Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2009-03-02
"Marketingowy kapita? informacji"

Marketingowy kapita? informacji

Kiedy kupowa?em tusz do drukarki sprzedawca sam zaoferowa? mi instrukta?. Pokaza? jak oczy?ci? i nape?ni? zu?yty pojemnik.

Cz??? najcenniejszego materia?u marketingowego Twojej organizacji wcale nie dotyczy produktu lub us?ugi. Jego kapita? jest w g?owach pracowników.

Idea dzielenia si? informacjami nie jest nowa. Niestety niewiele organizacji j? rozumie i post?puje tak, aby budowa? trwa?e i wzajemnie korzystne relacje z klientami. Bardzo rzadko organizacje wykraczaj? w swoim my?leniu poza produkt lub us?ug?.

Inteligentne organizacje wiedz? jak dzieli? si? kapita?em komunikacyjnym. Czy Twoja organizacja potrafi to robi??

Zacznij zasila? swoje komunikacyjne konto post?puj?c wed?ug kilku wskazówek:

1. Nie musisz mie? czego? zupe?nie "nowego".

Jednym z podstawowych atutów Twojego zespo?u PR jest umiej?tno?? zaistnienia w mediach nawet, kiedy nie masz do zaoferowania nowego produktu lub us?ugi.

Wszystkie informacje mog? by? ciekawe pod warunkiem, ?e odpowiadaj? przekonuj?co na jedno pytanie: "Co chc? wiedzie? klienci i co jest dla nich przydatne?" Z tego w?a?nie powodu ogromn? popularno?ci? ciesz? si? artyku?y poradnicze i studia przypadków. To w?a?nie odwo?anie si? do przyk?adów z ?ycia daje t? popularno?? i poczytno??.

Klient by? mo?e nie jest przygotowany do zakupu teraz, ale kiedy pojawi si? taka potrzeba o kim pomy?li w pierwszej kolejno?ci? O firmie, której nie zna lub o której nigdy nie s?ysza?? Cel jest prosty. Po?yteczne informacje buduj? zaufanie.

2. Co wiesz?

Oczywi?cie powiniene? nie tylko spenetrowa? ca?? wiedz? jak? dysponuj? pracownicy na temat produktu i/lub us?ugi, ale tak?e wyj?? poza naturalne zainteresowanie korzy?ciami i funkcjami. Zbadaj dodatkowo na przyk?ad, co dzieje si? w czasie us?ug posprzeda?nych (typowe problemy, fachowa wiedza, która wykorzystujesz w niecodziennych sytuacjach, itp.).

Producent mo?e zbada? wszystko, od pozyskiwania materia?ów/surowców i przygotowania projektu do porównania funkcjonalno?ci z wyrobem konkurencji i planowanych udoskonale?. Us?ugodawca mo?e przedstawi? filozofi? dzia?ania, zakres specjalizacji, kompetencje pracowników (poprzednie miejsca pracy, wykszta?cenie, do?wiadczenie ?yciowe, itd.).

Najciekawsze rozmowy jakie prowadzi?em z klientami zawsze dotyczy?y ich do?wiadcze?, perspektyw i opinii - jak zaczynali swoj? karier?, jak pi?li si? w gór?, jak i dlaczego trafili do swojej bran?y lub za?o?yli w?asn? firm?. Uwa?ny s?uchacz potrafi z takich konwersacji wyci?gn?? wnioski, które pomog? stworzy? solidne i warto?ciowe materia?y marketingowe.

3. My?l jak dziennikarz. Tutaj nie chodzi o Ciebie lub Twoj? firm?. Tutaj idzie o czytelnika.

Oto kilka propozycji:

1. Przyjrzyj si? tematom, które czytasz z zaciekawieniem, niekoniecznie o problemach Twojej bran?y. Jak autorzy konstruuj? te artyku?y i jakich u?ywaj? zabiegów zwi?kszaj?cych przyjemno?? i ?atwo?? lektury? Czytanie pod takim k?tem jest znakomit? lekcj? dziennikarskiego warsztatu.

2. Wejd? w skór? reportera. Jakie pytania chcia?by? zada?? Co najbardziej zainteresuje dziennikarza? Komentarz na temat trendów w bran?y i kontrowersyjnych spraw b?dzie znakomitym pocz?tkiem.

3. Pomy?l o artykule, niekoniecznie opisuj?cym Twój sukces. Redaktora szybciej zainteresuje propozycja tematu opisuj?cego problem, z którym si? borykasz Ty lub Twoi klienci. Taka publikacja równie? daje Ci mnóstwo okazji do pozytywnego zaistnienia w ?wiadomo?ci czytelników.

4. Inna cz?sto pomijana sposobno?? to sporz?dzenie listy podstawowych pyta? i odpowiedzi z kimkolwiek w Twojej organizacji (od pracowników recepcji po dzia? sprzeda?y). Takie listy s? ?atwe w redakcji i zawsze dostarczaj? ciekawych informacji.

5. Co jeszcze zrobi reporter, oprócz zadania dobrych pyta?? Na pewno porozmawia z innymi lud?mi. Poszerz zatem list? ?róde? i kontaktów zamiast tworzy? szum tylko wokó? w?asnej osoby, jednego produktu lub us?ugi.

6. Jak ewentualna publiczna debata zmieni wizerunek organizacji? Wybierz kontrowersyjny i aktualny temat, namów prezesa do udzia?u, zapro? szefów konkurencyjnych firm, rzecznika organizacji bran?owej i media.

7. Wykorzystuj swoje materia?y z publicznych wyst?pie?. Zapis debaty w bran?owym wydawnictwie mo?na wys?a? jako g?os w lokalnym lub regionalnym panelu dyskusyjnym lub konferencji.

Promocja wiedzy

Rodzaj przygotowywanej informacji zwykle sam okre?li adresata i sposób dystrybucji. Na rynku jest wiele mediów i wybór musi by? starannie przemy?lany.

Firmowa witryna WWW jest w?a?ciwym miejscem do publikacji wszystkich materia?ów. Nie spodziewaj si? jednak, ?e samo umieszczenie nowej informacji prasowej automatycznie zwi?kszy liczb? wizyt na witrynie. Musisz co? zrobi?, ?eby o tym poinformowa?.

Na przyk?ad, komentarz szefa firmy mo?na wys?a? klientom (nawet je?li wcze?niej nie robi?e? tego regularnie). Artyku?y mo?na wysy?a? do pism bran?owych i prasowe wycinki wykorzystywa? w materia?ach marketingowych. Raporty tematyczne i analizy mo?na umieszcza? na witrynie WWW i wysy?a? odsy?acze do nich portalom bran?owym.

Jedno z moich ulubionych pyta? zadawanych klientom podczas pierwszej prezentacji brzmi, "Gdyby? mia? wyst?pienie przed grup? 200-stu potencjalnych klientów zainteresowanych Twoim produktem lub us?ug?, jak? jedn? rzecz chcia?by? im powiedzie??" Nast?pnie znajd? sposób jak przekszta?ci? t? my?l w przekaz, który czego? nauczy Twoich s?uchaczy.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.00 MediaGapa - ocena artykułu: 4.00

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Klienci Dziennikarz Agencje Internet Relacje Gazeta Twitter Szef Relations Komunikacja Kaczy?ski Firma Informacja PRACOWNICY Public Tusk Reporterzy Gapa Praktycy Wywiad Pressence Problem Polska Klient Rzecznik Media Prawda Google Reporter DziennikarzeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Wywiad dla mediów w rekrutacji na wa?ne stanowiska
3. 40 cytatów inspiruj?cych praktyków PR
4. SCC, czyli s?owa czyni? cuda
5. Aktor i prezydent, czyli test skuteczno?ci przekonywania
6. 7 ?wicze? przed wyst?pieniem publicznym
7. Dlaczego nie jeste?my najta?sz? agencj? PR w Polsce
8. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
9. My?l jak socjopata, dzia?aj jak ?wi?ty
10. Prawda o agencjach PR i szkoleniach medialnych
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl