Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-04-02
"Kiedy media na pewno o Tobie powiedz?"

Kiedy media na pewno o Tobie powiedz?

Jest tylko jedna jedyna okoliczno?? kiedy media na pewno zainteresuj? si? Tob?, Twoj? organizacj?, produktem lub us?ug?. I jest to sytuacja, za któr? najmniej t?sknisz. Mam na my?li – kryzys.

Nie jest to ani przyjemne, ani sprawiedliwe, ale zdarza si? cz?sto.

Jako spo?ecze?stwo wiemy, ?e w kryzysie ujawnia si? prawdziwy charakter cz?owieka. Poniewa? ka?da organizacja ma swoj? kultur?, charakter i czasem nawet "dusz?", to podobnego zachowania spodziewamy si? tak?e w sytuacji kryzysowej.

Ocena tego jak organizacja i jej ludzie uporaj? si? z kryzysem jest równie istotna jak to dlaczego do niego dosz?o. Je?eli problem b?dzie rozwi?zany zgodnie z oczekiwaniami otoczenia, to reputacja organizacji mo?e na tym nawet zyska?.

W czasie kryzysu najbardziej chodzi o zaufanie. Dzi?ki zaufaniu zdobywa si? czas na ustalenie co si? sta?o i wprowadzenie dzia?a? naprawczych.

Szefowie firm, postaci ?ycia publicznego i inni bohaterowie pierwszych stron gazet powinni wiedzie? jak zachowa? si? w kryzysie i co powiedzie?.

Oto 30 wskazówek jak komunikowa? si? w kryzysie. Je?eli niektóre zgadzaj? si? z tym czego uczy?a Ci? mama, to tylko dowód na to, ?e nasze mamy te? czasem maj? racj? :-)

1. Nie zak?adaj, ?e dobra reputacja pomo?e Ci bezbole?nie przej?? przez kryzys. Dobr? reputacj? codziennie buduje si? dobrymi uczynkami.

2. Je?eli nie wiesz dlaczego zabierasz g?os, to znaczy, ?e nie wiesz co chcesz powiedzie?. Czasem lepiej pomilcze? przez chwilk?. Nie mów nic kiedy chcesz da? upust z?o?ci, kiedy zamierzasz wyg?osi? nieprzemy?lany komentarz, kiedy chcesz dokuczy? nierozgarni?temu dziennikarzowi. Nie mo?na cofn?? s?ów raz wypowiedzianych. I nie jest to prawo fizyczne, ale psychologiczne.

3. Mów tylko w swoim imieniu. Mów mniej, pisz mniej. Zabieraj g?os tylko w istotnych kwestiach.

4. Odpowiadaj na wszystkie pytania. Twoja odpowied? nie powinna przekracza? 150 s?ów. Szanuj?ce si? organizacje i ludzie odpowiadaj? na wszystkie pytania.

5. Pozwól, aby ka?dy wypowiada? si? w swoim imieniu. Kiedy próbujesz mówi? za kogo?, ryzykujesz pomy?k?, a to z kolei stwarza okazj? do ataku na Ciebie.

6. S?uchaj uwa?nie i ucz si? czyta? mi?dzy wierszami. Ka?dy komunikat ma swój cel, ale nie zawsze deklarowany zamiar jest zbie?ny z prawdziwym. Reaguj nie na same s?owa, ale na to jakie nios? znaczenie.

7. Bierz pod uwag? wiedz? swych s?uchaczy. "Sklep si? pali!" "Ale który sklep?" Adresaci Twych s?ów niekoniecznie musz? mie? wiedz? wystarczaj?c? do zrozumienia tego, co mówisz. Nadawca komunikatu czasem nie uwzgl?dnia tego, co odbiorca wie i czego nie wie. A nawet je?li wie, to wcale nie znaczy, ?e musi wiedzie?.

8. Nie mów, ?e zgadzasz si? ze swoim oponentem zanim on nie uczyni tego pierwszy. Kiedy adwersarz zauwa?y zgodno?? pogl?du, mo?esz to potwierdzi?, ale zawsze tylko w?asnymi s?owami, mówi?c tylko to w co wierzysz i podaj?c w?asne argumenty.

9. Nie potwierdzaj wspó?pracy z instytucjami publicznymi, agendami rz?dowymi czy innymi organizacjami zanim one nie zrobi? tego pierwsze. W przeciwnym razie, mog? wyprze? si? kontaktów z Tob? (szczególnie, je?li sytuacja b?dzie si? komplikowa? na Twoj? niekorzy??) Ci, którzy mog? Ciebie wesprze? (publicznie lub prywatnie), by? mo?e odezw? si? w przysz?o?ci kiedy stwierdz?, ?e nie b?dzie to mie? negatywnego wp?ywu na ich pozycj? i reputacj?.

10. Sprawdzaj tre?? przekazu. Testuj ka?dy komunikat za pomoc? trzech pyta?: 1. Jakie to s?owa? 2. Bior?c pod uwag? rol? i miejsce tej osoby, co one prawdopodobnie znacz?? 3. Bior?c pod uwag? prawdopodobne znaczenie, co chc? odpowiedzie??

11. Pami?taj, ?e ludziom bardziej zale?y na tym, aby ich wys?ucha? ni? si? z nimi zgodzi?. To, ?e autentycznie s?uchasz mo?esz pokaza? pytaniami: "Powiedz mi wi?cej o tym co ci? martwi.", "To ciekawe. Czy mo?esz powiedzie? dlaczego tak s?dzisz?", "Co sprawi?oby, ?eby? poczu? si? lepiej?"

12. B?d? pozytywny (unikaj negatywnych s?ów) i konstruktywny (unikaj krytykowania). Negatywne opinie i krytyka s? si?? nap?dow? dla Twoich przeciwników. Odno? si? tylko do tego, co najwa?niejsze. Mów tylko o tym co wiesz.

13. Pozwól przeciwnikom, aby sami siebie zdyskredytowali. Napastliwe komentarze, negatywny i destrukcyjny j?zyk os?abi? ich wiarygodno??. Nie s?uchaj "doradców", którzy namawiaj? do takiego zachowania. To si? zawsze zem?ci na Tobie.

14. Panuj nad emocjami. Krytycy, agitatorzy i demagodzy czerpi? si?? ze z?o?ci, emocji, z?o?liwo?ci, przytyków, sarkazmu i agresywnych ataków.

15. Otwarcie przedstawiaj swoje oczekiwania. Powiedz: "Chcia?bym wiedzie? wi?cej...," lub "Chcia?bym udzieli? bardziej konkretnych informacji..."

16. Wszystko co powiesz mo?e do Ciebie wróci?. Nieprawda. Wszystko co powiesz wróci do Ciebie. Unikaj s?ów, wyra?e?, przyk?adów, porówna?, przeno?ni, argumentów, komentarzy i hipotez, z których b?dziesz musia? si? kiedy? t?umaczy?.

17. Je?li nie rozumiesz wa?nej wiadomo?ci, pro? o wyja?nienie. Kiedy s?yszysz niejasny komunikat stoisz przed trzema wyborami: 1. Starasz si? samodzielnie rozszyfrowa? znaczenie komunikatu. 2. Ignorujesz komunikat w nadziei, ?e nie by? wa?ny. 3. Pytasz: "Czy mo?esz wyja?ni? co masz na my?li?"

18. Prawda to nie jest proste równanie arytmetyczne, ale warto pami?ta?, ?e prawda to 20% faktów oraz 80% emocji i percepcji. 60% prawdy to punkt odniesienia. Suche fakty bez du?ej porcji emocji i pozytywnego nastawienia nie wystarcz? do przekonania oponentów.

19. Dzia?aj strategicznie. Stosuj polityk? maksymalnego otwarcia na temat tego, co wiesz i czego nie wiesz. Mów i pisz my?l?c o przysz?o?ci.

20. Z?e wiadomo?ci nie wywo?uj? paniki. Panika jest efektem sprzecznych informacji. Z?a wiadomo?? staje si? gorsza je?li trzymasz j? w sekrecie. Szczero??, otwarto?? i bezstronno?? chroni? Twoj? wiarygodno?? i zmniejszaj? prawdopodobie?stwo wybuchu paniki, gdy? wszystko co powiesz zabrzmi prawdziwie.

21. Pracuj w czasie rzeczywistym. Dzia?aj teraz. Pytaj teraz. Poprawiaj teraz. Odpowiadaj teraz.

22. Pisz i wypowiadaj si? prosto, jasno, rozs?dnie, pozytywnie, konstruktywnie i z empati?.

23. Je?eli masz w?tpliwo?? czy zosta?e? dobrze zrozumiany, to na pewno nie zosta?e? dobrze zrozumiany. Nie masz si? czego wstydzi?. Nie zawsze musisz by? w olimpijskiej formie. Czasem Twój s?uchacz mo?e mie? gorszy dzie?. Najlepsz? metod? jest po prostu zadanie pytania sprawdzaj?cego zrozumienie komunikatu. "Mamy marzec, prawda?"

24. Zawsze b?d? przecieki. Nie marnuj czasu na szukanie kreta. Im szybciej udzielasz konkretnych informacji, tym mniejsze znaczenie maj? nieformalne przecieki.

25. Przygotuj si? na to, ?e konflikty, k?ótnie i spory trwaj? d?ugo i nigdy nie poprawiaj? samopoczucia. Jeszcze nie by?o takiej wojny, która by trwa?a za krótko.

26. Kiedy w debacie publicznej pojawi si? pomy?ka, b??d, nieprawdziwa informacja, publikuj sprostowanie na w?asnej witrynie WWW lub autorskim blogu. Nie marnuj energii na wymiany opinii na cudzych stronach WWW.

27. Przeprosiny dobra rzecz. Przeprosiny s? na miejscu kiedy zawieraj? wszystkie elementy skutecznych przeprosin. Te sk?adniki to:

  • Przyznanie si? do winy. S?owne wyznanie winy bez pomijania najbardziej przykrych, odra?aj?cych i ohydnych aspektów w?asnego post?powania.
  • Wzi?cie odpowiedzialno?ci. Bezwarunkowe przyj?cie odpowiedzialno?ci za swój b??d i uznanie, ?e nie ma dla niego ?adnego usprawiedliwienia.
  • Naprawy szkody. Deklaracja pomocy ofierze/poszkodowanym i zachowanie pokazuj?ce, ?e sprawca bierze pe?n? odpowiedzialno?? za swoje zachowanie i jego skutki.
  • Pokora i wspó?czucie. S?owa pokazuj?ce zrozumienie, ?e naganne zachowanie wywo?a?o ból i cierpienie, za które sprawca szczerze ?a?uje.
  • Pro?ba o wybaczenie. "Myli?em si?. Skrzywdzi?em Ci?. Prosz? o wybaczenie." Najtrudniejszym aspektem autentycznych przeprosin jest uznanie swego zachowania za niew?a?ciwe, bolesne i szkodliwe oraz pro?ba o wybaczenie. Pomi? jeden element i Twoje przeprosiny pójd? na marne.

28. Wyra? ubolewanie i wspó?czucie, ale nie skruch?. Powiedz: "Jest nam przykro..." lub "Okropnie si? z tym czujemy" przyznaj?c si? do pomy?ek lub b??dów, ale bez s?ów ?al czy skrucha, które mog? sugerowa? przygotowanie si? do post?powania s?dowego.

29. Unikaj nierealnych terminów i obietnic bez pokrycia. Obiecanki cacanki...

30. Zadbaj o mocne przywództwo w komunikacji. Nie wypowiadaj si? pierwszy, ale zawsze staraj si? mie? ostatnie s?owo. Bez przywódcy strategia jest tylko koncertem ?ycze? bez wykonawcy.

Je?eli chcesz otrzyma? wi?cej praktycznych porad o komunikacji w kryzysie, napisz do mnie.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Tusk Gapa Wywiad Relations Public Firma Internet Reporterzy PRACOWNICY Problem Gazeta Twitter Prawda Klienci Dziennikarz Media Pressence Reporter Polska Szef Praktycy Kaczy?ski Komunikacja Dziennikarze Relacje Informacja Google Klient Agencje RzecznikStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
8. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl