Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-06-02
"Jak ucina? d?ugie j?zyki"

Jak ucina? d?ugie j?zyki

Na biurku redaktora wydania ogólnopolskiego dziennika zadzwoni? telefon. Dziennikarz uzna?, ?e informacja by?a wa?na, ciekawa i ... pilna. Dzwoni? pracownik firmy, o której gazeta niedawno krytycznie pisa?a.

Niestety nawet najlepszy (i najdro?szy) plan komunikacji w kryzysie mo?e du?o straci? na warto?ci kiedy roz?alony pracownik postanowi "przekaza?" mediom k?opotliw? dla firmy informacj?.

Efekt mrozi krew w ?y?ach. Zamiast kontrolowanej aktywnej komunikacji z otoczeniem mamy nagle do czynienia z pasywn? reakcj? na atak anonimowego przeciwnika.

Dlaczego pracownicy przekazuj? mediom informacje w dra?liwych kwestiach, mimo ?e zdaj? sobie spraw? z naganno?ci takiego czynu?

Oto 5 podstawowych powodów dlaczego pracownicy donosz? na swego pracodawc?:

1. Relacje

Specjalista PR nie musi wiedzie?, którzy pracownicy chodzili do podstawówki z redaktorem naczelnym lokalnej gazety lub tego, ?e syn sekretarki prezesa gra w tenisa z synem prezentera wieczornych wiadomo?ci. Nie mo?na zabroni? pracownikom prywatnych lub przypadkowych kontaktów z przedstawicielami mediów.

Jedynym sposobem ograniczenia szkodliwych efektów takich kontaktów jest edukacja pracowników. Pracownicy musz? by? ?wiadomi ryzyka rozmowy z dziennikarzami o ich firmie - oboj?tnie na stopie? za?y?o?ci. Nie wystarczy notatka o tym w wewn?trznej instrukcji. Ten komunikat musi by? powtarzany i utrwalany w firmowych biuletynach, na szkoleniach i zebraniach. Niestety, pracownicy powa?nie traktuj? takie ostrze?enia tylko kiedy na w?asnej skórze przekonaj? si? o realnym niebezpiecze?stwie "brzydkiej zabawy" z mediami.

2. Si?a ego

Kto ma informacje, ten ma w?adz?. Zgoda. Kiedy pracownik nie ma dost?pu do warto?ciowej informacji, mo?e si? zastanowi? nad jej warto?ci?. Czerwony telefon Radia Zet podaje cen? takiej informacji. Pokusa pokazania i wykorzystania si?y, jak? daje informacja mo?e by? silniejsza od lojalno?ci.

Rozwi?zanie? Dok?adnie kontroluj kto co wie. Pracownicy, którzy maj? dost?p do zastrze?onych/poufnych/tajnych danych powinni podpisa? dokumenty zobowi?zuj?ce do dyskrecji. W umowach powinny znale?? si? zapisy o karach za ujawnienie tajemnicy. Dokumenty dost?pne w firmowym intranecie powinny by? chronione has?ami dost?pu. Nie mog? mie? do nich dost?pu osoby postronne. Komputery nie powinny by? zostawiane w??czone bez nadzoru.

Je?eli jest to mo?liwe, ka?dy dokument koduj indywidualnie. Mo?esz na przyk?ad pozmienia? nieznacznie uk?ad wyrazów w egzemplarzach dokumentów dla poszczególnych odbiorców. Kiedy podejrzewasz kogo? o przecieki, wy??cz go z kr?gu osób zaufanych i kontaktuj si? tylko z jego prze?o?onym.

3. Zemsta

Wielu pracowników przekazuje mediom dra?liwe informacje z zemsty. Post?puj? tak zwykle kiedy informacja jest potencjalnie szkodliwa dla firmy i/lub bliskich wspó?pracowników. Ten motyw cz?sto pojawia si? w sytuacji konfrontacji pomi?dzy zarz?dem i za?og?.

Trudno taki problem rozwi?za? od r?ki. Po pierwsze, nale?y budowa? mocne i oparte na zdrowych zasadach relacje pomi?dzy kierownictwem i pracownikami. A co oznacza szczere spotkania, uczciwe rozmowy i otwarte kana?y komunikacyjne.

Kiedy pracownicy stoj? murem za swoj? firm?, prawdopodobie?stwo, ?e kto? zechce ?wiadomie jej szkodzi? jest du?o mniejsze.

4. "Ch?? pomocy"

Niektórzy pracownicy kontaktuj? si? potajemnie z dziennikarzami wierz?c, ?e przekazana informacja w jaki? sposób pomo?e firmie i pracownikom. Wiem, ?e trudno w to uwierzy?, ale tak jest. Motyw jest wi?c szlachetny, ale skutki op?akane.

Najlepsz? obrona jest prewencja: zanim przeka?esz pracownikom poufne informacje, sprawd? czy znaj? ogólne zasady zachowania si? w takiej sytuacji. Musz? rozumie? *dlaczego* tak post?pujesz i *dlaczego* jest to optymalne rozwi?zanie.

5. Ignorancja

Mo?e to dziwne, ale niektórzy pracownicy mog? uzna?, ?e informacja jest tak *ciekawa*, ?e kto? powinien j? natychmiast przekaza? mediom. Musisz jednak pracownikom wyt?umaczy?, ?e media dowiedz? si? o tym *w stosownym czasie*. Komunikacja z mediami to Twój obowi?zek, nie pracownika. To Ty okre?lasz zasady wspó?pracy z dziennikarzami i pracujesz nad budowaniem wzajemnie korzystnych relacji.

Konkluzja

Komunikowanie si? z otoczeniem to jedna z kluczowych funkcji praktyka PR. Od doboru komunikatów przekazywanym mediom zale?y sukces lub pora?ka polityki informacyjnej.

Rozlu?nienie kontroli nad przep?ywem informacji przypomina wpuszczenie psów do ogrodu: zapomnij o grz?dkach, kwiatkach i udanych zbiorach. Zanim pojawi si? wa?na wiadomo?? przygotuj swoich pracowników - tylko wtedy mo?esz liczy? na obfity plon w mediach i pozytywne komentarze.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.57 MediaGapa - ocena artykułu: 4.57

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Dziennikarz Dziennikarze Public Polska Relacje Firma Gazeta Google Twitter Prawda Klienci Szef Praktycy Internet Reporterzy Agencje Relations Problem Gapa Komunikacja Kaczy?ski Tusk Wywiad Rzecznik Reporter Media PRACOWNICY Informacja Pressence KlientStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl