Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-06-28
"Debata prezydencka to sport kontaktowy"

Debata prezydencka to sport kontaktowy

Debata prezydencka, bezpo?rednie starcie, konfrontacja pogl?dów... Na pewno ogl?dali?my w niedzielny wieczór ten sam program?

Debata prezydencka bez prawa zadawania sobie pyta? przez kandydatów? To tak jakby zabroni? pi?karzom obecno?ci na po?owie rywala. Bramki by?yby pi?kne... ?rednio jedna na pi?? lat. I tak w?a?nie by?o. Sztabowcy obydwu kandydatów ustanowili regu?y gry na remis. Co wa?ne: to mia? by? remis bez bramek.

Kibice chcieli zobaczy? pasjonuj?cy mecz, a zaserwowano im udawane ataki, symulowane robinsonady i wymuszone spalone. Która telewizja wykupi?aby prawa do transmisji takich meczów?

Usadowienie w telewizyjnym studio dwóch kandydatów na urz?d prezydenta przed trzema dziennikarkami, z których jednej wyra?nie nie odpowiada?o to, ?e nie mo?e zadawa? ulubionych pyta?, w czasie najwi?kszej ogl?dalno?ci to jeszcze nie polityczna debata.

Gdyby to by? prawdziwy mecz, ??da?bym zwrotu pieni?dzy za bilet.

Najwi?kszym mankamentem "prezydenckiej debaty" Jaros?awa Kaczy?skiego i Bronis?awa Komorowskiego by?a jej sztuczna forma a najciekawszymi fragmentami wyj?tkowe chwile kiedy kandydaci rozmawiali bezpo?rednio ze sob? – momenty kiedy "zawodnicy" wbrew ustaleniom sztabów wyborczych wbiegali na pole przeciwnika.

Debata prezydencka to sport kontaktowy

Debata to bezpo?rednia interaktywna wymiany my?li, pogl?dów i argumentów; to szersza forma argumentacji od czystego wywodu logicznego maj?cego jedynie udowodni? s?uszno?? aksjomatu ("Pi?ka no?na jest pi?kniejsza kiedy dru?yny prowadz? otwart? gr?."), rzeczowej argumentacji pokazuj?cej prawdziwo?? lub fa?sz stawianej tezy ("B??dy s?dziów powinny by? karane publiczn? ch?ost? tu? po ostatnim gwizdku.") lub retoryki ("Nie chcia?bym niczego sugerowa?, ale wszyscy widzieli na powtórce, ?e bramka by?a..."), rozumianej jako sztuka perswazji.

W perswazji liczy si? logiczna konsekwencja, trzymanie si? faktów i odwo?anie si? do emocji; w debatowaniu przewag? zdobywa si? przez przedstawienie swoich racji w wybranym "kontek?cie", a to ju? bardziej wysublimowana forma strategicznej komunikacji. W rozmowie liczy si? retoryka, w debacie erystyka – ch?? przekonania do siebie obserwatorów sporu, nie jego uczestników.

Jaros?aw Kaczy?ski i Bronis?aw Komorowski nie spotkali si?, ?eby si? wzajemnie przekonywa? ani odpowiada? na pytania dziennikarek. Obydwaj politycy przyszli do studia, ?eby przekona? si? do siebie wyborców; w ich przekazach nie chodzi?o o doj?cie do prawdy materialnej, ale pokazanie elektoratowi, ?e "to ja mam racj? i basta." St?d typowe chwyty erystyczne: uogólnienia ("Generalnie Petelicki nie jest ?o?nierzem..."), podawanie rozproszonych przes?anek ("Je?eli chodzi o metod? in vitro, to ja jestem ca?kowicie za tym, ?eby w Polsce by?o jak najwi?cej dzieci."), wybieranie ze s?ów rywala s?ów, które pasuj? do swego wywodu ("Krótko mówi?c, prosz? naprawd? nie wmawia? naszemu spo?ecze?stwu, ?e jest inaczej ni? jest."), mówienie, ?e w teorii to ?adnie wygl?da, a praktyka pokazuje inaczej, ("Mo?na planowa? wszystko, tylko trzeba na to fors? znale??."), itd.

Tre?? debaty politycznej

W prezydenckich kampaniach politycznych spotykamy dwa rodzaje przekazów:

1. polityka/program: dzia?ania prezydenta i rz?du oraz problemy do rozwi?zania, "Wprowadz? po?yczki na studia," "Proponuj? podatek liniowy," "Popieram zwi?kszenie dop?at do leków dla emerytów i rencistów."

2. osobowo??: cechy charakteru kandydata, zdolno?ci przywódcze (uczciwo??, odwaga, empatia), "Troszcz? si? o zwyk?ych ludzi," "Mój konkurent k?amie jak z nut," "Mój rywal codziennie zmienia pogl?dy."

Ogólnie, kampanie prezydenckie koncentruj? si? na sporach programowych, cho? w obecnej kampanii wida? siln? rol? przekazów opisuj?cych cechy osobiste Jaros?awa Kaczy?skiego.

Analizuj?c polityczne przekazy w debatach warto zwróci? uwag? na trzy rodzaje komunikatów i cz?stotliwo?? ich powtarzania przez kandydatów:

1. obietnica: autoreklama, "B?d? popiera? obni?k? podatków," "Zawsze b?d? mówi? tylko prawd?," "B?d? wspiera? bezpiecze?stwo socjalne," "Mo?ecie mi zaufa?."

2. atak: krytyka rywala, "Mój szanowny konkurent zwi?kszy d?ug publiczny," "Mój rywal co innego mówi, co innego robi," "Mój konkurent b?dzie dba? o cudze interesy, nie wasze," "Mój rywal zmniejszy bezpiecze?stwo energetyczne kraju."

3. obrona: "Oskar?enie, ?e zamierzam zwi?kszy? podatki jest bezpodstawne," "Mój rywal mówi, ?e nie mo?na mi zaufa?; nic bardziej mylnego na ?wiecie," "Twierdz? co? przeciwnego: d?ug publiczny nale?y zmniejszy?."

Wyborca – porównuj?c te o?wiadczenia – mo?e dokona? ekonomicznej analizy zysków i kosztów. Obietnice wzmacniaj? poparcie wyborców, ataki zwi?kszaj? koszty jego wyboru a obrona mo?e zniwelowa? sugerowane koszty.

Kiedy porównuj? prezydenckie kampanie po roku 1989 widz?, ?e obietnic jest w nich dwa razy wi?cej ni? ataków i o?wiadcze? broni?cych lub t?umacz?cych kandydata trzy razy mniej ni? ataków. Powoli acz systematycznie zwi?ksza si? przewaga obietnic nad atakami a to oznacza, ?e kampanie staj? si? mniej agresywne.

Oczywi?cie, debaty nie s? podstawowym ?ród?em informacji i nie maj? jednakowego wp?ywu na wszystkich wyborców, ale nie mo?na ich lekcewa?y? ze wzgl?du na czas kiedy si? pojawi?j?: tu? przed wyborami. Debaty mog? utrwali? przedwyborcze preferencje widzów.

Konkluzja

Prezydenckie debaty polityczne nie zmieniaj? opinii o przywódczych cechach kandydatów (lub ich braku) ani nie wprowadzaj? do publicznej dyskusji nowych w?tków, ale mog? zmieni? postrzeganie problemu, wp?yn?? na postrzeganie osobowo?ci kandydata, modyfikowa? preferencje wyborcze i mobilizowa? elektorat, szczególnie kiedy ró?nica pomi?dzy dwoma kandydatami przechodz?cymi do drugiej tury by?a znikoma (5,08 punktu procentowego) i do przej?cia (przy za?o?eniu, ?e frekwencja 4 lipca si? nie zmieni) s? 22 punkty procentowe pozosta?ych o?miu kandydatów.

Na ?rod? zapowiedziano dogrywk?: Kaczy?ski-Komorowski. Jakiej debacie chcia?bym kibicowa?? Takiej, któr? poprowadzi dziennikarz bez rozbuchanego ego, której uczestnicy b?d? "gry?? traw?" mo?e nie od pierwszej, ale do ostatniej minuty i co najwa?niejsze – takiej, po której zechc? zmieni? zdanie na kogo g?osowa?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Problem Kaczy?ski Reporterzy Klienci Prawda PRACOWNICY Dziennikarze Tusk Twitter Reporter Google Pressence Gapa Klient Firma Informacja Public Dziennikarz Wywiad Rzecznik Media Agencje Szef Internet Praktycy Komunikacja Polska Relacje Relations GazetaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl