Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-02-28
"10 porad jak sknoci? kampani? wyborcz?"

10 porad jak sknoci? kampani? wyborcz?

Zosta?e? szefem kampanii wyborczej? Gratuluj?.

Jeste? pewny zwyci?stwa i prawdopodobnie nie my?lisz o przegranej. Myl? si??

Oto 10 porad jak nowy szef sztabu mo?e sknoci? kampani? wyborcz?:

1. Szef sztabu wyborczego korzysta z do?wiadcze? z innych kampanii, nawet je?li nie maj? one ?adnego zwi?zku z obecn? kampani? (strategia, taktyka, cele).

Nowi szefowie nie wiedz? czego nie wiedz?. Opieraj? si? na dotychczasowej wiedzy i poprzednich do?wiadczeniach, bez wzgl?du na ich przydatno?? w nowej kampanii.

Jedyne rozwi?zanie to znalezienie mentora, który otworzy oczy i poka?e "czarne dziury" w my?leniu.

2. Nowy szef kampanii uwa?a, ?e jego pierwszym obowi?zkiem jest wymiana wszystkich ludzi z poprzedniego sztabu, w tym rzecznika prasowego. Po to przecie? zosta? NOWYM szefem, prawda?

Ka?dy kto w dzieci?stwie bawi? si? w przeci?ganie liny wie jak wa?ne jest "wyczucie liny". Przed pierwsz? zmian? nowy szef musi "wczu?" si? w rytm dzia?ania sztabu wyborczego. Tak. Ka?dy szef chce zarz?dza? sprawnym sztabem, ale przed zmianami trzeba pozna? jego silne i s?abe strony.

Inne porównanie. Kiedy przymierzasz si? do wyburzenia cz??ci domu, sprawdzasz, które ?ciany s? no?ne. Bez tej wiedzy jednym uderzeniem kilofa w niew?a?ciwe miejsce mo?esz naruszy? ca?? konstrukcj?.

Niektóre procesy, nastawienia i relacje w kampanii wyborczej przypominaj? "?ciany no?ne" – bez nich struktura kampanii legnie w gruzach. Mo?na je zmienia? po znalezieniu alternatywnych ''wsporników'' (na przyk?ad, nowy rzecznik prasowy, autor przemówie?, koordynator wolontariuszy).

3. Je?eli nowy szef nie wie jak prowadzi? kampani? (który tego nie wie?), b?dzie j? prowadzi? dok?adnie tak jak ostatni? kampani?.

W ludzkiej naturze g??boko zakorzeniona jest niech?? do gruntownych zmian. Je?li jeste?my zadowoleni z konkretnego produktu i/lub us?ugi, nie my?limy o zmianie. To samo odnosi si? do procesów zarz?dzania kampani? wyborcz?.

Nowy szef kampanii zapomina, ?e inni cz?onkowie sztabu s? przyzwyczajeni (i przekonani) do innych procesów. Nie zmieniaj zasad tylko dlatego, ?e tak Ci wygodniej. Wymuszanie nieefektywnych zmian prowadzi do konfliktów, marnuje czas i wystawia na szwank Twoj? reputacj?.

4. Szef kampanii jest nagradzany za wszystkie sukcesy, nawet je?li to zas?uga kogo? innego. Je?li co? si? nie powiedzie, otrzymuje inne "równie odpowiedzialne" zadanie.

Kiedy tak si? dzieje, to nie wina szefa kampanii, ale jego szefów (polityk, partia polityczna). Nie nagradzaj ludzi za stanowisko, ale za indywidualny wk?ad w sukces. Promuj tych, którzy robi? wi?cej ni? musz?.

Szef kampanii nie musi zna? si? na pisaniu informacji dla prasy lub organizacji konferencji prasowych – musi umie? wyznacza? cele, komunikowa? si? z lud?mi, motywowa? do dzia?ania i ocenia? efekty. Inaczej wspó?pracuje si? z ekip? techniczn? odpowiedzialn? za organizacj? wiecu wyborczego, inaczej z grafikami przygotowuj?cymi plakaty, jeszcze inaczej z wolontariuszami. Znasz te ró?nice?

5. Czasem w kampanii przed jej ca?kowitym za?amaniem, uda si? odnie?? kilka drobnych sukcesów.

Szef-szcz??ciarz zrezygnuje z prowadzenia kampanii tu? przed katastrof?. Mo?e nawet uda mu si? zdoby? kilka pochwa?. Nowy szef przejdzie przez ten sam cykl (kilka drobnych sukcesów, mo?e awans i... kolejna klapa).

Tak si? dzieje kiedy za awansem na szefa kampanii nie stoj? kompetencje, ale wzgl?dy pozamerytoryczne. Wida? to tak?e po przedwczesnym og?oszeniu zwyci?stwa. Czasem trzeba troch? odczeka?, ?eby sprawdzi? czy pozytywny trend potrwa d?u?ej.

6. Szef kampanii rzadko b?dzie rozmawia? z cz?onkami sztabu o tym, co poprawi? - on wie wszystko najlepiej i dlatego jest szefem.

Po pierwsze, nie odkrywam Ameryki stwierdzeniem, ?e pracownicy cz?sto wiedz? najlepiej jak rozwi?za? problem. Po drugie, nowi szefowie rzadko prosz? pracowników o porady.

S?uchaj co radz? cz?onkowie sztabu i zawsze oceniaj ich sugestie z szerszej perspektywy – pracownicy rzadko my?l? o strategicznych skutkach swoich propozycji.

7. Czasem szef kampanii skorzysta z pomocy niezale?nego konsultanta. Zewn?trzny doradca zapyta cz?onków sztabu wyborczego jak rozwi?za? problemy, efekty przedstawi w raporcie, który szef kampanii wyrzuci do kosza.

Inteligentni konsultanci polityczni wiedz? jak cennym partnerem w rozwi?zywaniu problemów s? pracownicy – du?o s?uchaj? i wybieraj? najcenniejsze opinie porównuj?c je z tym, co us?yszeli wcze?niej (patrz punkt 1). Niestety, szef kampanii przeczyta raport konsultanta pod k?tem w?asnego do?wiadczenia (ponownie patrz punkt 1) i odrzuci propozycje niezgodne z tym do?wiadczeniem.

W praktyce (i nie jest to dobra wiadomo??) od konsultantów politycznych oczekuje si? rekomendacji legitymizuj?cych decyzje, do których szefowie kampanii nie maj? w?tpliwo?ci. Dlatego ich zalecenia tak cz?sto s? odk?adane na pó?k?.

8. Dobrze zarz?dzana kampania wyborcza b?dzie nabiera? tempa i impetu do chwili kiedy szef sztabu nie dojdzie do wniosku, ?e co? trzeba poprawi?. Po jego interwencji sytuacja szybko si? pogorszy.

Co nagle, to po diable. Mo?e to brzmie? niewiarygodnie, ale w dynamicznej kampanii wyborczej potrzeba du?o... cierpliwo?ci.

Czasem b?dziesz przekonany, ?e pozytywny efekt zawdzi?czasz swojej decyzji, ale w rzeczywisto?ci wywo?a go zupe?nie inny czynnik (na przyk?ad, jeszcze gorsza decyzja konkurencji). B??dne wnioski w ocenie przyczyn i skutków zdarzaj? si? cz??ciej ni? my?limy ze wzgl?du na wiele czynników, ich wzajemne zale?no?ci i szybkie zmiany w czasie kampanii.

9. Fatalnie prowadzona kampania wyborcza nie poprawi si? dopóty, dopóki szef sztabu nie podejmie decyzji oczywistej od pierwszego dnia kampanii.

W praktyce nie ma czego? takiego jak "z?a kampania wyborcza" – s? tylko kampanie bez dobrze dobranych priorytetów i rozdzielonych obowi?zków.

Wi?kszo?? cz?onków sztabu wyborczego wie co robi?, ale nowi szefowie "czuj? si? w obowi?zku" dogl?da? wszystkiego osobi?cie. Taka praktyka obni?a morale zespo?u i rang? szefa sztabu wyborczego.

10. Szef kampanii wyborczej b?dzie porównywa? swoj? kampani? z tym, co robi konkurencja, ale nie wyci?gnie w?a?ciwych wniosków. W wyniku takich porówna? dobre kampanie pogorsz? si?, a z?e dalej dumnie b?d? zmierza? ku katastrofie.

W kampanii wyborczej stale porównuje si? wyniki sonda?y poparcia. "Gdyby wybory odby?y si? dzisiaj, partia X zdoby?aby poparcie [liczba] procent wyborców, a jej najwi?kszy konkurent partia Y [liczba] procent." Wydaje si?, ?e znamy fakty, ale powinni?my ostro?nie analizowa? wyniki.

Pierwszy b??d w my?leniu. Wydaje nam si?, ?e o ró?nicy pomi?dzy parti? X i parti? Y decyduje jeden czynnik. Wniosek? Wystarczy go znale??, ?eby zmieni? proporcj?. B??d! Czynników mo?e by? wi?cej.

Cz?onkowie sztabu wyborczego nabieraj? przekonania, ?e od tego magicznego czynnika zale?y sukces kampanii. Ca?a energia kierowana jest na JEDEN czynnik. Wszyscy wpadaj? w psychologiczn? pu?apk? "jedynej s?usznej drogi", bo celem jest poprawa magicznego wyniku. Efekt? Kampania upada.

Efektywno?? kampanii wyborczej nie zale?y od wykrycia jednego czarodziejskiego czynnika. Tak jak w tenisie lub golfie: trzeba opanowa? wszystkie arkana sztuki i skupi? na osi?gni?ciu najlepszego wyniku. Nie wygrywa si? meczu po pierwszym uderzeniu, dzi?ki silnemu serwisowi lub magicznemu logo na koszulce.

Konkluzja

Czytaj?c moje uwagi o zarz?dzaniu kampani? wyborcz? by? mo?e kilka razy si? u?miechn??e?. I dobrze. W skutecznej kampanii jest te? miejsce na ?arty.

Poczucie humoru pomaga opowiada? o k?opotach bez skr?powania. Zabawne historie ucz? jak unika? b??dów i o?mieszenia.

?miej si? z moich 10 porad jak sknoci? kampani? wyborcz?, ale najpierw sprawd? czy nie ?miejesz si? z siebie.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 3.00 MediaGapa - ocena artykułu: 3.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Reporter Informacja Internet Komunikacja Problem Media Public Google Klienci Dziennikarze Gazeta Klient PRACOWNICY Szef Firma Relations Reporterzy Gapa Tusk Dziennikarz Pressence Agencje Rzecznik Kaczy?ski Twitter Wywiad Polska Relacje PrawdaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl