Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-04-19
"Trauma z drugiej r?ki"

Trauma z drugiej r?ki

Niedowierzanie, szok, rozpacz... Wystarczy jedno tragiczne i traumatyczne wydarzenie, ?eby ?wiat przypomnia? nam jaki mo?e by? nieprzewidywalny, niebezpieczny i przera?aj?cy.

Najwi?ksze nieszcz??cia przychodz? b?yskawicznie, znienacka, bez fanfar. Ich ulubione dni tygodnia to sobota i niedziela, zwykle kiedy jeste?my najbardziej bezbronni.

Nikt z nas nie jest w pe?ni przygotowany do stawienia czo?a traumatycznym do?wiadczeniom; nie rozpoczynamy przecie? ka?dego ranka od my?li co takiego okropnego mo?e si? wydarzy? – nie zak?adamy ochronnego pancerza, ognioodpornego kasku czy okularów rozmazuj?cych przykre obrazy.

96 ofiar tragedii na lotnisku pod Smole?skiem. Nie ?yje Prezydent Lech Kaczy?ski i Jego ma??onka Maria. Razem z nimi w podró?y na uroczysto?? upami?tniaj?c? 70. rocznic? wymordowania polskich ?o?nierzy w Katyniu zgin?li pos?owie i senatorowie, wa?ni urz?dnicy pa?stwowi, dowódcy wojskowi, ksi??a, osoby towarzysz?ce i za?oga prezydenckiego samolotu.

Miliony Polaków przed ekranami telewizorów, setki tysi?cy na ulicach Warszawy i Krakowa. Telewizyjne relacje sprzed pa?acu prezydenckiego na Krakowskim Przedmie?ciu, pod Wawelem i t?umy wzd?u? trasy przejazdu karawanów z cia?ami Pana Prezydenta i Pani Prezydentowej pokaza?y ludziom na ca?ym ?wiecie jak prze?ywamy t? narodow? tragedi? i ?egnamy najwa?niejsze osoby w Rzeczypospolitej.

Wi?cej ofiar

Kiedy tragiczne wydarzenie jest relacjonowane przez media gwa?townie zwi?ksza si? liczba po?rednich uczestników dramatu i maleje zbiorowe poczucie bezpiecze?stwa. Jak to si? sta?o? Dlaczego teraz? Co teraz b?dzie? Na te pytania nikt nie zna odpowiedzi. Mno?? si? plotki, spekulacje i hipotezy.

Ludzie ró?nie zachowuj? si? w czasie kryzysu i po nim. Jedni szukaj? winnych, inni pytaj? o sens, jeszcze inni potrzebuj? pocieszenia. Jedni ujawniaj? uczucia, inni je chowaj?. Niektórzy odczuwaj? traum? szybko i bezpo?rednio – s? nadpobudliwi, du?o mówi? i p?acz?. Inni sprawiaj? wra?enie odpornych na ból lub nawet niewra?liwych na skutki tragicznych wydarze? – stoj? w odr?twieniu, milcz? i patrz? przed siebie. Ale kryzys zmienia ka?dego z nas w sposób, którego nie do ko?ca jeste?my ?wiadomi.

Wiele osób w czasie kryzysu wykazuje si? niebywa?ym hartem ducha i ch?ci? niesienia pomocy poszkodowanym. Pocieszaj? zrozpaczonych i dodaj? im otuchy. Patrzymy na nich z podziwem zapominaj?c, ?e to oni mog? najbardziej potrzebowa? wsparcia; w?a?nie oni t?umi?cy traum? pomoc? na rzecz innych mog? okaza? si? najwi?kszymi ?yj?cymi ofiarami katastrofy.

Trauma po?rednia i jej rozpoznanie

Lista ofiar lotniczej tragedii z 10 kwietnia 2010 roku mo?e liczy? wi?cej ni? 96 osób. I nie mam na my?li tylko ich najbli?szych. Ludzie, którzy s? znajomymi, przyjació?mi lub wspó?pracownikami tragicznie zmar?ych mog? odczuwa? co? co nazywamy traum? po?redni?; mog? czu? si? odpowiedzialni za ich ?mier?, mie? wyrzuty sumienia, pyta? siebie codziennie czy mogli co? robi?, ?eby do tego nie dosz?o. "Dlaczego ust?pi?em mu miejsca w samolocie? Gdybym tylko do niego si? dodzwoni?a... Dlaczego tak bardzo chcia?a tam polecie??"

Rozpoznawanie zachowa? ludzi w traumie i rozmawianie o emocjonalnych i fizycznych reakcjach pomaga sobie z nimi radzi?.

Typowe reakcje po traumatycznym prze?yciu:

 1. Niepokój, strach, panika lub z?o??
 2. Depresja
 3. Emocjonalne odr?twienie
 4. K?opoty z za?ni?ciem
 5. Budzenie si? w nocy
 6. Koszmary nocne
 7. Uczucie wyczerpania i zm?czenia umys?owego
 8. Zmiana apetytu
 9. Niedowierzanie lub zaprzeczanie temu co si? wydarzy?o
 10. Ponowne prze?ywanie traumatycznych do?wiadcze?
 11. Powracanie w my?lach do dramatycznych wydarze?
 12. Dra?liwo?? i podenerwowanie
 13. Trudno?ci z koncentracj?
 14. Rosn?ca frustracja i niecierpliwo??
 15. Sk?onno?? do izolacji lub wycofania si?
 16. Zaniedbywanie obowi?zków w domu i pracy
 17. Niech?? do otwartej rozmowy
 18. Bóle g?owy, niestrawno??, bóle brzucha
 19. Strach przed okazywaniem emocji
 20. Wybuchy p?aczu

Symptomy strachu lub paniki:

 1. Przy?pieszone bicie serca
 2. Szybszy oddech
 3. Niestrawno?? lub bóle brzucha
 4. Przyp?yw energii i pobudzenie motoryczne
 5. Zawroty g?owy
 6. Os?abienie (nogi jak z waty)
 7. Gonitwa my?li
 8. Zapominanie
 9. Frustracja
 10. Nadmierne pocenie si?
 11. Czarnowidztwo
 12. Dra?liwo??
 13. Dr?enie r?k i nóg
 14. Problemy z wykonywaniem zada?
 15. Unikanie kontaktu z lud?mi
 16. Napi?cie mi??ni
 17. Strach przed byciem w samotno?ci

Symptomy depresji:

 1. Za du?o lub za ma?o snu
 2. Znacznie wi?kszy lub mniejszy apetyt
 3. Brak zainteresowania ulubionymi czynno?ciami
 4. Niska samoocena i nie?mia?o??
 5. Du?y spadek efektywno?ci w pracy
 6. My?li samobójcze lub autoagresja
 7. Ogólne uczucie zm?czenia i wyczerpania
 8. Niekontrolowane wybuchy p?aczu
 9. Smutek, poczucie bezsilno?ci lub bezradno?ci
 10. Napady strachu
 11. Frustracja, dra?liwo??, wybuchy emocji
 12. Nadu?ywanie alkoholu lub za?ywanie narkotyków

Je?eli opisane symptomy nasilaj? si?, utrudniaj? codzienne funkcjonowanie i utrzymuj? si? ponad dwa tygodnie nale?y zasi?gn?? fachowej porady terapeutycznej.

Jak wraca? do ?ycia

Ka?dy kryzys zmienia ludzi, na lepsze lub gorsze, ale zmienia. Jak wraca? do normalnego ?ycia?

1. Daj dobry przyk?ad: Bez troski o siebie samego nie mo?na troszczy? si? o innych. Takie zachowanie daje dobry przyk?ad i zach?ca innych do wi?kszej troski o w?asne zdrowie i samopoczucie.

2. Aktywno?? fizyczna: Regularne ?wiczenia fizyczne zwi?kszaj? odporno?? na stres wywo?any dramatycznymi wydarzeniami i os?abiaj? pierwsze oznaki stresu.

3. Od?ywianie: Badania pokazuj?, ?e ograniczenie spo?ywania t?uszczów, cukru, kofeiny, alkoholu i palenia tytoniu znacz?co zwi?ksza odporno?? na stres i wspomaga powrót do pe?ni si?.

4. Zarz?dzanie czasem: Planuj dzie? tak jak to robi?e? przed dramatycznym wydarzeniem. Nie uciekaj przed stresem w prac?. Nie pracuj ponad si?y.

5. Rozmowa: Kontakty z przyjació?mi – starymi i nowymi – mog? by? ?ród?em ogromnej pozytywnej energii. Rozmawiaj z nimi o swoich uczuciach; wybieraj szczególnie tych, którzy umiej? s?ucha?. By? mo?e kiedy? mieli podobne problemy i wiedz? jak sobie z nimi radzi?.

6. Oddychanie: Ludzie pod wp?ywem stresu lub w panice zaczynaj? nie?wiadomie inaczej oddycha?: oddech staje si? szybszy i bardziej p?ytki. Kiedy odczuwasz stres lub panik? we? kilka g??bokich oddechów, dzi?ki którym poprawisz dotlenienie mózgu. W czasie wydechu rozlu?nij mi??nie.

7. Asertywno??: Komunikuj si? tak, ?eby ludzie wiedzieli czego potrzebujesz lub chcesz. Kiedy jasno prosisz o co? zmniejszasz prawdopodobie?stwo, ?e pó?niej rozczarowany i sfrustrowany b?dziesz si? obwinia? za to, ?e si? na to nie zdoby?e?.

8. Pomoc innym: Pomaganie innym zazwyczaj poprawia samopoczucie i sprzyja powrotowi do zdrowia. Ka?dy z nas chce czu? si? potrzebny, ale nie traktuj tego jako metody zag?uszenia w?asnych uczu? i problemów.

9. Wybaczanie: Podczas kryzysu i zaraz po jego zako?czeniu ludzie nie maj? czasu na wszystko na co mieliby ochot? w normalnych okoliczno?ciach. Umiej?tno?? wybaczania sobie i innym jest kluczem do powrotu do pe?ni si?.

10. Relaks: Nie umartwiaj si?. Znajd? czas na drobne i proste przyjemno?ci. Pe?ne pogodzenie si? ze skutkami tragedii i ostateczne po?egnanie si? ze zmar?ymi wymaga czasu.

Zamiast konkluzji

Nie ma s?ów, które utul? ?al i u?mierz? ból po utracie najbli?szych, ale warto pami?ta?, ?e ?mier? mimo jej negatywnych konotacji we wspó?czesnej kulturze i dramatycznych okoliczno?ci lotniczej tragedii pod Smole?skiem jest naturalnym porz?dkiem rzeczy na tym ?wiecie.

Je?li wierzysz w Boga wiesz, ?e jeste? wolny i mo?esz czyni? dobro. Wolno?? i dobro – dwa boskie ?lady Stwórcy – to warto?ci, dla których ?yjemy i które daj? naszemu ?yciu sens; czynimy dobro z w?asnej woli, a dobro mo?emy realizowa? tylko w fizycznym ?yciu – dlatego jeste?my tu i teraz.

Tym, którzy nie wierz? w Boga przypomn? teori? Zygmunta Freuda. Wed?ug austriackiego psychiatry pierwsze ?ycie na Ziemi (lub we Wszech?wiecie) objawi?o si? w formie komórek, które powsta?y z nico?ci i poniewa? chcia?y szybko powróci? do swego pierwotnego stanu, ?y?y w nowej formie tylko chwilk?. Wszystkie inne formy ?ycia – jak twierdzi Freud – wiernie powtarzaj? ten schemat.

Ka?da ?yj?ca istota – tak?e homo sapiens – powstaje z nico?ci, w której sp?dzi?a wieczno?? i w ko?cu powróci do swego naturalnego stanu. To, co si? dzieje na Ziemi jest wyj?tkiem (lub cudem), którym mo?emy si? cieszy? zaledwie przez CHWIL? – co? co trudno poj?? bez zrozumienia jak to si? wszystko ko?czy – tu i nikt nie wie kiedy.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klienci Gazeta Tusk Reporter Media Twitter Szef PRACOWNICY Agencje Rzecznik Reporterzy Relacje Public Dziennikarze Prawda Wywiad Relations Pressence Gapa Informacja Klient Polska Dziennikarz Praktycy Google Komunikacja Firma Problem Internet Kaczy?skiStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Kwestionariusz PRousta - Anna Miotk
2. Rzut karny, czyli jak odró?ni? prawdziwy skandal od sztucznego
3. Reporter chce do domu
4. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
5. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
6. S?awomir Nowak – Media Gapa 2013
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Dlaczego kreatywny PR jest najlepsz? strategi?
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. 21 mi?ych s?ówek
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl