Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-03-30
"Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?"

Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?

Po ca?odziennym szkoleniu poszed?em na spacer Nowym ?wiatem. Na wysoko?ci ?wi?tokrzyskiej zobaczy?em m??czyzn? zaczepiaj?cego atrakcyjn? kobiet?. "Ale z ciebie fajna foczka! Dasz mi swój numer telefonu?"

Kobieta nawet na niego nie spojrza?a i zdecydowanie sz?a przed siebie. Adorator niezra?ony niepowodzeniem "obdarowa?" tym samym tekstem kolejn? niewiast?.

Nasz "bohater" post?powa? zgodnie z poradami ekspertów pozytywnego motywowania: 1. By? optymistycznie nastawiony. 2. Dzia?a? konsekwentnie. 3. Nie deprymowa?y go pora?ki. 4. Promienia? pewno?ci? siebie. 5. Stawia? na mocne pierwsze wra?enie.

?atwo takie ko?skie zaloty ob?mia?, ale trudniej przyzna?, ?e wi?kszo?? z nas zachowuje si? podobnie. Nie mówi? o zaczepianiu obcych ludzi na ulicy, ale o tym, ?e powtarzamy te same teksty mimo ?e nie osi?gamy po??danego rezultatu.

Wynalazca, który przez 10 lat chodzi od drzwi do drzwi szukaj?c inwestora, który wy?o?y pieni?dze na budow? powietrznej kolejki szynowej. Re?yser, który namawia producentów do zrobienia komedii o zn?caniu si? nad dzie?mi. Wokó? nas kr?ci si? wielu ludzi, którzy nie s?uchaj? tego jak odbierane s? ich s?owa. Ich wyst?pienia s? autoprezentacjami ignoruj?cymi opinie s?uchaczy.

Znakomici mówcy te? wyg?aszali s?absze przemówienia. Jan Pawe? II nie zawsze wywo?ywa? entuzjazm t?umów. Ale od s?abych mówców ró?ni?o go to, ?e s?ucha? reakcji odbiorców i dokonywa? poprawek tre?ci, formy i stylu.

Ocena wyst?pienia

Dzi?ki nowoczesnej technologii ka?dy mo?e nagra? swoje wyst?pienie. Dobrej jako?ci dyktafony nie rujnuj? kieszeni. Ja u?ywam dyktafonu Olympus WS-331M. Jest ma?y, lekki i wygodny. Nagrywa przez wiele godzin i bez problemów kopiuje pliki do komputera.

Je?li zdecydujesz si? na utrwalenie wyst?pu na video, b?dziesz móg? tak?e oceni? styl zachowania przed publiczno?ci?.

Oceniaj?c ka?dy swój publiczny wyst?p korzystam z metody, któr? nazywam *skoncentrowanym odtwarzaniem*. Przes?uchuj?c nagranie skupiam si? nad jednym sk?adnikiem wyst?pienia. Do oceny wybieram kolejno nast?puj?ce elementy:

1. tempo mówienia,

2. tembr g?osu,

3. intonacja,

4. si?a g?osu,

5. stosowanie pauz,

6. dynamika mówienia.

Oceniaj?c krótkie wyst?pienie (max. 5 minut) za ka?dym razem s?ucham go od pocz?tku. Analizuj?c d?u?sz? prezentacj? wybieram fragment (5-10 minut). Je?li nie jestem zadowolony z efektu, s?ucham d?u?szego fragmentu.

Uwa?nie te? oceniam reakcje publiczno?ci na humor. Czy ?miali si? kiedy to zaplanowa?em? W której minucie za?miali si? pierwszy raz? Czy ?miali si? kiedy tego nie oczekiwa?em? Co ich najbardziej rozbawi?o? Które ?arty nie wypali?y? Dlaczego? Czy nale?y z nich zrezygnowa??

Dysponuj?c nagraniem wyst?pienia bez problemu mo?esz spisa? jego tre??. Je?li nie masz na to czasu, zle? to komu?, ale pami?taj, aby zanotowa? wszystko dok?adnie - s?owo po s?owie.

Co naprawd? powiedzia?e?

Niemal ka?dy trener medialny (a znam ich sporo) gor?co rekomenduje sporz?dzenie manuskryptu tekstu wyst?pienia, gdy? jest to jedyna metoda oceny tego, co NAPRAWD? powiedzia?e?. A to cz?sto odbiega - nie tylko w szczegó?ach - od wst?pnego planu.

To, co chcesz powiedzie? mo?na ubra? w ró?ne s?owa, ale, aby wyrazi? to najlepiej, potrzebujesz NAJLEPSZYCH s?ów. Oto prosta metoda jak wybra? idealne s?owa.

Przeczytaj tekst i krytycznie oce?:

1. wprowadzenie,

2. zako?czenie,

3. przej?cia,

4. opowiedziane historie,

5. humor.

Czytaj?c swoje ?arty spisane na kartce papieru mo?esz bardziej obiektywnie oceni? ich "nieodparty urok i bezkompromisow? form?". Czy puenty zawsze pojawiaj? si? na ko?cu? Czy mo?na to by?o powiedzie? krócej? Nie szybciej, ale krócej. Jak roz?o?y?e? akcenty w zdaniach?

Ka?de dobrze zbudowane zdanie ma swoj? dramaturgi?, swoje kluczowe s?owo lub wyra?enie. Na przyk?ad, zdanie "Mo?emy zaoszcz?dzi? 100,000 z?otych rocznie przenosz?c magazyny bli?ej lotniska." zabrzmia?oby mocniej, gdyby? powiedzia?, "Przeniesienie magazynów bli?ej lotniska da nam rocznie 100,000 z?otych oszcz?dno?ci." S?owem kluczowym s? oszcz?dno?ci. ?atwiej dostrzec takie niuanse analizuj?c tekst spisany na papierze ni? s?uchaj?c nagrania.

We? teraz do r?ki kolorowe flamastry. Fragmenty okraszone humorem zaznacz na ?ó?to. Historie na czerwono. Kluczowe zdania na zielono. Kolorem niebieskim zaznacz wprowadzenie i zako?czenie. Na takiej kolorowej mapie z ?atwo?ci? dostrze?esz roz?o?enie poszczególnych elementów i akcentów. Zobaczysz te? ile miejsca po?wi?ci?e? na wprowadzenie i podsumowanie.

Taka "postprodukcyjna" analiza dobrych i s?abych stron wyst?pu pomo?e Ci nast?pnym razem zrobi? na s?uchaczach jeszcze lepsze wra?enie. Najlepsi mówcy nigdy nie wyrastaj? z potrzeby oceny swojej pracy. I tylko dlatego nadal s? w czo?ówce.

Konkluzja

Nie ma znaczenia jak nudna i monotonna by?a Twoja pierwsza prezentacja. Wa?ne jest jedynie to czy potrafisz wychwyci? reakcje s?uchaczy i dokona? drobnych korekt s?u??cych poprawie nast?pnego wyst?pu. Bez umiej?tno?ci analizy tre?ci i formy oraz ch?ci samodoskonalenia trudno marzy? o satysfakcji i sukcesie w przysz?o?ci.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Media Gazeta Firma Dziennikarze Praktycy PRACOWNICY Dziennikarz Relacje Klient Prawda Public Reporter Rzecznik Twitter Pressence Google Komunikacja Internet Wywiad Problem Tusk Klienci Gapa Polska Kaczy?ski Relations Szef Informacja Reporterzy AgencjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
7. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
10. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl