Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-01-26
"Po co s? dziennikarze?"

Po co s? dziennikarze?

Po co s? dziennikarze? Warto od czasu do czasu zada? sobie to pytanie, chocia?by, ?eby wiedzie? ... po co nie s? :-)

To pytanie sk?ada si? z dwóch elementów. Po pierwsze, dlaczego potrzebujemy dziennikarzy? Co mog? dla nas zrobi? i jak powinni pracowa?, ?eby da? tego wi?cej? Po drugie, za czym opowiadaj? si? dziennikarze i o co gotowi s? walczy? jako troszcz?cy si? o dobro publiczne profesjonali?ci?

Standardowa odpowied? na te pytania jest wszystkim znana. Dziennikarze przekazuj? nam aktualne informacje na wa?ne tematy. Bawi? nas i opowiadaj? o zmieniaj?cym si? ?wiecie opisuj?c sugestywne historie. Broni? naszych interesów przed mo?nymi tego ?wiata zadaj?c im ostre pytania i domagaj?c si? w naszym imieniu jasnych odpowiedzi. Ujawniaj? niecne knowania. Pokazuj? kto nadu?ywa naszego zaufania. Pami?taj?, ?eby przedstawia? wszystkie istotne punkty widzenia.

Prawo do informacji

Za czym opowiadaj? si? dziennikarze? Za prawem opinii publicznej do informacji oraz prawem do otwartego i czystego dzia?ania w publicznym interesie. Stoj? za prawem do swobodnego przep?ywu informacji i idei oraz prawem do pe?nej prawdy, dok?adno?ci, równowagi i uczciwej gry w przekazywaniu informacji. Dziennikarze s? neutralni - nie jad? na wojn?, ?eby walczy?, ale by j? opisa?.

Takie w?a?nie postrzeganie profesji dziennikarskiej pozwoli?o stworzy? instytucj? mocn?, dochodow? i oddan? s?u?bie publicznej. Tak rozumiana misja dobrze te? s?u?y?a mediom. Ale skoro konkurencyjne media przechodz? trudne chwile i odczuwaj? problemy, które mog? zagrozi? ich przysz?o?ci, warto zapyta? czy ta misja jest do utrzymania?

W XX wieku dziennikarze poprawili swój profesjonalizm. Uniezale?nili si? od swoich politycznych patronów i przekszta?cili w ich ideowych adwersarzy. Nauczyli si? wykorzystywa? radio, telewizj? i Internet jako platformy umo?liwiaj?ce szybsze dotarcie do wi?kszych grup odbiorców oraz przej?li nowe role.

Na przyk?ad, do czasu powstania telewizji nie by?o prezenterów. Teraz prezenter jest naszym przewodnikiem w czasie wojny, wyborów i innych wa?nych i dramatycznych wydarze?. Takie w?a?nie dziennikarstwo tworzy wspó?czesno??, bo je?li dziennikarze trac? kontakt z tera?niejszo?ci? przestaj? pe?ni? swoj? g?ówn? funkcj? - mówienia o ?wiecie wspó?czesnym.

W jakim kierunku zmierza dzi? dziennikarstwo? I co powinni robi? dziennikarze, ?eby zachowa? wa?n? funkcj? obro?ców spo?ecznych interesów? Czy na przyk?ad, dziennikarze nie b?d? ulega? manipulacjom partii politycznych w kampaniach wyborczych? Czy wystarczy im odwagi, aby opisywa? wpadki najbardziej wp?ywowych przedsi?biorców? Czy starczy samozaparcia, aby nie tylko opisywa? ?wiat, ale tak?e go zmienia?? Zmienia? na lepsze?

Wydaje si?, ?e prasa powinna ?ci?lej ??czy? polityk? z tym, co aktualnie robi rz?d i domaga? si? otwartej debaty nad tym co trapi ludzi. Trudno sobie wyobrazi? pras?, która nie stoi po stronie swoich czytelników. A mo?e warto wyj?? poza *dy?urn?* retoryk? i spojrze? na to troch? inaczej?

Dziennikarze i media

Za?ó?my, ?e mo?na oddzieli? media (jako organizacje komercyjne) od dziennikarzy (profesja w tarapatach). Czy mo?na co? zrobi?, ?eby ocali? resztki godno?ci dziennikarzy w *super_hiper_komercyjnym* otoczeniu biznesowym?

Dziennikarze s? by? mo?e tylko obserwatorami, ale rzadko kiedy *super_hiper_obiektywnymi* obserwatorami. Dziennikarze nie s? in?ynierami spo?ecznymi, ale ka?dy z nich ma swój wk?ad w kszta?towanie demokratycznego spo?ecze?stwa. Demokracj? i kontrakt spo?eczny z ni? zwi?zany ??czy cienka ni? zaufania. Ko?cówki tych nici s? w r?kach dziennikarzy.

Dziennikarze nie s? tylko gapiami przygl?daj?cymi si? jak z?odziej kradnie torebk? bezbronnej kobiecie. Je?li wykonuj? swoj? prac? zgodnie z oczekiwaniami opinii publicznej, ludzie my?l?, ?e wszystkie wa?ne dla nich sprawy (dobre i z?e) wychodz? na ?wiat?o dzienne i dzi?ki temu staj? si? przedmiotem ogólnej debaty.

Subiektywna historia (?wiat tak jak go postrzegamy) i obiektywna historia (to, co si? naprawd? dzieje) staj? si? bardziej zrozumia?e, je?li informacje s? dobrze przekazane. Sama wiadomo?? nie stworzy dobrze poinformowanego spo?ecze?stwa, atmosfery zaufania ani bardziej zrozumia?ego ?wiata. Je?li ludzie wiedz? co si? dzieje w polityce, ale nie ufaj? politykom, jest ma?o prawdopodobne, ?e informacje ze ?wiata polityki potraktuj? powa?nie. Skoro bohaterowie s? postrzegani jako k?amcy, oszu?ci i egoi?ci, po zawraca? sobie nimi g?ow?? Mo?e lepiej umie?ci? informacje o nich w programach rozrywkowych Kuby Wojewódzkiego?

Nawet w najzdrowszym spo?ecze?stwie darz?cym polityków szacunkiem (jest takie?) potrzebny jest spory bufor bezpiecze?stwa oddzielaj?cy dziennikarstwo od satyry. Ale czy mo?na mówi? o powa?nym (zaanga?owanym?) dziennikarstwie tam gdzie rz?dzi cynizm, zamieszanie i nuda, a polityka widziana jest jak karuzela g?upców ?wietnie bawi?cych si? w swoim gronie?

Dziennikarze pomagaj? zmienia? ?wiat, poniewa? s? (i czuj? si?) partnerem spo?ecznego kontraktu. Dziennikarze nie mog? by? kibicami wydarze? i ogranicza? si? do ich o?mieszania. To za ma?o, ?eby ich praca mia?a sens. Je?li dziennikarze ogranicz? si? tylko do krytyki, ludzie pomy?l?, ?e nie warto si? w nic anga?owa?. Korupcja nie mo?e by? tylko ekscytuj?cym tematem podnosz?cym nak?ad. Musi by? problemem do rozwi?zania. Tylko dzi?ki dobrze pracuj?cym dziennikarzom polityka mo?e mie? sens. Tylko podwójne pojmowanie roli dziennikarze jako tego, kto naprawia ?wiat i o nim opowiada pozwoli dziennikarzom odzyska? utracon? twarz.

Dziennikarskie priorytety

Dziennikarze dokumentuj? najwi?ksze okropno?ci i okrucie?stwa dzisiejszych czasów. S? na polach bitew i w wi?zieniach dyktatorów. To oni *denerwuj?* mo?nych tego ?wiata, ludzi z pieni?dzmi, w?adz? i armatami. Czasem p?ac? za to najwy?sz? cen?. Jak?e ?mieszni w porównaniu z nimi s? wydawcy programów informacyjnych, których najwi?ksz? fobi? jest paniczny strach przed spadkiem wska?ników ogl?dalno?ci.

Antagonizowanie rz?dz?cych i decydentów nigdy nie stanowi?o zagro?enia dla wolnego spo?ecze?stwa, w którym dziennikarz mia? siln? pozycj?. Dziennikarze mieli gro?niejszych wrogów: spadek przychodów z reklam, dywersyfikacja i *wertykalna integracja* medialnych imperiów, *rozgaworzony i rozbrykany* styl komunikacji, który zamazuje ró?nice pomi?dzy informacj?, a rozrywk?.

Czytelnicy dziel? si? na coraz mniejsze grupy zainteresowa?. Organizacje medialne dywersyfikuj? swoje oferty. Dziennikarze debatuj? o swoich obowi?zkach wobec czytelników. Wielu z nich odczuwa brak sensu swojej pracy. Wpadaj? w panik?, kiedy nawet powa?ne gazety trac? poczucie równowagi w przekazywaniu informacji i komentarzy. Dziennikarze s? cz??ciowo odpowiedzialni za nasze poczucie zagubienia i niepewno?ci.

Wydaje si?, ?e dziennikarze od ?mierci i tortur bardziej boj? si? strywializowania ich bran?y. Dzisiaj mog? pisa? i informowa? o wszystkim co ich zdaniem jest wa?ne. Ale je?li to, co pisz? nie odpowiada gustom i oczekiwaniom czytelników dziennikarze gotowi s? zmieni? swoje priorytety. Przypomina si? maksyma Groucha Marxa, "Oto moje priorytety, ale je?li ich nie akceptujesz, to mog? je ... zmieni?."

Spo?eczna misja

Dziennikarze nie mog? by? tylko rozczarowanymi obserwatorami rozpadaj?cego si? ?wiata, ale przede wszystkim aktywnymi obro?cami demokracji i wolno?ci s?owa. Pami?tam, kiedy ogl?da?em z kolegami dziennikarzami telewizyjn? debat? dwóch kandydatów na urz?d prezydenta. Wymiana pogl?dów by?a sztuczna i dr?twa. Czas p?yn?? i zaczynali?my si? denerwowa?. Co z tym zrobi?? Taki temat, a nic ciekawego si? nie dzieje. Nagle jeden z kolegów krzykn?? w stron? ekranu, "Wi?cej czadu! Oblej go wod?!"

Mo?e warto od?wie?y? wizerunek dziennikarza i przywróci? mu jego dawny i zas?u?ony splendor. Mo?e warto uratowa? kilku m?odych dziennikarzy zanim wci?gnie ich medialny cyrk i wpadn? w macki *inforozrywki* (infotainment).

Przez ponad 10 lat pracy z dum? mówi?em o sobie dziennikarz. A media? Media cuchn?. Ale media mog? brzydko pachnie? i nadal cieszy? si? spo?ecznym poparciem. Dziennikarze nie maj? tego komfortu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 5.00 MediaGapa - ocena artykułu: 5.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Pressence Tusk Rzecznik Klienci PRACOWNICY Szef Kaczy?ski Klient Praktycy Google Agencje Reporter Reporterzy Prawda Dziennikarze Public Komunikacja Polska Dziennikarz Wywiad Gazeta Media Relations Gapa Twitter Internet Firma Relacje Informacja ProblemStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Nie b?d? pasa?erem w wywiadzie dla mediów
2. Jak prze?y? nalot mediów
3. Media spo?eczno?ciowe w komunikacji kryzysowej
4. Media nie wygrywaj? wyborów
5. Nie jestem osob?, która kupczy...
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Co ??czy PR z lataniem samolotem
8. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
9. Relacje szefa firmy z mediami
10. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl