Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-06-16
"B?dzie ?miesznie..."

B?dzie ?miesznie...

Nie... To nie b?dzie o grze bia?o-czerwonych w pi?k? no?n?...

Czy boisz si? gwizdów i obrzucenia jajkami podczas wyst?pu przed rozczarowan? publiczno?ci?? Nie musisz. Ludzie przecie? nie wiedz? co chcesz powiedzie?.

Je?eli si? pomylisz... mów dalej. Twoim ko?em ratunkowym mo?e okaza? si? humor. ?art b?dzie tym bardziej doceniony, im lepiej b?dzie pasowa? do kontekstu.

Na spotkaniach prywatnych dowcip niekoniecznie musi nawi?zywa? do konkretnej sytuacji. W czasie prezentacji tak. ?art musi by? dostosowany do rodzaju grupy, Twojej osobowo?ci i oczywi?cie samego tematu.

?art z ryzykiem

Ka?dy ?art obarczony jest pewnym ryzykiem. To ryzyko przybiera dwie formy. ?art mo?e by? ?le odebrany lub okaza? si? nie?mieszny.

Pierwszego ryzyka nie mo?na ca?kowicie wykluczy?. Mo?na je tylko ograniczy?. Zawsze mo?e si? przecie? zdarzy?, ?e w?ród publiczno?ci znajdzie si? kto? kto wsta? lew? nog?. Biedak szuka tylko powodu do narzekania. Nie trzeba si? nim przejmowa?.

Kiedy jednak nikt si? nie ?mieje z dowcipu, masz problem. To ryzyko jest tym mniejsze, im lepiej jeste? postrzegany przez grup?.

Za?ó?my, ?e jeste? prezesem firmy FUTBOL S.A. wyst?puj?cym przed swoimi pracownikami. Mo?esz powiedzie? dr?twy dowcip (o ile nie jest obra?liwy) bez ?adnych negatywnych konsekwencji. To nie zaszkodzi karierze i na krótk? met? nie zepsuje wizerunku. Na krótk? met?, bo nie wyobra?am sobie sytuacji, kiedy stale b?dziesz opowiada? mierne ?arty.

Powiedzmy teraz, ?e jeste? pocz?tkuj?cym adeptem PR wyst?puj?cym na mi?dzynarodowej konferencji tuzów PR. Skala ryzyka jest zasadniczno odmienna. W?tpliwej jako?ci ?art mo?e pogr??y? Ciebie ca?kowicie. Twoja kariera wisi na w?osku. Pó? biedy, je?li ucierpi tylko Twoja osoba, ale mo?e by? gorzej. Mo?esz przecie? zniszczy? wizerunek Twojej agencji PR.

Nie mam oczywi?cie zamiaru odwodzi? Ci? od korzystania z humoru w prezentacjach. Musisz tylko wiedzie?, kiedy mo?esz sobie pozwoli? na wi?cej, a kiedy lepiej dmucha? na zimne.

Wyst?puj?c przed grup? kolegów nie ryzykujesz du?o. Przygotuj si? jednak na trudne pytania. Niektórzy mog? Ci zazdro?ci?. Dlaczego w?a?nie Ty masz mówi? na ten temat? Postaraj si? wi?c zawczasu, aby poczuli si? naprawd? wa?ni. Mo?esz powiedzie?, "Nie wiem doprawdy dlaczego w?a?nie mnie wybrano do tej (re)prezentacji, poniewa? doskonale wiem jak du?o wiecie na ten temat, ale jest kilka rzeczy, które uda?o mi si? odkry? i w?a?nie o nich chcia?bym mówi? ...".

Ha, ha, ha...

Co robi?, kiedy publiczno?? nie ?mieje si? z dowcipu? Ucieka? ze sceny? Powiedzie? go jeszcze raz wolniej/g?o?niej? Powtórzy? od ko?ca? Zawodowi prezenterzy maj? na takie okazje przygotowane "sta?e fragmenty gry".

Na temat "sta?ych elementów gry" s? dwie szko?y.

Wyznawcy pierwszej to osoby do?wiadczone i cz?sto odwo?uj?ce si? do humoru. S? pewni siebie i potrafi? panowa? nad reakcjami publiczno?ci. Pozwalaj? sobie na lekko uszczypliwe uwagi.

1. Czy kto? na sali mówi po polsku?

2. (Tylko jedna osoba ?mieje si? z dowcipu) Czy móg?by pan troch? pochodzi? po sali tak, ?eby wygl?da?o na to, ?e wszyscy si? dobrze bawi??

3. Podziwiam Pa?stwa samokontrol?.

4. Mam 20 wi?cej z?ych dowcipów, ale nie powiem nast?pnego, je?eli nie zaczniecie si? ?mia?.

5. (Wybierz z sali jedn? osob?, najlepiej znan? innym) Micha?, mówi?e?, ?e to wy?mienity dowcip.

6. Wiem, ?e tu jeste?cie. S?ysz? bicie waszych serc.

7. Mog? jeszcze chwil? poczeka?.

Adepci drugiej szko?y to osoby mniej pewne siebie i rzadziej korzystaj?ce z humoru.

Je?eli rzadko opowiadasz dowcipy, publiczno?? nie od razu mo?e zauwa?y?, ?e celowo chcesz j? rozbawi?. Wszystko co mo?esz robi? to mówi? dalej. Zostaw jednak krótk? pauz? na "wy?mianie si?". Je?eli ?art s?u?y podsumowaniu tego, co powiedzia?e?, publiczno?? nie straci nic nowego.

Oto dwie metody wprowadzenia dowcipu:

Metoda 1 (zaawansowana): Pope?nij zamierzony b??d i skomentuj go wcze?niej przygotowan? puent?.

Metoda 2: Sam zacznij si? ?mia? ze swojego dowcipu. Publiczno?? pomy?li, ?e przeoczy?a co? naprawd? zabawnego i zacznie si? ?mia?.

Adios pomidore

Inna metoda trzymania si? z dala od lataj?cych jajek i pomidorów to przygotowanie formu?ek do skomentowania ad libitum wszystkich mo?liwych do przewidzenia wypadków. Na przyk?ad, mikrofon wydaje przedziwne d?wi?ki, przepala si? ?arówka w rzutniku, pomyli?e? kolejno?? slajdów.

Przygotowane i sprawdzone w praktyce komentarze zwalniaj? z obowi?zku szukania zr?cznego bon motu. Zgrabne wyra?enie nie tylko ratuje twarz, ale przede wszystkim tworzy wizerunek osoby przygotowanej na wszelkie okoliczno?ci.

Kiedy podczas prezentacji pope?nisz b??d powiniene? by? pierwsz? osob?, która to zauwa?y i skomentuje. ?artobliwy komentarz pomniejszy wag? pomy?ki i b?dzie inspiracj? do ?yczliwych ?artów po zako?czeniu prezentacji. Pomijanie gafy os?abi Twój autorytet. Nawet nie zauwa?ysz, kiedy b?dziesz t?umaczy? si? ze s?ów, których nie powiedzia?e?.

Dobrze przygotowani prezenterzy tylko czekaj? na g?o?ny d?wi?k z sali, kaszlni?cie lub ziewni?cie. Publiczno?? wierzy, ?e to, co mówisz jest spontanicznym komentarzem. Tylko Ty lub jeszcze kto? kto czyta? ten artyku? wie, ?e nic nie jest dzie?em przypadku. Uwagi ad libitum robi? ogromne wra?enie i nie musz? by? tak ?mieszne jak dowcipy, aby wzbudzi? ogóln? weso?o??.

Wi?kszo?? problemów, które pojawiaj? si? podczas prezentacji mo?na przewidzie?. Wszystko co trzeba zrobi? to przygotowa? list? tych problemów i stosowne komentarze.

Oto 10 typowych sytuacji w czasie prezentacji i moje sugestie co powiedzie?.

1. Upuszczasz przedmiot pod?og?.

 • Bez grawitacji to by?oby niemo?liwe.
 • Chyba mówi? od rzeczy, skoro ten... (przedmiot) chce pope?ni? samobójstwo
 • (wznosisz oczy i sk?adzsz r?ce jak do modlitwy) S?owo honoru, ?e jeszcze nie sko?czy?em.

2. Co? si? zepsu?o.

 • Zaraz to naprawi?. Czy kto? ma m?otek?
 • Czy kto? ma 10 z?otych? (Je?li to mo?liwe, podejd? do publiczno?ci w poszukiwaniu banknotów.) To nie naprawi tego urz?dzenia, ale mo?e uda mi si? jeszcze naci?gn?? kilka osób?
 • S?owo harcerza, ?e to nie jest oficjalna cz??? mojej prezentacji.

3. Ga?nie ?wiat?o.

 • Postaram si? wi?c mówi? ja?niej.
 • Czy kto? w elektrowni ma dzi? imieniny?
 • Ekolodzy znowu gór?.

4. Mikrofon wydaje dziwne d?wi?ki.

 • Kiedy zaczn? ?piewa? b?dzie gorzej.
 • Ten mikrofon tak pokazuje rado??.
 • "Mikrofon" pochodzi od s?ów ?aci?skich"mi-kro-fon" co znaczy: "Beze mnie nie dasz sobie rady".

5. Przepala si? ?arówka w rzutniku.

 • (Przyja?nie mówisz do rzutnika lekko poklepuj?c) No ?mia?o, naprawd? chcemy to zobaczy?. (Gro?nie) Ja te?.
 • W przerwie opowiem dowcip. Ile potrzeba ?arówek, aby zepsu? prezentacj??
 • Czy z ty?u sali wida? to samo co z przodu?

6. Slajd/folia do góry nogami.

 • Ten slajd wygl?da dobrze w ka?dym uj?ciu.
 • Nie, to rzeczywi?cie stawia spraw? na g?owie.
 • To mój ulubiony slajd. Nie pokazuj? go na wszystkich prezentacjach.

7. W pisaku wyczerpa? si? tusz.

 • To jest niewidoczna go?ym okiem cz??? mojej prezentacji.
 • Sprzedawca mówi? mi, ?e na te pisaki nie ma gwarancji.
 • Czy kto? wie, gdzie jest najbli?szy punkt naprawy pisaków?

8. Nie mo?esz znale?? wa?nego dokumentu/slajdu.

 • By? tutaj jeszcze w zesz?ym miesi?cu.
 • (Wyci?gnij kartk? papieru. Zacznij czyta? jak list do Ciebie) Drogi... (Twoje imi?). Po?yczy?em (dokument/slajd). Wiedzia?em, ?e nie b?dziesz si? gniewa?. Jeste? wspania?ym przyjacielem. Podpis (kolega lub nieobecna osoba, która znana jest grupie i pe?ni odpowiedzialn? funkcj?).
 • Czy na sali jest mo?e Dawid Copperfield? Nie? A kto? z rodziny? (po chwili) Mo?e kto? kto widzia? Dawida? (po chwili) Kto? kto go widzia? w telewizji?

9. Pomyli?e? sal? i rozpocz??e? prezentacj? przed niew?a?ciwym audytorium.

 • Chyba wszyscy zastanawiamy si? co ja tutaj robi?.
 • Wpad?em tylko na chwil?, aby poinformowa?, ?e dalszy ci?g b?dzie w sali nr ...
 • Czy tutaj mog? te? zapisa? si? na tenisa?

10. W??cza si? alarm.

To specjalna kategoria, bo jeste? odpowiedzialny za spokojn? ewakuacj? s?uchaczy.

Oto najlepszy komentarz:

(Spokojnie) Wygl?da na to, ?e b?dziemy mie? dodatkow? przerw?. Prosz? zosta? na swoich miejscach. By? mo?e to tylko falszywy alarm. Dla pewno?ci wyjd? z sali i sprawdz? co si? dzieje. (po chwili) Czy na sali s? osoby niepe?nosprawne, które maj? k?opoty z chodzeniem? Prosz? zadba?, aby ka?dej pomog?y dwie osoby. (Spokojnie kieruj ludzi kolejno rz?dami do wyj?cia ewakuacyjnego).

Po powrocie do sali - je?li nie wydarzy?o si? nic dramatycznego - mo?esz tak skomentowa? ewakuacj?.

 • O rety, wiedzia?em, ?e dostarcz? Pa?stwu wielu emocji, ale tego naprawd? nie by?o w scenariuszu. Co mam zrobi?, ?eby mi Pa?stwo uwierzyli?
 • Nie wiedzia?em, ?e ten alarm jest taki pobudliwy. B?d? mówi? teraz mniej ciekawie
 • Zawsze wierzy?em, ?e nie ma takiego alarmu, którego nie mo?na wy??czy?.

Zabawne milczenie

Czasem nie musisz nic mówi?. Kilka lat temu w pierwszych minutach prezentacji dla pi?karzy trzecioligowego klubu do sali wesz?a bardzo atrakcyjna kelnerka i zaj??a si? przygotowaniem ekspresu do kawy. Szybko zauwa?y?em, ?e wszystkie oczy zwrócone s? w jej kierunku.

Przerwa?em prezentacj? i podszed?em do kelnerki. Poda?em jej tekst wprowadzenia i poprosi?em o przeczytanie. Zrobi?a to z wdzi?kiem przy ogólnym aplauzie sportowców. Wiedzia?em, ?e nie by?o sensu odwraca? uwagi pi?karzy od kelnerki, wi?c po prostu wykorzysta?em jej obecno??.

Wprowadzenie do prezentacji przeczyta?a lepiej ode mnie. Ale to by?o kilka lat temu :-)

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Szef Klienci Kaczy?ski Rzecznik Polska Komunikacja Dziennikarz Problem Internet Gapa Pressence Gazeta Klient Relations Relacje Public Reporterzy Praktycy PRACOWNICY Firma Media Informacja Google Twitter Prawda Tusk Dziennikarze Agencje Wywiad ReporterStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Czytanie z oczu
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl