Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-08-07
"Fair play, czyli 5 olimpijskich kó?ek kryzysowych"

W?adze chi?skie nie spe?ni?y obietnic dotycz?cych poprawy sytuacji praw cz?owieka i zdradzi?y podstawowe warto?ci olimpijskie - alarmuje Amnesty International.

Mi?dzynarodowe ugrupowanie praw cz?owieka Human Rights Watch apeluje do w?adz Chin o wstrzymanie wykonywania wyroków ?mierci.

Przewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering wzywa uczestników igrzysk olimpijskich w Pekinie do protestów przeciwko ?amaniu praw cz?owieka w Tybecie.

Igrzyska olimpijskie w Pekinie to nie tylko najwi?ksze widowisko sportowe, ale ogromna arena w zarz?dzaniu kryzysem i komunikacj? kryzysow?. Tu rywalizuj? nie tylko sportowcy. Tu o swoje wp?ywy, pozycj? i wizerunek walcz? kontynenty, kraje i organizacje. No i media, które to wszystko relacjonuj?.

Z jednej strony upowszechnianie szlachetnej idei fair play, z drugiej - skrajne upolitycznienie, dehumanizacja sportu, brutalizacja rywalizacji, doping farmakologiczny i biologiczny, presja mass mediów na widowisko za wszelk? cen?.

Chcesz wzi?? udzia? w tych kryzysowych zawodach?

Oto lista najwa?niejszych cech potrzebnych do zarz?dzania kryzysem (kolejno?? nie jest wa?na):

KÓ?KO 1. PRZYWÓDZTWO

To bez w?tpienia czynnik najwa?niejszy. Prawdziwy kryzys sprawdza si?y i talenty przywódcze ka?dego lidera organizacji. Czy cz?onków zespo?u zarz?dzania kryzysem charakteryzuj? nast?puj?ce cechy?

 • podzielno?? uwagi i umiej?tno?? wykonywania wielu zada? w tym samym czasie,
 • znakomite umiej?tno?ci delegowania uprawnie?,
 • zimna krew w czasie dzia?ania pod presj?,
 • okazywanie empatii,
 • podejmowanie szybkich i w?a?ciwych decyzji,
 • umiej?tno?? s?uchania i dokonywania trudnych wyborów,
 • ?wiadomo?? w?asnych silnych i s?abych stron,
 • umiej?tno?ci komunikacyjne,
 • priorytetyzacja zada?,
 • zarz?dzanie czasem,
 • uprawnienia do wydawania funduszy organizacji.

KÓ?KO 2. DYNAMICZNY PLAN

Noe zbudowa? ark? zanim spad?a pierwsza kropla deszczu. Ten przyk?ad powinien wystarczy? do przekonania ka?dego sceptyka do przygotowania planu zarz?dzania kryzysem zanim b?dzie potrzebny. Bo ?e b?dzie potrzebny, to pewnik. Pytanie tylko kiedy? Nawet posiadaj?c plan warto zada? sobie nast?puj?ce pytania:

 • Czy jest to plan zarz?dzania kryzysem?
 • Czy tylko plan komunikacji w kryzysie?
 • Kiedy by? ostatnio aktualizowany?
 • Kiedy ostatnio sprawdzano aktualno?? danych kontaktowych w planie?
 • Kim s? osoby tworz?ce zespó? zarz?dzania kryzysem?
 • Kiedy ostatnio przeszli szkolenie w zarz?dzaniu kryzysem?
 • Kiedy ostatnio kontaktowa?e? si? z cz?onkami zespo?u kryzysowego poza godzinami pracy?
 • Kiedy ostatnio przetestowali?cie realizacj? planu zarz?dzania kryzysem?

KÓ?KO 3. ADEKWATNE ?RODKI

Du?y kryzys wymaga du?o pomocy i du?ych ?rodków. Oto tylko kilka podstawowych ?róde? wsparcia, z których b?dziesz potrzebowa? skorzysta?. Kiedy wybucha kryzys zawsze pytasz: dlaczego w?a?nie TERAZ? Dlaczego? Bo kryzysy ZAWSZE wybuchaj? w najmniej oczekiwanym i najbardziej niedogodnym momencie :-(

Podstawowe czynniki skutecznego zarz?dzania kryzysem obejmuj?:

 • b?yskawiczny dost?p do funduszy,
 • zdolno?? reakcji na tysi?ce telefonów,
 • zdolno?? do kontynuowania normalnej produkcji/normalnego funkcjonowania organizacji,
 • szybki transport na miejsce wypadku/incydentu,
 • wsparcie prawne,
 • kontakt z agentami ubezpieczeniowymi,
 • kontakt z osobami/ekipami prowadz?cymi dochodzenie/post?powanie wyja?niaj?ce,
 • wsparcie emocjonalne/psychologiczne,
 • odpowiednio wyposa?one centrum zarz?dzania kryzysem,
 • umiej?tno?? kontaktowania si? z mediami,
 • zdolno?? do radzenia sobie z innymi problemami komunikacyjnymi (pracownicy, rodziny ofiar, urz?dy, itd.)

KÓ?KO 4. TROSKLIWO?? I WSPÓ?CZUCIE

Cz?sto niedoceniane, ale - moim zdaniem - KLUCZOWE. Mo?esz by? perfekcyjnie przygotowany do rozwi?zania ka?dego problemu, ale je?li nie starasz si? okaza? troski o pracowników i klientów, mog? Ciebie zapewni?, ?e Twoje zarz?dzanie kryzysem przyniesie op?akane skutki. Oto kilka rzeczy, które nale?y oceni?:

 • sprawd? czy cz?onkowie zespo?u kryzysowego maj? zadowalaj?ce umiej?tno?ci wspó?pracy z innymi lud?mi (tzw. mi?kkie umiej?tno?ci),
 • komunikuj si? zrozumiale z poszkodowanymi,
 • pami?taj o podstawowych ludzkich potrzebach (jedzenie, sen, bezpiecze?stwo, itd.),
 • troszcz si? o emocjonalne potrzeby klientów,
 • szanuj potrzeby emocjonalne pracowników,
 • b?d? przygotowany na wydatki (kryzys to fatalny moment na oszcz?dno?ci).

KÓ?KO 5. ZNAKOMITA KOMUNIKACJA

O zarz?dzaniu kryzysem napisano tomy! O skutecznym zarz?dzaniu troszk? mniej...

Oto najwa?niejsze my?li:

 • opracuj wszechstronny plan zarz?dzania kryzysem i komunikacj? w kryzysie,
 • opisz WSZYSTKICH udzia?owców,
 • powa?nie rozwa? potrzeb? szkolenia medialnego,
 • poznaj zasady dzia?ania mediów,
 • wspó?pracuj z mediami i szukaj w?ród dziennikarzy sojuszników,
 • miej wszystkie informacje przygotowane 5 minut zanim poprosz? o nie media,
 • opublikuj pierwsz? informacj? prasow? w ci?gu "z?otej godziny",
 • okazuj wspó?czucie, podziw i nadziej?,
 • mów co wiesz, mów szybko i mów prawd?,
 • nigdy nie daj zepchn?? si? do defensywy bez wzgl?du jak trudna jest sytuacja,
 • przygotuj materia?y informacyjne o organizacji (teczki prasowe),
 • skorzystaj z profesjonalnego doradztwa w zarz?dzaniu kryzysem.

Je?li naprawd? chcesz stan?? w olimpijskich blokach, pami?taj, ?e ogl?da? Ciebie b?dzie ca?y ?wiat... i na fair play nie masz co liczy?. Niestety :-(

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.80 MediaGapa - ocena artykułu: 4.80

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
psotnicki 2008-08-25
no ale jakie? po??czenie z olimpiad?? bo je?eli o chinoli chodzi, to chyba nauka, jak? dali ?wiatu, to: igrzyska przykrywaj? ka?dy kryzys
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

PRACOWNICY Kaczy?ski Firma Relacje Agencje Gapa Gazeta Relations Prawda Public Szef Twitter Komunikacja Praktycy Problem Rzecznik Internet Dziennikarz Informacja Media Tusk Pressence Wywiad Reporterzy Polska Dziennikarze Reporter Google Klient KlienciStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl