Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2007-11-12
"Napisz o mnie ?le"

Napisz o mnie ?le

Opinia, ?e dziennikarza mo?na zmusi? do pisania czego? w co nie wierzy to jeden z mitów powielanych przez polityków, którzy przegrali wybory. Takie mity zaciemniaj? logik? mediów informacyjnych i co ciekawe s? ch?tnie podtrzymywane przez same media.

Media gorliwie piel?gnuj? zestaw mitów na swój temat. Uleganie tym mitom ogranicza mo?liwo?? krytycznej oceny przekazywanych informacji. Najpowszechniejsze mity mówi?, ?e:

1. wi?kszo?? tematów w mediach jest wynikiem niezale?nego dziennikarskiego ?ledztwa,

2. autorzy informacji ograniczaj? si? do czystego relacjonowania samych faktów i nie dodaj? w?asnych komentarzy,

3. fakty s? wyra?nie oddzielone od komentarzy,

4. istnieje obiektywna rzeczywisto?? (konkretna wiadomo??), o której po prostu "informuj?" lub któr? opisuj? media informacyjne (nasi dziennikarze robi? to obiektywnie podczas, gdy media naszych wrogów systematycznie k?ami? lub zniekszta?caj? prawd?),

5. informacj? jest to, co jest niezwyk?e (oryginalne, nietypowe, dziwne); to, co typowe informacj? nie jest.

Tendencyjno?? i obiektywizm w mediach informacyjnych

Logika konstruowania wiadomo?ci przypomina logik? pisania opowie?ci. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z mnóstwem faktów i bardzo ograniczon? przestrzeni? do ich przedstawienia. Rezultat jest zawsze taki sam: 99.9999999% "faktów" nigdy nie przedostaje si? do opinii publicznej.

Je?eli obiektywizm lub uczciwo?? w przedstawianiu tematu s? równowa?ne z relacjonowaniem tylko czystych faktów ("wszystko co nadaje si? do druku"), to obiektywizm i uczciwo?? s? iluzj?. Nikt z nas nie zna wszystkich faktów i nawet, gdyby tak by?o to ?adna gazeta ich nie opublikuje z braku miejsca. Praktyka pokazuje, ?e brak miejsca na druk nawet wszystkich najwa?niejszych faktów. A poza tym co znaczy "najwa?niejszych"? Czytaj?c artyku? warto wi?c zada? sobie pytanie, "Co w nim pomini?to? Co bym pomy?la?, gdybym zna? wi?cej faktów? A gdyby ten artyku? napisa?y osoby o odmiennym spojrzeniu na spraw?? Co wtedy?"

W obj?ciach propagandy

Propaganda i tendencyjne komentarze w mediach informacyjnych dzia?aj? w oparciu o proste zasady obecne na ca?ym ?wiecie. Ka?de spo?ecze?stwo i kultura ma indywidualny sposób postrzegania ?wiata. To wp?ywa na to co widzimy i jak to postrzegamy. Ale prawda o tym co si? dzieje jest du?o bardziej skomplikowana od tego jak j? interpretuje kultura.

?wiadomy i krytyczny czytelnik, s?uchacz i telewidz w ka?dym spo?ecze?stwie powinien pozna? podstawowe zasady jakimi rz?dz? si? media. Krytyczne my?lenie i analiza informacji i komentarzy dostarczanych przez media polega na opanowaniu umiej?tno?ci odwrócenia naturalnego i pod?wiadomego sposobu odbioru i przetwarzania informacji przez ludzki umys?.

Pozbawiony krytycyzmu umys? identyfikuje prawd? za pomoc? nast?puj?cych prostych maksym:

1. Taka jest prawda, bo w ni? wierz?.

2. Taka jest prawda, bo w ni? wierzymy.

3. Taka jest prawda, bo zawsze w ni? wierzy?em.

4. Taka jest prawda, je?li chcemy w ni? uwierzy?.

5. Taka jest prawda, bo w naszym interesie jest w ni? uwierzy?.

Krytyczny umys? poszukuje prawdy instynktownie kieruj?c si? nast?puj?cymi maksymami:

1. Wierz? w to, ale to mo?e nie by? prawd?.

2. Wierzymy w to, ale mo?emy si? myli?.

3. Wierz? w to, ale przecie? rzeczy si? zmieniaj?.

4. Chcemy w to uwierzy?, ale mo?emy by? zmyleni przez nasze nastawienie.

5. W naszym interesie jest w to uwierzy?, ale nasz interes nie ma nic wspólnego z prawd?.

Jak my?l? media?

G?ówne media informacyjne dzia?aj? zgodnie z kilkoma za?o?eniami:

1. Tak to wygl?da z naszego punktu widzenia; dlatego tak w?a?nie si? sprawy maj?.

2. Te fakty popieraj? nasz punkt widzenia; dlatego to s? w?a?nie najwa?niejsze fakty.

3. Te kraje/organizacje s? naszymi przyjació?mi; dlatego te w?a?nie kraje/organizacje zas?uguj? na uznanie.

4. Te kraje/organizacje s? nam nieprzyjazne; dlatego tym w?a?nie krajom/organizacjom nale?y si? krytyka.

5. Te tematy najbardziej zainteresuj? naszych czytelników; dlatego te w?a?nie tematy pojawiaj? si? w naszych dziennikach.

Krytyczni czytelnicy wiadomo?ci przekazywanych przez media odwracaj? te maksymy. Na przyk?ad, taki jest nasz punkt widzenia, wi?c sprawy mog? si? mie? inaczej, kraje, które s? naszymi sojusznikami niekoniecznie zas?uguj? na szacunek, itd. Taki sposób postrzegania mediów pomaga zredukowa? wp?yw tendencyjnych komentarzy i propagandy na nasze umys?y.

Krytyczni konsumenci informacji

Manipulowanie krytycznymi konsumentami informacji jest utrudnione, poniewa?:

1. sami szukaj? innych punktów widzenia, opinii ucz?c si? jak analizowa? wydarzenia z innej perspektywy,

2. sami szukaj? alternatywnych ?róde? informacji i komentarzy, poza mediami masowymi,

3. wiedz? jak oddziela? komentarze od faktów,

4. potrafi? samodzielnie przetworzy? relacje reporterskie tak, aby oceni? je z innych punktów widzenia,

5. analizuj? informacje tak jak analizuj? rzeczywisto?? (jako wymieszanie faktów i ich interpretacji),

6. oceniaj? informacje pod k?tem ich jasno?ci, dok?adno?ci, wa?no?ci, g??bi i zakresu,

7. wychwytuj? sprzeczno?ci i niekonsekwencje w informacjach (cz?sto w tej samej relacji),

8. dostrzegaj? interesy jakie s? zwi?zane z konkretn? informacj?,

9. dostrzegaj? fakty uj?te i fakty pomini?te,

10. widz? co przedstawiane jest jako bezsprzeczny fakt (czyli fakt podlegaj?cy dyskusji),

11. dostrzegaj? w?tpliwe za?o?enia i u?omne konkluzje,

12. wyczuwaj? sugestie (nie przedstawione otwarcie),

13. dostrzegaj?, które skutki s? pomini?te i które s? podkre?lone,

14. obserwuj?, które opinie s? systematycznie powtarzane i które s? odsuwane na dalszy plan,

15. potrafi? obiektywnie spojrze? na relacje kieruj?ce si? uprzedzeniami wobec rzeczy niezwyk?ych, dramatycznych i sensacyjnych poprzez zmian? perspektywy lub po prostu przez ich zlekcewa?enie,

16. poddaj? krytyce spo?eczne zasady i zakazy s?u??ce opisom problemów i spraw.

Czy media informacyjne mog? si? zreformowa??

Aby zrezygnowa? z dziennikarstwa opartego na subiektywnym opisie rzeczywisto?ci reporterzy musieliby wej?? do ?wiata, z którym obecnie nie czuj? si? w ?aden sposób zwi?zani. Musieliby wyobrazi? sobie, ?e pisz? dla czytelników, którzy do tej pory s? im zupe?nie obcy. Musieliby zastanowi? si? nad w?asn? filozofi? i interpretacj? ?wiata.

Za?ó?my, ?e to mo?liwe. Jaki by?by efekt? Ich nowe artyku?y by?yby postrzegane przez czytelników jako zmanipulowane, niewiarygodne i subiektywne. "Propaganda" w czystej postaci :-)

Dziennikarze straciliby wiarygodno??. Wygl?daliby na ludzi nieodpowiedzialnych i kieruj?cych si? partykularnymi interesami. Wyobra?my sobie na chwil? polskiego dziennikarza wychwalaj?cego inwazj? Zwi?zku Sowieckiego na Polsk? w 1939 roku. Albo Niemca krytykuj?cego Uni? Europejsk? za niskie dop?aty dla polskich rolników.

Dziennikarze nie okre?laj? charakteru i potrzeb ich profesji. To nie od nich zale?y czego chc? czytelnicy, co my?l?, czego si? boj? i czego nienawidz?. Natura i specyfika ich zawodu zale?y od charakteru spo?ecze?stwa, jego duszy, warto?ci i przekona?. Na ?wiat patrzymy przez pryzmat naszej wiedzy i do?wiadcze?. Niewiele osób pragnie poszerza? swoje horyzonty. Wi?kszo?? ci??ko pracuje nad utrwalaniem tego co ju? wie i s?dzi.

Jak kibice futbolowi, chcemy, ?eby wygra?a nasza dru?yna bez wzgl?du na to w jakiej jest formie. Zwyci?stwo to euforia, przegrana to smutek. Kiedy przegrywamy chcemy us?ysze?, ?e mecz nie by? wa?ny, s?dzia stronniczy lub zwyci?zcy faulowali. Nie jest wa?ne kto tego dnia by? lepszy.

Ludzie lubi? czyta? artyku?y, ogl?da? programy i s?ucha? audycji, które daj? im poczucie komfortu i utwierdzaj? w przekonaniu, ?e wszystko jest OK. Jak d?ugo b?dziemy chcieli prostych i ?atwych w konsumpcji informacji wzmacniaj?cych nasz egocentryzm, tak d?ugo media b?d? ich dostarcza?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.60 MediaGapa - ocena artykułu: 4.60

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klient Pressence Google Tusk Internet Problem Gapa Dziennikarz Reporter PRACOWNICY Kaczy?ski Wywiad Media Firma Polska Relations Rzecznik Dziennikarze Prawda Twitter Szef Klienci Reporterzy Relacje Public Praktycy Informacja Agencje Komunikacja GazetaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl