Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-08-27
"Znowu s?uchamy radia"

Znowu s?uchamy radia

Znowu s?uchamy radia. Wiosn? codziennie w??cza?o radio 83% Polaków ankietowanych przez Radio Track. To 8 punktów procentowych wi?cej ni? ubieg?ej jesieni.

Radia s?ucha si? ?atwo. Prawie ka?dy telefon komórkowy i odtwarzacz mp3 jest wyposa?ony w odbiornik radiowy. Zwi?ksza si? liczba stacji radiowych nadaj?cych w Internecie. Ka?dy mo?e znale?? co? dla siebie.

W telewizji tak du?o zale?y od tego jak wygl?dasz, jak siedzisz, jakie gesty wykonujesz, jaki masz makija?. W radiu nie ma o?lepiaj?cych ?wiate?, irytuj?cych uwag kierownika planu i nikt nie widzi worków pod oczami.

Radio nie ma konkurencji w porannych i popo?udniowych godzinach jazdy do pracy i powrotu do domu. S?uchanie radia nie wyklucza wykonywania innych czynno?ci - pracy biurowej, obs?ugiwania klientów czy pisania artyku?ów do bloga :-)

Radio jest medium intymnym, ale i towarzyskim. Tylko w radiu mo?na tak osobi?cie i bezpo?rednio zwraca? si? do s?uchacza. Tylko w radiu tak mocno dzia?a wyobra?nia. Wykorzystaj to do opowie?ci o swoim produkcie, us?udze lub nowej inicjatywie.

Co interesuje s?uchacza

Jakich informacji oczekuj? s?uchacze w??czaj?c radio? Nowych, ciekawych i konkretnych. Nikt nie chce "odgrzewanych kotletów". W cenie s? tylko najnowsze fakty i odkrywcze komentarze, bo tylko takie tre?ci zwi?kszaj? s?uchalno??, a to z kolei przyci?ga reklamodawców. A konkretnie?

Oto co interesuje s?uchaczy:

1. Wydarzenia. S?uchacze podg?a?niaj? radio kiedy s?ysz? zapowied? ciekawej wiadomo?ci. Wojna, wybory, epidemia, katastrofy naturalne, zmiany kursów akcji na gie?dzie, wypadki komunikacyjne, rekordy sportowe. Spróbuj po??czy? wydarzenia z czo?ówek gazet ze swoj? firm? lub bran??.

2. Prze?omy w medycynie. Nowe lekarstwa, odkrycia medyczne, kontrowersyjne wyniki z bada? (co jest zdrowsze - kawa czy herbata, mas?o czy margaryna?). Zainteresowanie konkretnymi tematami wzrasta okresowo z okazji wa?nej akcji zdrowotnej lub kampanii spo?ecznej "Miesi?c/Tydzie?/Dzie? Walki z..." (na przyk?ad, wrzesie? Ogólnopolski Miesi?c Walki z Niedos?uchem, 19-26 stycznia 2009 - Tydzie? Walki z Rakiem Szyjki Macicy, 14 listopada - ?wiatowy Dzie? Walki z Cukrzyc?).

3. Trendy konsumenckie. S?uchaczy interesuj? informacje o zmianach w gospodarce, trendach inwestycyjnych. Przygotuj najnowsze dane dotycz?ce Twojej bran?y, ale bez nachalnej autoreklamy.

4. Nowinki techniczne. Czytasz Smart24? Ludzie szukaj? informacji o nowoczesnych produktach i us?ugach, ale chc? te? wiedzie? jak one mog? u?atwi? im ?ycie, zaoszcz?dzi? czas czy poprawi? komfort ?ycia. Proste wyja?nienie jak rozwi?za? skomplikowany i dokuczliwy problem otwiera drzwi do radiowego studia.

5. Raporty z bada?. S? takie momenty, kiedy zmieniamy nasze postrzeganie ?wiata, hierarchi? warto?ci i styl ?ycia. Masz taki raport, którego wyniki mog? wywo?a? zmian? zachowania? Jeste? w stanie w wywiadzie radiowym zmobilizowa? s?uchaczy do zbierania podpisów pod petycj? do rz?du, uchwalenia nowej ustawy, zmiany prawa? Je?eli stacja radiowa dostrze?e w tym interes dla siebie, na pewno Ci pomo?e.

6. Celebryci. S?owo "celebryt" nie jest synonimem gwiazdy, s?awy, idola, autorytetu. Zgodnie z definicj? Daniela Boorstina z 1961 roku celebryt to osoba, która jest znana z tego, ?e jest znana. Muzycy, piosenkarze, aktorzy, sportowcy, pisarze, dziennikarze. Opowie?ci o ich karierze, ?yciu osobistym ciesz? si? du?ym zainteresowaniem. Wizyta w radiowym studiu znanej gwiazdy zawsze podnosi s?upki s?uchalno?ci. Teraz wyobra? sobie, ?e ta gwiazda powie o Tobie co? mi?ego :-)

7. Ciekawostki. "Wiesz, ?e...?" lub "S?ysza?e?, ?e...?" Zauwa?y?e? co? dziwnego w swej bran?y? Odkry?e? jak?? fascynuj?c? prawid?owo??? To mo?e by? hit! Radio uwielbia sytuacje kiedy s?uchacze przerywaj? prac? i zaczynaj? s?ucha? naprawd? uwa?nie.

Zaproszenie do radia

Je?eli otrzyma?e? propozycj? wyst?pienia w audycji radiowej zanim powiesz TAK, przeczytaj kilka porad do?wiadczonego radiowca:

 • Nie odrzucaj zaproszenia do lokalnego radia tylko dlatego, ?e nie ma profilu znanej gazety czy popularnej stacji telewizyjnej.
 • Tylko tchórz nie przyjmuje zaproszenia od dziennikarza znanego z agresywnych pyta?.
 • Nie ma agresywnych dziennikarzy, tylko ?le przygotowani go?cie.
 • Je?eli masz do wyboru wywiad "na ?ywo" lub nagrany, zawsze wybieraj rozmow? "na ?ywo".
 • ?wicz wypowiedzi nagrywaj?c siebie na dyktafon. Nie wy?lesz do druku firmowego folderu przez sprawdzenia ortografii, sk?adni i stylu. Dlaczego masz "wys?a?" s?uchaczom programu komunikat bez sprawdzenia i korekty? ?wicz i poprawiaj. Wyst?p w radiu ma by? premier?, nie prób? generaln?.
 • Zak?adaj, ?e mikrofon zawsze jest w??czony. Je?eli udzielasz wywiadu przez telefon przyjmij, ?e wszystko co powiesz mo?e by? wykorzystane.
 • Zastanów si? kto b?dzie s?ucha? radia w czasie wywiadu i napisz trzy kluczowe przekazy.
 • Po?ó? przed sob? kartk? z trzema najwa?niejszymi my?lami, ale nie odczytuj ich s?owo po s?owie.
 • Postaw na stole szklank? z wod?.
 • Zapytaj realizatora d?wi?ku jak masz siedzie? przed mikrofonem. S? mikrofony, które musisz praktycznie dotyka? wargami w czasie mówienia. Inne wymagaj? zachowania 15 cm odst?pu.
 • Je?eli chcesz powiedzie? co? g?o?niej, oddal si? na chwil? o kolejne 15 cm od mikrofonu. Nikt nie lubi jak mu si? krzyczy prosto do ucha.
 • Ustawiaj?c poziom g?o?no?ci przez wywiadem realizator poprosi Ci? o kilka s?ów na prób?. "Prosz? policzy? do trzech". "Zamiast tego powiedz, "Dzie? dobry, nazywam si? [imi? i nazwisko] i kiedy tylko mog? z przyjemno?ci? s?ucham porannego programu [nazwa stacji]." B?dzie to mi?a niespodzianka dla realizatora. A je?li si? spodoba, radiowy marketing mo?e wykorzysta? te s?owa do promocji stacji.
 • S?UCHAJ, naprawd? s?uchaj tego co mówi dziennikarz.
 • Przedstaw trzy najwa?niejsze punkty od razu w pierwszym zdaniu bez wzgl?du na pytanie.
 • Je?eli bierzesz udzia? w godzinnej audycji, pami?taj, ?e publiczno?? zmienia si? ?rednio co kwadrans. Powtarzaj wi?c z tak? cz?stotliwo?ci? kluczowe komunikaty.
 • Nie przejmuj si? kto zadzwoni do programu "na ?ywo". Nie masz na to wp?ywu.
 • S?uchacze dzwoni?cy do programu i dziennikarze radiowi mog? zachowywa? si? agresywnie, ale w g??bi duszy s? tchórzliwi i nie b?d? Ci? prze?ladowa? po programie.
 • Niektórzy s?uchacze mog? by? wyj?tkowo nieprzyjemni, ale nikt nie mo?e zmusi? Ci? do agresywnego zachowania czy powiedzenia jednego s?owa za du?o.
 • Sarkazm nie sprawdza si? w radiu.
 • Nie mów za szybko. W radiu masz do dyspozycji tylko s?owa, wi?c postaraj si?, ?eby wszystko co powiesz dotar?o do s?uchacza.
 • Niektórzy wytrawni dziennikarze polityczni lubi? "zmi?kczy?" go?cia przed programem dobrymi manierami. U?miechaj? si? i s? uprzejmi. Po w??czeniu czerwonego ?wiat?a nagle zamieniaj? si? w "agresywne bestie". Tak? maj? metod? pracy. Poka?, ?e nie robi to na Tobie ?adnego wra?enia. Jeden z moich klientów pokaza? rozbrykanej dziennikarce j?zyk i pu?ci? do niej oko. To by? widok :-)
 • Nigdy nie pozwól, ?eby dziennikarz poczu? strach lub niepewno?? w Twoim g?osie.
 • Je?eli dziennikarz ostro Ciebie atakuje, przybli? si? do niego na chwil? i spójrz mu prosto w oczy. To go ostudzi na chwil?.
 • Nie pro? o kopi? nagrania wywiadu. Zadbaj o ni? sam.
 • Przyjd? do studia z w?asnym no?nikiem i popro? realizatora o nagranie wywiadu. Nie zapomnij zabra? nagrania przy wyj?ciu.
 • Nie wychod? ze studia zanim dziennikarz Ci na to nie pozwoli.
 • Zawsze kiedy wsiadasz do samochodu pos?uchaj przez 5 minut o czym si? mówi w eterze. Jak by? to krótko skomentowa??

Konkluzja

Radio jest medium osobistym i emocjonalnym. Trzeba w nim mówi? jak do przyjaciela, u?ywaj?c przyst?pnego i potocznego j?zyka. Nie mo?e to by? wyk?ad uniwersytecki. Raczej konwersacja z dobrym znajomym. I nawet nie my?l o odczytywaniu notatek. S?uchacze wyczuj? to w kilka sekund i pomy?l?, ?e bez kartki nie masz nic do powiedzenia.

Mów w radiu jak do znajomego i zdob?dziesz nowego przyjaciela - tysi?ce ludzi s?uchaj?cych Twego g?osu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.33 MediaGapa - ocena artykułu: 4.33

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Informacja Kaczy?ski Agencje Wywiad Dziennikarz Klient Tusk Twitter Public Problem Reporter Klienci Relacje Relations Media Rzecznik Szef Google Pressence Praktycy Polska Internet Gazeta Komunikacja PRACOWNICY Dziennikarze Reporterzy Firma Gapa PrawdaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Prawda pi?knie powiedziana
4. Masz strategi? komunikacji z mediami?
5. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
6. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
7. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
8. Druga szansa w mediach
9. Redaktor czy reporter?
10. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl