podstawowych prawd o dziennikarzach. Ka?da opatrzona jest uwagami, co zrobi?, aby lepiej wykonywa? swoj? prac? specjalisty PR.

1. Cynizm to zawodowa przypad?o?? wielu dziennikarzy. Najbardziej cierpi? ci, którzy nie zdaj? sobie z tego sprawy. Dziennikarze od pierwszego dnia pracy s? uczeni, ?e nikomu nie wolno wierzy? na s?owo. Wszystko trzeba sprawdza?. Najlepiej w dwóch niezale?nych ?ród?ach. Je?eli dzisiaj jest czwartek, to jaki dzie? by? wczoraj i co b?dzie jutro. Dlatego nie dziw si?, ?e oboj?tnie co powiesz dziennikarz i tak zapyta: "Jak mo?e pan to udowodni??"

Co z tym zrobi??

Kiedy chcesz zainteresowa? dziennikarza tematem, przygotuj materia?y uwiarygodniaj?ce Twoje informacje (wykresy, statystki, przyk?ady, anegdoty, wypowiedzi ekspertów i autorytetów). Wszystko to przedstaw zanim dziennikarz poprosi o dodatkowe wyja?nienia.

2. Dziennikarze, którzy mówi?, ?e nie maj? lekko lewicowych lub centrowych pogl?dów ok?amuj? Ciebie albo siebie samych. Wielu chwyci?o za pióro, aby "ulepsza? ?wiat" albo "pomaga? ludziom". Cz?sto widz? siebie jako "wielkich naprawiaczy" aczkolwiek rzadko decyduj? si? bezp?atn? prac? po godzinach.

Co z tym zrobi??

Odwo?uj si? do poczucia misji spo?ecznej, na przyk?ad "To na pewno spodoba si? czytelnikom". Nie próbuj zmienia? pogl?dów dziennikarza. Zamiast tego wykorzystaj jego pogl?dy do przekonania czytelników.

3. Dziennikarze cz?sto pracuj? nad kilkoma tematami jednocze?nie. Trzy, cztery rozpocz?te artyku?y to normalny dzie? pracy reportera. Dlatego jego cierpliwo?? mo?na porówna? do cierpliwo?ci trzylatka.

Co z tym zrobi??

Rozmawiaj?c z dziennikarzem od razu przechod? do rzeczy. Nie opowiadaj, ?e zaraz rozwiniesz cukierka, tylko to zrób. Pami?taj, ?eby mie? zawsze drugiego w kieszeni :-)

4. Dziennikarze s? najwi?kszymi po?eraczami mediów. Reporterzy nie cierpi? sytuacji, w której konkurencja wie o czym? o czym te? powinni by? przez Ciebie poinformowani. Traktuj wszystkich tak samo. Nikogo nie wyró?niaj i nie zgadzaj si? na wy??czno??.

Co z tym zrobi??

Dzisiaj prawdziwe dziennikarstwo mo?na najcz??ciej spotka? w prasie. Radio i telewizja zazwyczaj powtarzaj? to, o czym pisz? gazety. Dlatego najpierw zainteresuj tematem gazet?. Telewizja i radio przyjd? same.

5. Ka?dy dziennikarz pragnie by? pierwszy. Chce zaskoczy? konkurencj? i grza? si? w s?o?cu s?awy - nawet, je?li na drodze do sukcesu musi z?ama? jakie? d?entelme?skie umowy.

Co z tym zrobi??

Dziennikarz moze wykorzysta? wszystko co powiesz w jego obecno?ci. Nie przekazuj poufnych lub zastrze?onych informacji. Dziennikarze wykorzystuj?, ale nie szanuj? takich "informatorów". Nawet, je?li masz wra?enie, ?e wywiad dobieg? ko?ca i dziennikarz schowa? ju? notes, nadal uwa?aj na ka?de s?owo. Nawet nie my?l o tym, aby go prosi? o wykre?lenie niefortunnego wyra?enia. Beztroska pogaw?dka w czasie odprowadzania do drzwi te? mo?e da? dziennikarzowi pomys? na tytu? na pierwsz? stron?.

6. Dziennikarze zazwyczaj nie maj? specjalistycznej i gruntownej wiedzy o temacie, którym si? zajmuj? - nawet w najlepszych redakcjach.

Nie znaczy to, ?e dziennikarze s? ?le poinformowani. Pracuj?c w ogromnym tempie rzadko maj? czas na wszechstronn? i wnikliw? dokumentacj? tematu. Do?wiadczeni dziennikarze oczywi?cie powiedz? w tym miejscu, ?e dokumentacja jest zb?dna. Wystarczy tzw. "nos", ciekawo?? ?wiata i umiej?tno?? zadawania w?a?ciwych pyta?. Z tego w?a?nie powodu w gazetach jest tyle uproszczonych tekstów i nieprzemy?lanych komentarzy - nawet, je?li oparte s? na prawdziwych informacjach.

Co z tym zrobi??

 • Zaprezentuj si? jako fachowe ?ród?o.
 • Organizuj szkolenia dla dziennikarzy.
 • Umie?? na stronie WWW wszystkie informacje potrzebne do napisania ciekawego artyku?u bez ruszania si? zza biurka w redakcji.
 • Skontaktuj dziennikarza z ekspertami.
 • Naucz rzecznika prasowego cierpliwo?ci w wyja?nianiu dziennikarzom podstawowych faktów.

7. Dwie podstawowe umiej?tno?ci dziennikarza to sztuka narracji i pisania. Tylko mistrzowie opanowali obydwie w najwy?szym stopniu.

Dziennikarz albo lepiej opowiada albo lepiej pisze. Najlepsi trafiaj? do czo?owych redakcji. Wi?kszo?? dziennikarzy, z którymi b?dziesz mia? kontakt raczej b?dzie mia?a pewne zawodowe niedostatki.

Co z tym zrobi??

 • Przygotuj materia?y prasowe, które dziennikarze mog? skopiowa? verbatim.
 • Zbuduj swoj? informacj? zgodnie z regu?? odwróconej piramidy odpowiadaj?c na 5 podstawowych pyta? (kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego).
 • Wyja?nij zarz?dowi poziom zawodowego przygotowania "mniej utalentowanych" reporterów.
 • Zaoferuj opracowanie zdj?? oraz dostarczenie grafik i wykresów.

8. Wi?kszo?? dziennikarzy ma bardzo okrojon? wiedz? o ?wiecie biznesu. Niektórzy wybrali w?a?nie ten zawód, aby uciec od ?wiata biurek, zebra? i fabrycznych kominów.

Co z tym zrobi??

 • W materia?ach prasowych nie szcz?d? informacji o organizacji i bran?y.
 • Na stronie internetowej umie?? odsy?acze do organizacji bran?owych.
 • Zadawaj dziennikarzowi proste pytania, aby wysondowa? jego fachowe przygotowanie i znajomo?? tematu.
 • Nie zak?adaj z góry, ?e dziennikarz wie co znaczy rata amortyzacyjna, trata d?ugoterminowa czy luka deflacyjna. Wyja?nij prosto i jasno fachowe okre?lenia.

9. Wi?kszo?ci dziennikarzy nie "przekupisz" batonikiem ani darmow? kaw?. Coraz wi?cej redakcji wprowadza wewn?trzne kodeksy etyczne, które wykluczaj? przyjmowanie prezentów.

Co z tym zrobi??

Nic. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale ta historia naprawd? si? wydarzy?a. Na przyj?ciu m?ody dziennikarz nerwowo przechadza? si? w?ród suto zastawionych sto?ów. Nie mia? apetytu. "Czuj? si? tutaj jak prostytutka," wyzna? po godzinie organizatorowi. "Bardzo przepraszam, ale na to zabrak?o nam bud?etu," us?ysza? w odpowiedzi.

Konkluzja

Jak widzisz dziennikarze nie ró?ni? si? od innych pracowników. Maj? swoje dobre i z?e strony. Lepsze i gorsze dni. Poznanie zwyk?ego dnia pracy reportera pozwoli Ci poczu? si? lepiej w czasie nast?pnej rozmowy i zwi?kszy? skuteczno?? Twoich stara?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporterzy Dziennikarze Public Informacja Internet Agencje Relacje Komunikacja Problem Praktycy Google Tusk Media Reporter Rzecznik Szef Klienci PRACOWNICY Polska Kaczy?ski Dziennikarz Wywiad Gapa Prawda Relations Firma Twitter Pressence Klient GazetaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl