Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-05-04
"Ostatnie wra?enie"

Ostatnie wra?enie

"No dobrze," powiedzia?em malarzowi po dwóch tygodniach pracy. "Podobaj? mi si? nowe kolory, ale nie jestem zadowolony ze staranno?ci wykonania. W kilku miejscach pojawi?y si? zacieki. No i te zadrapania na drzwiach. To na pewno zapami?tam. Rachunek te? :-("

Zdrowy rozs?dek podpowiada, ?e ka?dy produkt lub us?uga MUSI pozostawi? dobre wra?enie. Dlatego do znudzenia powtarzam: "Ostatnie wra?enie to trwa?e wra?enie".

Dobre pierwsze wra?enie pozwala zwróci? na siebie uwag? i zdoby? wiarygodno??. Je?eli jednak zmarnujesz ostatnie 30 sekund wywiadu, wyst?pienia, prezentacji lub spotkania, co ludzie z tego zapami?taj??

Przywo?aj wra?enia jakie pozostawili w Twojej pami?ci ludzie, produkty i us?ugi przez ostatnie lata. Jaka jest historia tych wra?e?? Dlaczego s? takie trwa?e?

Zarz?dzanie reputacj? musi opiera? si? na uczciwych zasadach. Nale?y popatrze? w lustro i zapyta? szczerze: "Co ukrywam? Kto mo?e mi zaszkodzi??" Trzeba zinwentaryzowa? b??dy, zagro?enia i kontrowersje; policzy? rywali, wrogów i krytyków. Potrzebne jest przewidywanie i przygotowanie.

Dwa przyk?ady

Znajomy znalaz? si? na krótkiej li?cie kandydatów ubiegaj?cych si? o prac? w mi?dzynarodowej firmie w innym województwie. Na godzin? przed wyznaczonym spotkaniem kierownik kadr telefonicznie przesun?? termin rozmowy kwalifikacyjnej, gdy? - jak poinformowa? - po wpisaniu nazwiska kolegi do wyszukiwarki w Internecie pojawi?o si? kilka odsy?aczy do artyku?ów o jego konflikcie z by?ym pracodawc?.

Znajomy opisa? szczegó?y tego konfliktu w aplikacji o posad?, ale nie ujawni? faktu, ?e o sporze szeroko pisa?a lokalna gazeta. W ci?gu nast?pnych 24 godzin b?yskawicznie odszuka? w bibliotece artyku?y na ten temat, opatrzy? je w?asnym komentarzem i kopie wys?a? do wszystkich osób zasiadaj?cych w komisji rekrutacyjnej. Na szcz??cie, dzi?ki natychmiastowej reakcji otrzyma? dodatkow? szans? bezpo?redniego spotkania z komisj? i wyja?nienia w?tpliwo?ci. Gdyby tego nie zrobi?, ujawnienie kontrowersyjnej informacji w ostatniej chwili procesu rekrutacyjnego mog?o zniweczy? starania o prac?.

Drugi przyk?ad pokazuje jak mo?na zarz?dza? reputacj? bez sp?dzania nerwowych godzin w miejskiej czytelni.

Zagraniczny przedsi?biorca budowlany rozpocz?? inwestycj? w mie?cie, w którym nikt go nie zna?. Wiedzia?, ?e w pewnym momencie b?dzie musia? stawi? czo?o oponentom w radzie miasta, którzy z natury nie lubili zagranicznych inwestorów. Poniewa? nie zna? tych ludzi, nie wiedzia? jakich u?yj? ?rodków, aby storpedowa? jego zamiary.

Na pocz?tku spotkania decyduj?cego o wydaniu zgody rozda? uczestnikom wycinki prasowe o pomy?lnie zako?czonych inwestycjach w innych miastach - wszystkie wychwala?y jego osi?gni?cia

W osobnej teczce umie?ci? wycinki z krytycznymi artyku?ami na jego temat. Doda? kartk? z wyja?nieniami. Napisa? tam, ?e przez ostatnie 15 lat z powodzeniem przekonywa? do swoich projektów radnych w ca?ej Polsce. W czasie spotkania obserwowa?em jak niektórzy radni zerkali do teczek z krytycznymi publikacjami.

G?ówny oponent przedsi?biorcy w radzie - zr?czny orator - rozwijaj?c swoje argumenty przeciwko planowanej inwestycji zarzuci? mu ukrywanie istotnych faktów dotycz?cych jego dzia?alno?ci. Jako dowód pokaza? pozytywne wycinki, które otrzyma? od przedsi?biorcy. Oskar?y? go o ukrywanie niewygodnych faktów.

Prowadz?cy spotkanie szybko przywo?a? adwersarza do porz?dku. "Wszyscy otrzymali?my identyczne zestawy informacji i wycinków prasowych. Dzi?ki nim wiemy jak inwestor radzi? sobie do tej pory w trudnych sytuacjach" - powiedzia?.

Kilka minut pó?niej odby?o si? g?osowanie. Zdecydowan? wi?kszo?ci? radni przyj?li propozycj? inwestora.

Wra?enie i reputacja

Obydwie historie pokazuj? jak ostatnie wra?enie wp?ywa na reputacj?.

Dzi?, kiedy dost?p do informacji jest otwarty dla ka?dego non-stop, trzeba by? o jeden krok przed osob?, która prze?ledzi wszystkie Twoje publiczne wypowiedzi opublikowane przez ostatnie 10 lat nie tylko w krajowych gazetach, ale tak?e lokalnych dziennikach.

Potrzebna jest umiej?tno?? przewidywania komu przypadnie ostatnie s?owo, z czyich ust padnie krytyka i czego b?dzie dotyczy?. Jest to równie niezb?dne jak budowanie w?asnych wypowiedzi.

Powiniene? zatem opracowa? "zestaw ratunkowy", czyli list? odpowiedzi na ka?de pytanie, które mo?e pa?? w decyduj?cej ko?cówce. Wyt?umacz - krótko i otwarcie - jak dosz?o do sporu. B?d? przygotowany na najgorsze. Je?eli do tej pory nie bra?e? uwa?nie pod uwag? kontrowersji, o której - jak chcia?e? wierzy? - wszyscy dawno zapomnieli, szykuj si? na zimny prysznic. Wrogowie czasem wybaczaj?, ale media maj? pami?? absolutn?.

Zarz?dzanie reputacj? niekoniecznie znaczy, ?e musisz mie? ostatnie s?owo, ale wp?yw na to ostatnie s?owo jest bardzo wa?ny.

Moje ostatnie wra?enia

Oto lista 10 pyta?, która powsta?a z moich ostatnich wra?e?. Odpowiedzi s? oczywiste. Powód, dla którego s? takie trwa?e te? powinien by? bezdyskusyjny.

1. Dlaczego tyle dni i tygodni sp?dzi?e? na planowaniu wa?nej imprezy, ale jednocze?nie tak ma?o czasu przeznaczy?e? na komunikacj? o tym wydarzeniu i jego promocj??

2. Dlaczego bezp?atna konsultacja cz?sto kojarzy si? z "dystrybucj? informacji", a nie przedstawieniem warto?ciowej porady?

3. Dlaczego relacje z mediami s? jedynie skromnym dodatkiem do planu komunikacyjnego?

4. Dlaczego - je?li strategiczna komunikacja z otoczeniem jest wa?na - w czasie redukcji zatrudnienia pierwsi "pod nó?" id? pracownicy dzia?u PR?

5. Dlaczego pracownicy marketingu nie komunikuj? si? regularnie ze sprzedawcami?

6. Dlaczego za?oga ostatnia dowiaduje si? o zmianach w firmie?

7. Dlaczego w czasie warsztatów medialnych odnosz? wra?enie, ?e pracownicy nie maj? zielonego poj?cia jaka jest misja ich organizacji?

8. Dlaczego relacje z rz?dem rozumiane s? zazwyczaj tak: "Rozmawiamy z rz?dem, ale nie musimy s?ucha? tego, co mówi do nas"?

9. Dlaczego dokumenty ZAWSZE s? redagowane w ostatniej chwili, skoro terminy by?y uzgodnione tygodnie wcze?niej?

10. Dlaczego nudne informacje prasowe s? poprawiane tryliony razy?

Ostatnie wra?enia. Jakie jest Twoje ostatnie wra?enie po lekturze tego artyku?u? Po przeczytaniu ca?ego newslettera? To wra?enie dotyczy mnie czy przedstawionych opinii? A mo?e zwi?zane jest z innym wcze?niejszym wra?eniem od?wie?onym dzi?ki tej lekturze?

Jestem ciekawy Twoich wra?e?. Napisz o nich w komentarzu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Reporterzy Media Gapa Polska Tusk Wywiad Internet Praktycy Google Informacja Relations Szef Rzecznik Twitter Pressence Klient Klienci Komunikacja Kaczy?ski Dziennikarz Firma Reporter Relacje Prawda Problem PRACOWNICY Gazeta Dziennikarze Public AgencjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Redaktor czy reporter?
4. Druga szansa w mediach
5. Masz strategi? komunikacji z mediami?
6. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl