Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-01-18
"Stare i nowe public relations"

Stare public relations stawia?o na piedestale informacj? prasow?; im wi?cej by?o artyku?ów, zdj??, wycinków prasowych, wywiadów w radiu i telewizji, tym lepiej.

Praktycy PR nie przejmowali si? brakiem obecno?ci w Internecie - wszystko by?o skoncentrowane na prasie drukowanej.

W starym PR liczy? si? g?os organizacji informuj?cej o nowym produkcie, us?udze, idei.

O warto?ci public relations decydowa?a skuteczno?? szybkiej komunikacji z rynkiem.

Nowe public relations obejmuje wszystko – od informacji prasowych i elektronicznych newsletterów do blogowania i zarz?dzania relacjami z lokaln? spo?eczno?ci?.

E-mail, blipowanie, kampanie spo?eczne zast?puj? bezpo?rednie kontakty z dziennikarzami. Chodzi o znalezienie "cyfrowych sojuszników" – ludzi lub witryny WWW ciesz?cych si? du?? popularno?ci? i maj?cych wielu wp?ywowych przyjació?.

Praktycy PR przejmuj? si? kiedy nie ma wzmianek o ich klientach w Internecie.

W nowym PR liczy si? wspólny g?os – organizacji i klientów; celem jest rozwijanie konwersacji, nie wysy?anie informacji.

O warto?ci public relations nadal decyduje skuteczno?? szybkiej komunikacji z rynkiem.

STARE PUBLIC RELATIONS 

1. Wysy?anie dziennikarzom propozycji tematów tradycyjn? poczt?.

Trudno uwierzy?, ale kiedy czasem dziennikarz mi mówi, ?e chce dosta? co? na papierze, mam wra?enie, ?e tym samym sugeruje, "Wiesz, chyba mnie to nie zainteresuje, ale nie chc? powiedzie? Ci tego prosto w oczy."

?eby nie by?o nieporozumie?: nie mówi? o wysy?ce próbek produktów – nie mo?na umie?ci? w za??czniku e-maila bezp?atnej próbki szamponu lub wys?a? jej przez Twittera :-)

Status 2010: Martwy jak czas, który przemin??.

2. Papierowe przewodniki medialne/katalogi kontaktów medialnych.

Nie mówi? o medialnych katalogach online - mam na my?li wydawnictwa drukowane (ksi??ki). Je?eli nadal korzystasz z drukowanych wydawnictw sprawd? dat? wydania – 2009? No to ju? stare.

Status 2010: Wykopaliska.

3. Papierowe newslettery.

Kiedy? niezmiernie popularne – obecnie zast?pione przez elektroniczne newslettery i blogi. Wszystko co opiera si? na poczcie tradycyjnej tr?ci myszk?.

Status 2010: Martwy jak kamie?.

4. Masowa wysy?ka faksów.

Pami?tasz czasy kiedy ci?gn?li?my zapa?ki kto przez kilka godzin b?dzie wysy?a? faksem informacje prasowe do wszystkich redakcji? Kto dzi? korzysta z faksu? Ja u?ywam faksu tylko w wyj?tkowych okoliczno?ciach i nigdy z w?asnej woli :-).

Status 2010: Passe.

5. Teczki/pakiety medialne.

Umie?ci?bym t? taktyk? w grupie "wydaj?cych ostatnie tchnienie". Nie s?dz?, ?e kosztowne firmowe pakiety medialne wydrukowane na b?yszcz?cym papierze robi? na dziennikarzach wra?enie. Szybciej wyda?bym te pieni?dze na ma?? witryn? WWW, blog czy konto na Facebooku.

Status 2010: Jeszcze ?yj?, ale - moim skromnym zdaniem - to strata pieni?dzy.

6. Spotkania z dziennikarzami w redakcjach.

Mówi? o bezpo?rednich spotkaniach z dziennikarzami, na których przedstawia si? propozycje tematów. W "epoce dinozaurów" regularnie je?dzi?em na takie spotkania do Warszawy. Teraz reporterzy s? niemi?osiernie obci??eni obowi?zkami i terminami.

W redakcjach pracuje mniej dziennikarzy i redaktorów, a pracy maj? jeszcze wi?cej; poza tym gazety si? kurcz? i maj? mniej miejsca na artyku?y zewn?trznych autorów (czytaj – agencji public relations).

Status 2010: Trudno to spotka?.

7. Strategia medialna oparta na papierowych wydaniach gazet.

Gazety umieraj? – spada czytelnictwo, malej? nak?ady. Tradycja i online to sprzeczno?? sama w sobie.

Nie mo?na opiera? strategii medialnej wy??cznie na prasie drukowanej. No chyba, ?e sprzedajesz pampersy dla ludzi w bardzo zaawansowanym wieku :-)

Status 2010: Jeszcze ?yje, ale ma?o efektywna strategia.

Uwaga: Wielu praktyków public relations nadal u?ywa tych taktyk, technik i narz?dzi. Nie u?o?y?em tej listy, ?eby kogokolwiek urazi?. Nikogo nie oceniam. Je?eli kto? w nie wierzy i widzi efekty, powodzenia :-)

Sedno public tak jak istota ludzkiej natury si? nie zmienia – zawsze chodzi o zaufanie, wiarygodno?? i korzystn? zmian? percepcji i zachowania. Ale taktyki i metody komunikacji musz? si? zmienia? je?eli public relations nie chce zgin??.

Teraz najwi?kszym wyzwaniem jest przekonanie klientów (na przyk?ad, szefów firm), ?e wi?kszo?? z powy?szych taktyk jest bezwarto?ciowa. Zmiana jest trudna!

NOWE PUBLIC RELATIONS 

1. Monitoring reputacji.

Doskonale wiemy, ?e to nie jest ca?kowicie nowa taktyka, ale czy kto? móg? przypuszcza? w jaki SPOSÓB b?dziemy monitowa? reputacj? w 2010 roku?

Status 10 lat temu: Istnia?o, ale w innej formie.

2. Korporacyjne video w Internecie.

10 lat temu wysy?a?em nagranie na kasecie Beta lub zamawia?em w TVP Katowice kosztowne tzw. ??czenie z Warszaw?. Dzi? tworzymy konto na YouTube, przygotowujemy cyfrowy materia? video dost?pny z firmowej witryny WWW w formacie HD.

Status 10 lat temu: Nie istnia?o, ale korporacyjne video by?o dost?pne w innym formacie.

3. Korporacyjny podcasting.

Internet zmieni? sposób udost?pniania tre?ci. 10 lat temu cz?sto korzysta?em z d?wi?kowych materia?ów informacyjnych. Nagrywa?em przez telefon wywiady z klientami, wybiera?em najciekawsze fragmenty, montowa?em i po przegraniu na kaset? wysy?a?em stacjom radiowym. Jako?? d?wi?ku by?a "do przyj?cia" dzi?ki pomocy kolegi-radiowca. Dzisiaj w warunkach domowych mo?na dokona? cyfrowego nagrania i bez problemu umie?ci? je w Internecie.

Status 10 lat temu: Nie istnia?o, ale korporacyjne nagrania audio by?y dost?pne w innej formie.

4. Marketing wirusowy.

Kto nie jest zainteresowany marketingiem wirusowym? Artyku?, komentarz, zdj?cie, video, gra przekazywane w e-mailach lub serwisach spo?eczno?ciowych to marzenie ka?dego praktyka PR! Dziesi?? lat temu o marketingu wirusowym mówi?o si? marketing szeptany (w u?yciu od kiedy nauczyli?my si? mówi?). Internet zmieni? marketing i public relations na zawsze.

Status 10 lat temu: W powijakach.

5. Korporacyjne blogowanie.

Praktykom public relations zawsze zale?a?o, ?eby ich klienci byli rozpoznawani przez reporterów i liderów opinii. Dziesi?? lat temu organizowali?my indywidualne lub grupowe spotkania z dziennikarzami, zapraszali?my na imprezy specjalne, na przyk?ad "dni otwarte". I nadal z powodzeniem to robimy, pod warunkiem, ?e znajd? si? dziennikarze, którzy zechc? skorzysta? z takiej okazji. Inna metoda osi?gni?cie podobnego celu to uruchomienia firmowego bloga.

Nazwa weblog pierwszy raz pojawi?a si? w 1997, dwa lata pó?niej zosta?a skrócona do blog, ale jako narz?dzie komunikacji, budowania wizerunku i reputacji blogi zacz??y si? dynamicznie rozwija? dopiero kilka lat temu.

Status 10 lat temu: W powijakach.

6. Relacje z blogerami.

Czy blogerzy to dziennikarze? Czy relacje z autorami blogów buduje si? tak samo jak z dziennikarzami? Je?eli bloger jest dziennikarzem to wiadomo jak z nim rozmawia?. Ale je?eli jest to ambitny nastolatek, którego celem jest wy??cznie zaistnienie w Internecie? O RETY! Oni te? si? licz??

Jeszcze tak niedawno by?o tyle blogów i blogerów, ?e mieli?my czas wszystko przeczyta?. Kiedy to min??o? Wczoraj?

Z tego co widz?, blogerzy nie lubi? kiedy traktuje si? ich jak dziennikarzy. Ale lubi? kiedy zaprasza si? ich do rozmowy i wymiany komentarzy na blogach.

Status 10 lat temu: Nie istnia?o.

7. Serwisy spo?eczno?ciowe (social media).

W public relations nie mo?na dzi? nie mówi? o serwisach spo?eczno?ciowych – niektórzy mówi? tylko o tym. Trudno uwierzy?, ale dziesi?? lat temu nie by?o Twittera, Blipa i Facebooka.

Przy okazji, czy Twoja organizacja opracowa?a polityk? funkcjonowania na serwisach spo?eczno?ciowych? Chodzi o zasady zachowania si? pracowników, autoryzacji i dokonywania przez nich wpisów, udzielania informacji klientom, kontaktów z dziennikarzami, rozwi?zywania problemów, itp. Bez takiej polityki (o ogóln? polityk? medialn? nie pytam, bo zak?adam, ?e masz j? od dawna) mo?esz wpa?? w niez?e tarapaty. Nie strasz?, chc?, ?eby? by? przygotowany.

Status 10 lat temu: Nie istnia?o.

Uwaga: Jestem pewien, ?e niektórzy praktycy public relations korzystali z tych taktyk dziesi?? lat temu. Je?eli nale?ysz do tej grupy, sk?adam wyrazy uznania – potrafisz wyprzedza? czasy!

Jakie nowe taktyki public relations proponujesz dopisa? do tej listy?

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Gapa Firma Klienci Media Klient Prawda Polska Informacja Gazeta Dziennikarz Agencje Praktycy Relacje Google Tusk Public Kaczy?ski Reporterzy Problem Szef Dziennikarze Relations Twitter Pressence Internet Rzecznik Reporter Wywiad PRACOWNICY KomunikacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. Za co rzeczywi?cie p?acisz fotografowi
10. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl