Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-03-25
"Dlaczego nie?"

"Czy w niebie trzeba my? naczynia po ?niadaniu?", zapyta?a moja 11-letnia siostrzenica. Wyt?umaczy?em, ?e nie wiemy co dzieje si? w niebie, bo nikt jeszcze nie wróci? stamt?d, aby zda? nam raport z organizacji obowi?zków domowych. Dziewczynka jest przekonana, ?e wystarczy tylko dosi??? bia?ego rumaka i wybra? si? do nieba na krótki zwiad. "Dlaczego nie?" No w?a?nie.

Wro?my jednak na ziemi?. Najlepsze pomys?y na prowadzenie interesów, strategie marketingowe, komunikacj? z otoczeniem - i sukces w ?yciu - urodzi?y si? w g?owach ludzi, którzy patrz? na ?wiat oczami dziecka.

Wi?kszo?? z nas pami?ta bajk? o "królu, który by? nagi." Nikt - oprócz dziecka - nie mia? odwagi powiedzie? co? oczywistego. Obecnie czuje si? coraz wi?ksze zapotrzebowanie na podobnych *kontestatorów* - ludzi, którzy powiedz? ca?? prawd? i zapytaj? z dzieci?c? naiwno?ci?: "Dlaczego nie?". Je?li chcesz wygra? z konkurencj?, nie widz? innego wyj?cia.

Dlaczego tak niemodne jest formu?owanie w?asnego zdania i wyra?anie go z pasj? i przekonaniem? Dlaczego nie mo?na pyta? "dlaczego nie?"?

Dlaczego tak?

Ostatnia dekada minionego stulecia by?a w Polsce okresem politycznej poprawno?ci. Polityczne elity próbowa?y udowodni? *masom*, ?e indywidualne my?lenie nie zas?uguje na szacunek i nie mo?e wykreowa? nic warto?ciowego. Liczy?y si? tylko te idee, które przemawia?y do wszystkich i nikogo nie razi?y.

Wygl?da na to, ?e weszli?my w okres, kiedy wyg?aszanie w?asnego zdania jest wyrazem braku szacunku dla innych i nale?y tego unika?, aby wyrówna? niesprawiedliwo?ci epoki komunizmu. Koniec z opiniami. Niech ?yje ambiwalencja.

Budowanie consensusu robi furor?. Nie mo?na ju? zgadza? si? na niezgod?. Ka?dy musi my?le? tak samo. Nie mo?na cygani?, bo to obra?a uczciwych Cyganów. Gór? bierze *szare my?lenie* - ani czarne, ani bia?e. Nikt nie chce przecie? nikogo obrazi?.

Dlaczego mamy ucieka? przed polaryzacj? stanowisk i publiczn? debat?? Przecie? do wygenerowania nowych ideii potrzeba twórczego fermentu. Ka?dy twórczy rz?d potrzebuje kreatywnej opozycji. Taka jest esencja demokratycznego sprawowania w?adzy. Jak bez takiej debaty mo?na stworzy? now? polityk??

Nie mo?na zrezygnowa? z odpowiedzialno?ci za swoje s?owa w spo?ecze?stwie, które ceni sobie prawo wolno?ci wyra?ania opinii. My?l?, ?e czas najwy?szy wzi?? t? odpowiedzialno?? i opowiedzie? si? za tym w co naprawd? wierzymy. Dlaczego NIE?

Przyk?ad? Prosz? bardzo. Kiedy powsta?o pierwsze ogólnopolskie radio katolickie, na którego antenie mo?na by?o pierwszy raz us?ysze? radykalne pogl?dy, natychmiast odezwa?y si? krytyczne g?osy oburzenia. Sk?d? Od ?wiartki samozwa?czych elit, które same nie maj? w?asnych opinii - jedynie wst?pnie zatwierdzone i stworzone na podstawie consensusu my?li.

Najostrzejsza reakcja przysz?a od tych obro?ców liberalizmu, którzy jak ognia unikaj? kontrowersji i odpowiedzialno?ci. Ostre opinie na falach eteru wzbudzi?y pop?och w ich szeregach. Wyra?aj?c w?asne zdanie musimy przecie? wzi?? za nie odpowiedzialno??. Takich rozterek nie maj? ci, którzy podpisuj? si? pod zbiorowymi opiniami.

Nie, bo nie

O wiele ?atwiej jest powiedzie? NIE, ni? TAK.

"Nie" pozwala nam i?? utartym szlakiem, spogl?da? na znajome drogowskazy i osi?ga? oczekiwane rezultaty. Albert Einstein okre?li? szale?stwo jako wykonywanie tych samych rzeczy w podobny sposób i oczekiwanie identycznych rezultatów. F.Scott Fitzgerald napisa?, ?e "testem inteligencji najwy?szej jako?ci jest umiej?tno?? jednoczesnego rozwa?ania dwóch sprzecznych koncepcji bez utraty zdolno?ci do dzia?ania".

Prawdziwym testem twórczego podej?cia do planowania strategicznego jest zadanie dziecinnie prostego pytania "dlaczego nie?". Opieranie si? na status quo prowadzi do stagnacji, utraty wsparcia i zaufania wspó?w?a?cicieli i udzia?owców. Wszyscy wiemy, co dzieje si? potem.

Popatrzmy na "zarz?dzanie zmian?". Je?eli bierzesz w tym udzia?, to jak? zmian? zarz?dzasz w tym tygodniu? Zmian?, która nast?pi?a bez Twojego udzia?u czy zmian?, któr? sam zainspirowa?e?? Czy Twoje podej?cie do zmiany mo?na opisa? pospolitym pytaniem, "dlaczego?" czy, "dlaczego nie?" Kiedy siadasz przy stole w sali konferencyjnej jeste? zasypywany opiniami "to niemo?liwe" z ust ludzi pytaj?cych stale "dlaczego?"? Kto pierwszy zadaje pytanie z innej bajki "dlaczego nie?"? I jaka jest na to reakcja?

Dlaczego nie?

Pytanie "dlaczego nie?" jest znakomit? strategi? o?ywiaj?c? sposób dzia?ania organizacjii i wyszukiwania nowych metod rozwi?zywania problemów. Poka? mi jedn? organizacj? lub bran??, w której nic si? nie zmienia. Czy tam jeszcze kto? pracuje? Bierze za to pieni?dze? My?l?, ?e nie potrwa to d?ugo. Bez pracy nie ma ko?aczy. Bez ryzyka nie ma sukcesu.

Biurokracja, która ucieka przed zmian? jest biurokracj? skazan? na pora?k?. Innowacja to dla niej zakazany owoc. Pyta "dlaczego?" my?l?c "dlaczego nie mo?e zosta? tak, jak jest do tej pory?". Ten typ biurokracji bardzo dobrze czuje si? na spotkaniach po?wi?conych *doskonaleniu efektywno?ci pracy* i imprezach *podsumowuj?cych efekty*. Kiedy *kontestatorzy* dochodz? do g?osu, traktowani s? jak wrogowie ludu, szale?cy i egoty?ci.

Prawdziwym sprawdzianem testuj?cym warto?? pytania "dlaczego nie?" jest zadawanie go we wszystkich aspektach funkcjonowania organizacji i rozwa?ne sprawdzanie czy nie mo?na czego? poprawi?. Dlaczego nie wcieli? si? w adwokata diab?a, aby na przyk?ad prze?wietli? zakresy obowi?zków pracowników? Dlaczego nie zapyta? ich czy mo?na poprawi? organizacj? pracy, funkcjonowanie administracji i obs?ug? klientów?

Czasem op?aca si? zapyta? na pocz?tek "dlaczego?", je?li to poprowadzi do bardziej sensownej odpowiedzi na pytanie "dlaczego nie?". Bardziej sensownej to znaczy prowadz?cej do twórczej i konstruktywnej zmiany. Ale oczywi?cie zadanie tego pytania mo?e oznacza? dodatkow? prac?, a kto lubi pracowa? wi?cej? Je?eli nie jeste? gotowy pracowa? wi?cej, to po co bierzesz si? za interesy? Czy naprawd? chcesz si? jeszcze liczy? za rok?

Rozwa?ne i strategiczne pytanie "dlaczego nie?" mo?e/powinno prowadzi? do twórczej debaty i s?u?y? stymulowaniu kreatywno?ci. Mo?e/powinno poprawi? us?ugi i produkty, podnie?? morale i zwi?kszy? wydajno??. Czy jest w tym co? z?ego? Dlaczego wi?c nie zapyta? "dlaczego nie?"?

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Reporter Gazeta Kaczy?ski Twitter Klient Prawda Pressence Wywiad Komunikacja Relacje Public Tusk PRACOWNICY Klienci Internet Reporterzy Dziennikarz Media Szef Dziennikarze Informacja Relations Gapa Google Firma Problem Polska Rzecznik AgencjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Prawda pi?knie powiedziana
9. Druga szansa w mediach
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl