Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-04-14
"Ideowiec czy najemnik, czyli widok z okna eksperta"

Ideowiec czy najemnik, czyli widok z okna eksperta

Zosta?em zaproszony na spotkanie rady osiedla. Mieli?my rozmawia? o potrzebie wymiany okien. Spraw? mia? przedstawi? ekspert wynaj?ty przez... producenta stolarki okiennej :-)

Czy organizacje wynajmuj? ekspertów i autorytety do poparcia swoich spraw i osi?gni?cia celów? Tak. Robi? to nie tylko na spotkaniach mieszka?ców, ale równie? na sali s?dowej, w kontaktach z mediami i komunikacji z klientami.

Znam trzy typy ekspertów. Pierwsza grupa to eksperci na sprzeda?. Druga grupa b?dzie broni? swoich racji do upad?ego. Trzecia grupa jak ognia b?dzie unika? kontrowersji. Najliczniejsza jest trzecia grupa - i jest to prawdopodobnie grupa najm?drzejsza.

Lepiej si? nie k?óci?

?ycie pokazuje, ?e eksperci trac? powa?anie w oczach swoich kolegów po zaanga?owaniu si? w publiczny spór. Im bli?szy specjalizacji eksperta jest temat sporu, tym ostrzejsz? kar? wymierza mu jego ?rodowisko (awans, uznanie i wiarygodno??, mo?liwo?? uzyskania grantu na badania, itd). Co innego wyra?anie swojego zdania w zaciszu gabinetu.

Poszukiwanie dobrze poinformowanego i neutralnego eksperta wolnego od narzuconych schematów, który zgodzi si? wypowiedzie? publicznie wydaje si? zatem skazane na pora?k?.

Jakiego eksperta zatem wybra? do promocji Twojej sprawy? Kogo? kto wierzy w Twoje (i swoje) racje czy kogo? kto za pieni?dze powie prawie wszystko?

Organizacje psuj? ekspertów wynajmuj?c ich do obrony swoich interesów. To prawda. Ale oni sami cz?sto naprawd? wierz? w to, co mówi? (lub zaczynaj? wierzy?, aby upora? si? z dyskomfortem dysonansu poznawczego). Aktywi?ci zwykle nie maj? pieni?dzy na wynaj?cie szanowanego eksperta. Szukaj? wi?c naukowców, którzy g??boko wierz? w ich spraw? i s? gotowi poprze? ich za darmo.

Komu ufa??

?adnej z tych grup nie mo?na ufa? do ko?ca. Ka?dy ekspert przedstawia spraw? tak jak j? widzi zgodnie ze swoj? wiedz? i nastawieniem. Tylko nieliczni ujawniaj? wszystkie znane fakty. Moim zdaniem, ideowcy bardziej zniekszta?caj? prawd? ni? najemnicy. I to nie dlatego, ?e ideologia daje silniejsz? motywacj? od gotówki. Powód jest inny.

Ideowcy z wizj? s? mocniej przywi?zani do swojej prawdy, s? do niej bardziej przekonani i trudniej im na ni? krytycznie spojrze? ni? ludziom, którzy broni? argumentów za pieni?dze. Ale przek?amania pojawiaj? si? w obydwu grupach ekspertów. Oto dwa z setek przyk?adów:

1. IDEOWIEC. Cz?sto powtarzanym argumentem w walce z rakiem jest teza, ?e zapobieganie jest ta?sze od leczenia. Pojawi?y si? wi?c organizacje, które otworzy?y firmowe programy pomagaj?ce wyzwoli? si? z na?ogu palenia tytoniu. Analiza finansowych korzy?ci i wydatków okaza?a si? szokuj?ca.

Raport analityków pokaza?, ?e palacze s? ta?si dla pa?stwa. To prawda, ?e kiedy choruj? leczenie ich jest drogie, ale zwykle szybciej umieraj? ni? ci, którzy nie palili, wi?c pa?stwo oszcz?dza na ich emeryturach. Dzisiaj wci?? mówi si?, ?e palacze kosztuj? nas wi?cej.

2. NAJEMNIK. Badania toksykologiczne i epidemiologiczne wykaza?y, ?e pewien rodzaj pestycydu powoduje raka w?troby. Firma nie mia?a wyboru - musia?a poinformowa? o tym pracowników (aktualnych i by?ych), którzy pracowali przy jego produkcji. W materia?ach informacyjnych by?y dane, ?e 50% przypadków zachorowania na raka w?troby jest skutkiem palenia tytoniu. Liczba by?a prawdziwa, ale odnosi?a si? do ca?ej populacji. W przypadku pracowników tego zak?adu wynios?a ona 13%.

Raport podkre?la? tak?e, ?e nie odnotowano w?ród pracowników ani jednego przypadku zachorowania na raka w?troby. W raporcie nie napisano jednak, ?e nie przeprowadzono ?adnych dodatkowych bada? na tej grupie pracowników i negatywne skutki obcowania z pestycydami mog? pojawi? si? nawet po kilku latach. Jaki by? cel tego raportu? Uwaga! Przekonanie pracowników do zapisania si? na wizyt? u lekarza. Nawet je?li tak by?o naprawd?, to trudno oprze? si? wra?eniu, ?e firma dopu?ci?a do pojawienia si? w raporcie kilku nie?cis?o?ci i b??dnych wniosków :-(

K?amstwo bez kary

Jest jeszcze jedno, du?o powa?niejsze zagro?enie ze strony ideowców. Kiedy si? myl? zwykle uchodzi im to na sucho. Kiedy Greenpeace mówi pó?prawdy o zagro?eniu ?rodowiska jeste?my wdzi?czni. Kiedy firma XYZ przedstawia pó?prawdy, ?eby nas uspokoi? jeste?my oburzeni.

Organizacje cz?sto wynajmuj? ekspertów, ?eby zniekszta?ci? prawd?. Ale najcz??ciej ich manipulacje s? ujawniane przez innych ekspertów. Rezultat jest taki, ?e opinia publiczna sceptycznie podchodzi do tego, co mówi? eksperci.

Ludzie s?usznie podejrzewaj?, ?e firmy gotowe s? du?o zap?aci?, ?eby wprowadzi? ich w b??d. Mechanizm takiego my?lenia prowadzi do tego, ?e nie wierzymy firmom tak?e wtedy, kiedy mówi? prawd?. OK. Powiedzmy, ?e s? bli?ej prawdy ni? nasi oponenci :-)

Kto jest najlepszym ekspertem?

Najlepszy ekspert to ekspert niepokorny. Moim klientom proponuj? podzia? ekspertów na cztery grupy:

1. ci, którzy s? gotowi k?ama? na ich korzy??,

2. ci, którzy popieraj? ich i nie b?d? k?ama?,

3. ci, którzy nie popieraj? ich i nie b?d? k?ama?,

4. ci, którzy b?d? k?ama? na szkod? klienta.

Chcesz by? wiarygodny? Poszukaj eksperta w trzeciej grupie. Poszukaj kogo? kto sceptycznie przyjrzy si? Twojej sprawie i kto jest gotowy poprze? j? bez entuzjazmu. "To cudowna firma i dzia?a niezwykle bezpiecznie" jest bezwarto?ciow? reklam?. "Ci faceci maj? du?o za uszami i pope?nili du?o b??dów, ale teraz wychodz? na prost? i kontroluj? sytuacj?" jest warte du?o wi?cej.

Pami?tam przypadek kiedy firma produkuj?ce artyku?y higieny osobistej wykry?a, ?e jej produkt zawiera ?ladowe ilo?ci toksyny. Klient po dok?adnych badaniach ustali?, ?e ta substancja w takich ilo?ciach nie stanowi?a zagro?enia dla zdrowia. Zastanawia? si? jednak czy informowa? o tym opini? publiczn? czy siedzie? cicho wierz?c, ?e nikt si? nie dowie. W ka?dym przypadku potrzebowa? ekspertów. Wybra? tych, którzy jego zdaniem mogli by? mu najmniej przychylni. Po wyja?nieniach nawet oni uznali, ?e nie ma powodu do alarmu. Klient nie poinformowa? opinii publicznej, ale zachowa? dokumenty ze spotkania z potencjalnymi oponentami na wypadek, gdyby sprawa przedosta?a si? na zewn?trz.

Konkluzja

Wspó?praca z ekspertami, którzy nie przepadaj? za Twoj? organizacj? mo?e by? trudna, stresuj?ca i bolesna. Ale kiedy jeste? pod ostrza?em mediów i krytykowany przez opini? publiczn?, w?a?nie ci eksperci s? jedynymi, z którymi warto wspó?pracowa?, bo tylko oni pomog? rozwi?za? problem i przekonuj?co o tym opowiedzie?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Media Kaczy?ski Klienci Prawda Public Polska PRACOWNICY Pressence Relations Twitter Reporter Szef Informacja Dziennikarz Rzecznik Klient Gazeta Firma Komunikacja Agencje Internet Tusk Google Relacje Wywiad Gapa Praktycy Problem Dziennikarze ReporterzyStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
2. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
3. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
4. Reporter chce do domu
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
7. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
8. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
9. 21 mi?ych s?ówek
10. Zwolnij, czyli 15 odpowiedzi na pytania, które lepiej przeczyta? przed kolejnym kryzysem
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl