Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-04-30
"?wi?ska grypa - powtórka z hiszpanki?"

Pojawienie si? w Europie 7 przypadków zachorowa? na ?wi?sk? gryp? mo?e by? zapowiedzi? powtórki z ?miertelnej "hiszpanki" z 1918 roku, która zabi?a co najmniej 50 milionów ludzi na ca?ym ?wiecie.

?wiatowa Organizacja Zdrowia podnios?a stopie? zagro?enia pandemi? ?wi?skiej grypy na pi?ty stopie? w sze?ciostopniowej skali. Decyzj? podj?to w oparciu o analiz? ryzyka pandemii oceniaj?c szybko?? transmisji choroby, geografi? ognisk zapalnych i ich zasi?g, ostro?? przebiegu choroby i obecno?? genów ludzkiego pochodzenia.

Pi?ty stopie? oznacza, ?e odnotowano du?e skupiska zachorowa? (na przyk?ad, 25-50 przypadków trwaj?cych od 2 do 4 tygodni), ale nadal przenoszenie zaka?e? w?ród ludzi odbywa si? na ograniczonych terenie. Na tym etapie priorytetem jest prowadzenie dzia?a? zmierzaj?cych do ograniczenia terenu wyst?powania zachorowa? lub opó?nienie rozprzestrzeniania si? zachorowa?.

Og?oszenie najwy?szego szóstego stopnia zagro?enia oznacza?oby uznanie, ?e mamy do czynienia z pandemi? ?wi?skiej grypy, kiedy transmisja zaka?e? przybiera charakter sta?y i rosn?cy.

Oto 3 powody dlaczego boimy si? ?wi?skiej grypy:

1. Pojawi? si? wirus, na który nie ma szczepionki.

2. Zachorowania stwierdzono w wi?kszo?ci u ludzi m?odych, silnych i do tej pory zdrowych, podobnie jak w czasie ?miertelnej "hiszpanki" z roku 1918.

3. Wirus rozchodzi si? przez zaka?enia mi?dzy lud?mi, którzy nie mieli ?adnego kontaktu ze ?winiami (na przyk?ad, w gospodarstwie, na targu zwierz?t). Dla kontrastu, na ptasi? gryp? w 2006 roku chorowa?y osoby maj?ce TYLKO bezpo?redni kontakt z zainfekowanymi ptakami.

Podstawowa zasada zachowania si? w sytuacji pojawienia si? i rozprzestrzeniania si? chorobowych mikroorganizmów jest prosta: Nie wiemy czego nie wiemy, poniewa? tego nie wiemy.

Oto 8 dzia?a?, które nale?y podj?? natychmiast:

1. Dowiedz si? jak najwi?cej o ?wi?skiej grypie. Zacznij od informacji na witrynie WWW ?wiatowej Organizacji Zdrowia. Symptomy ?wi?skiej grypy u ludzi przypominaj? objawy towarzysz?ce typowej grypie takie jak gor?czka, os?abienie, dreszcze, kaszel i brak apetytu. Niektórzy chorzy skar?yli si? tak?e na katar, ból gard?a, nudno?ci i biegunk?. ?wi?ska grypa rozprzestrzenia si? jak "zwyk?a" grypa poprzez kichanie, kaszel i dotyk.

2. Ka?dy kto wybiera si? do Meksyku lub stamt?d wraca powinien szczególnie dok?adnie obserwowa? stan swego zdrowia i natychmiast skontaktowa? z lekarzem po zauwa?eniu objawów grypy.

3. Pracodawcy powinni poinformowa? pracowników o potencjalnym zagro?eniu i zobowi?za? ich do niezw?ocznego zg?aszania przypadków dostrze?enia objawów grypy u siebie lub wspó?pracowników.

4. Przygotuj si? na przerwy w pracy je?li stwierdzi si? zaka?enia w?ród pracowników. Epidemiolodzy mog? nawet zarz?dzi? kwarantann? grupy pracowników, którzy mieli kontakt z chor? osob?.

5. Opracuj komunikaty dla klientów zainteresowanych tym, co robisz, ?eby zapewni? im maksymaln? ochron?.

6. Je?eli prowadzisz jakie? interesy w Meksyku, powa?nie zastanów si? nad zawieszeniem kontaktów biznesowych (na przyk?ad, wyjazdy pracowników do Meksyku lub powroty z Meksyku do kraju).

7. Sprzedawcy detaliczni, w?a?ciciele restauracji mog? spotka? si? z pytaniami klientów czy mog? je?? wieprzowin?. ?wi?ska grypa nie roznosi si? przez konsumpcj? wieprzowiny. Jednak?e, Twoi pracownicy MOG? roznosi? zaka?enia i stosowanie zdroworozs?dkowych ?rodków (na przyk?ad, cz?ste mycie r?k) mo?e by? tematem szkolenia przypominaj?cego wag? higieny w pracy.

8. Dmuchaj na zimne. ?wi?ska grypa rozchodzi si? szybko g?ównie z tego powodu, ?e wi?kszo?? ludzi lekcewa?y zagro?enie i zachowuje si? tak jakby nic si? nie dzia?o.

Komunikuj?c si? w czasie kryzysu z otoczeniem nale?y pami?ta? o 5 zasadach.

Twoja komunikacja musi by?:

1. Szybka - w innym przypadku pró?ni? wype?ni? plotki i spekulacje.

2. Szczera - k?amstwo ma krótkie nogi i wysok? cen?!

3. Pe?na - na tyle, aby opisa? i wyja?ni? problem, ale nie wyrz?dzi? niepotrzebnych szkód.

4. Zaanga?owana - poka?, ?e szanujesz uczucia i rozumiesz prawo ludzi do strachu.

5. Dwukierunkowa - b?d? otwarty na informacje zwrotne od najwa?niejszych grup otoczenia.

Najlepsz? metod? zarz?dzania kryzysem jest prewencja. Nie ma najmniejszego powodu do paniki, ale zdecydowanie potrzeba wi?kszej uwagi i determinacji w dzia?aniu.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Monika 2009-04-30
Super aktualny, jak zawsze.
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Wywiad Praktycy Relacje Firma Szef Gapa Polska Tusk Dziennikarz Informacja Media Klient Komunikacja Reporter Agencje Internet PRACOWNICY Prawda Klienci Problem Rzecznik Kaczy?ski Reporterzy Public Twitter Google Gazeta Pressence Dziennikarze RelationsStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl