Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2008-12-22
"Marka i reputacja"

Marka i reputacja

Na firmowym spotkaniu wigilijnym zapyta?em prezesa du?ej spó?ki gie?dowej co sp?dza sen z jego powiek. Odpowied? by?a b?yskawiczna: "Du?y kryzys zaufania do firmy."

?redni czas zarz?dzania firm? jest teraz krótszy ni? przed kilkoma laty. Pi?? lat to wieczno??. G?ówn? przyczyn? przedwczesnego po?egnania z firm? jest spadek zaufania do organizacji.

Jako szef firmy nie masz wa?niejszego zadania od troski o swoj? mark? i reputacj? oraz ich ochrony. Tak. Wiem. To nie jest ?atwy chleb. A stawka ro?nie.

Marka i reputacja - obydwa terminy ?yj? jak bli?niaki, ale jaki jest prawdziwy charakter relacji pomi?dzy nimi? Ludzie cz?sto uto?samiaj? mark? z logo lub inn? graficzn? reprezentacj? organizacji. Przyk?ady?

Czerwony logotyp Coca Coli. "Ptaszek" Nike. Litera M w ?ó?tych ?ukach barów McDonalds. "Okienka" systemu Windows. ?ó?to-zielone s?o?ce BP. Wszystkie kojarzone s? z markami o ogromnej warto?ci.

Polska flaga narodowa te? mo?e by? uto?samiana z mark?. St?d jej obecno?? w logo konkursu "Teraz Polska". St?d faluj?ce na pi?karskich stadionach szaliki kibiców. Niektórzy s? gotowi odda? ?ycie w obronie narodowego sztandaru. Inni czerpi? przyjemno?? z podpalenia lub wdeptania go w b?oto.

Obydwa przyk?ady pokazuj?, ?e ma?o kto przechodzi obok bia?o-czerwonych barw oboj?tnie. Biel i czerwie? maj? dla nas wyj?tkow? warto?? emocjonaln?, któr? niektórzy kojarz? z reputacj?.

Dwa sk?adniki reputacji

Na reputacj? sk?adaj? si? dwa elementy: ?wiadomo?? i wiarygodno??. Twoja reputacja równa si? zeru, je?eli ludzie nie wiedz? o Twoim istnieniu i nie maj? poj?cia o Twoich warto?ciach, o co walczysz i czemu si? sprzeciwiasz. Kiedy je poznaj?, Twoja reputacja mo?e na tym zyska? lub straci?.

Dla wielu organizacji troska o pozytywn? opini? w oczach opinii publicznej nie jest priorytetem. W ko?cu dlaczego Twoja przysz?o?? ma zale?e? od tego, co my?li konsultant public relations z Opola? Ale dla wi?kszo?ci firm i organizacji mo?na wydzieli? grupy otoczenia, który powinny wiedzie? za czym si? opowiadaj?, jak post?puj? i dlaczego, je?eli planuj? podj?? z Tob? wspó?prac?. Dlatego pytanie o reputacj? zaczyna si? od okre?lenia tych grup i opisania dlaczego maj? wp?yw na Twoj? przysz?o??.

Oto kilka kwestii do przemy?lenia:

1. Czy organizacja ma spójn? prezentacj? graficzn??

2. Czy ludzie, którzy decyduj? o przysz?o?ci Twojej organizacji wiedz? kim jeste? i jakie s? Twoje warto?ci?

3. Czy wiesz - czy wiesz naprawd? - co my?l?, kiedy s?ysz? nazw? Twojej firmy lub widz? jej logo?

4. Czy liczysz si? z ich opiniami?

5. Jak zwi?kszasz warto?? Twojej marki?

6. Ile kosztowa?aby Ciebie przymusowa zmiana nazwy firmy?

7. Jak by? post?pi?, gdyby samo wymienienie nazwy Twojej firmy wzbudza?oby niech?? lub nawet wrogo???

8. Czy potrafisz wyceni? warto?? nazwy, logo i reputacji?

Mo?e to Ciebie zdziwi, ale s? organizacje, które ju? znaj? odpowiedzi na te pytania. Jak to zrobi??

Warto?? marki mo?esz wyceni? kalkuluj?c ile ludzie p?ac? wykorzystuj?c Twoj? mark?, aby sprzeda? swoje produkty/us?ugi (zwykle op?ata licencyjna wynosi od 8 do 12%). Pomnó? to przez warto?? rocznej sprzeda?y. Je?eli sprzedajesz rocznie towary warto?ci 1 miliona z?otych i mo?esz pochwali? si? mark? o ustalonej pozycji rynkowej jej warto?? mo?na wyceni? na 1.2 miliona z?otych. Przyznasz, ?e jest to kapita?, który warto chroni?.

Intuicja podpowiada, ?e firmy ciesz?ce si? szacunkiem odnosz? tak?e sukcesy finansowe. Praktyka potwierdza logik? takiego my?lenia. Co jest pierwsze - szacunek czy sukces? Nie znam bada?, które potrafi? to wykaza?, ale sk?onny jestem opowiedzie? si? za tez?, ?e trudno poprawi? wyniki finansowe bez uporz?dkowania problemów zwi?zanych z reputacj?. S?owem - nie licz na kokosy je?eli ?le o Tobie mówi?.

Sk?d wiem jaka jest moja reputacja?

Jak wi?kszo?? ludzi mo?esz sam spróbowa? to odgadn??. Ale nie radz? tak post?powa?. Wielu szefów uwa?a, ?e z codziennych rozmów z pracownikami, kientami lub z samej obecno?ci na rynku dowiedz? si? co my?l? o nich inni. Tutaj trzeba uwa?nego i obiektywnego s?uchacza. Tylko anonimowo?? zapewni otwarto?? i szczero?? opinii. Wspó?praca z lud?mi, którzy potrafi? pyta? i s?ucha? zapewni wiarygodne wyniki.

Oczywi?cie trzeba codziennie pyta? "Co s?ycha??", "Jak leci?" i "Co nowego?". Ale nic nie zast?pi zorganizowanego i profesjonalnego badania w?ród obecnych i potencjalnych klientów analizuj?cego ich opinie i Twoj? pozycj? na rynku.

Czy teraz trudniej jest utrzyma? dobr? reputacj??

Tak. Informacje rozchodz? si? b?yskawicznie. Dzi?ki Internetowi w?a?ciwie ?yjemy w czasach nieskr?powanej dystrybucji wiadomo?ci. Dzisiaj newsem mo?e by? przypadkowa wypowied? przypadkowej osoby. Prawdziwa czy nie? Plotki lub k?amstwa mog? mie? równie fatalne skutki jak b??dy, które naprawd? pope?ni?e?.

Styl pracy mediów mo?e przysporzy? Ci wiele k?opotów. Opinia publiczna wierzy, ?e media s? po to, aby informowa?. To niestety ju? nie jest do ko?ca prawd?. Przemys? informacyjny coraz bardziej zbli?a si? do rozrywki. Niemodnie uczesany lub ?le ubrany dziennikarz nie b?dzie wpuszczony do studia.

Informacja to dobro niezwykle szybko zbywalne. Media komercyjne codziennie walcz? o swoj? pozycj? na rynku. Chc? opowiada? o tym, co si? dzieje w sposób lekki, atrakcyjny i sugestywny. Tytu? Dziennikarza Roku otrzymuje autor takiego w?a?nie programu.

Ludzie interesów przedstawiani s? jako czarne charaktery, a aktywi?ci lub oponenci to ludzie bez skazy. Czy zauwa?y?e?, ?e wi?kszo?? filmowych szwarc charakterów to krwio?erczy przedsi?biorcy, a morderców szuka si? w?ród ludzi na eksponowanych stanowiskach?

To rozrywkowe nastawienie mediów cynicznie wykorzystuj? niektórzy dzia?acze do walki ze swoimi oponentami. Im wi?kszy i bardziej utytu?owany przeciwnik, tym lepiej. Du?a firma, du?a agenda rz?dowa, du?y kraj. Chodzi o kontrast - on taki du?y, ja taki ma?y, wi?c on k?amie, a ja mam racj?.

Tak. ?yjemy w trudnych czasach dla tych, którzy ceni? swoje dobre imi?. Fakt, ?e tylu prominentnych polityków i przedsi?biorców wykaza?o si? pych?, chciwo?ci? i brakiem skrupu?ów cechuj?cych tylko najgorszych kryminalistów wcale powinien poprawia? nikomu samopoczucia.

Jak chroni? reputacj? w czasie kryzysu?

Nawet dziesi?ciolecia wzorowego zachowania na rynku nie chroni? przed wypadkami, po których ju? tylko krok do katastrofy. Kilka dni lub tygodni kryzysu mo?e zniweczy? dorobek kilku pokole?. Czy to jest sprawiedliwie? A kto obiecywa?, ?e b?dzie sprawiedliwie? Ksi?gowi Enronu? In?ynierowie NASA? Lew Rywin?

Czy to jest sprawiedliwe, ?e jedna nagrana skrycie rozmowa zmienia roczne plany kilku parlamentarzystów? Jedna decyzja urz?du skarbowego w dyskusyjnej sprawie VAT-u wysy?a bogatego przedsi?biorc? za kratki?

W kryzysie jest jedno niezwyk?e wa?ne s?owo, które mo?e zawa?y? na Twojej przysz?o?ci. To s?owo to "Przepraszam". Nie ma prawdziwego przebaczenia bez autentycznej skruchy, ale po przyj?ciu przez winowajc? pe?nej i szczerej odpowiedzialno?ci za swoje zachowanie wi?kszo?? ludzi jest sk?onnych odpu?ci? win?. Problem polega na tym, ?e przeprosiny i przyj?cie odpowiedzialno?ci jest zwykle trudne - zarówno dla konkretnej osoby jaki i dla organizacji.

Prawnicy dostaj? ataku apopleksji kiedy s?ysz? o przyznaniu si? do b??du. Ich celem strategicznym jest wygrana w s?dzie, a przyznanie si? do winy czyni ich zadanie karko?omnie trudnym. Ale by? mo?e cel stategiczny powinien by? inny? Bo jaki to sukces kiedy firma wygrywa spraw? w s?dzie, ale opuszczaj? j? kluczowi pracownicy, a klienci hurtem przechodz? do konkurencji?

Konkluzja

Kiedy dzieje si? co? z?ego, nie ukrywaj tego, nie uciekaj, nie wymiguj si? od odpowiedzialno?ci. Przyznaj si? do b??du, napraw go i wyrównaj straty pokrzywdzonym. Tego przecie? oczekujemy od uczciwych ludzi, prawda? Skoro tak, to od firm, instytucji i organizacji nie mo?emy oczekiwa? mniej.

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.67 MediaGapa - ocena artykułu: 4.67

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:
Dz. 2008-12-29
Wspomnienie troch? a propos Miejsce: du?e miasto na Górnym ?l?sku Akcja: spotkanie szefów najró?niejszych instytucji, prywatnych, pa?stwowych i samorz?dowych. Prezesi jednego z czo?owych browarów (który wydaje setki tysi?cy na reklamy we wszystkich mediach) otwarcie si?gaj? po piwo konkurencyjnej marki, produkowanej w ma?ym browarku w przygranicznym miasteczku. Zapytani, co jest powodem takiej publicznej ostentacji, odpowiedzieli ze ?miechem: - Bo to jedyne dobre piwo z Polski; produkowane bez ?adnej chemii, ulepszaczy i konserwantów. Siedzimy w tej bran?y, to wiemy, co jest naprawd? dobre. Hmm... oni z pewno?ci? nie przeszli szkolenia na temat wierno?ci marce, nawet gdy owa publiczna wierno?? mia?aby by? przyprawiona szczypt? hipokryzji ;-)
 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Szef Rzecznik Reporterzy Internet Dziennikarze Dziennikarz Agencje Wywiad Media Relations Firma Polska Gazeta Problem Praktycy PRACOWNICY Twitter Prawda Klient Informacja Komunikacja Reporter Pressence Google Kaczy?ski Relacje Klienci Gapa Public TuskStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
4. Redaktor czy reporter?
5. Druga szansa w mediach
6. Masz strategi? komunikacji z mediami?
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
9. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl