Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-01-28
"Od kryzysu do katastrofy"

Od kryzysu do katastrofy

KRYZYS to punkt zwrotny, sytuacja wprowadzaj?ca zmian?. Kryzys to tak?e moment niepewno?ci, wahania w polityce, gospodarce lub ?yciu spo?ecznym.

KATASTROFA to wydarzenie powoduj?ce zniszczenie, destrukcj? i rozpacz. Katastrofa to powa?ne niepowodzenie. W j?zyku potocznym to ca?kowita pora?ka.

Ale kryzys nie musi zako?czy? si? katastrof?.

Po pierwsze - kryzys sam z siebie nie jest z?y. Kryzys to punkt zwrotny, sytuacja wprowadzaj?ca zmian?. Je?eli jest dobrze zarz?dzany, staje si? okazj? do pokazania odwagi, zdecydowania i zdolno?ci przewodzenia.

Szkoda, destrukcja, ?al nie s? nieod??cznymi sk?adnikami definicji kryzysu. Tworz? natomiast komponenty tego, czym kryzys mo?e by?, to znaczy - s? wyró?nikami katastrofy.

Po drugie - niektóre organizacje wychodz? z opresji tylko dzi?ki wyj?tkowemu szcz??ciu, niecodziennemu zbiegowi okoliczno?ci, zupe?nie niezas?u?onej ?asce opatrzno?ci - tak po prostu chcia? los. Ale ?ut szcz??cia lub przeznaczenie nie mog? by? odpowiedzialne za przysz?o?? organizacji. Za miejsca pracy lub ?ycie ludzi. A co mo?e?

Pomi?dzy kryzysem a katastrof? jest miejsce na jedno s?owo. PRZYGOTOWANIE. Do?wiadczenie uczy, ?e w chwilach kryzysu inicjatyw? przejmuj? ci, którzy s? lepiej przygotowani.

Przygotowanie przyjmuje ró?ne formy. Analizuj?c niektóre z nich mo?emy dowiedzie? si? dlaczego katastrofy - powa?ne niepowodzenia - przytrafiaj? si? tylko niektórym organizacjom w kryzysie.

Oto 10 powodów dlaczego kryzys mo?e sko?czy? si? katastrof?:

1. Lekcewa?enie (wersja nr 1): "Przykre rzeczy przytrafiaj? si? tylko innym."

Jest ludzk? natur? przyjmowa?, ?e k?opoty innych wynikaj? z ich b??dów lub braku szcz??cia. Na tej samej zasadzie s?dzisz, ?e takie rzeczy nie mog? przydarzy? si? Tobie. Nikt przecie? wsiadaj?c do samochodu nie zak?ada, ?e wpadnie na drzewo. Efekt? Brak przygotowania. Niektórzy jednak zapinaj? pasy. Czyli nie jest tak ?le :-)

2. Lekcewa?enie (wersja nr 2): "Damy sobie rad? w ka?dej sytuacji."

Cytat z listu niedosz?ego klienta, "Zatrudniamy najlepszych specjalistów zarz?dzania kryzysem. Oni nie potrzebuj? ?adnych planów reagowania w kryzysie. Oni po prostu dobrze wykonuj? swoj? prac?." Efekt? Brak przygotowania. Lew Rywin chyba my?la? podobnie.

3. Brak planu zarz?dzania kryzysem lub z?y plan.

Niektóre organizacje pope?niaj? grzech zaniechania. My?l?, ?e taki plan nie jest im potrzebny. Dlaczego? Po prostu - nie potrzebuj? takiego planu. Koniec dyskusji. Ich kuzyni, którzy maj? z?e plany, na przyk?ad wygenerowane przez standardowe aplikacje komputerowe nie uwzgl?dniaj?ce specyfiki organizacji nie s? w lepszej sytuacji.

4. Nieskuteczne szkolenia zachowania si? w kryzysie.

"Nie jestem zainteresowany rozmow? z pani?," mówi do dziennikarki uciekaj?c przed kamer? zdenerwowany minister.

Nawet najlepsze plany s? bezu?yteczne, je?eli ludzie, którzy maj? je wprowadza? w ?ycie nie odbyli przeszkolenia. Regularne treningi musz? prowadzi? osoby z do?wiadczeniem. Powinny obejmowa? pracowników na nowych stanowiskach jak i tych, którzy zast?puj? odchodz?cych pracowników.

5. Brak regularnego testowania planu.

Sk?d pewno??, ?e plan zadzia?a, kiedy pojawi si? kryzys? Nawet ?wiczenie "na sucho" lepsze jest ca?kowitej bezczynno?ci.

Odpowiedzialne podej?cie polega na ró?nych formach testowania - od prostych symulacji na papierze do ?wicze? na pe?n? skal? z syrenami i telefonami do pracowników w ?rodku nocy. Tylko takie sprawdziany pozwol? oceni? mocne i s?abe strony planu PRZED wybuchem kryzysu. Kiedy ostatnio ?wiczono komunikacj? w kryzysie pomi?dzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Biurem Bezpiecze?stwa Narodowego? W dniu katasfrofy pod Miros?awcem?

6. Brak systematycznego monitoringu wewn?trznego i zewn?trznego otoczenia.

Pami?tasz ze szko?y co sta?o si? z organizmami, które nie by?y w stanie monitorowa? zmian z ich otoczeniu? Brak danych o zmianach, na przyk?ad o temperaturze, nie dawa? im szans na reakcj?. Podobnie jest z pojawieniem si? w okolicy ??dnego krwi agresora. Jak przygotujesz si? do obrony (lub nawet ucieczki), je?eli nie wiesz o jego obecno?ci?

Mimo oczywisto?ci tego wymogu, wiele organizacji ignoruje monitoring zmian w swoim otoczeniu. Co by by?o gdyby kto? z otoczenia prezydenta ?ledzi? tre?? komunikatów na pasku informacyjnym TVN24?

Rozwój elektronicznych technologii przesy?ania informacji na pewno utrudnia monitoring, ale nie mo?e podwa?a? jego zasadno?ci. Kto? kto sam rezygnuje z prawa do monitorowania informacji rezygnuje na w?asne ?yczenie z szansy wybrania optymalnego momentu na reakcj?.

7. Ignorowanie lub przeoczenie zwiastunów i sygna?ów ostrzegawczych.

No dobrze. Powiedzmy, ?e prowadzisz sta?y monitoring tego, co otoczenie mówi o Twojej organizacji. Codziennie na Twoje biurko sp?ywaj? raporty - prawdziwe informacje i plotki. Setki stron, tysi?ce zda?, miliony s?ów.

Czy wygrywa ten kto ma najgrubszy raport? Liczy si? ANALIZA danych. Czy rywalizacja pomi?dzy premierem i prezydentem wp?ywa na jako?? zarz?dzania pa?stwem? Co to znaczy? Czy dostrzegasz trendy? Tak? Czy wymagaj? Twojej reakcji? Jakiej?

8. Wprowadzenie prostego systemu reagowania na skomplikowane kryzysy.

Czy zauwa?y?e? jaki wiele spraw s?dowych ma swoje implikacje tak?e poza sal? rozpraw? Dlaczego chamstwo kilku uczniów mo?e poruszy? opini? publiczn? w ca?ym kraju? Jak zmiany w systemie awansowania nauczycieli wp?ywaj? na polityk? edukacyjn?, regulaminy, zwi?zki zawodowe, plany zawodowe i ?ycie rodzinne nauczycieli? Czy nowelizacja kodeksu etyki lekarskiej interesuje tylko lekarzy? Jaka jest w tym rola mediów?

To nie przypadek, ?e skuteczne i wydajne zarz?dzanie kryzysem jest efektem pracy skutecznego i wydajnego ZESPO?U zarz?dzania kryzysowego. W sk?ad takiego zespo?u wchodz? specjali?ci ró?nych dyscyplin wspó?pracuj?cy ze sob? nad analiz? kryzysu i opracowuj?cy plan ograniczenia szkodliwych skutków.

9. Brak wystarczaj?cych ?rodków na uporanie si? z kryzysem.

Nie ma takiego przygotowania, które zagwarantuje organizacji pe?ne bezpiecze?stwo w ka?dym kryzysie. Jednak praktyka ?ycia codziennego pokazuje, ?e m?dre przygotowanie prawie zawsze ?agodzi skutki kryzysu.

10. Przygotowanie do kryzysu koncentruj?ce si? na opracowaniu szczegó?owego scenariusza i zachowa? zamiast na kszta?towaniu i rozwijaniu umiej?tno?ci pozwalaj?cych cz?onkom zespo?u kryzysowego dostosowa? si? do potrzeb chwili i wyj?tkowych okoliczno?ci.

Ci, którzy zarz?dzali kiedy? kryzysem powiedz? Ci, ?e prawdziwy kryzys rzadko - albo nigdy - nie przebiega zgodnie z tym, co opisuje plan kryzysowy i czego ucz? na symulacjach. Dobre plany kryzysowe i skuteczne szkolenia oparte na tych planach sprzyjaj? tworzeniu innowacyjnych rozwi?za?. Plan i szkolenie to tylko narz?dzia. Pokazuj? jak trzyma? m?otek i gdzie wbi? gwo?d? tak, ?eby nie zburzy? domu.

Konkluzja

Mo?esz by? absolutnie pewny, ?e wcze?niej czy pó?niej kryzys dotknie tak?e Twoj? organizacj?. Tego nie unikniesz. Ale czy kryzys zako?czy si? katastrof? zale?y ju? tylko od Ciebie.

Plan kryzysowy to nie szczepionka daj?ca odporno?? na katastrof?. Ale tak jak szczepionka przeciw grypie zmniejsza niebezpiecze?stwo zachorowania i powik?a?.

Mo?esz oczywi?cie siedzie? dalej z za?o?onymi r?kami i liczy? na ?ut szcz??cia. Wystawiasz w ten sposób na szwank reputacj? organizacji, jej zasoby i przysz?o??.

PS. I czytaj od dzi? komunikaty na paskach stacji informacyjnych. Mo?esz ocali? reputacj? kogo? WA?NEGO...

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Rzecznik Firma Google Reporter Klienci Kaczy?ski Gapa Public Agencje Internet Klient Relacje Tusk Relations Informacja Problem Szef Reporterzy Gazeta PRACOWNICY Dziennikarze Komunikacja Wywiad Pressence Praktycy Media Polska Twitter Prawda DziennikarzStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Druga szansa w mediach
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Redaktor czy reporter?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl