Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-08-15
"Dlaczego krytyka nie pomaga"

Dlaczego krytyka nie pomaga

Przegrany mecz, zimny obiad, zdrada... Wi?kszo?? z nas do?wiadczy?a frustracji spowodowanej rozczarowaniem wobec osoby, od której byli?my zale?ni. Kiedy to dzieje si? w pracy nasz? pierwsz? reakcj? jest ch?? krytyki. Zanim to zrobisz, czy przyjmiesz troch? krytyki?

S?owa krytyki nie s? przyjemne dla uszu. Równie przygn?biaj?co mo?emy odbiera? niewerbalne sygna?y braku aprobaty - przewracanie oczami, kr?cenie g?ow?, marsowe oblicze twarzy. Z kilkoma wyj?tkami krytykowanie nie jest skuteczn? metod? korygowania zachowania.

To dlaczego krytyka nie dzia?a wynika z fundamentalnej ró?nicy pomi?dzy tym jak postrzegamy i interpretujemy przyczyny naszego i cudzego zachowania. Psychologowie odkryli, ?e nasze czyny t?umaczymy zwykle przyczynami zewn?trznymi (nie chc?, ale musz?) podczas, gdy w zachowaniu innych dopatrujemy si? motywów wewn?trznych (nie musi, ale chce).

Spó?nianie si? pracownika jeste? sk?onny t?umaczy? lenistwem podczas, gdy prawdziw? przyczn? mo?e by? brak jasnych informacji o godzinie rozpoczynania pracy lub niewystarczaj?ce wsparcie u innych wspó?pracowników.

Krytykowany pracownik mo?e pokornie wys?ucha? cierpkich s?ów, by nast?pnie zmieni? zachowanie zgodnie z oczekiwaniem szefa. Wszyscy s? szcz??liwi, prawda? Niekoniecznie. Pracownik, który czuje si? nies?usznie skarcony mo?e czeka? na okazj? do "odegrania si?".

Potrzeba utrzymania "równych rachunków" jest niedocenianym, acz niezmiernie istotnym elementem zarz?dzania lud?mi. Dla wi?kszo?ci jest równoznaczna z uczciwym traktowaniem i poczuciem, ?e praca dostarcza wi?cej korzy?ci ni? kosztów.

Co? za co?

Wi?kszo?? pracowników prowadzi w?asn? *ksi?g? rachunków*.

Do kosztów pracy zaliczaj? m.in.:

 • utrat? wolno?ci,
 • utrat? robienia czego? innego (na przyk?ad, innej pracy),
 • stres,
 • monotonni? pracy,
 • polityk? biurow?,
 • d?ugie godziny pracy.

Do zysków zaliczaj?:

 • wynagrodzenie,
 • dodatkowe korzy?ci (na przyk?ad, samochód s?u?bowy, telefon komórkowy),
 • bezpiecze?stwo pracy (na przyk?ad, sta?o?? zatrudnienia),
 • ambitne zadania,
 • poczucie realizacji,
 • elastyczny system pracy,
 • uznanie za dobrze wykonan? prac?.

Tak d?ugo jak pracownik postrzega, ?e zyski s? co najmniej równe kosztom, b?dzie pracowa? wydajnie.

Krytyka z ust prze?o?onego obci??a szal? kosztów. I co jest niezmiernie istotne - dla wi?kszo?ci pracowników sta?a krytyka przewa?a jakiekolwiek zyski.

Znam firmy, które pragn?c zatrzyma? dobrych pracowników oferowa?y im awanse, dodatkowe urlopy, wy?sze pensje - podczas, gdy wystarczy?o tylko zmniejszy? liczb? krytycznych uwag.

Krytykowani pracownicy, którzy jednak zdecyduj? si? pozosta? w firmie szukaj? w?asnych sposobów na "wyrównanie rachunków". Aby szala "powróci?a" do równowagi:

 • robi? w pracy d?u?sze przerwy,
 • wykonuj? wi?cej prywatnych telefonów,
 • bior? dodatkowe urlopy,
 • cz??ciej korzystaj? ze zwolnie? lekarskich,
 • spó?niaj? si?,
 • wcze?niej ko?cz? prac?,
 • mniej si? staraj?.

Pracownik, który w innych okoliczno?ciach bez problemu zgodzi?by si? zosta? po godzinach lub zrobi? co? co wykracza poza jego obowi?zki mo?e by? bardzo "zaj?ty", gdy o przys?ug? poprosi osoba, która go skrytykowa?a.

Profesor John Gottman z Uniwersytetu w Waszyngtonie - specjalista komunikacji w ma??e?stwie - twierdzi, ?e potrafi z dok?adno?ci? 94% oceni?, które ma??e?stwo si? rozpadnie. Gottman ustali?, ?e krytyka jest jednym z czterech zachowa? (obok obrony, unikania i pogardy), które - je?eli powtarza si? cz?sto - prowadzi do rozpadu ma??e?stwa.

Je?eli kto? kto ?lubowa? "nie opuszcz? Ci? do ?mierci" nie da sobie rady z codzienn? krytyk?, to nie mo?na si? dziwi?, ?e tym bardziej nie zgodzi si? na to pracownik.

Skoro krytyka nie dzia?a, to co pomaga?

Psycholog Burrhus F. Skinner odkry?, ?e najbardziej efektywn? metod? jest chwalenie po??danego zachowania. Ameryka?ski behawiorysta udowodni?, ?e nagroda utrwala dobre cechy, a negatywne zachowania s?abn?, gdy nie s? wzmacniane.

Wi?kszo?? z nas jest g?odna pochwa? i b?dzie d??y? do powtórzenia po??danego zachowania. Je?eli pracownicy nie pracuj? tak jakby? sobie tego ?yczy? najprostszym dzia?aniem mo?e by? pochwalenie ich za to, co robi? dobrze. Aby zwi?kszy? efekt, chwal szybko i wyja?nij dok?adnie co Ci si? podoba?o.

Gottman twierdzi, ?e potrzeba a? pi?ciu pochwa? lub pozytywnych gestów, aby zrównowa?y? jedn? krytyk?. Dlatego chwal cz?sto. Nagradzaj nawet drobne sukcesy, je?eli kierunek zmian jest w?a?ciwy.

S? jednak te? takie g?osy, ?e pochwa? trzeba udziela? wymiennie z krytyk?. Inaczej chwalenie b?dzie postrzegane przez pracowników jako jeszcze jeden - tym razem przyjemny - obowi?zek szefa.

Konkluzja

W ka?dej relacji krytyk? lepiej zarezerwowa? na najwa?niejsze sprawy, które wymagaj? natychmiastowej korekty. Mo?na to zrobi? w sposób, który nie b?dzie odebrany jako osobisty atak.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
marzena 2008-08-21
i tak oto ca?e doros?e ?ycie sprowazda sie do manipulacji:):):)fajnie:)
Dziennikarka 2008-10-29
...do perswazji, marzeno, do perswazji; a skuteczno?? owej jest relatywna z b?yskotliwo?ci? oraz dyskrecj? w sposobie jej stosowania ;-)
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporter Komunikacja Praktycy Internet Google Prawda Agencje Firma Klient Problem Reporterzy Pressence Gazeta Public Gapa Wywiad Relations Relacje Klienci Dziennikarz Rzecznik Dziennikarze Kaczy?ski Media Polska Informacja PRACOWNICY Tusk Twitter SzefStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Prawda pi?knie powiedziana
9. Druga szansa w mediach
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl