Bogus?aw Feliszek, 2009-05-18
"K?amcy, z?odzieje i etycy"

K?amcy, z?odzieje i etycy

K?amcy, z?odzieje. To nie o politykach. Nie o dziennikarzach. To o polskich praktykach public relations.

Rada Etyki Public Relations przedstawi?a raport o 7 grzechach bran?y PR, a TVN24 skrz?tnie je odnotowa?. Te przewiny to:

1. ukrywanie to?samo?ci i intencji nadawcy,

2. korupcja,

3. gwarantowanie publikacji w mediach przez PR-owców,

4. k?amstwo i manipulacja,

5. kradzie? pomys?ów,

6. ??czenie pracy PR-owca i dziennikarza,

7. szkalowanie konkurentów i klientów.

Tylko 7 karygodnych wyst?pków? Mo?e 10?

Dorzuc? jeszcze 3 grzeszki do koszyczka...

1. Preferowanie spolegliwych dziennikarzy.

Jeden dziennikarz okaza? si? "wyrozumia?y i poj?tny". Drugi "uparty i krytyczny". Nast?pnym razem ten pierwszy dostanie dobry temat. Na krótk? met? to dobra taktyka. Ale w d?u?szej perspektywie (w dobie Internetu to mo?e by? ju? jutro), mo?e okaza? si? szkodliwa. Ten pierwszy wcale nie musi okaza? wdzi?czno?ci za wy??czno??, ale ten drugi - poka?e co to jest d?uuuga pami??.

2. Wykonywanie polece?.

"Ja tylko wykonywa?em s?u?bowe polecenie."Je?eli w swej pracy w PR masz prze?o?onego (prezes, dyrektor marketingu, kierownik sprzeda?y), mo?e si? zdarzy?, ?e otrzymasz polecenie wykonania czego?, co jest sprzeczne z Twoim systemem warto?ci. Nie masz obowi?zku wykonywa? polecenia tylko dlatego, ?e wypowiada je prze?o?ony. Je?eli jednak to zrobisz, musisz wzi?? za to pe?n? odpowiedzialno??.

3. Zatrudnianie pracowników wy??cznie za ich "kontakty" z dziennikarzami.

Kiedy odchodzi?em z pracy w dziennikarstwie z ?atwo?ci? mog?em wykorzysta? swoje znajomo?ci. Nie robi?em tego, bo bez sensu by?aby wspó?praca ze mn? tylko dlatego, ?e si? znamy jak stare konie. Kontaktów si? nie ma. Kontakty si? w_y_p_r_a_c_o_w_u_j_e. Ten kto nie potrafi wypracowa? nowych kontaktów nie nadaje si? do pracy w PR.

Twarz i potwarz

Na twórcz? i orze?wiaj?c? krytyk? ka?dy moment jest dobry. Tylko czy krytyka w "7 grzechach polskiego PR" jest twórcza i czy rzeczywi?cie dotyczy tylko polskiej specyfiki? Na przyk?ad, korupcja, k?amstwo i manipulacja, szkalowanie konkurentów i klientów. Nie wiem tyle o grzechach o polskiego PR ile Rada Etyki, ale moim zdaniem to nie s? wyst?pki wy??cznie polskiego public relations.

Rada Etyki PR przedstawi?a swój raport w trzy tygodnie po wys?aniu mediom przez Zwi?zek Firm Public Relations Listu Otwartego sprzeciwiaj?cego si? deprecjonowaniu terminu "public relations". List podpisa?o ponad tysi?c osób. W Li?cie czytamy m.in., ?e w dyskusji publicznej – prowadzonej tak?e przez media - wyra?enie "public relations" nies?usznie u?ywane jest wymiennie z propagand?, k?amstwem i manipulacj?.

Czego wi?c dowiedzieli si? dziennikarze i opinia publiczna? Najpierw z jednego ?ród?a, ?e upowszechnia si? o public relations fa?szywe i krzywdz?ce opinie, a potem z innego, ale zbli?onego ?ród?a, ?e praktycy PR kradn? i k?ami?. Wi?c jaka jest prawdziwa twarz polskiego PR? My k?amiemy czy nas oczerniaj??

Od opinii do efektu

Na dobre wie?ci ka?da pora jest dobra. Na z?e - ?adna. Raport REPR-u do laurek nie nale?y, ale ka?dy z ponad tygodniowym do?wiadczeniem w public relations wie, ?e w tej profesji wybór optymalnego momentu na przedstawienie opinii publicznej swego zdania na jakikolwiek temat jest kluczowe i oczywi?cie zale?y od za?o?onego celu.

Wyznaczanie celu w public relations cz?sto jest kompromisem pomi?dzy dost?pnym czasem i ?rodkami. Ci, którzy czekaj? na perfekcyjne warunki, gubi? nadarzaj?ce si? okazje. Dlatego na przyk?ad, kiedy mam ochot? na k?piel, nie konsultuj? z hydraulikiem temperatury wody w wannie, ilo?ci gor?cej wody i wyboru p?ynu do k?pieli.

REPR troszczy si? o profesjonalny i etyczny poziom polskiego PR i celem publikacji "7 grzechów g?ównych polskich PR-owców" jest wskazanie nadu?y? i z?ych praktyk w ?rodowisku. To prawda, ?e nie jest obowi?zkiem krytyka pokazywanie tego jak krytykowane rzeczy powinny wygl?da?. Uwa?am jednak, ?e Rada powinna czu? si? odpowiedzialna nie tylko za wypalanie ?elazem ca?ego z?a w polskim PR, ale za rzeczywist? popraw? etycznych standardów. Dlatego na przyk?ad z ciekawo?ci? przeczytam raport pod tytu?em "7 sukcesów Rady Etyki PR". Czy tre?ci? takiego dokumentu mog? by? wydane przez ni? Opinie i Orzeczenia? Je?li wydawanie oficjalnych o?wiadcze? jest skuteczn? metod? podnoszenia standardów etycznych, to w porz?dku. Wed?ug mnie jest tylko pokazywaniem drogi, a ja wola?bym widzie? na tej drodze wi?kszy ruch.

Krytykowa? ka?dy mo?e

"Ka?dy g?upiec mo?e krytykowa?, karci? i narzeka?. I wi?kszo?? g?upców tak post?puje" - mówi Dale Carnegie. Ten cytat nie odnosi si? do tre?ci dokumentu przygotowanego przez Rad? Etyki PR, ale do braku wyczucia momentu na jego upublicznienie. Innymi s?owy - nie wystarczy mie? racj?, trzeba jeszcze wiedzie? kiedy j? powiedzie?.