Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-05-18
"K?amcy, z?odzieje i etycy"

K?amcy, z?odzieje i etycy

K?amcy, z?odzieje. To nie o politykach. Nie o dziennikarzach. To o polskich praktykach public relations.

Rada Etyki Public Relations przedstawi?a raport o 7 grzechach bran?y PR, a TVN24 skrz?tnie je odnotowa?. Te przewiny to:

1. ukrywanie to?samo?ci i intencji nadawcy,

2. korupcja,

3. gwarantowanie publikacji w mediach przez PR-owców,

4. k?amstwo i manipulacja,

5. kradzie? pomys?ów,

6. ??czenie pracy PR-owca i dziennikarza,

7. szkalowanie konkurentów i klientów.

Tylko 7 karygodnych wyst?pków? Mo?e 10?

Dorzuc? jeszcze 3 grzeszki do koszyczka...

1. Preferowanie spolegliwych dziennikarzy.

Jeden dziennikarz okaza? si? "wyrozumia?y i poj?tny". Drugi "uparty i krytyczny". Nast?pnym razem ten pierwszy dostanie dobry temat. Na krótk? met? to dobra taktyka. Ale w d?u?szej perspektywie (w dobie Internetu to mo?e by? ju? jutro), mo?e okaza? si? szkodliwa. Ten pierwszy wcale nie musi okaza? wdzi?czno?ci za wy??czno??, ale ten drugi - poka?e co to jest d?uuuga pami??.

2. Wykonywanie polece?.

"Ja tylko wykonywa?em s?u?bowe polecenie."Je?eli w swej pracy w PR masz prze?o?onego (prezes, dyrektor marketingu, kierownik sprzeda?y), mo?e si? zdarzy?, ?e otrzymasz polecenie wykonania czego?, co jest sprzeczne z Twoim systemem warto?ci. Nie masz obowi?zku wykonywa? polecenia tylko dlatego, ?e wypowiada je prze?o?ony. Je?eli jednak to zrobisz, musisz wzi?? za to pe?n? odpowiedzialno??.

3. Zatrudnianie pracowników wy??cznie za ich "kontakty" z dziennikarzami.

Kiedy odchodzi?em z pracy w dziennikarstwie z ?atwo?ci? mog?em wykorzysta? swoje znajomo?ci. Nie robi?em tego, bo bez sensu by?aby wspó?praca ze mn? tylko dlatego, ?e si? znamy jak stare konie. Kontaktów si? nie ma. Kontakty si? w_y_p_r_a_c_o_w_u_j_e. Ten kto nie potrafi wypracowa? nowych kontaktów nie nadaje si? do pracy w PR.

Twarz i potwarz

Na twórcz? i orze?wiaj?c? krytyk? ka?dy moment jest dobry. Tylko czy krytyka w "7 grzechach polskiego PR" jest twórcza i czy rzeczywi?cie dotyczy tylko polskiej specyfiki? Na przyk?ad, korupcja, k?amstwo i manipulacja, szkalowanie konkurentów i klientów. Nie wiem tyle o grzechach o polskiego PR ile Rada Etyki, ale moim zdaniem to nie s? wyst?pki wy??cznie polskiego public relations.

Rada Etyki PR przedstawi?a swój raport w trzy tygodnie po wys?aniu mediom przez Zwi?zek Firm Public Relations Listu Otwartego sprzeciwiaj?cego si? deprecjonowaniu terminu "public relations". List podpisa?o ponad tysi?c osób. W Li?cie czytamy m.in., ?e w dyskusji publicznej – prowadzonej tak?e przez media - wyra?enie "public relations" nies?usznie u?ywane jest wymiennie z propagand?, k?amstwem i manipulacj?.

Czego wi?c dowiedzieli si? dziennikarze i opinia publiczna? Najpierw z jednego ?ród?a, ?e upowszechnia si? o public relations fa?szywe i krzywdz?ce opinie, a potem z innego, ale zbli?onego ?ród?a, ?e praktycy PR kradn? i k?ami?. Wi?c jaka jest prawdziwa twarz polskiego PR? My k?amiemy czy nas oczerniaj??

Od opinii do efektu

Na dobre wie?ci ka?da pora jest dobra. Na z?e - ?adna. Raport REPR-u do laurek nie nale?y, ale ka?dy z ponad tygodniowym do?wiadczeniem w public relations wie, ?e w tej profesji wybór optymalnego momentu na przedstawienie opinii publicznej swego zdania na jakikolwiek temat jest kluczowe i oczywi?cie zale?y od za?o?onego celu.

Wyznaczanie celu w public relations cz?sto jest kompromisem pomi?dzy dost?pnym czasem i ?rodkami. Ci, którzy czekaj? na perfekcyjne warunki, gubi? nadarzaj?ce si? okazje. Dlatego na przyk?ad, kiedy mam ochot? na k?piel, nie konsultuj? z hydraulikiem temperatury wody w wannie, ilo?ci gor?cej wody i wyboru p?ynu do k?pieli.

REPR troszczy si? o profesjonalny i etyczny poziom polskiego PR i celem publikacji "7 grzechów g?ównych polskich PR-owców" jest wskazanie nadu?y? i z?ych praktyk w ?rodowisku. To prawda, ?e nie jest obowi?zkiem krytyka pokazywanie tego jak krytykowane rzeczy powinny wygl?da?. Uwa?am jednak, ?e Rada powinna czu? si? odpowiedzialna nie tylko za wypalanie ?elazem ca?ego z?a w polskim PR, ale za rzeczywist? popraw? etycznych standardów. Dlatego na przyk?ad z ciekawo?ci? przeczytam raport pod tytu?em "7 sukcesów Rady Etyki PR". Czy tre?ci? takiego dokumentu mog? by? wydane przez ni? Opinie i Orzeczenia? Je?li wydawanie oficjalnych o?wiadcze? jest skuteczn? metod? podnoszenia standardów etycznych, to w porz?dku. Wed?ug mnie jest tylko pokazywaniem drogi, a ja wola?bym widzie? na tej drodze wi?kszy ruch.

Krytykowa? ka?dy mo?e

"Ka?dy g?upiec mo?e krytykowa?, karci? i narzeka?. I wi?kszo?? g?upców tak post?puje" - mówi Dale Carnegie. Ten cytat nie odnosi si? do tre?ci dokumentu przygotowanego przez Rad? Etyki PR, ale do braku wyczucia momentu na jego upublicznienie. Innymi s?owy - nie wystarczy mie? racj?, trzeba jeszcze wiedzie? kiedy j? powiedzie?.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 3.33 MediaGapa - ocena artykułu: 3.33

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Krell 2009-05-18
Zadziwia mnie...no w?a?nie, brak znajomo?ci pragmatyki s?u?bowej? Kodeksu pracy? Regulaminów pracy? Bo nijak nie mog? zrozumie? fragmentu o wykonywaniu polecenia s?u?bowego. Jasne, ?e mam WYBÓR. Odmawiam i wylatuj?, to proste. Albo dostaj? nagan?. Co dalej? ?ycie pod urz?dem pracy z g?b? pe?n? frazesów o etyce, bla, bla, bla? ?atwo mówi?, gdy si? jest na swoim. Ciekawe, ilu kolegów po fachu Pana Bogus?awa odmawia na co dzie? wykonania polecenia? Polecam jednak wi?cej rozwagi w krzewieniu wiary w lepszy ?wiat...
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Problem Twitter Szef Tusk Firma Dziennikarz Relations Public Reporter Reporterzy Media PRACOWNICY Komunikacja Prawda Internet Pressence Gazeta Relacje Rzecznik Agencje Klienci Polska Informacja Praktycy Google Gapa Dziennikarze Kaczy?ski Klient Wywiad



Strategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Co ??czy PR z lataniem samolotem
2. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
3. Mapa kluczowych komunikatów
4. Najlepsze na ?wiecie ?wiczenie kreatywnego my?lenia
5. Komunikacja w stresie
6. Przysz?e lekcje z historii
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. Nie wystarczy mówi? prawd?
9. Nie b?d? pasa?erem w wywiadzie dla mediów
10. Moje dzieci, czyli ile mo?e powiedzie? w mediach o sobie rzecznik prasowy
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl