Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-07-09
"Przysz?e lekcje z historii"

Przysz?e lekcje z historii

Wyobra? sobie najgorsz? rzecz jaka mo?e przydarzy? si? Twojemu projektowi, organizacji lub nowemu rozwi?zaniu.

Jeste? dzie? po premierze nowego modelu auta. I co? W czasie jazdy próbnej odpada ko?o. Trudno w to uwierzy?. Przecie? przeprowadzono tyle prób i testów w najbardziej ekstremalnych warunkach. Przecierasz oczy ze zdumienia. Ale obraz nie znika. Jeste? w?a?nie ?wiadkiem najczarniejszego scenariusza. Twoja reputacja, posada, przysz?o?? s? zagro?one.

Có?, mo?e tych testów by?o za ma?o. A mo?e by?y ?le zaplanowane. Mo?e zabrak?o wyobra?ni. A mo?e przyda?oby si? troch? wi?cej planowania - na przyk?ad, czego?, co roboczo mo?na nazwa? pre mortem, czyli post mortem z przysz?o?ci.

Tak post?puje wiele organizacji - bardziej lub mniej ?wiadomie. Przygotowuj? si? na najgorsze. W scenariuszach ich planów kryzysowych s? obecne takie s?owa jak ?mier? i katastrofa.

Wiele takich analiz powstaje w zwi?zku z nowymi inicjatywami. Nowa polityka informacyjna organizacji albo nowy pomys? rz?du. Nie tylko ostro?no??, ale zdrowy rozs?dek i logika podpowiadaj?, ?eby sprawdzi? jak taki pomys? b?dzie odebrany przez tych, których dotyczy. Na przyk?ad, podatek liniowy. Czy kto? zada? sobie trud, aby sprawdzi? z jakim rezonansem spotka si? w?ród podatników jeszcze przed publicznym o?wiadczeniem premiera o zamiarze jego wprowadzenia. Kto? wykona? post mortem? Czy mo?e to post mortem dzieje si? na naszych oczach - na "próbce" 40 milionów Polaków? Mam powiedzie? jak to si? sko?czy?

Nie ?yjemy w czarnej dziurze. Decyzji nie podejmuje si? w pró?ni. Dzisiaj istnieje tylko dzi?ki wczoraj. Je?li dzisiaj jest wtorek, to wczoraj musia? by? poniedzia?ek. Ten poniedzia?ek musia? nas czego? nauczy? - dobrego lub z?ego, ale czego? nauczy?.

Mówi si?, ?e ?atwiej jest przyswoi? sobie nowe pomys?y ni? pozby? starych. Naby? nowych przyzwyczaje? ni? pozby? starych. Zaplanowa? nowy wydatek ni? rozliczy? stary.

Skuteczne planowanie wymaga rozliczenia si? z wcze?niejszymi dokonaniami. Im lepsza ma by? przysz?o??, tym bardziej skrupulatne musi by? to rozliczenie.

Czas i miejsce

Trudno planowa? przysz?o?? bez dok?adnego okre?lenia miejsca, w którym si? znajdujemy, kontekstu, w którym jeste?my widziani, pola, na którym dzia?amy. Trudno to robi? bez spojrzenia wstecz i analizy jak TUTAJ dotarli?my. Pomijanie tego etapu to odrzucenie lekcji, które przecie? - chc?c nie chc?c - i tak ju? pobrali?my.

Odwrócenie si? od przesz?o?ci to odwrócenie si? od b??dów. To tak?e rezygnacja z zastanowienia si? nad przyczynami minionych sukcesów. Przy okazji warto pami?ta?, ?e sukces z przesz?o?ci wcale nie musi by? powtórzony w przysz?o?ci. ?yjemy w szybko zmieniaj?cym si? ?rodowisku. To, co by?o dobre wczoraj, dzi? mo?e ju? nie wystarcza?.

W tak szybko zmieniaj?cym si? ?wiecie zwi?zek pomi?dzy przyczyn?, a skutkiem umyka uwadze przypadkowego i powierzchownego obserwatora. Rozmywa si? te? poczucie odpowiedzialno?ci za swoje czyny. Skoro skutek i przyczyna nie s? ju? tak oczywiste, to odpowiedzialno?? staje si? poj?ciem coraz bardziej obcym.

Bra?em niedawno udzia? w warsztacie, którego zadaniem by?o opracowanie ca?o?ciowego planu rozwoju i dostarczenia us?ug komunalnych lokalnej spo?eczno?ci w ci?gu 10 lat. ?wiczenie ostentacyjnie pomija?o kontekst - szczególnie odniesienie do przesz?o?ci. Nikt nie zasugerowa?, ?e warto by?oby przejrze? ostatnie 10 lat rozwoju "komunalki" zanim spojrzymy na kolejne 10 lat.

Moderator warsztatu nawet odradza? nam prób? odniesienia si? do przesz?o?ci. Zach?ca? do robienia planów bez specjalnego przejmowania si? konsekwencjami. "Wasze plany b?d? odbiciem waszych warto?ci," argumentowa?. Nie interesowa?o go jak te warto?ci powsta?y i jak zmienia?y si? w czasie. W tym ?wiczeniu kontekst ekonomiczny te? nie by? istotny. "Postawcie na marzenia - nie przejmujcie si? konsekwencjami!" - mówi? organizator warsztatu.

Cz?sto podejmujemy decyzje nie dlatego, ?e tak nakazuje rozum i logika, ale dlatego, ?e dzi?ki nim czujemy si? lepiej, poniewa? s? politycznie poprawne, oportunistyczne i szybko przynosz? korzy?ci. W tym procesie decyzyjnym historia nie istnieje - liczy si? tylko tera?niejszo??. Po co obci??a? decyzje odpowiedzialno?ci?? Dlaczego do??czy? do nich lekcje z przesz?o?ci, które przypomn?, ?e nie ma dymu bez ognia?

Oczywi?cie nie mo?na du?o nauczy? si? z nieskutecznych dzia?a? z przesz?o?ci, przebrzmia?ych idei i nieaktualnych pomys?ów. Innowacyjno??, oryginalno??, nieschematyczne my?lenie daj? pocz?tek nowym rozwi?zaniom, odwa?nym inicjatywom i skutecznym rozwi?zaniom.

Pre i post

Pre mortem to podstawowa analiza ryzyka. Wi?kszo?? systemów zarz?dzania ma j? wbudowan? do strategicznego planowania. Niektórzy uwzgl?dniaj? j? te? w planach kryzysowych. Czasem analiza pre mortem wykonywana jest metod? cha?upnicz? - bez wi?kszej wnikliwo?ci i systematyczno?ci.

Analizy pre mortem dotycz? wst?pnego testowania pomys?ów, przekazów, wp?ywu i skutków. Obejmuj? badanie rynku - sonda?e, panele, grupy fokusowe, wywiady i inne. To nie jest czas dla potakiwaczy. Analizy pre mortem obejmuj? tak?e rozmowy z tymi, których dotycz? planowane zmiany. Ich celem jest poznanie najgorszego scenariusza rozwoju wypadków. Na li?cie pyta? b?d? sprawy spo?eczne (czynnik ludzki, reakcje), ekonomiczne (koszty, wp?yw na interesariuszy), ?rodowiskowe (wp?yw na przyrod?, estetyka), itd. Na tej podstawie powstaj? scenariusze "Je?li to si? wydarzy, zrobimy to."

Dobrze wykonane analizy pre mortem s? ca?o?ciowe, systematyczne, analityczne i przygotowuj? do dzia?ania w ka?dej sytuacji. Maj? zapobiega? katastrofie. S? cz??ci? ca?ego procesu planowania.

Post mortem - umiej?tnie w??czone do procesu planowania - mo?e znacz?co zmniejszy? skutki przykrych wypadków. Post mortem to nie teoria - to opinia tych, którzy przeszli przez najgorsze. Post mortem to g?os tych, którzy prze?yli. "Wiem, co mówi?, bo sam przez to przeszed?em." Kiedy to ostatnio s?ysza?e??

Mo?esz wykona? analizy post mortem wed?ug ró?nych scenariuszy. W pewnym stopniu mo?esz na nowo odkry? i interpretowa? histori?. Na przyk?ad, "Gdyby?my post?pili inaczej, nie mieliby?my tych k?opotów". Albo, "Gdyby tylko chcieli mnie wtedy pos?ucha?...". Gdyby? Ponad 20 lat po wprowadzeniu stanu wojennego nadal trwaj? spory o jego legalno?? i zasadno??. Nie mówi?c ju? o efektach. Gdyby...

Wiem, ?e ryzykuj? pos?dzenie o nadmiern? zapobiegliwo??, ale proponuj? wykonanie dwóch analiz: pre mortem i post mortem. Tylko wtedy przekonasz si? czy pre mortem rzeczywi?cie dzia?a i ma sens.

Ka?dy plan komunikacyjny musi zawiera? trzy podstawowe elementy: przegl?d minionych sukcesów i pora?ek, opis aktualnych silnych i s?abych stron, szans i zagro?e? oraz nieschematyczn? i przemy?lan? wizj? przysz?o?ci.

Pomini?cie któregokolwiek elementu mo?e doprowadzi? do zaprojektowania ?arówki, która ?wieci si? tylko w pe?nym s?o?cu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.33 MediaGapa - ocena artykułu: 4.33

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Pressence Wywiad Gapa Informacja Reporter Szef Media Tusk Komunikacja Twitter Google Dziennikarz Klienci Relacje Praktycy Agencje Kaczy?ski Rzecznik Prawda PRACOWNICY Firma Problem Relations Klient Polska Dziennikarze Public Internet Reporterzy GazetaStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
3. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
4. Gwarancja jako?ci us?ug agencji PR
5. Czytanie z oczu
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
8. Porozmawiamy o Twoim najwi?kszym wyzwaniu w PR
9. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
10. Redaktor czy reporter?
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl