Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-07-21
"Co? optymistycznego, czyli 30 kryzysowych lekcji"

Co? optymistycznego, czyli 30 kryzysowych lekcji

Ka?dy kryzys czego? uczy. Uczymy si? na w?asnych i cudzych b??dach. Coraz wi?cej kryzysów zaczyna si? w Internecie.

Je?li nie masz opracowanego i sprawdzonego w praktyce planu zarz?dzania kryzysem w Internecie czas zabra? si? do tego ju? dzisiaj!

To, czego si? nauczy?em umie?ci?em w 30 punktach. Ich kolejno?? nie ma nic wspólnego z hierarchi? wa?no?ci – to, co jest wa?ne dla mnie, nie musi by? równie istotne dla ka?dego.

1. Jedna wrogo nastawiona osoba i/lub kieruj?ca si? swoim wybuja?ym i/lub ura?onym ego z dost?pem do komputera i znaj?ca zasady funkcjonowania Internetu mo?e wyrz?dzi? ka?dej organizacji ogromne szkody.

2. Szkodliwa informacja rozchodzi si? w Internecie b?yskawicznie, pojawia si? na wielu witrynach, listach dyskusyjnych i nawet portalach informacyjnych bez wzgl?du na jej prawdziwo?? czy dok?adno??. Ignorowanie tego faktu jeszcze pogarsza spraw?.

3. Ka?dy kryzys daje organizacji dwie opcje: albo pozostanie tam gdzie jest albo zrobi krok do przodu.

4. Czasem, ?eby szybko i skutecznie upora? si? z sytuacj? kryzysow? warto zada? sobie proste pytanie: "Dlaczego nie robisz tego, czego wszyscy od Ciebie oczekuj??"

5. Wszystkie oskar?enia i dzia?ania prawne – na przyk?ad, pozwy s?dowe, dochodzenia organów nadzorczych – s? potencjalnym zagro?eniem dla reputacji i powinny by? rozpatrzone przez osob? odpowiedzialn? za ochron? reputacji organizacji jak najszybciej po ich zidentyfikowaniu. Niestety, dzia? prawny lub nawet zarz?d organizacji zwlekaj? z poinformowaniem dzia?u public relations lub wspó?pracuj?cej agencji PR o takim incydencie do chwili kiedy "mleko ju? si? rozla?o lub w?a?nie kipi". Po?piesznie opracowana strategia nigdy nie jest tak skuteczna jak przemy?lany, przygotowany i prze?wiczony plan kryzysowy.

6. Trudno jest skutecznie zarz?dza? kryzysem bez respektu dla podstawowego prawa natury, ?e kryzysy wzmacniaj? silnych i pokonuj? s?abych.

7. S? agencje public relations i konsultanci PR, którzy dbaj?c o swoje niezaspokojone ambicje i piel?gnuj?c wybuja?e ego nie zastanawiaj? si? ile szkody mog? wyrz?dzi? swoim klientom twierdz?c, ?e maj? wi?ksze umiej?tno?ci zarz?dzania sytuacj? kryzysow? od rzeczywi?cie posiadanych.

8. ?rednie i du?e organizacje potrzebuj? automatycznego systemu niezw?ocznego i skutecznego powiadamiania cz?onków zespo?u kryzysowego i najwa?niejszych interesariuszy. Poleganie na ludzkim "?a?cuchu komunikacyjnym", kiedy ka?dy ma tak?e inne obowi?zki w czasie "gaszenia po?aru" jest nierealistyczne, opó?nia dzia?anie i powi?ksza szkody.

9. Czasem wa?niejsze jest za?egnanie niebezpiecze?stwa ni? udowodnienie, ?e druga strona jest w b??dzie.

10. Nawet organizacje absolutnie przekonane o jawno?ci i prze?roczysto?ci swej komunikacji wewn?trznej czasem s? zdziwione niedoskona?o?ciami wykrytymi przez wewn?trzny audyt komunikacyjny.

11. Umiej?tno?? przygotowania i przedstawienia bezb??dnej prezentacji dla tysi?ca ludzi na konferencji biznesowej nie jest równoznaczne z umiej?tno?ci? – bez odpowiedniego treningu – udzielenia równie udanego wywiadu w sytuacji kryzysowej.

12. Nie wdawaj si? w publiczne utarczki z agendami rz?dowymi i mediami, bo maj? d?u?sz? pami?? i w d?oniach wi?ksze kije.

13. Z nielicznymi wyj?tkami, umiej?tno?? udzielania wywiadów nie bierze si? z akademickiego wykszta?cenia i do?wiadczenia prezesów i nawet je?li jest inaczej – nabyte umiej?tno?ci szybko eroduj? bez utrwalania i doskonalenia.

14. Ka?da wa?na decyzja dotycz?ca dzia?alno?ci organizacji ma swój publiczny wyd?wi?k (wewn?trzny i zewn?trzny) i przed wprowadzeniem w ?ycie powinna by? rozpatrzona tak?e pod tym k?tem. Niektóre decyzje absolutnie uzasadnione finansowo mog?, na przyk?ad, doprowadzi? do pogorszenia relacji z udzia?owcami i w efekcie wywo?a? straty zamiast tworzy? zyski.

15. Ka?dy pracownik organizacji, od najwy?ej op?acanego do najni?szej osoby w hierarchii, powinien wiedzie? jakie sytuacje oznaczaj? kryzys dla organizacji i kogo o tym poinformowa?.

16. Ka?dy pracownik organizacji, od najwy?ej op?acanego do najni?szej osoby w hierarchii, powinien wiedzie? jakie sytuacje oznaczaj? kryzys dla organizacji i jak konkretnie powinien w takiej chwili si? zachowa?.

17. Zachowanie i dzia?ania ka?dego pracownika i wspó?pracownika wp?ywaj? pozytywnie lub negatywnie na reputacj? organizacji.

18. Niektóre organizacje maj? wewn?trzne procedury wykluczaj?ce wspólne s?u?bowe loty cz?onków zarz?du, ale tylko nieliczne zabraniaj? grupowej jazdy samochodem, co stwarza du?o wi?ksze niebezpiecze?stwo.

19. BARDZO OSTRO?NIE traktuj to, co mówisz i czego nie mówisz w li?cie elektronicznym! Wszystko co napiszesz w e-mailu mo?e by?: a. ujawnione; b. przes?ane niew?a?ciwym odbiorcom; c. szkodliwe prawnie; d. ujawnione w oficjalnym post?powaniu s?dowym.

20. Je?li chodzi o wywiady dla mediów, nic czego nie powiesz, nie b?dzie opublikowane. Bardzo rzadko zdarza si? (cho? nie jest to niemo?liwe), ?eby reporter spreparowa? ca?y cytat. Kiedy rzecznik prasowy stawia zarzut manipulacji zwykle jest to efekt wpadni?cia w pu?apk? tendencyjnego pytania. Na przyk?ad, reporter pyta: "Panie Kowalczyk, czy to najgorsza rzecz jaka mog?a si? przytrafi? waszej firmie?" Kowalczyk: "Prawdopodobnie." Zdanie, które pojawia si? w gazecie: "To prawdopodobnie najgorsza rzecz jaka mog?a przytrafi? si? naszej firmie," powiedzia? Kowalczyk.

21. Du?o m?drzej jest zach?ca? i nawet nagradza? wewn?trznych donosicieli/informatorów ni? trafi? na ?amy gazety w wyniku dochodzenia prawnego lub post?powania wyja?niaj?cego organizacji rz?dowej wywo?anego przez przeciek na zewn?trz organizacji.

22. Opinia publiczna wydaje wyroki szybciej ni? s?d i jej wyroki s? du?o gro?niejsze dla Twojej organizacji.

23. Krytyka jest szkodliwa tylko wtedy kiedy Twoi interesariusze daj? wiar? oskar?eniom – ale nigdy nie zak?adaj, ?e wiesz komu wierz? zanim tego nie sprawdzisz!

24. Plany komunikacji kryzysowej i zarz?dzania kryzysem nie s? tworzone w celu zapewnienia bezb??dnego zachowania w ka?dej sytuacji kryzysowej. Powstaj?, ?eby stworzy? SYSTEM skutecznej reakcji w ka?dym kryzysie i s? punktem wyj?cia do szkolenia osób zajmuj?cych si? zarz?dzaniem kryzysem.

25. Je?eli s?dzisz, ?e Twój plan zarz?dzania kryzysem zadzia?a w chwili potrzeby, ale nigdy go nie sprawdzi?e? i nie prze?wiczy?e?, wystawiasz si? na jeszcze wi?ksze ryzyko po wybuchu prawdziwego kryzysu. Sam plan bez sprawdzenia go w dzia?aniu jest tylko kawa?kiem papieru. Drogim kawa?kiem papieru.

26. Coraz wi?cej prokuratorów wszczyna post?powania wyja?niaj?ce lub dochodzenia na podstawie publikacji prasowych. Je?eli bezpo?rednio zajmujesz si? obs?ug? klientów, do Twojej grupy specjalnego ryzyka nale?? dziennikarze pisz?cy o sprawach konsumenckich. Oni ka?d? krytyk? niezadowolonego klienta traktuj? jako uzasadnion? i nie lubi? pisa? artyku?ów zatytu?owanych "Odpowiedzialna Firma Zdemaskowa?a Nieuzasadnione Roszczenie Chciwego Klienta".

27. Organizacje, które skutecznie zarz?dzaj? sytuacjami kryzysowymi potrafi? zwi?kszy? swój udzia? rynkowy i wzmocni? reputacj?.

28. Je?li dzia?ania zmierzaj?ce do skutecznego zarz?dzania kryzysem nie maj? pe?nego poparcia zarz?du – a szczególnie prezesa – organizacja nie mo?e czu? si? w pe?ni przygotowana, nawet je?eli dysponuje planem zarz?dzania kryzysem i przesz?a szkolenie.

29. Ka?dy kryzys jest okazj? do wy?onienia nowych liderów, ludzi, którzy szybko podejmuj? w?a?ciwe decyzje i dopiero potem zastanawiaj? si? dlaczego tak post?pili.

30. ?adna osoba i ?adna organizacja nie ma reputacji odpornej na zagro?enia wewn?trzne i zewn?trzne. Arogancja ignoruj?ca t? prawd? jest g?ównym czynnikiem niezliczonych kryzysów.

Konkluzja

Mo?e móg?bym nazwa? ten spis "30 lekcji, których wiele organizacji nigdy nie do?wiadczy?o", ale my?l?, ?e masz teraz szans? zrobi? co? optymistycznego, ?ebym nie dopisywa? do tej listy nowych przyk?adów.

Je?li potrzebujesz pomocy w przygotowaniu planu kryzysowego, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.33 MediaGapa - ocena artykułu: 4.33

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Rzecznik Media Google Agencje Gapa Praktycy Firma Prawda PRACOWNICY Dziennikarze Internet Public Komunikacja Dziennikarz Reporter Problem Klienci Informacja Pressence Wywiad Relations Tusk Kaczy?ski Relacje Twitter Klient Gazeta Szef Reporterzy PolskaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
10. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl