Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-05-12
"Studenci w agencji public relations"

Studenci w agencji public relations

Nie ma tygodnia, ?eby nie napisa? do mnie student public relations zainteresowany prac? lub praktyk? w agencji.

Po niezliczonych rozmowach z tymi wspania?ymi, ambitnymi, m?odymi lud?mi, zastanawiam si? sk?d wiedz?, ?e agencja jest najlepszym miejscem dla ich kariery zawodowej.

Je?eli studiujesz public relations albo rozpocz??e? prac? i rozwa?asz mo?liwo?? zwi?zania si? z agencj? PR, proponuj? wnikliwe przeczytanie kilku ?yczliwych uwag.

I. Agencje nie s? tak wspania?e jak Ci si? wydaje (lub jak opowiadaj? znajomi).

Rozbawi?a mnie do ?ez opowie?? przy piwie o pracownikach agencji (nie powiem której) sp?dzaj?cych ka?dy weekend na konnych przeja?d?kach i relaksuj?cych si? w salonach odnowy biologicznej. Wi?kszo?? polskich agencji PR to ma?e lub ?rednie firmy, których nie sta? na takie luksusy. Nie stoi za nami maj?tny wujaszek. Nie mo?emy te? si?gn?? do kieszeni podatnika.

W public relations spotkasz ludzi ciekawych, nudnych, inteligentnych, t?pych, pi?knych, brzydkich, znaj?cych si? na swojej pracy lub tylko robi?cych takie wra?enie. Nie spotkasz Bogus?awa Lindy, Lecha Wa??sy ani zespo?u Wilki.

Skoro mówi? o "wydarzeniach specjalnych", na pocz?tku Twoje obowi?zki b?d? polega? na sprawdzaniu jak dzia?aj? mikrofony i czy kanapki dotar?y na czas. To prawda, ?e public relations przypomina troch? ?wiat Hollywood: tysi?ce utalentowanych m?odych ludzi pracuj?cych w nie swoim zawodzie (wi?kszo?? kelnerów w Hollywood to nieznani nikomu aktorzy czekaj?cy na ?yciow? szans?), a tylko kilkoro uznanych p?awi si? w dostatku.

II. Agencje to firmy, które musz? zarabia? pieni?dze.

Oboj?tnie czy pracujesz dla agencji Weso?a Nutka Sp. z o.o., Polskiej Akcji Humanitarnej czy Wodoci?gów Miejskich, musisz umie? napisa? informacj? prasow?. Ró?nica polega na tym, ?e agencja da Ci mniej czasu i b?dzie oczekiwa? konkretnych rezultatów w prasie. Dlaczego? Poniewa? sprzedaje Twój czas, czyli cz??? bud?etu przeznaczonego na obs?ug? klienta. Je?li b?dziesz uczy? si? za wolno, agencja stwierdzi, ?e za du?o j? kosztujesz.

W Wodoci?gach Miejskich s? "ludzie od PR" i reszta za?ogi (administracja, pracownicy obs?uguj?cy urz?dzenia techniczne, ekipy usuwaj?ce awarie, portierzy, itd.). Wi?kszo?? za?ogi nie zdaje sobie sprawy z tego jak bardzo to, co robi wp?ywa na efekty pracy "ludzi od PR". W agencji public relations to MY jeste?my za?og?.

Je?eli szukasz wygodnego miejsca, gdzie przez kilka miesi?cy b?dziesz dopracowywa? do perfekcji korporacyjne logo, przygotowywa? witryn? WWW lub pisa? artyku? do firmowego biuletynu, agencja nie jest tym miejscem. W agencji tempo jest szybkie i wi?kszy nacisk k?adzie si? na biznesowe efekty pracy. Plusem jest na pewno bardziej urozmaicona praca i wi?ksze wyzwania.

III. W public relations licz? si? trzy umiej?tno?ci.

1. Praktyczna znajomo?? narz?dzi PR. Umiej?tno?? klarownego i przekonuj?cego pisania. Ortografia, poprawna polszczyzna, solidna kompozycja. Ch?? zrozumienia zawi?o?ci skomplikowanego ?wiata polityki, gospodarki, finansów i mediów. Znajomo?? historii i nauk spo?ecznych. J?zyk angielski obowi?zkowy. Drugi j?zyk to atut.

2. Umiej?tno?? pracy z lud?mi. Ciekawo?? ludzi. Talent "odczytywania" konkretnej sytuacji. Zdolno?? budowania zaufania. Czar osobisty. Pewno?? siebie nie przeradzaj?ca si? w zadufanie. Umiej?tno?? bycia liderem lub cz?onkiem zespo?u - w zale?no?ci od potrzeb.

3. ?y?ka do interesów. Zrozumienie regu? handlu i potrzeb firmy. Umiej?tno?? czytania bilansu. Nos do interesów i ws?uchiwanie si? w rytm pracy organizacji, które odnosz? sukcesy.

Do sukcesu na posadzie rz?dowej, samorz?dowej, w instytucji lub organizacji non-profit, wystarcz? pierwsze dwie umiej?tno?ci. Do powodzenia w agencji potrzebujesz wszystkich trzech.

IV. Kto mo?e spróbowa? si? w agencji PR?

Dla osób, które - mówi?c potocznie - radz? sobie w ?yciu praca w agencji mo?e by? niepowtarzalnym do?wiadczeniem. Dla tych, którzy przepracuj? kilka lat znakomitym treningiem. Dlaczego?

Poniewa? "agencja public relations" jest w "bran?y PR" tym czym "zjazd na nartach w ekstremalnych warunkach" dla "eksperta PR".

Warto rozwa?y? mo?liwo?? pracy w agencji public relations (i ka?da dobra agencja rozpatrzy Twoj? kandydatur?), je?eli pozytywnie odpowiesz na co najmniej sze?? z o?miu pyta?:

1. Czy szybko si? nudzisz?

2. Czy masz poczucie humoru, które pozwala Ci pogodzi? si? ze zmienno?ci? kolei losu, sprzeczno?ciami i absurdami ?wiata?

3. Czy dostrzegasz zawsze dwie strony problemu i potrafisz broni? z przekonaniem ka?dego argumentu - je?eli b?dzie taka potrzeba?

4. Czy chcesz pracowa? (chocia? przez jaki? czas) nad najbardziej fascynuj?cymi problemami, styka? si? z wyj?tkowymi sytuacjami, stawia? czo?o niepowtarzalnym wyzwaniom takim jak na przyk?ad, restrukturyzacje, fuzje, przej?cia, nowe produkty i us?ugi, kontrowersyjne problemy, kryzysy w organizacji?

5. Czy jeste? kreatywny w dzia?aniu i potrafisz skupi? si? na rozwi?zaniu problemu?

6. Czy szybko nawi?zujesz kontakty i przechodzisz do sedna sprawy?

7. Czy jeste? pewny siebie, nie boisz si? sprzeciwi? autorytetom, potrafisz mówi? i pisa? z przekonaniem?

8. Czy potrafisz bez przerwy pyta?: "Dlaczego?"

Prawie reklama PR

Pami?tam reklam? rekrutuj?c? ochotników do ameryka?skiej piechoty morskiej: "Poszukiwani: kilku dobrych ludzi zainteresowanych ekstremalnym niebezpiecze?stwem, d?ugimi godzinami pracy, z?ym jedzeniem, gryz?cymi insektami i przera?aj?cymi warunkami pracy."

Wielu m?odych ludzi studiuj?cych PR nie nadaje si? do pracy w agencji. Nie b?dzie czu? si? w niej dobrze i nie odniesie sukcesu zawodowego. Ten artyku? adresowany jest do innej grupy - do ludzi, którzy z wypiekami na twarzy przeczytaj? tak? ofert?:

"Je?eli masz we krwi ogromn? pasj? wykorzystania ca?ej swojej wiedzy i do?wiadczenia w sytuacji ci?g?ego stresu; je?eli nad bezpiecze?stwo stawiasz wyzwanie; je?eli lubisz podniecenie i poczucie zagro?enia wywo?ane najtrudniejszym w Twoim ?yciu problemem w komunikacji; je?eli chcesz by? najlepszy, pracowa? z najlepszymi i wspó?zawodniczy? z najlepszymi, przyjd? i porozmawiaj z nami".

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.43 MediaGapa - ocena artykułu: 4.43

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporterzy Twitter Relations Firma Klient Google Klienci Agencje Rzecznik Problem Tusk Public PRACOWNICY Szef Komunikacja Informacja Media Kaczy?ski Gazeta Dziennikarze Reporter Wywiad Dziennikarz Relacje Internet Polska Gapa Prawda Praktycy PressenceStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl