Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2015-03-28
"Kto robi szkolenia medialne lepiej od nas?"

Kto robi szkolenia medialne lepiej od nas?

W Pressence Public Relations nigdy nie chcieli?my by? najwi?ksz? w Polsce firm? zajmuj?c? si? zarz?dzaniem kryzysowym i szkoleniami medialnymi. Od pocz?tku mieli?my inne plany - chcieli?my by? najlepsi.

Nasz? ambicj? jest pomaganie firmom, instytucjom i organizacjom w komunikacji kryzysowej i robienie szkole? medialnych, dzi?ki którym skutecznie komunikuj? si? z mediami, konsumentami, pracownikami i liderami opinii. Kiedy nowi klienci mówi?, ?e robimy to lepiej od konkurencji, to znaczy, ?e warto si? stara?.

?yjemy w czasach kiedy to, co mówimy jest równie wa?ne jak to, co robimy. Je?li w sytuacji kryzysowej nie mówimy, co robimy, ludzie my?l?, ?e nic robimy. Wiarygodno?ci nie mo?na kupi?, ale dzi?ki PR mo?na na ni? zapracowa?.

Firmy, organizacje i instytucje, które potrafi? skutecznie si? komunikowa? maj? ni?sze koszty dzia?ania, ?atwiej przeprowadzaj? zmiany, szybciej zdobywaj? nowe rynki, skuteczniej chroni? swoj? reputacj? w sytuacji kryzysowej i przyci?gaj? wi?cej utalentowanych pracowników, bo maj? opini?, ?e dobrze si? w nich pracuje.

Na rynku jest wiele ofert szkole? medialnych – lepszych i gorszych, krótszych i d?u?szych, dro?szych i ta?szych.

Oto oferty 10 firm, które prowadz? szkolenia medialne. Ka?da robi je troch? inaczej. Kto? jest lepszy od nas?

1. Pressence PR

Krótki opis szkolenia:

Szkolenia medialne to wi?cej ni? nauka podawania r?ki, siedzenia, u?miechania si? do kamery, mówienia i dobierania krawata do garnituru. Na szkoleniach medialnych t?umaczymy jak przygotowa? si? do kontaktów z mediami i zachowa? si? w zaskakuj?cych sytuacjach. Uczymy jak mówi?, ?eby ludzie zapami?tali to, na czym Ci najbardziej zale?y.

Szkolenia medialne Pressence Public Relations doskonal? umiej?tno?ci komunikacji i zwi?kszaj? pewno?? siebie przed kamer? i mikrofonem. Trener koncentruje si? na indywidualnym stylu ka?dej osoby, specyfice organizacji i otoczenia biznesowego.

Je?li odpowiesz na nasze pytania na szkoleniu medialnym, dasz sobie rad? z ka?dym pytaniem reportera w ka?dej sytuacji.

Cena: Jednodniowe szkolenie medialne dla jednego uczestnika w firmowej grupie sze?cioosobowej kosztuje od 675 do 495 PLN netto w zale?no?ci od wybranego pakietu us?ug dodatkowych – je?eli szkolenie odbywa si? w siedzibie Klienta.

Czy jest lista odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania o szkoleniach medialnych? Tak.

Czy szkolenia medialne mog? by? prowadzone po angielsku? Tak.

Czy jest mo?liwo?? bezp?atnej konsultacji przed wywiadem dla mediów? Tak. Przed konsultacj? prosimy pobra? ankiet? "10 pyta? przed wywiadem dla mediów", która pomo?e przygotowa? si? do kontaktu z reporterem.

2. Alert Media

Krótki opis szkolenia:

Organizowane przez nas szkolenia medialne s? szczególnie popularne w?ród naszych klientów ze wzgl?du na swoj? efektywno??. W naszym kraju nadal wi?kszo?? szkole? tego rodzaju prowadzona jest przez dziennikarzy. Tymczasem celem treningów medialnych nie jest szkolenie uczestników w zadawaniu pyta? (specjalno?? dziennikarzy), lecz umiej?tnego formu?owania i udzielania odpowiedzi. Maj?c na uwadze t? zasadnicz? ró?nic?, opracowali?my program szkole? prowadzonych z perspektywy osoby, która musi poradzi? sobie z odpowiedzi? na cz?sto nie?atwe i k?opotliwe pytania stawiane przez media.

Cena: Brak informacji.

Czy jest lista odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania o szkoleniach medialnych? Nie ma.

Czy szkolenia medialne mog? by? prowadzone po angielsku? Brak informacji.

Czy jest mo?liwo?? bezp?atnej konsultacji przed wywiadem dla mediów? Brak informacji.

3. Piotr Gembarowski

Krótki opis szkolenia:

Celem dobrego szkolenia medialnego jest wszechstronne przygotowanie do wyst?pie? publicznych w ka?dej postaci: w mediach i przed tradycyjnym audytorium. Wysoka sprawno?? w tej dziedzinie jest osi?gana zarówno poprzez poznanie zasad teoretycznych, dotycz?cych specyfiki wyst?pie? publicznych, zachowa? w studiu telewizyjnym oraz pokonywania sytuacji stresowych, jak i – przede wszystkim – przez intensywny, fachowy trening praktyczny, polegaj?cy na ?wiczeniu konkretnych zachowa?, sytuacji i wyst?pie? przed kamer? oraz na stopniowym eliminowaniu pope?nianych b??dów pod okiem fachowego i do?wiadczonego trenera.

Cena: Brak informacji.

Czy jest lista odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania o szkoleniach medialnych? Nie ma.

Czy szkolenia medialne mog? by? prowadzone po angielsku? Brak informacji.

Czy jest mo?liwo?? bezp?atnej konsultacji przed wywiadem dla mediów? Brak informacji.

4. wMediaWzi?ci

Krótki opis szkolenia:

Oferujemy szkolenia medialne, które zawsze prowadzone s? przez profesjonalny zespó? do?wiadczonych dziennikarzy oraz operatorów. To w?a?nie oni wprowadzaj? w tajniki dobrej wspó?pracy z mediami, pokazuj? jak przezwyci??a? strach przed kamer? i mikrofonem oraz sprawia?, by kryzys medialny nie dosi?gn?? ?adnej firmy.

Szkolenia medialne to doskona?y sposób ma zdobycie teoretycznej wiedzy dotycz?cej wszelkich aspektów wyst?pie? publicznych, ale równie? praktyki, która pozwoli na opanowanie emocji i zdobycie pewno?ci siebie przed ka?d? kamer? i najbardziej do?wiadczonym dziennikarzem.

Cena: Brak informacji.

Czy jest lista odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania o szkoleniach medialnych? Nie ma.

Czy szkolenia medialne mog? by? prowadzone po angielsku? Brak informacji.

Czy jest mo?liwo?? bezp?atnej konsultacji przed wywiadem dla mediów? Brak informacji.

5. Grupa Medialna

Krótki opis szkolenia:

Zostaniesz zaproszony do radia lub TV?

Przekazywanie informacji w postaci wywiadu, czy to radiowego czy w TV, zawsze b?dzie dobrze postrzegane i mo?e by? korzystne bo je?eli jeste? dobrym mówc?, mówisz szybko i na temat to wzbudzisz zainteresowanie.

Celem szkolenia jest przygotowanie Pa?stwa do wyst?pie? publicznych w mediach elektronicznych. W naszych warsztatach wykorzystujemy wieloletnie do?wiadczenie medialne w pracy dziennikarskiej i konferansjerskiej.

Cena: Brak informacji.

Czy jest lista odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania o szkoleniach medialnych? Nie ma.

Czy szkolenia medialne mog? by? prowadzone po angielsku? Brak informacji.

Czy jest mo?liwo?? bezp?atnej konsultacji przed wywiadem dla mediów? Brak informacji.

6. Practum Consulting

Krótki opis szkolenia:

Szkolenie medialne stanowi w naszym przekonaniu podstaw? dobrego wyst?pienia publicznego. Kluczem do sukcesu jest jednak solidne przygotowania nie tylko szkolenia, ale tak?e szkolonej osoby. Szkolenia medialne realizowane przez Practum obejmuj? kompleksowy zakres zagadnie? zwi?zanych z wywiadami przed kamer?, radiowymi, wyst?pieniami publicznymi przed wi?kszym lub mniejszym audytorium, a nawet do spotka? bezpo?rednich w niewielkiej grupie osób. Ucz? te?, jak osoba powinna przygotowywa? si? do tego typu wyst?pie?. Podczas szkole? medialnych dzielimy si? nasz? wiedz? wypracowan? przez kilkana?cie lat do?wiadczenia w PR, jak równie? wspó?pracujemy z dziennikarzami, operatorami, d?wi?kowcami czy psychologami, którzy wskazuj? kwestie istotne z ich perspektywy.

Cena: Brak informacji.

Czy jest lista odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania o szkoleniach medialnych? Nie ma.

Czy szkolenia medialne mog? by? prowadzone po angielsku? Brak informacji.

Czy jest mo?liwo?? bezp?atnej konsultacji przed wywiadem dla mediów? Brak informacji.

7. Doradztwo Medialne

Krótki opis szkolenia:

Szkolenia medialne maj? na celu pomoc tym wszystkim, którzy w swoich dzia?aniach maj? do czynienia z mediami i opini? publiczn?. Przygotowujemy do spotka? z dziennikarzami, uczymy wyst?pie? publicznych, uczymy udzielania wywiadów i ?wiadomej kreacji w?asnego wizerunku w mediach. Pokazujemy jak zaistnie? w ?wiadomo?ci opinii publicznej.

Cena: Brak informacji.

Czy jest lista odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania o szkoleniach medialnych? Nie ma.

Czy szkolenia medialne mog? by? prowadzone po angielsku? Brak informacji.

Czy jest mo?liwo?? bezp?atnej konsultacji przed wywiadem dla mediów? Brak informacji.

8. El?bieta ?urek

Krótki opis szkolenia:

Kszta?towanie pozytywnych relacji ze ?rodkami masowego przekazu to zadanie, które odgrywa niezwykle istotn? rol? w polityce informacyjnej firm, organizacji i instytucji. Nie powinno wi?c dziwi?, ?e coraz wi?kszym zainteresowaniem ciesz? si? szkolenia i treningi medialne, w których uczestnicz? liderzy, politycy, eksperci i inni przedstawiciele ?wiata biznesu oraz ?ycia publicznego.

Szkolenie medialne osób odpowiedzialnych za kontakty z przedstawicielami ?rodków masowego przekazu staje si? w wielu przypadkach konieczno?ci? – szczególnie, je?eli kontakty te maj? mie? wysoce profesjonalny wymiar. Treningi na temat komunikacji mediowej (Media Relations) oraz kryzysowej, zarz?dzanie wizerunkiem korporacyjnym, a tak?e przygotowanie do wyst?pie? w mediach (mi?dzy innymi do konferencji prasowych i wywiadów w telewizji), to tematy szkole?, które ciesz? coraz wi?ksz? popularno?ci?. Zaj?cia, które prowadz?, maj? interaktywny charakter oraz warsztatow? form?.

Cena: Brak informacji.

Czy jest lista odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania o szkoleniach medialnych? Nie ma.

Czy szkolenia medialne mog? by? prowadzone po angielsku? Brak informacji.

Czy jest mo?liwo?? bezp?atnej konsultacji przed wywiadem dla mediów? Brak informacji.

9. Mediastorm

Krótki opis szkolenia:

Proponujemy kompleksowe szkolenie medialne, którego nie znajdziesz u naszej konkurencji.

U nas nauczysz si? nie tylko jak wyst?powa? przed kamer? i mikrofonem oraz po?wiczysz retoryk? i dykcj?. A ponadto poznasz tajniki panowania nad stresem oraz umiej?tno?ci wywierania wp?ywu (NLP).

Dodatkowo trener nauczy Ci? jak prawid?owo korzysta? z przepony, a stylistka powie jaki ubiór pasuje w?a?nie do Ciebie.

Dajemy Ci ca?y warsztat w pigu?ce, po którym sam zaprosisz media na wywiad.

Cena: Brak informacji.

Czy jest lista odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania o szkoleniach medialnych? Nie ma.

Czy szkolenia medialne mog? by? prowadzone po angielsku? Brak informacji.

Czy jest mo?liwo?? bezp?atnej konsultacji przed wywiadem dla mediów? Brak informacji.

10. Polskie Radio

Krótki opis szkolenia:

Polskie Radio od lat cieszy si? ogromnym zaufaniem s?uchaczy. Pracuj? tu dziennikarze, dla których sztuka wyst?pie? publicznych nie ma tajemnic, prawdziwi mistrzowie pi?knego s?owa. Znaj? ich Pa?stwo z anteny, a wielu z nich wspó?pracuje z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Dziel? si? do?wiadczeniem, kszta?c? nast?pców.

Cena: Koszt szkolenia "Praktyka wyst?pie? w radiu i telewizji" (2 dni po 7 godzin) dla jednej osoby – 1000 z? + 23% VAT.

Czy jest lista odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania o szkoleniach medialnych? Nie ma.

Czy szkolenia medialne mog? by? prowadzone po angielsku? Brak informacji.

Czy jest mo?liwo?? bezp?atnej konsultacji przed wywiadem dla mediów? Brak informacji.

Jak? ofert? szkole? medialnych warto doda? do tej listy? Napisz o tym w komentarzu.

PS. Zobacz te? "Jak wybra? trenera medialnego".

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Rzecznik Klienci Internet Dziennikarze Wywiad Gazeta Pressence PRACOWNICY Firma Tusk Relacje Reporterzy Problem Klient Reporter Public Komunikacja Prawda Relations Media Polska Google Agencje Twitter Informacja Dziennikarz Szef Kaczy?ski Praktycy GapaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. Czytanie z oczu
4. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
5. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
9. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
10. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl