Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-07-22
"Redaktor czy reporter?"

Redaktor czy reporter?

Redaktor czy reporter - jaka to ró?nica?

Przed chwil? zako?czy?e? rozmow? z dziennikarzem pracuj?cym dla znakomitego dziennika. Wywiad wypad? znakomicie. Jeste? zadowolony. Reporter te? promienieje. Jeste? podniecony, bo dziennikarz zapowiedzia? publikacj? w jutrzejszym numerze. Mija tydzie? i nic. Co si? sta?o?

Niestety, reporter nie jest osob?, która decyduje o terminie druku. Jego szef, redaktor prowadz?cy podejmuj? ostateczn? decyzj?. W wi?kszo?ci redakcji redaktor wydania jest osob?, od której wszystko zale?y. Kim jest redaktor i jak? pe?ni rol??

ROLA REDAKTORA

Mimo ?e wiele osób wymiennie u?ywa terminów reporter i redaktor ich rola w procesie wydawniczym nie jest taka sama. Redakcja mo?e mie? kilkoro redaktorów (na przyk?ad, redaktor naczelny, redaktor wydania, redaktor zarz?dzaj?cy, starszy redaktor), ale dla jasno?ci wywodu skupi? si? na ogólnym redaktorze. Jego zadaniem jest zarz?dzanie zespo?em, który przygotowuje wydanie gazety i podejmowanie decyzji w sprawie tematów, które uka?? si? w kolejnym numerze.

Redaktor/wydawca wyznacza reportera do przygotowania tematu i napisania artyku?u. Po zako?czeniu pracy reporter przedstawia artyku? do oceny i poprawy. Redaktor musi umie? wczu? si? w rol? czytelnika. Czy artyku? jest obiektywny? Czy zawiera wszystkie niezb?dne informacje? Czy jest ciekawy? Czy kogo? w ogóle obchodzi?

Nawet po przej?ciu wszystkich tych testów pozostaje jeszcze do pokonania jedna przeszkoda. Czy w numerze jest miejsce na jego wydrukowanie? Redaktor mo?e skróci? artyku? z braku miejsca na kolumnie. Za?ó?my, ?e artyku? si? ukaza?, lecz zosta? okrojony o wszystkie cytaty. By? mo?e redaktor musia? "odchudzi?" tekst, ?eby w ogóle go wydrukowa?. Zdarza si? to cz??ciej ni? mo?na s?dzi? i niestety reporter nic na to nie poradzi.

ROLA REPORTERA

Praca reportera jest wielokrotnie niedoceniana. To do niego trafiaj? informacje prasowe. To do niego wydzwaniaj? praktycy public relations i rzecznicy prasowi. To on w ci?gu kilku sekund decyduje czy warto zainteresowa? si? tematem. Do pracy przychodzi nie dla pieni?dzy, ale z ch?ci znalezienia wa?nego tematu i pragnienia napisania ciekawego artyku?u. W?a?nie ciekawo?? ?wiata i umiej?tno?? codziennego dziwienia si? to dwa atrybuty rasowego reportera.

Gazety dzia?aj? na bardzo konkurencyjnym rynku. Walcz? nie tylko o pieni?dze na reklamy, ale równie? o wyj?tkowe tematy - najlepiej tematy na wy??czno??. Ka?dy reporter chce pierwszy powiedzie? o wa?nym wydarzeniu. Poprzez rozwijanie dobrych relacji z najlepszymi firmami mo?e liczy? na takie w?a?nie traktowanie.

Je?li Twoim tematem zainteresowa?a si? ju? jedna redakcja, nie mo?esz "sprzedawa?" go konkurencji bez zaproponowania innego uj?cia tego tematu, na przyk?ad przez inne studium przypadku lub pokazanie nowego trendu technologicznego. Ostro?nie wi?c oferuj prawo do wy??czno?ci. By? mo?e zyskasz jednego przyjaciela, ale jednocze?nie "dorobisz" si? kilku wrogów.

Miej te? na uwadze, ?e w tej samej gazecie jest kilkunastu innych reporterów, którzy walcz? o miejsce na szpalcie i publikacj? swoich tekstów. Po przekonaniu reportera, ?e warto zaj?? si? proponowanym przez Ciebie tematem on musi jeszcze przekona? do tego redaktora/wydawc?.

Nie oczekuj, ?e publikacja artyku?u o Twojej firmie w jutrzejszym numerze sk?oni dziennikarza konkurencyjnego tytu?u do napisania o Tobie pojutrze. Zdarza si? to niezmiernie rzadko. No chyba, ?e poruszany temat s?u?y do ukazania ogólnego trendu.

W?A?CIWY KONTAKT

Kiedy sam zajmujesz si? realizacj? programu relacji z mediami upewnij si? czy kontaktujesz si? z w?a?ciwymi redakcjami/dziennikarzami. Reporterów irytuj? telefony z propozycjami tematów, którymi si? nie zajmuj?.

CO ROBI DZIENNIKARZ/REDAKTOR

Jest niezmiernie wa?ne, ?eby? wiedzia? jakie s? codzienne obowi?zki redaktora/dziennikarza. Oto krótka lista najcz??ciej spotykanych stanowisk w redakcji. Oczywi?cie konkretny podzia? obowi?zków mo?e ró?ni? si? w szczegó?ach w zale?no?ci od redakcji i rodzaju medium.

SK?AD PODSTAWOWY

Zespó? odpowiedzialny za zarz?dzanie redakcj?, wybór tematów, dokumentacj?, pisanie i redagowanie.

1. Dyrektor wydawniczy - zazwyczaj nie bierze udzia?u w codziennym przygotowywaniu gazety. Jego zadanie to praca nad strategi? wydawnicz?.

2. Redaktor naczelny - anga?uje si? w przygotowanie numerów w mniejszych redakcjach. Zwykle ma sta?? kolumn? w gazecie. W mniejszych zespo?ach redaktor naczelny jest "pierwszy po Bogu" i reprezentuje tytu? na zewn?trz.

3. Sekretarz redakcji - w niektórych tytu?ach bierze bezpo?redni udzia? w przygotowaniu numeru. Dokonuje selekcji tematów, rozdziela zadania i redaguje teksty. W innych redakcjach nie miesza si? do pracy wydawców. Podlega redaktorowi naczelnemu.

4. Redaktor prowadz?cy - zajmuje si? bezpo?rednim przygotowaniem wydania, zarz?dza zespo?em i dokonuje wyboru tematów.

5. Starszy redaktor - pracuje z redaktorem prowadz?cym nad doborem tematów, kieruje prac? innych cz?onków zespo?u, na przyk?ad, koordynuje zadania "wolnych strzelców".

6. Redaktor dzia?u informacji - zarz?dza prac? newsroomu i reporterami. Decyduje o doborze wiadomo?ci. Dobry na pierwszy kontakt je?li nie wiesz do kogo konkretnie zadzwoni?.

7. Redaktor dzia?u reporta?u - zarz?dza dzia?em reporta?u, przydziela zadania i redaguje teksty.

8. Redaktor/kierownik laboratorium - w gazetach, które maj? w?asne laboratoria do przeprowadzania testów na nowych produktach, kierownik laboratorium nadzoruje prac? laboratorium i mo?e bra? udzia? w wyborze produktów do testowania.

9. Redaktor dzia?u recenzji produktów - odpowiedzialny za recenzje nowych produktów. Mo?e wspó?pracowa? z laboratorium i/lub pracownikami technicznymi nad wyborem produktów do testowania.

10. Redaktor techniczny - czuwa wraz z innymi cz?onkami redakcji nad techniczn? poprawno?ci? artyku?ów. Mo?e mie? kontakty z dostawcami artyku?ów do bada? testowych.

11. Redaktor - pisze artyku?y/reporta?e, zwykle na zlecone tematy.

12. Reporter - pisze artyku?y, zwykle na zlecone tematy.

13. Asystent redaktora - wykonuje prace administracyjne. Dobre ?ród?o kontaktu w sprawie tematów uj?tych w kalendarzu wydawniczym redakcji.

14. Koordynator wydawniczy - wspó?pracuje z innymi dzia?ami gazety (na przyk?ad, marketing) i wykonuje prace administracyjne.

PRACOWNICY TERENOWI

Pracownicy terenowi pracuj? w redakcjach w innych miastach/krajach. To tak?e tzw. "wolni strzelcy" pracuj?cy dla innych redakcji, zwykle w swoich domach.

1. Kierownik biura - nadzoruje prac? biura; zleca tematy i reprezentuje redakcj? na zewn?trz. Dobre ?ród?o kontaktu je?li redakcja ma biuro terenowe w Twoim mie?cie.

2. Redaktor wspó?pracuj?cy - regularnie dostarcza artyku?y i/lub wspomaga zespó? redakcyjny.

3. Felietonista - pisze regularnie felietony.

4. Korespondent - dostarcza informacje ze swojego terenu.

5. "Wolny strzelec" - nieetatowy cz?onek zespo?u redakcyjnego. Niektóre tytu?y zlecaj? artyku?y "wolnym strzelcom", inne czekaj? na ich autorskie pomys?y.

6. Korektor - odpowiedzialny za styl i poprawno?? gramatyczn?; wróg nr 1 "literówek" :-) 

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Firma Prawda Twitter Relations Media Reporterzy Dziennikarze Public Praktycy Google Polska Klienci Relacje Kaczy?ski Gapa Pressence Tusk PRACOWNICY Rzecznik Problem Informacja Agencje Gazeta Reporter Dziennikarz Wywiad Internet Klient Szef KomunikacjaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. Nie b?d? pasa?erem w wywiadzie dla mediów
2. Jak prze?y? nalot mediów
3. Media spo?eczno?ciowe w komunikacji kryzysowej
4. Media nie wygrywaj? wyborów
5. Nie jestem osob?, która kupczy...
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Co ??czy PR z lataniem samolotem
8. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
9. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
10. Czytanie z oczu
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl