Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2016-11-28
"Oszcz?d? reporterowi troch? czasu"

Oszcz?d? reporterowi troch? czasu

Spotka?em si? przy kawie ze starym znajomym z telewizji. Wspominali?my by?ych wspó?pracowników i rozmawiali?my o zmianach w mediach po naszym odej?ciu z telewizji 25 lat temu.

Jednym z tematów by?o porównanie tego jak w tym czasie zmieni?a si? praca reporterów. Ró?nica jest ogromna.

Popatrzmy jak wygl?da?a praca reportera prasowego przygotowuj?cego relacj? z konferencji prasowej. Przychodzi? na konferencj?, na przyk?ad o 11:00, zbiera? informacje, zadawa? na konferencji jedno lub dwa pytania i wymienia? uwagi z innymi reporterami. Mia? na to czas.

Po konferencji prosi? wszystkie wa?ne osoby o komentarze dotycz?ce tego, czego si? dowiedzia?, wraca? do redakcji, pisa? artyku? i by? w domu wczesnym popo?udniem – jak wielu zwyk?ych pracowników biurowych. Prosta i mi?a praca.

Podobnie wygl?da? plan dnia reportera telewizyjnego. Notowa? na konferencji najwa?niejsze fakty, przygotowywa? dwuminutow? relacj? do popo?udniowego dziennika, która by?a powtarzana (czasem z drobn? zmian?) w wydaniu wieczornym.

Nie pami?tam w tamtych czasach dzienników telewizyjnych o 15:00. Nie by?o tak?e ca?odziennych kana?ów informacyjnych jak TVN24 czy TVP Info.

Przewi?my teraz obraz na szybkich obrotach do dzisiaj. Reporter prasowy zjawia si? na konferencji prasowej o 11:00, robi zdj?cie sali i publikuje je na swoim profilu na Twitterze z informacj? gdzie jest i co si? b?dzie dzia?o. Stara si? te? zdoby? kopi? o?wiadczenia jakie b?dzie przekazane mediom, ?eby ubiec konkurencj?.

Na konferencji pracuje podobnie jak jego kolega 25 lat temu. Ale najwa?niejsze fakty z o?wiadczenia publikuje od razu na swoim profilu na Twitterze. Cz?sto dodaje tam te? najciekawsze cytaty z konferencji i zdj?cia.

Reporter telewizyjny robi krótkie "wej?cie" na ?ywo do dziennika w po?udnie – prezenter podaje ze studia temat a reporter przekazuje kilka szczegó?ów o tym, co si? dzia?o na konferencji prasowej i czego si? dowiedzia?.

W relacji pojawiaj? si? krótkie wypowiedzi uczestników konferencji (zmontowane w strasznym po?piechu kilka sekund przed emisj?). Du?o w tym improwizacji i ?atwo o pomy?k?, na przyk?ad z synchronizacj? po??czenia satelitarnego oraz wej?ciem reportera na anten? (tym, co powie na pocz?tek relacji) i zej?ciem (tym, co powie na koniec).

Nast?pnie reporter telewizyjny musi nagra? kilka reakcji (wypowiedzi i komentarzy) po konferencji, wróci? do redakcji i przygotowa? relacje do kolejnych dzienników. W drodze powrotnej wysy?a kilka tweetów promuj?cych jego relacj? z konferencji. Czasem pisze równie? o tym na firmowym profilu stacji na Facebooku.

Praca reportera prasowego wygl?da podobnie. Te? publikuje zwiastuny swoich materia?ów na Twitterze i Facebooku. Z t? ró?nic?, ?e reporter prasowy po napisaniu artyku?u jeszcze musi b?yskawicznie opracowa? skrócon? wersj? na stron? WWW gazety. Czasem pierwsza relacja z konferencji pojawia si? na stronie WWW (z krótkim nagraniem wideo) z zapowiedzi?, ?e pe?ny tekst b?dzie do przeczytania w najbli?szym wydaniu papierowym (czyli jutro rano).

Warto doda?, ?e reporterzy nie s? jedynymi pracownikami wykonuj?cymi kilka zada?. Na przyk?ad operatorzy kamer s? te? odpowiedzialni za o?wietlenie i zajmuj? si? monta?em nagra? filmowych (obraz i d?wi?k).

Reporterzy maj? dzisiaj wi?cej obowi?zków ni? 25 lat temu. Nigdy nie mia?em wra?enia, ?e za moich czasów praca w telewizji by?a ?atwa, ale dzisiaj jest du?o trudniej, gdy? reporterzy musz? pracowa? dla kilku grup odbiorców, na przyk?ad reporter telewizyjny pracuje dla widzów, znajomych na Twitterze i fanów na Facebooku.

Kto? powie, ?e nic w tym z?ego, gdy? informacje s? przekazywane szybciej. Te? lubi? kiedy dowiaduj? si? o wa?nym dla mnie zdarzeniu jak najszybciej tak jak lubi? zapach kawy zaraz po jej zaparzeniu. Zastanawiam si? jednak nad konsekwencjami takiego tempa pracy.

Na co reporterzy nie maj? czasu pracuj?c w takim rytmie? Czy nie brakuje im czasu na jedno lub dwa dodatkowe pytania na konferencji prasowej, które pomog? napisa? ciekawszy artyku? lub pokaza? temat w bardziej zrozumia?ym kontek?cie? Nie wierz?, ?e maj? na to czas.

Czy maj? czas na dziennikarstwo ?ledcze, dzi?ki któremu b?dziemy mogli ?y? lepiej i bezpieczniej? Nie wierz?, ?e maj? na to czas.

Czy maj? czas na dociekliwe pytania do ludzi, którzy nie chc? rozmawia? z mediami, ale to od ich decyzji zale?y jak b?dziemy ?yli i bardzo chcieliby?my pozna? ich plany? Nie wierz?, ?e maj? na to czas.

Reporterzy maj? mniej czasu ni? kiedy? i cierpi na tym jako?? ich pracy. To, co robi? jest p?ytkie i schematyczne. Nie pami?tam kiedy moja lokalna gazeta mia? ostatnio temat, który podchwyci?y media krajowe. Media pisz? i mówi?, ale – moim zdaniem – coraz wa?niejsze jest to, o czym nie pisz? i nie mówi?.

Konkluzja

Reporterzy prasowi, telewizyjni i radiowi pracuj? inaczej ni? przed laty i trzeba si? do tego przyzwyczai?. Media spo?eczno?ciowe i najnowsza technologia skróci?y czas przekazywania informacji i ich d?ugo??. Mam nadziej?, ?e media nie zrezygnuj? z dziennikarstwa ?ledczego, ale te tematy trudno opisa? w 140 znakach na Twitterze.

Reporterzy s? zabiegani, zapracowani i zestresowani. Dlatego na naszych szkoleniach medialnych radzimy maksymalnie u?atwia? im prac?, tzn. mówi? krótko, jasno i rzeczowo. Warto oszcz?dzi? reporterowi troch? czasu, na przyk?ad na kaw?.

Je?li potrzebujesz szkolenia medialnego, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarze PRACOWNICY Twitter Tusk Dziennikarz Relations Google Polska Internet Pressence Praktycy Problem Komunikacja Rzecznik Klienci Kaczy?ski Informacja Szef Klient Firma Media Wywiad Relacje Public Gapa Agencje Gazeta Reporter Prawda ReporterzyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl