Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
"10 korzy?ci dla marki z komunikacji w mediach spo?eczno?ciowych"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Ka?dy kto ma co? ciekawego do powiedzenia ma dzisiaj profil w mediach spo?eczno?ciowych. Najcz??ciej na Facebooku i Instagramie. Rzadziej na Twitterze, LinkedIn, Snapchacie i Google+. Komunikacja w mediach spo?eczno?ciowych (je?li chcesz to robi? dobrze) zabiera du?o czasu. Dla pocz?tkuj?cych najwi?kszym wyzwaniem jest zdobycie pierwszych fanów i systematyczne budowanie sieci warto?ciowych kontaktów. Oto 10 [...]
Bogus?aw Feliszek | 2017-06-06 | więcej »
"10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Na prezentacji o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych publiczno?? zada?a wiele pyta? o wp?ywie mediów na nasze ?ycie oraz zmianach w komunikacji i budowaniu marki. Oto 10 najciekawszych pyta? i krótkie odpowiedzi: 1. Jaka jest ró?nica mi?dzy starymi i nowymi mediami? Stare media to ksi??ki, telewizja, radio i prasa. Cechuj? je wysokie koszty produkcji [...]
Bogus?aw Feliszek | 2017-03-09 | więcej »
"A je?li naprawd? potrzebujesz PR?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

W public relations przede wszystkim chodzi o reputacj?. To, co mówisz i to, co inni mówi? o Tobie pomaga lub szkodzi w interesach. PR s?u?y komunikacji z rynkiem i – je?eli jest robione dobrze – buduje zaufanie konsumentów do firmy, marki i tego, co oferuje. Czy Twoja firma potrzebuje PR? Odpowiedz sobie na pi?? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-05-17 | więcej »
"Efekt nocebo w mediach spo?eczno?ciowych"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Komputer zabi? maszyn? do pisania. Internet wyko?czy? wypo?yczalnie video, ksi??ki telefoniczne, atlasy geograficzne i albumy fotograficzne. Czy media spo?eczno?ciowe zatruj? komunikacj?? Mam nadziej?, ?e nie. Twitter, Facebook i Google+ drastycznie zmieni?y nasze interakcje. Przekazujemy sobie dzi?ki telefonom komórkowym i serwisom spo?eczno?ciowym mnóstwo informacji. Czy to znaczy, ?e rozumiemy si? lepiej? Mam w?tpliwo?ci. Jednym z wyró?ników [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-04-03 | więcej »
"Jak poprawi? konkurencyjno?? dzi?ki PR"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie musisz by? zawsze najlepszy. Aby odnosi? sukcesy w interesach, wystarczy je?li b?dziesz lepszy od konkurencji. My?la?e? o wspó?pracy z agencj? PR, ?eby poszerzy? kontakty z mediami, poprawi? swoj? pozycj? na rynku i wzmocni? reputacj?? Presssence Public Relations pomo?e Ci znale?? warto?ciowy wyró?nik – Twoje biznesowe DNA. Oto jak to zrobimy. Ka?da firma ma [...]
Bogus?aw Feliszek | 2014-03-18 | więcej »
"Spokojny dzie? pracy w public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Obudzi?em si?, wsta?em z ?ó?ka, sprawdzi?em godzin?... Zjad?em ?niadanie, umy?em z?by, ubra?em si?... Wyszed?em z domu, porozmawia?em z s?siadk?, wsiad?em do samochodu... Do tej pory ?adnych niespodzianek – powolny poranek. Wszystko nabra?o innego tempa po przyj?ciu do pracy. Dla ka?dego kto zastanawia? si? jak wygl?da spokojny dzie? pracy w agencji public relations – oraz dla przyjació? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2013-03-19 | więcej »
"Dlaczego jestem coraz bardziej rozwi?z?y online"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jeste? konserwatywny, przyjazny, otwarty czy rozwi?z?y? U?ytkownicy mediów spo?eczno?ciowych nawi?zuj? znajomo?ci w Internecie wed?ug jednego z czterech stylów: 1. Konserwatywny: Kontaktujesz si? online tylko z osobami, które znasz w prawdziwym ?yciu – ?adnych przypadkowych znajomo?ci. Czasem s? to tylko te osoby, które znasz bardzo dobrze, lubisz i szanujesz. 2. Przyjazny: Dyskutujesz online z osobami, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2012-05-09 | więcej »
"30 sygna?ów, ?e pracujesz w public relations"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Pracujesz w public relations, ale czasem masz co do tego w?tpliwo?ci? A mo?e odwrotnie – nie pracujesz w PR, ale czasami tak si? czujesz? Oto 30 sygna?ów, ?e pracujesz w public relations: 1. W??czasz komputer przed umyciem z?bów. 2. Dzie? zaczynasz od mocnej kawy i tak samo ko?czysz. 3. Po kawie (porannej i wieczornej) przez [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-10-25 | Komentarze [2] więcej »
"Gin?ca reklamowa kreatywno??"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Je?li wierzy? biologom, z powierzchni Ziemi znikn??o ponad 99,9% wszystkich gatunków zwierz?t jakie kiedykolwiek na niej ?y?y. Przyczyn wygini?cia tylu gatunków fauny jest mnóstwo. W d?ugiej historii naszej planety wielokrotnie zwierz?ta gin??y w katastrofach naturalnych. Inne znikn??y w wyniku masowych chorób. Za cz??? najnowszych przypadków odpowiedzialny jest cz?owiek. Niektóre gatunki nie potrafi?y [...]
Bogus?aw Feliszek | 2011-06-09 | więcej »
"Czarny ?ab?d? w rze?ni, czyli zarz?dzanie ryzykiem"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Jak grom z jasnego nieba... Absolutne zaskoczenie, nieprzewidywalne wydarzenie, totalna rze?nia. Czarne ?ab?dzie to wa?ne zjawiska, które s? ma?o prawdopodobne, ale jednak czasem wyst?puj?. Samo okre?lenie jest metafor? zaskakuj?cego wydarzenia trudnego do logicznego wyja?nienia przed jego pojawieniem si?. Czarny ?ab?d? ma trzy cechy: 1. jest nieoczekiwany i ma?o prawdopodobny, 2. niesie ogromne skutki, [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-07-05 | Komentarze [1] więcej »
"Dlaczego nie jestem na portalu Nasza-klasa.pl"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Od czasu od czasu znajomi przysy?aj? e-maile z pytaniem czy jestem na Naszej-klasie. "Nie. Jestem aktywny na mojej witrynie WWW, blogu, Facebooku i kilku innych serwisach, ale nie na Naszej-klasie." Niektórzy odpisuj? ze zdziwieniem: "Zaraz, zaraz! Na pewno nie jeste? na Naszej-klasie?" lub troch? nastroszeni: "Dlaczego lekcewa?ysz Nasz?-klas?? T?umacz si?!" Portal Nasza-klasa.pl ruszy? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-06-11 | więcej »
"Ile kosztuje szkolenie medialne"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nie ma tygodnia, ?eby nasza agencja PR nie otrzyma?a zapytania o szkolenie medialne. Przez 10 lat troch? si? tego uzbiera?o :-) Kiedy przedstawiamy ofert? niektórzy uwa?aj?, ?e nasze us?ugi szkoleniowe s? doskonale wycenione; inni decyduj? si? na wspó?prac? z firm?, która – powiedzmy – ceni si? ni?ej. Dobre szkolenie medialne nie mo?e by? [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-03-22 | więcej »
"Czego oczekuj? od dziennikarzy w tym roku"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Dziennikarze prze?yli niebywale trudny rok (zwolnienia, zmiany w zarz?dach, obni?ki wynagrodze?, przej?cia i fuzje tytu?ów), ale dziennikarstwo na tym zyska?o. Ekonomiczne wyzwania zmusi?y organizacje medialne do zmiany my?lenia o tym jak zbiera? informacje i jak je wykorzystywa? – i za to im dzi?kuj?. Chcia?bym, ?eby ten rok by? lepszy dla dziennikarzy; dlatego [...]
Bogus?aw Feliszek | 2010-01-07 | więcej »
"Co mo?e dla Ciebie zrobi? konkurencja?"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Nowy klient - mówi?c dok?adniej kto? podaj?cy si? za klienta - zamówi? monitoring mediów na pi?? hase?. Interesowa?y go trzy tytu?y prasowe: "Rzeczpospolita", "Gazeta Wyborcza" i "Fakt". Przyj?? nasz? pierwsz? ofert?. Nie targowa? si? o cen?. Wspó?prac? chcia? rozpocz?? od zaraz. Znikn?? tak szybko jak si? pojawi?. Inny klient by? zainteresowany szkoleniami [...]
Bogus?aw Feliszek | 2008-12-15 | więcej »
"Prawda pi?knie powiedziana"
images/twitter_iko_kol.png images/facebook_iko_kol.png images/linkedin_iko_kol.png

Czy uwierzysz bez zastrze?e? komu?, kto ok?ama? Ciebie cho? raz? Prawda to najcenniejszy materia? s?u??cy do budowy najbardziej warto?ciowej cechy charakteru: wiarygodno?ci. Obliczono, ?e ka?dy z nas codziennie mówi oko?o 200 k?amstw. Wi?kszo?? z nich to niewinne k?amstewka ?agodz?ce nasze spo?eczne kontakty w rodzaju "Przykro mi, ?e Ci przerywam" lub "To zajmie tylko [...]
Bogus?aw Feliszek | 2007-10-15 | więcej »

 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Pressence Informacja Rzecznik Szef Reporter Media Google Klient Gazeta Wywiad Komunikacja Polska Relations Public Internet Gapa Praktycy Prawda Agencje PRACOWNICY Dziennikarze Twitter Problem Relacje Reporterzy Klienci Kaczy?ski Dziennikarz Firma TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Dlaczego debaty wyborcze w telewizji s? ?atwe
3. Co mówi u?cisk d?oni
4. Przysz?e lekcje z historii
5. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
6. Smakowite micha?ki
7. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Media Gapa 2017
8. Co ??czy PR z lataniem samolotem
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl