Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2011-01-17
"Szable w d?o?, czyli jak dowodzi? armi? pracowników"

Szable w d?o?, czyli jak dowodzi? armi? pracowników

Sukces organizacji w du?ym stopniu zale?y od tego jak zarz?dzasz pracownikami. Co mo?esz zrobi?, ?eby pracownicy czuli, ?e pracuj? te? dla siebie, a nie tylko dla Twojej firmy?

Zarz?dzanie pracownikami zwykle dotyczy sze?ciu obszarów:

I. Analiza Zatrudnienia i Struktury Organizacji

II. P?ace i Dodatkowe ?wiadczenia

III. Rekrutacja i Dobór Pracowników

IV. Szkolenia i Nauka

V. Wyniki Pracy i Nagrody

VI. Relacje z Pracownikami

Oto 40 pyta?, które pomog? opisa? sytuacj? w firmie oraz zwi?kszy? jako?? i efektywno?? pracy.

I. Analiza Zatrudnienia i Struktury Organizacji

Jaka struktura zapewni organizacji optymalne funkcjonowanie? Zapytaj siebie:

1. Jaki jest *przep?yw* pracy wewn?trz organizacji i czy s? miejsca, gdzie praca jest powtarzana lub wykonywana bezcelowo?

2. Komu podlegaj? pracownicy? Czy te osoby maj? umiej?tno?ci i do?wiadczenie niezb?dne do skutecznego kierowania pracownikami?

3. Jaka jest optymalna struktura organizacji? Czy lepsza jest tradycyjna oparta na sformalizowanej hierarchii? A mo?e lepiej sprawdzaj? si? niezale?ne zespo?y? A mo?e p?aska struktura, w której wszyscy podlegaj? jednemu szefowi? Naszkicuj struktur? Twojej organizacji na kartce papieru. Czy ten rysunek ma sens?

4. Ilu pracowników podlega jednemu kierownikowi? Czy to jest rozs?dna liczba bior?c pod uwag? charakter wykonywanej pracy?

5. Jaki rodzaj opisu stanowiska pracy jest potrzebny? Czy w ka?dym opisie uj?to zakres obowi?zków dostosowany do konkretnego stanowiska?

II. P?ace i Dodatkowe ?wiadczenia

W jaki sposób mo?esz wykorzysta? system p?ac i ?wiadcze? dodatkowych do przyci?gni?cia, utrzymania i motywowania pracowników, aby osi?gn?? cele biznesowe? Zapytaj siebie:

6. Jak konkurencyjna jest Twoja organizacja wobec podobnych firm? Czy jeste? w stanie porówna? zarobki z ofert? konkurencji?

7. Jakie dodatkowe ?wiadczenia pracownicy ceni? sobie najbardziej?

8. W jaki sposób mo?esz stworzy? system p?ac i dodatkowych ?wiadcze?, aby motywowa? pracowników na ka?dym szczeblu do pracy na rzecz sukcesu ca?ej organizacji?

9. W jakim stopniu dodatkowe ?wiadczenia obci??aj? bud?et organizacji? Na co Ciebie sta??

10. Czy potrzebne s? inne programy p?ac i dodatkowych ?wiadcze? s?u??ce pozyskiwaniu i zatrzymaniu najlepszych pracowników na ró?nych szczeblach organizacji?

11. Czy pracownicy rozumiej? ca?y system wynagrodzenia za prac?? Jaka jest skuteczno?? komunikacji o korzy?ciach tego systemu?

12. Czy mo?esz dokona? oszcz?dno?ci zlecaj?c niektóre zadania zewn?trznym firmom, na przyk?ad, public relations, szkolenia, obs?uga prawna, transport, ksi?gowo??, ochrona, sprz?tanie?

13. W jaki sposób zbierasz dane o pracownikach i jak je analizujesz (na przyk?ad, czas pracy, stawki godzinowe, dodatki, nadgodziny, urlopy, zwolnienia chorobowe, itp.) niezb?dne do obliczenia wynagrodzenia? Czy korzystasz z elektronicznych aplikacji u?atwiaj?cych zarz?dzanie tymi danymi?

III. Rekrutacja i Dobór Pracowników

Gdzie szuka? i jak wybra? pracowników, którzy najszybciej i najlepiej w??cz? si? w rytm pracy firmy? Zapytaj siebie:

14. Ilu pracowników opu?ci?o Twoj? organizacj? w ci?gu ostatnich dwunastu miesi?cy i dlaczego? Czy sami zrezygnowali z pracy, przeszli na emerytur? lub zostali zwolnieni?

15. Czy jest potrzeba opracowania materia?ów promocyjnych/informacyjnych, które pomog? przyci?gn?? pracowników z umiej?tno?ciami, do?wiadczeniem i cechami charakteru, które s? dla Ciebie najcenniejsze?

16. Jaka jest filozofia i kultura zatrudniania pracowników na ró?nych szczeblach organizacji? Co pracownicy s?dz? o zatrudnianiu nowych pracowników z zewn?trz, szczególnie na kierowniczych stanowiskach?

17. Jaki styl rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej sprzyja wyborowi najlepszych kandydatów? Jakie techniki s? najbardziej skuteczne: rozmowa, test, panel?

18. Czy znasz zewn?trzne przepisy prawne dotycz?ce zatrudniania pracowników na Twoim terenie i czy Twoje techniki rekrutacji s? z nimi zgodne?

19. Czy Twoje oferty pracy spe?niaj? wszystkie standardy, na przyk?ad, poufno??, kodeks pracy, relacje pracownicze, itp.?

20. Czego mo?esz nauczy? si? od odchodz?cych pracowników, aby usprawni? Twoj? organizacj?? Czy kto? przeprowadza rozmowy z odchodz?cymi pracownikami?

IV. Szkolenia i Nauka

Wi?kszo?? pracowników ch?tnie si? dokszta?ca, bo nowe umiej?tno?ci zwi?kszaj? ich warto?? na rynku pracy. W jaki sposób mo?esz okre?li?, które szkolenia pomog? Ci osi?gn?? cele organizacji? Zapytaj siebie:

21. Jakich szkole? i certyfikatów potrzebuj? Twoi pracownicy i co robisz, aby je otrzymali?

22. Jakie nowe umiej?tno?ci musz? posi??? pracownicy, aby utrzyma? lub zdoby? przewag? nad konkurencj??

23. Ile pieni?dzy mo?esz przeznaczy? na szkolenia?

24. Czy mo?esz wypracowa? zyski - i zmniejszy? w?asne wydatki - przeprowadzaj?c szkolenia dla innych organizacji?

25. Kto i na podstawie jakich kryteriów decyduje, który pracownik potrzebuje szkolenia?

26. Jakie szanse awansu maj? pracownicy, którzy podnios? swoje kwalifikacje w wyniku szkolenia/dokszta?cania?

V. Wyniki Pracy i Nagrody

Kiedy opiszesz wymagania na ka?dym stanowisku pracy nast?pnym krokiem b?dzie motywowanie pracowników do sprostania tym wymogom. Jak ocena wyników pracy i nagrody pomog? Ci osi?gn?? Twoje cele? Zapytaj siebie:

27. Jaki masz bud?et na motywowanie pracowników do lepszej pracy i nagradzanie za sukcesy?

28. Czy s? okre?lone po??dane zachowania i wyniki pracy na ka?dym stanowisku?

29. W jaki sposób system motywacyjny promuje po??dane zachowania i wyniki pracy?

30. Jak cz?sto dokonujesz oceny wyników pracy: raz w roku, dwa razy w roku, raz na kwarta?? Dlaczego?

31. Jaki styl oceny wyników pracy najlepiej pasuje do Twojej organizacji? Szczegó?owy raport pisemny, wypunktowana lista, ocena ustna, itp.?

32. Jakie programy motywacyjne chcia?by? wprowadzi? do kultury organizacji? Nagrody za d?ugoletni? prac?? Uroczyste po?egnanie osób przechodz?cych na emerytur?? Spotkanie wigilijne z za?og??

33. Jakie informacje s? potrzebne do oceny trendów w organizacji i ich rzetelnego pomiaru?

VI. Relacje z Pracownikami

Kszta?towanie i rozwijanie dobrych relacji z pracownikami to najwa?niejszy krok w budowaniu ?rodowiska sprzyjaj?cego osi?ganiu maksymalnych wyników. Warto inwestowa? w takie otoczenie. Z?e relacje s? kosztowne i ryzykowne. Jak zbudowa? takie ?rodowisko wewn?trz organizacji? Zapytaj siebie:

34. Jakiego rodzaju umiej?tno?ci, wiedza i talent s? Ci potrzebne do ochrony organizacji przed wszelkimi formami roszcze? pracowników i klientów?

35. Jak mo?esz zach?ca? pracowników i klientów do dzielenia si? z Tob? krytycznymi uwagami zanim dojdzie do wybuchu niezadowolenia? Jakie programy mo?esz wprowadzi?, aby uzyska? sugestie poprawy sytuacji/zachowania/dzia?ania? Skrzynki na listy, sonda?e w?ród klientów i pracowników, otwarte spotkania, intranet, itp.?

36. Czy znasz wszystkie przepisy krajowe, regionalne i lokalne reguluj?ce funkcjonowanie Twojej organizacji? Czy prowadzisz pe?n? i systematyczn? dokumentacj? pozwole? na prac?, zalece? inspekcji pracy, wynagrodzenia za prac?, itp.?

37. Czy opracowa?e? nieformalny *kana? komunikacyjny* z pracownikami, którzy chc? porozmawia? o problemie w pracy? Czy musz? oni nawet w drobnej sprawie szuka? porady na zewn?trz organizacji?

38. Czy dysponujesz procedurami i/lub wytycznymi jak chroni? organizacj? i pracowników w okresie promowania organizacji (na przyk?ad, kampania reklamowa)? Czy s? one formalnie opisane? Jak cz?sto s? aktualizowane?

39. Kto ma dost?p do danych o pracownikach i ich akt? Kto powinien mie? do nich dost?p i w jakim zakresie?

40. W jaki sposób mo?esz rozwija? i utrwala? warto?ci organizacji, aby zmniejszy? ryzyko interwencji zwi?zków zawodowych?

Konkluzja

Pracownicy s? Twoim najcenniejszym kapita?em. Bez ich talentu i zaanga?owania przegrasz z konkurencj?, nawet je?li masz kapitalny produkt. Warto wi?c zadba? o stworzenie ?rodowiska, w którym wyka?? talenty i motywacj? wprawiaj?ce konkurencj? w zak?opotanie.

Zadanie powy?szych 40 pyta? jest pierwszym krokiem w programie poprawy efektywno?ci dzia?ania Twojej organizacji. Konsultant public relations pomo?e Ci znale?? zrozumia?e odpowiedzi na te pytania.

A zatem szable w d?o?!

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Praktycy Gazeta Informacja Reporterzy Prawda Kaczy?ski Dziennikarze Internet Reporter Firma PRACOWNICY Wywiad Klienci Twitter Google Tusk Rzecznik Polska Dziennikarz Agencje Relations Klient Problem Szef Pressence Relacje Media Public Gapa KomunikacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Prawda pi?knie powiedziana
9. Druga szansa w mediach
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl