Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"Konsumenci nie zmieniaj? si? na ??danie agencji PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W ?wiecie public relations mo?na obecnie spotka? dwie grupy praktyków PR. Przedstawiciele pierwszej grupy uwa?aj?, ?e w PR nic si? nie zmienia. To w?a?nie oni s?dz?, ?e ludzie do ko?ca ?wiata b?d? jedli okropne hamburgery i w telewizji w sezonie wakacyjnym b?d? tylko powtórki. Kiedy maj? problem w komunikacji z konsumentami og?aszaj? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2015-06-29 | więcej »
"Krzywa post?pu w PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jednym z ciekawszych aspektów pracy w public relations jest to, ?e trudno jednoznacznie okre?li? PR jako sztuk? czy nauk?. Naukowcy ch?tnie pisz? na uniwersytetach doktoraty o PR udokumentowane analizami, wykresami i danymi statystycznymi. Zgoda, ?e pewne dziedziny PR (na przyk?ad planowanie mediów lub komunikacja w mediach spo?eczno?ciowych) sta?y si? bardziej "naukowe". Jako praktyk [...]
Bogus?aw Feliszek | 2015-03-11 | więcej »
"7 prostych pyta? o PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

1. Jak najkrócej mo?na opisa? istot? PR? W najwi?kszym skrócie, public relations to zarz?dzanie publicznym wizerunkiem (tym jak jeste? postrzegany) i to?samo?ci? (tym jaki jeste?). W PR chodzi o reputacj?, a ta wynika z tego, co robisz, co mówisz i co inni my?l? i mówi? o Tobie. Dobra reputacja to samonap?dzaj?ce si? ko?o [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-09-08 | więcej »
"Kto czyta bran?ow? pras? PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ka?da osoba pracuj?ca w public relations powinna: 1. krytykowa? bran?ow? pras? PR za powierzchowno?? i niedoinformowanie, 2. czyta? j? nami?tnie. Najlepszy polski magazyn PR powinien mie? du?y format, b?yszcz?c? ok?adk?, fiku?ne czcionki, kolorowe zdj?cia i nie za du?o tekstu. Je?li chodzi o zdj?cia, to: 1. wi?kszo?? powinna pokazywa? twarz z lewej strony (podobno lewy profil wi?cej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-02-21 | więcej »
"Dlaczego warto robi? audyt medialny"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Praktycy PR du?o czasu i energii po?wi?caj? planowaniu (burze mózgów, opracowanie strategii, przygotowanie kampanii public relations), ale zbyt cz?sto zapominaj? o tym, ?eby sprawdzi? czy osi?gaj? cz?stkowe cele i zmierzaj? we w?a?ciwym kierunku zgodnie z harmonogramem. Na coraz bardziej zat?oczonym i ha?a?liwym rynku komunikacji marketingowej – tak?e w tym roku – niezmiernie [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-01-07 | więcej »
"Filozofia prze?ycia agencji PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Warto wiedzie?, ?e celem agencji PR nie jest – jak mo?na naiwnie przypuszcza? – zarobienie jak najwi?cej pieni?dzy w jak najkrótszym czasie. Naprawd? chodzi o to, ?eby po ustaleniu: 1. na czym – zdaniem agencji – polega dobry PR, 2. jak agencja PR definiuje dobry produkt, 3. jak powinna przebiega? skuteczna kampania PR, 4. jakimi standardami [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-10-05 | więcej »
"Dlaczego nigdy nie znajdziesz pracy w naszej agencji PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W PR tak jest, ?e nie ka?dy weekend mo?na po?wi?ci? wy??cznie rodzinie. Czasem trzeba te? popracowa?. Bywa równie? tak, ?e dzieje si? co? tak bulwersuj?cego, ?e wszyscy w agencji z niedowierzaniem kr?cimy g?owami. Czy ja ?ni?? Widzisz to samo? Tak w?a?nie by?o dzisiaj. Wynik jest taki, ?e m?oda dama (prawdopodobnie zupe?nie tego nie?wiadoma) zagwarantowa?a [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-02-17 | Komentarze [2] więcej »
"10 tematów do debaty o polskim public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Wyobra?my sobie przez chwil?, ?e s? jakie? tematy, co do których polscy praktycy public relations mog? doj?? do porozumienia. Za?ó?my, ?e mo?liwa jest Wielka Bran?owa Debata – taki "okr?g?y stó? PR". Spotkanie jest transmitowane w g?ównych kana?ach telewizji w czasie najwy?szej ogl?dalno?ci. Dyskusj? moderuj? najbardziej niezale?ni i obiektywni dziennikarze... Albo jeszcze lepiej – [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-03-15 | Komentarze [2] więcej »
"W public relations przekaz jest wa?niejszy od relacji"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

"Mam ?wie?utk? i mi?kk? szyneczk?. Ko?? dla pieseczka?" Wszystkie interesy opieraj? si? na relacjach – tak?e u rze?nika. W public relations liczy si? subtelna dyplomacja, delikatna perswazja i s?odkie kuszenie. Ale nie udawajmy ?wi?toszków. Fundamentem nowoczesnego PR jest za?o?enie, ?e praktycy public relations zarz?dzaj? relacjami, których inni nie dostrzegaj? lub nie potrafi? wykorzysta? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-01-27 | więcej »
"Co dziennikarze powinni wiedzie? o public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W filmie "Czego pragn? kobiety" Mel Gibson gra pracownika agencji reklamowej, który odkrywa w sobie dar odczytywania kobiecych my?li i przewrotnie wykorzystuje ten wyj?tkowy talent. Co to ma wspólnego z PR? W zesz?ym roku by?em zapraszany jako bloger na zamkni?te spotkania z dziennikarzami. W dyskusjach z bloguj?cymi reporterami dowiedzia?em si? co dzi? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-01-16 | Komentarze [1] więcej »
"7 porad praktyka public relations dla dziennikarzy"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czasami – i nie s? to najmilsze chwile – praca praktyka public relations przypomina zaj?cie nawiedzonego telemarketera. Dziennikarze te? tego ciep?o nie wspominaj?. Jednak wielu praktyków public relations dobrze wykonuje swoj? prac?. Kontaktuj? si? tylko z reporterami, których mog? zainteresowa? proponowane tematy. Wcze?niej czytaj? ich artyku?y, ogl?daj? programy w telewizji i s?uchaj? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-07-28 | więcej »
"W pomiarze efektów PR licz? si? tylko badania jako?ciowe"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Przez dekady bran?a public relations nie umia?a odpowiedzie? na pytanie jak mierzy? efekty dzia?a? PR. Inaczej ni? w pokrewnych dziedzinach marketingu i reklamy, praktycy public relations d?ugo borykali si? z wyborem w?a?ciwych narz?dzi do pomiaru programów PR. Klienci codziennie maj? kontakt z tysi?cami komunikatów z ró?nych ?róde?. Czy mo?liwe jest sprawdzenie, który [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-02 | Komentarze [3] więcej »
"Z dziennikarstwa do public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kiedy patrz? na kurcz?ce si? obsady redakcyjnych newsroomów, dziennikarzy przechodz?cych z mediów do public relations i liczb? informacji publikowanych w mediach z inspiracji agencji PR, mam wra?enie, ?e public relations jest przysz?o?ci? dziennikarstwa :-) Spadaj?ca sprzeda?, ni?sze zyski z reklam, coraz wi?ksza konkurencja informacyjnych portali internetowych – wszystko to zwi?ksza zainteresowanie dziennikarzy [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-05-23 | Komentarze [1] więcej »
"Perswazja, czyli nikt nie jest samotn? wysp?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Kto oprócz dzieci wykazuje najwi?ksze talenty perswazyjne? Jak udaje mu si? osi?ga? znakomite rezultaty w przekonywaniu do swojej racji? Czy jest od Ciebie bardziej inteligentny? Reklama. Czy mo?e by? jeszcze gorsza? Ile reklam sk?oni?o Ci? jedynie do zmiany kana?u telewizyjnego? Naprawd? kupisz abonament u operatora komórkowego, który poka?e w reklamie modelk? o [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-04-29 | więcej »
"Komunikacja to nie randka w ciemno"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Mówi?em to wielokrotnie i powtórz? raz jeszcze: "Komunikacja rozpoczyna si? od zebrania informacji i ich inteligentnej interpretacji." Bardzo trudno zabiega? o skuteczn? komunikacj? bez wiedzy kim s? ludzie, z którymi chcesz si? komunikowa?. Komunikacja to nie randka w ciemno. Zaczynam przewraca? oczami kiedy s?ysz?: "Musimy przekaza? t? wiadomo??". Rzadko natomiast s?ysz? dlaczego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-03-28 | Komentarze [1] więcej »
"Z notatnika reportera ?ledczego"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Reporterzy ?ledczy to elita dziennikarstwa. Ich misj? jest ujawnianie skandali i niecnych uczynków rz?dz?cych elit. Dla moich studentów dziennikarstwa opracowa?em zestaw 35 porad jak przeprowadza? wywiady. Mog? z nich skorzysta? tak?e praktycy public relations przygotowuj?cy swoich klientów do kontaktów z mediami. I. PRZYGOTOWANIE 1. Dokumentacja. Najlepsze pytania to te, które wynikaj? z g??bokiej i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-02-21 | więcej »
"Prawnik w public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy jako praktyk public relations z powodzeniem wspó?pracujesz z prawnikami? Nie krzyw si?, tylko powiedz prawd?. Ca?? prawd? :-) Trudno wyobrazi? sobie skutecznie pracuj?cy zespó? zarz?dzania sytuacj? kryzysow? bez prawników. Prawnicy lubi? mówi?. To czasem denerwuje. Szczególnie kiedy jako specjalista PR uwa?asz, ?e ich przekaz jest z gruntu szkodliwy. Je?li jednak Twoja porada [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-02-14 | więcej »
"Anonimowe wypowiedzi w korporacyjnej komunikacji?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Anonimowo?? w dziennikarstwie to ostateczno?? – trzeba jej unika? za wszelk? cen?. Kiedy? redaktorzy zgadzali si? ukry? to?samo?? rozmówcy tylko w wyj?tkowych okoliczno?ciach, na przyk?ad, za kontakt z dziennikarzem grozi?y informatorowi sankcje karne. Dzisiaj w co drugim artykule prasowym – tak?e w presti?owych gazetach – codziennie czytam anonimowe wypowiedzi. S?dz?, ?e wynika [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-01-31 | więcej »
"Taniec kobry z mangust?, czyli 10 sterowników nowego PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Public relations to trudne zaj?cie – szef ocenia Ciebie wy??cznie na podstawie ostatniego materia?u w mediach o Twojej firmie. To, co robisz cz?sto wygl?da jak taniec kobry z mangust?, ale nie ma w tych pl?sach tyle gracji, dobrej woli i wzajemnego szacunku. Wi?kszo?? firm zajmuje si? jak?? form? public relations, najcz??ciej pod nazw? marketingu, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-23 | więcej »
"Jaki bud?et na public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ile wydawa? na public relations w przysz?ym roku? ?eby by?o ciekawie za?ó?my, ?e szef nie jest zadowolony z obecnych wyników PR. Prawdopodobnie wydajesz za ma?o i na pewno wspó?pracujesz z niew?a?ciw? agencj? public relations. Je?eli nie wiesz ile wyda? na PR, przeczytaj krótk? ankiet?, która pomo?e lepiej zaplanowa? inwestycje na promocj? wizerunku i [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-12-02 | więcej »
"Anty-negatywny apel polityczny"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Coraz cz??ciej nachodzi mnie my?l, ?e w lokalach wyborczych powinny by? zainstalowane podwójne kabiny – jedna do wybrania swego faworyta, druga do wzi?cia prysznicu. Cz?onek komisji wr?cza?by g?osuj?cemu kart? wyborcz? i r?cznik. Za kotar? wyborca natychmiast po oddaniu g?osu bra?by prysznic, który zmywa?by z niego wszystkie brudy kampanii. Praktycy PR, którzy nie zajmuj? si? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-22 | więcej »
"7 zmian w zarz?dzaniu komunikacj? kryzysow?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na szkoleniu kryzysowym star?y si? dwie szko?y - stara i nowa. Osoba, która wcieli?a si? w rol? rzecznika prasowego, pracuj?c nad informacj? prasow? powiedzia?a: "Nie ma powodu do po?piechu. Mamy jeszcze du?o czasu do 18:00. Wa?ne, ?eby zd??y? na wieczorne 'Fakty' i 'Wiadomo?ci'." M?odsi uczestnicy szkolenia protestowali: "Informacj? trzeba jak najszybciej [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-11-05 | więcej »
"Wi?cej ni? 140 znaków"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ile czasu trzeba, ?eby umie?ci? w Internecie 20 miliardów krótkich wiadomo?ci, z których ka?da sk?ada si? maksimum ze 140 znaków? 200 lat? 20? 10? 20 miliardów wpisów pojawi?o si? w darmowym serwisie spo?eczno?ciowym Twitter w cztery lata od za?o?enia firmy w 2006 roku, poda? serwis GigaTweet. Ten wynik oznacza, ?e statystycznie ka?dy mieszkaniec [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-08-12 | więcej »
"Redaktor czy reporter?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Redaktor czy reporter - jaka to ró?nica? Przed chwil? zako?czy?e? rozmow? z dziennikarzem pracuj?cym dla znakomitego dziennika. Wywiad wypad? znakomicie. Jeste? zadowolony. Reporter te? promienieje. Jeste? podniecony, bo dziennikarz zapowiedzia? publikacj? w jutrzejszym numerze. Mija tydzie? i nic. Co si? sta?o? Niestety, reporter nie jest osob?, która decyduje o terminie druku. Jego szef, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-07-22 | więcej »
"Czego nie widzieli Alicja i Achilles, czyli 13 b??dów w zarz?dzaniu ryzykiem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W "Alicji w krainie czarów" Lewisa Carrolla Król prosi Alicj?: "Wyjrzyj na drog? i powiedz mi czy kogo? nie wida?." "Czy widz? kogo? na drodze? Nikogo!" rzek?a Alicja. "Ach, ?ebym ja mia? taki wzrok" - powiedzia? z ?alem Król. "Nikogo! Na tak? odleg?o??! Ja przy tym ?wietle widz? tylko tych co [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-06-07 | więcej »
"10 "sekretów", których praktycy PR nigdy nie zdradz? klientom"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Mój dentysta jest nie tylko znakomitym fachowcem, ale tak?e wyj?tkowo cierpliwym i wyrozumia?ym cz?owiekiem. Przedwczoraj pó? ?artem, pó? serio zapyta?em jakie zachowanie pacjentów najbardziej go denerwuje. I co? Nigdy nie zgadniesz. Wkurza go kiedy kto? w czasie borowania odczytuje lub pisze sms :-) W drodze powrotnej, w korku ulicznym, u?o?y?em list? zachowa?, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-06-04 | Komentarze [2] więcej »
"Lepsze PR kontra dobre PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jest taka tendencja, ?eby postrzega? organizacje, o których jest w mediach du?o pozytywnych informacji jako te, które wiedz? jak si? "robi" dobre PR. To nie zawsze jest prawda. Liczba informacji nie powinna by? miernikiem sukcesu. Public relations polega na tworzeniu sta?ych, pozytywnych i wzajemnie korzystnych relacji z ró?nymi grupami otoczenia wa?nymi dla [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-04-02 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Agencje Internet Informacja Pressence Gapa Kaczy?ski PRACOWNICY Klienci Tusk Reporter Public Rzecznik Dziennikarz Szef Relations Polska Wywiad Klient Praktycy Google Gazeta Twitter Firma Komunikacja Relacje Prawda Dziennikarze Media Reporterzy ProblemStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Nie b?d? pasa?erem w wywiadzie dla mediów
2. Media nie wygrywaj? wyborów
3. Nie jestem osob?, która kupczy...
4. Nie musisz korzysta? z mediów spo?eczno?ciowych?
5. 30 pyta? jakie musi sobie zada? ekspert PR
6. Relacje szefa firmy z mediami
7. Mateusz Kijowski – Media Gapa 2016
8. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
9. 10 pyta? jakich nie lubi agencja PR
10. 5 rzeczy jakich pracownicy oczekuj? od komunikacji wewn?trznej
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl